Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Efsane Soruları

li
7.
Vaktinize hazır olun; ecel vardır, gelir bir gün
Emanettir kuşça canin; issi vardır, alır bir gün
a
a
Nice bin kere kaçarsan yedi deryalar geçersen
Pervaz uruben uçarsan ecel seni bulur bir gün
Bu beyitler içerik açısından aşağıdaki şiir türlerin-
den hangisine örnek verilebilir?
A) Epik
B) Satirik
C) Lirik
D) Didaktik E) Pastoral
Lise Türkçe
Efsane
li 7. Vaktinize hazır olun; ecel vardır, gelir bir gün Emanettir kuşça canin; issi vardır, alır bir gün a a Nice bin kere kaçarsan yedi deryalar geçersen Pervaz uruben uçarsan ecel seni bulur bir gün Bu beyitler içerik açısından aşağıdaki şiir türlerin- den hangisine örnek verilebilir? A) Epik B) Satirik C) Lirik D) Didaktik E) Pastoral
n
Gülün rengi eskiden kırmızı değilmiş. Gül, bülbüle o zaman da hiç yüz
vermiyormuş. Gülün bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül,
günün birinde gidip onun gövdesine konuvermiş. Dikenler bülbülün
göğsüne batinca akan kan gülün dibine dökülmüş ve köklerinden
damarlarına doğru yayılmış. Gül, İşte o günden sonra kırmızı açmaya
başlamış.
Bu parçanm türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Destan B) Halk hikâyesi C) Efsane
D) Masal E) Fabl
Lise Türkçe
Efsane
n Gülün rengi eskiden kırmızı değilmiş. Gül, bülbüle o zaman da hiç yüz vermiyormuş. Gülün bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül, günün birinde gidip onun gövdesine konuvermiş. Dikenler bülbülün göğsüne batinca akan kan gülün dibine dökülmüş ve köklerinden damarlarına doğru yayılmış. Gül, İşte o günden sonra kırmızı açmaya başlamış. Bu parçanm türü aşağıdakilerin hangisidir? A) Destan B) Halk hikâyesi C) Efsane D) Masal E) Fabl
6.Efsane ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5P)
A) Kuşaktan kuşaga aktarılarak varlığını sürdüren anonim ürünlerdir.
B) Konusu bir kişi, bir doğa olayı veya bir yerle ilgilidir.
C)Bilinmeyen, hayali yerlerden ve zamandan söz edilir.
D)Özel bir anlatıcısı yoktur, herkes tarafından anlatılabilir
fsaneyi anlatan da dinleyen de onun gerçekleri yansıttuna inanır.
Budal
Lise Türkçe
Efsane
6.Efsane ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5P) A) Kuşaktan kuşaga aktarılarak varlığını sürdüren anonim ürünlerdir. B) Konusu bir kişi, bir doğa olayı veya bir yerle ilgilidir. C)Bilinmeyen, hayali yerlerden ve zamandan söz edilir. D)Özel bir anlatıcısı yoktur, herkes tarafından anlatılabilir fsaneyi anlatan da dinleyen de onun gerçekleri yansıttuna inanır. Budal
B
----
15. mitlerle olan benzerlikleri ile dikkat çeken halk
edebiyatı ürünleridir. Bu türdeki ürünlerin oluşum
zamanının mitlerden sonra olduğu bilinmektedir.
Kimi araştırmacılara göre ise bu hikâyeler, mitlerin
modernleşmiş şekli gibidir
. Kaynaklarını, mitolojiden,
tarihten, dinden, günlük olaylardan alan bu hikâyeler,
zamanla mitolojik olay ve kahramanların tarihî devirler
içine yerleşmesiyle de oluşabilirler. Konusu bir olay, tarihî
veya dinî bir şahsiyet yahut belli bir yer olabilir. İnançla
ilgili yanlarının ağır basmasıyla benzer türlerden ayrılır.
