Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Efsane Soruları

92.
Erzurum'un Aşkale ilçesinin Kandilli bucağına bağlı
Merdiven köyünde evlenme çağına gelen bir delikanlıya
komşu köylerin birinden güzel bir gelin getirilmektedir.
Gelini getirecek alayda damadın erkek kardeşi de
bulunmaktadır. Bölgenin âdetine göre damat, gelin
getirecek alayda bulunmaz, evin damında onların
gelişlerini bekler. Gelini getiren alayın bir istirahat
anında yengesini gören damadın kardeşi, onun
güzelliğine vurulur ve içine bir ateş düşer. Artık aklı hep
gelindedir. Delikanlı geline baktıkça bir hoş olur. Gelin
de bir müddet sonra onun bakışlanına karşılık verir.
Bunlar birbirlerine baka baka köyün giriş yerine kadar
gelirler. Anlatıldığına göre düğün alayı tam köye
gireceği sırada gelin ve damadın erkek kardeşi taş
kesilirler. Köylüler girişteki bu taşlara "Gelin Taşları" adı
verilir. Hatta bu iki genç arasındaki ilişki, köylülerce
uygun görülmediğinden gelen geçen taşlara tükürür ya
da taş atarlarmış.
Bu parçanın anlatım ve içerik özellikleri
aşağıdakilerden hangisiyle örtüşmektedir?
A) Masal
B) Halk hikâyesi
D) Mesnevi
E) Efsane
C) Destan
Lise Türkçe
Efsane
92. Erzurum'un Aşkale ilçesinin Kandilli bucağına bağlı Merdiven köyünde evlenme çağına gelen bir delikanlıya komşu köylerin birinden güzel bir gelin getirilmektedir. Gelini getirecek alayda damadın erkek kardeşi de bulunmaktadır. Bölgenin âdetine göre damat, gelin getirecek alayda bulunmaz, evin damında onların gelişlerini bekler. Gelini getiren alayın bir istirahat anında yengesini gören damadın kardeşi, onun güzelliğine vurulur ve içine bir ateş düşer. Artık aklı hep gelindedir. Delikanlı geline baktıkça bir hoş olur. Gelin de bir müddet sonra onun bakışlanına karşılık verir. Bunlar birbirlerine baka baka köyün giriş yerine kadar gelirler. Anlatıldığına göre düğün alayı tam köye gireceği sırada gelin ve damadın erkek kardeşi taş kesilirler. Köylüler girişteki bu taşlara "Gelin Taşları" adı verilir. Hatta bu iki genç arasındaki ilişki, köylülerce uygun görülmediğinden gelen geçen taşlara tükürür ya da taş atarlarmış. Bu parçanın anlatım ve içerik özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle örtüşmektedir? A) Masal B) Halk hikâyesi D) Mesnevi E) Efsane C) Destan
an Seçmeli
7. (1) Bir toplumun ortak ürünü olan destanlar ve efsa-
nelerden destanlar millî özellik gösterirken efsaneler
milli nitelik taşımaz. (II) Destanlarda kahramanlık un-
surları ağır basarken efsanelerde durum böyle değildir.
(III) Destanlar tarihî olayları anlatırken efsaneler genel
anlamda tarihle ilişki içinde değildir. (IV) Efsaneler mil-
letin geneline hitap eder, destanlar ise genellikle oluş-
tuğu yöreye veya bölgeye aittir. (V) Destanlar manzum
mensur karışık bir anlatıma sahipken efsanelerde man-
zum kısımlar unutularak sadece olay mensur şekilde
anlatılır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Efsane
an Seçmeli 7. (1) Bir toplumun ortak ürünü olan destanlar ve efsa- nelerden destanlar millî özellik gösterirken efsaneler milli nitelik taşımaz. (II) Destanlarda kahramanlık un- surları ağır basarken efsanelerde durum böyle değildir. (III) Destanlar tarihî olayları anlatırken efsaneler genel anlamda tarihle ilişki içinde değildir. (IV) Efsaneler mil- letin geneline hitap eder, destanlar ise genellikle oluş- tuğu yöreye veya bölgeye aittir. (V) Destanlar manzum mensur karışık bir anlatıma sahipken efsanelerde man- zum kısımlar unutularak sadece olay mensur şekilde anlatılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
3.