Olağanüstü unsurlar üzerine kurulu olmasına rağmen
toplumlar tarafından doğru olduğuna inanılır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A Mesneviler
BV Efsaneler
C) Halk hikâyeleri
D Masallar
E) Destanlar
5. Farsçanın resmi dil olarak hüküm sürdüğü, Fars edebiyatının
Câmî ile zirveye ulaştığı, şairlerin Farsça öğrenip bu dille
yazmayı üstünlük saydıkları bir devirde Türkçenin Farsçadan
geride kalacak bir dil olmadığını savunmuştur. Türkçeyle de
yüksek bir edebiyat vücuda getirmesinin müml
bint
Lise Türkçe
Efsane
B ---- 15. mitlerle olan benzerlikleri ile dikkat çeken halk edebiyatı ürünleridir. Bu türdeki ürünlerin oluşum zamanının mitlerden sonra olduğu bilinmektedir. Kimi araştırmacılara göre ise bu hikâyeler, mitlerin modernleşmiş şekli gibidir . Kaynaklarını, mitolojiden, tarihten, dinden, günlük olaylardan alan bu hikâyeler, zamanla mitolojik olay ve kahramanların tarihî devirler içine yerleşmesiyle de oluşabilirler. Konusu bir olay, tarihî veya dinî bir şahsiyet yahut belli bir yer olabilir. İnançla ilgili yanlarının ağır basmasıyla benzer türlerden ayrılır. Olağanüstü unsurlar üzerine kurulu olmasına rağmen toplumlar tarafından doğru olduğuna inanılır. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A Mesneviler BV Efsaneler C) Halk hikâyeleri D Masallar E) Destanlar 5. Farsçanın resmi dil olarak hüküm sürdüğü, Fars edebiyatının Câmî ile zirveye ulaştığı, şairlerin Farsça öğrenip bu dille yazmayı üstünlük saydıkları bir devirde Türkçenin Farsçadan geride kalacak bir dil olmadığını savunmuştur. Türkçeyle de yüksek bir edebiyat vücuda getirmesinin müml bint
el
ne
m
gi
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
AV Ahenk sağlamak amacıyla redif ve kafiyeden yararla-
nildiği
ey Dize kümelenişinin koşma ile benzerlik taşıdığı
8'li hece ölçüsü ile söylendiği
D koşma tipi kafiye düzeniyle oluşturulduğu
Didaktik bir üslubun hâkim olduğu
il-
9.
Bir kez Allah dise aşk ile lisan a
Dökülür cümle günâh misl-i hazâna
İsm-i pâkın pâk olur zikr eyleyen a
Her murâda irişür Allah diyen a
50
isi
Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaşıle âh idelüm
Cümle âlem yoğ iken ol var idi
Yaradılmışdan ganî cebbâr idi
Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi Soylene-
mez?
A) Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini tasıdığı
B) Tezat sanatına yer verildiği X
Ilahi ile içerik olarak benzeştiği
Dr Kafiye ve redifin kullanıldığı
BY Naat türüne örnek olduğu
ne-
10. Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir
Dedi vallahi seni Hint'e kadar sürmelidir.
Bu beyitte dize sonlarındaki sözcüklerle yapılan ede-
bi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
Tekrir
Cinas
Lise Türkçe
Efsane
el ne m gi Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AV Ahenk sağlamak amacıyla redif ve kafiyeden yararla- nildiği ey Dize kümelenişinin koşma ile benzerlik taşıdığı 8'li hece ölçüsü ile söylendiği D koşma tipi kafiye düzeniyle oluşturulduğu Didaktik bir üslubun hâkim olduğu il- 9. Bir kez Allah dise aşk ile lisan a Dökülür cümle günâh misl-i hazâna İsm-i pâkın pâk olur zikr eyleyen a Her murâda irişür Allah diyen a 50 isi Aşk ile gel imdi Allah diyelim Derd ile göz yaşıle âh idelüm Cümle âlem yoğ iken ol var idi Yaradılmışdan ganî cebbâr idi Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi Soylene- mez? A) Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini tasıdığı B) Tezat sanatına yer verildiği X Ilahi ile içerik olarak benzeştiği Dr Kafiye ve redifin kullanıldığı BY Naat türüne örnek olduğu ne- 10. Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir Dedi vallahi seni Hint'e kadar sürmelidir. Bu beyitte dize sonlarındaki sözcüklerle yapılan ede- bi sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevriye Tekrir Cinas
almaktadır.
3. Aşağıda Kutadgu Bilig ile ilgili verilen tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
KAHRAMAN
GÖREVİ
TEMSİL ETTİĞİ DEĞER
Kün Togdi
Ay Toldi
Vezir
Vezirin oğlu
Akil
Vezirin kardeşi
Akibet, ölüm
Lise Türkçe
Efsane
almaktadır. 3. Aşağıda Kutadgu Bilig ile ilgili verilen tabloda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. KAHRAMAN GÖREVİ TEMSİL ETTİĞİ DEĞER Kün Togdi Ay Toldi Vezir Vezirin oğlu Akil Vezirin kardeşi Akibet, ölüm
yuvarlak bir kutu duruyordu. Bici
pamuk otorini ben de som
Salonda
pospombe
en pakistirme-sifat
Yogurdun ama bir tadı vardı, durum bilen
dengan
sifat)
ekipe berniere
8.
Niteleme sifatları kimi zaman önündeki
air, buna, adlaşmış sifat denir.
Genç insanların enerjilerini sporla boşaltmas gerente
Gençlerin enerjilerini sporla boşaltması gerekir. Adiants
leme sıfatı)
zenginleştirilerek 15.
sifat)
Onun menkabevi hayatini anlatan ve hem sözló hem de
al gelenekte yer alan eserlerdir. Fars edebiyatinda Sari
karan adiyla da bilinen bu destan, Türk dünyası desta
lk gelenekderinde bu iki adla da yer almaktadır. Once Fan
edebiyatındaki örneklerinin Türkçeye çevrilmesiyle baglay
Hamzaname geleneği, Türk masal ve destan moutleriyle
yüzyıldan itibaren Anadolu
anlatılmaya başlanmıştır. Bu özelliğiyle eser, sadece
kissahanlar, diğer geleneklerde de destancılar tara
tercüme mahiyetinde değildir. Türk destanlarının kahraman
neksel sporda başarılı olmuşi peygamberin Islamiyet'i teb
tipinden farkli değildir. Daha on yaşındayken birçok gele
liğinden sonra ilk biat edenlerden biri ve hayatının sonuna
kadar Islamiyet uğruna savaşan bir gazi ve şehittir.
Bu parçada sözü edilen anlatı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B. BELİRTME SIFATLARI
Varliklari; sayı, işaret, belgisiz sözcüklerle belirters, soru yolu
unmus Tablet: Unistim Gigara
dusunu anlayar Tantar, toplant
botan yarattıklarını ortadan kaldırmaya
Tansona durumu bildirip bir gemi
mkün olanları kurtarmasını söylüyor.
wiyapyor. Tutan balyor, alt gün
inci gün gemiden pkarak Tannie-
karar veren Jann, yaptığı suça
msuzlugu venyor. Gilgamış'a yedi
poliyor. Onu da başaramiyor. Geri
Bipin Utanapistim ona su altında
hiç olmazsa yeniden gençleşe-
otu buluyor fakat onu da yılan
ina uğramış olan Gilgamış bu-
dönüyor.
estan kimlere aittir?
onların bu özelliklerini bulduran sifatlardir.
1. Sayı sifatlar
a. Asil Sayı Sifati
Iki gün sonra beş yıl oturduğum bu evden çıkıyordum.
b. Kesir Sayı Sifati
A) Hamzaname
Istanbul'da ulaşıma yüzde on bir buçuk zam gelmiş
B) Hızırname
C) Saltukname
c. Sira Sayı Sifat
Hintlere
Farslara
Cumhuriyet'in yüzüncü yılına az kaldı.
lik, son, ortanca" sözcükleri de sira sayı
lik dansı kardeşiyle yapmış.
Son sayfaya o günün tarihini atmış.
D) Danişmentname
E) Battalname
.