Zamanın değerini bilen biriydi; en verimli yıllarını aylaklık
yaparak değil, yarınları için çalışarak geçirdi. Boş gezen
arkadaşlarının "Niçin bizimle takılmıyorsun, aşağı in de
dolaşalım." sözleri bile onu etkilemiyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman zarfı
C) Durum zarfı
B) Miktar zarfı
D) Soru zarfı
E) Yer-yön zarfı
Lise Türkçe
Efsane
3. Zamanın değerini bilen biriydi; en verimli yıllarını aylaklık yaparak değil, yarınları için çalışarak geçirdi. Boş gezen arkadaşlarının "Niçin bizimle takılmıyorsun, aşağı in de dolaşalım." sözleri bile onu etkilemiyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zaman zarfı C) Durum zarfı B) Miktar zarfı D) Soru zarfı E) Yer-yön zarfı
11. Derler ki Bizans imparatorlarından birinin bir tek kızı
varmış. Bir gün biliciler, imparatora kızının bir yılanın
sokması sonucunda öleceğini söylemişler. Imparator,
kızını bu kötü yazgıdan korumak için denizin orta ye-
rinde bir kule yaptırmış ve oraya kapatmış yavrucağı.
Eh, artık yılan da yüze yüze kuleye gidecek değil ya!
İmparator, kızına her gün saraydan yiyecekler, içecek-
ler, meyveler gönderirmiş. Böylece yıllar geçmiş, kız
denizin ortasındaki hapishanesinde serpilip gelişmiş.
İmparator günün birinde nefis yemeklerin yanı sıra
bir sepet de üzüm göndermiş. Meğer o sepetin için-
de-nasıl, nereden girmişse girmiş- bir yılan üzümlerin
arasında çöreklenip beklemiyor muymuş? Prensesçik,
sepetin kapağını açar açmaz yılan kızı elinden soku-
vermiş. Kızcağız da o anda hayatını kaybetmiş. İşte,
kuleye de o yüzden Kız Kulesi denirmiş.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Destan
C) Efsane
D) Masal
B) Halk hikâyesi
E) Fabl
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Efsane
11. Derler ki Bizans imparatorlarından birinin bir tek kızı varmış. Bir gün biliciler, imparatora kızının bir yılanın sokması sonucunda öleceğini söylemişler. Imparator, kızını bu kötü yazgıdan korumak için denizin orta ye- rinde bir kule yaptırmış ve oraya kapatmış yavrucağı. Eh, artık yılan da yüze yüze kuleye gidecek değil ya! İmparator, kızına her gün saraydan yiyecekler, içecek- ler, meyveler gönderirmiş. Böylece yıllar geçmiş, kız denizin ortasındaki hapishanesinde serpilip gelişmiş. İmparator günün birinde nefis yemeklerin yanı sıra bir sepet de üzüm göndermiş. Meğer o sepetin için- de-nasıl, nereden girmişse girmiş- bir yılan üzümlerin arasında çöreklenip beklemiyor muymuş? Prensesçik, sepetin kapağını açar açmaz yılan kızı elinden soku- vermiş. Kızcağız da o anda hayatını kaybetmiş. İşte, kuleye de o yüzden Kız Kulesi denirmiş. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan C) Efsane D) Masal B) Halk hikâyesi E) Fabl Diğer sayfaya geçiniz.
SAGU
Erdi aşın taturgan
Yawlak yagıg katargan
Boynin tutup kadırgan
Bastı ölüm agtaru
Yagı ötın öçürgen
Toydın anı köçürgen
İşler üzüp keçürgen
Tegdi okı öldürü
Turgan ulug ışlaka
Tirgi urup aşlaka
Tumlug kadır kışlaka
Kodti erig umduru