Lise Türkçe
Efsane
yuvarlak bir kutu duruyordu. Bici pamuk otorini ben de som Salonda pospombe en pakistirme-sifat Yogurdun ama bir tadı vardı, durum bilen dengan sifat) ekipe berniere 8. Niteleme sifatları kimi zaman önündeki air, buna, adlaşmış sifat denir. Genç insanların enerjilerini sporla boşaltmas gerente Gençlerin enerjilerini sporla boşaltması gerekir. Adiants leme sıfatı) zenginleştirilerek 15. sifat) Onun menkabevi hayatini anlatan ve hem sözló hem de al gelenekte yer alan eserlerdir. Fars edebiyatinda Sari karan adiyla da bilinen bu destan, Türk dünyası desta lk gelenekderinde bu iki adla da yer almaktadır. Once Fan edebiyatındaki örneklerinin Türkçeye çevrilmesiyle baglay Hamzaname geleneği, Türk masal ve destan moutleriyle yüzyıldan itibaren Anadolu anlatılmaya başlanmıştır. Bu özelliğiyle eser, sadece kissahanlar, diğer geleneklerde de destancılar tara tercüme mahiyetinde değildir. Türk destanlarının kahraman neksel sporda başarılı olmuşi peygamberin Islamiyet'i teb tipinden farkli değildir. Daha on yaşındayken birçok gele liğinden sonra ilk biat edenlerden biri ve hayatının sonuna kadar Islamiyet uğruna savaşan bir gazi ve şehittir. Bu parçada sözü edilen anlatı aşağıdakilerden hangisi- dir? B. BELİRTME SIFATLARI Varliklari; sayı, işaret, belgisiz sözcüklerle belirters, soru yolu unmus Tablet: Unistim Gigara dusunu anlayar Tantar, toplant botan yarattıklarını ortadan kaldırmaya Tansona durumu bildirip bir gemi mkün olanları kurtarmasını söylüyor. wiyapyor. Tutan balyor, alt gün inci gün gemiden pkarak Tannie- karar veren Jann, yaptığı suça msuzlugu venyor. Gilgamış'a yedi poliyor. Onu da başaramiyor. Geri Bipin Utanapistim ona su altında hiç olmazsa yeniden gençleşe- otu buluyor fakat onu da yılan ina uğramış olan Gilgamış bu- dönüyor. estan kimlere aittir? onların bu özelliklerini bulduran sifatlardir. 1. Sayı sifatlar a. Asil Sayı Sifati Iki gün sonra beş yıl oturduğum bu evden çıkıyordum. b. Kesir Sayı Sifati A) Hamzaname Istanbul'da ulaşıma yüzde on bir buçuk zam gelmiş B) Hızırname C) Saltukname c. Sira Sayı Sifat Hintlere Farslara Cumhuriyet'in yüzüncü yılına az kaldı. lik, son, ortanca" sözcükleri de sira sayı lik dansı kardeşiyle yapmış. Son sayfaya o günün tarihini atmış. D) Danişmentname E) Battalname .
arasında virgül kullanılmıştır.
6. Virgülün kullanıldığı bazı yerler şunlardır:
a. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş
olan özneyi belirtmek için kullanılır.
b. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime
veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakı-
mindan bağlantısı olmadığını göstermek ve
anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
c. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kulla-
nilir.
d. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri
ayırmak için konur.
Bu açıklamalar ile örnekler eşleştirildiğinde,
I. Yasemin Hanım, otobüs köprüyü geçtikten
sonra gerindi
II. Kitaplar aldı, dergilerden bu konuyla ilgili araş-
tırmalar yaptı.
III. Ayhan Bey, siz ne dersiniz?
IV. Yaralı, adamın yanına koştu hızlı bir şekilde.
aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
B) 11
A)!
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Efsane
arasında virgül kullanılmıştır. 6. Virgülün kullanıldığı bazı yerler şunlardır: a. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. b. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakı- mindan bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. c. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kulla- nilir. d. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri ayırmak için konur. Bu açıklamalar ile örnekler eşleştirildiğinde, I. Yasemin Hanım, otobüs köprüyü geçtikten sonra gerindi II. Kitaplar aldı, dergilerden bu konuyla ilgili araş- tırmalar yaptı. III. Ayhan Bey, siz ne dersiniz? IV. Yaralı, adamın yanına koştu hızlı bir şekilde. aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? B) 11 A)! C) III D) IV
1.
Bir millete, bir dine ait mitlerin, efsanelerin bütününe
adı verilir. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü
varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâyelere ise ----
denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
AV mitoloji - efsane
B) destan - halk hikayesi
menkıbe - masal
D) masal - destan
E) motif - roman
-
-
Lise Türkçe
Efsane
1. Bir millete, bir dine ait mitlerin, efsanelerin bütününe adı verilir. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâyelere ise ---- denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? AV mitoloji - efsane B) destan - halk hikayesi menkıbe - masal D) masal - destan E) motif - roman - -
4. Harry Potter serisi, yedi kitap olarak yazılan
fantastik romanlar ve onlardan uyarlanan film-
ler serisidir. Dünya çapında yakaladığı satış
rakamlarıyla çığır açmayı başarmış, edebiyat
tarihine geçmiştir. "Dünyanın en hızlı satan
kitabı" ve "dünyanın en çok satılan çocuk ro-
manı" unvanlarını almıştır. Kitap serisi sadece
çocuklar için yazılmasına rağmen her yaştan
okuyucu bulmuştur. Türkiye'de ilk üç kitap ge-
cikmeli olarak çevrilmiş, dördüncü kitaptan iti-
baren kitaplar, dünyayla hemen hemen aynı
zamanda yayımlanmıştır.
Bu metinde sözü edilen eserle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?
7
A) Hangi türde olduğuna
B) Başarısını neye borçlu olduğuna
C) Kimler için yazıldığına
D) Türkiye'de, dünyada olduğundan daha çok
ilgi gördüğüne
Ba
kag
di
kar
Bir
talar
Selin
laring
karekök
den
A) Ge
B) SO
C) Rok
lem
Dy kals
Lise Türkçe
Efsane
4. Harry Potter serisi, yedi kitap olarak yazılan fantastik romanlar ve onlardan uyarlanan film- ler serisidir. Dünya çapında yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başarmış, edebiyat tarihine geçmiştir. "Dünyanın en hızlı satan kitabı" ve "dünyanın en çok satılan çocuk ro- manı" unvanlarını almıştır. Kitap serisi sadece çocuklar için yazılmasına rağmen her yaştan okuyucu bulmuştur. Türkiye'de ilk üç kitap ge- cikmeli olarak çevrilmiş, dördüncü kitaptan iti- baren kitaplar, dünyayla hemen hemen aynı zamanda yayımlanmıştır. Bu metinde sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir? 7 A) Hangi türde olduğuna B) Başarısını neye borçlu olduğuna C) Kimler için yazıldığına D) Türkiye'de, dünyada olduğundan daha çok ilgi gördüğüne Ba kag di kar Bir talar Selin laring karekök den A) Ge B) SO C) Rok lem Dy kals
di
16.
11
1. Ferhat ile Şirin
at
Birbirlerini kardeş sanarak büyü-
yen iki gencin aşkı
II. Arzu ile Kamber
Farklı din nedeniyle kavuşamama
III. Kerem ile Ash
Dağı delerek kente su getirme
IV. Leyla ile Mecnun
Karadiken'den dolayı kavuşamama
V. Tahir ve Zühre
Yukarıda birinci bölümde verilen halk hikâyelerinden
hangisinin ikinci bölümde açıklaması yapılmamıştır?
ADI
BYLO
byiv
cl
EV
Lise Türkçe
Efsane
di 16. 11 1. Ferhat ile Şirin at Birbirlerini kardeş sanarak büyü- yen iki gencin aşkı II. Arzu ile Kamber Farklı din nedeniyle kavuşamama III. Kerem ile Ash Dağı delerek kente su getirme IV. Leyla ile Mecnun Karadiken'den dolayı kavuşamama V. Tahir ve Zühre Yukarıda birinci bölümde verilen halk hikâyelerinden hangisinin ikinci bölümde açıklaması yapılmamıştır? ADI BYLO byiv cl EV
5.
.
İskendername
.
.
Hayriyye
Hüsn-ü Aşk
Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Aynı yüzyılda yazılmaları
B) Aynı akımdan etkilenmeleri
C) Konularının ortak olması
D) Aynı türde yazılmış olmaları
E) Aynı sanatçıya ait olmaları
6
Babası der:
Lise Türkçe
Efsane
5. . İskendername . . Hayriyye Hüsn-ü Aşk Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden han- gisidir? A) Aynı yüzyılda yazılmaları B) Aynı akımdan etkilenmeleri C) Konularının ortak olması D) Aynı türde yazılmış olmaları E) Aynı sanatçıya ait olmaları 6 Babası der:
1. Tizs kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir
colare şovledir: "Erzurum'un, Karayazı Ilçesinin Kızmusa köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam
rahms fakat kzzi kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı
sormus. Kazla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası
dlarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, "Müsaade et, biz gidelim Musa'yı yakalayıp
en getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. "Siz gelin oturun onlar kaçamaz." demiş. Sabah
Inca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak
girmişler. O günden sonra bu köyün adı “Kız-Musa” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu taşlaşmış
i insan şeklini görmek mümkündür:
Lise Türkçe
Efsane
1. Tizs kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir colare şovledir: "Erzurum'un, Karayazı Ilçesinin Kızmusa köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam rahms fakat kzzi kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı sormus. Kazla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası dlarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, "Müsaade et, biz gidelim Musa'yı yakalayıp en getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. "Siz gelin oturun onlar kaçamaz." demiş. Sabah Inca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak girmişler. O günden sonra bu köyün adı “Kız-Musa” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu taşlaşmış i insan şeklini görmek mümkündür: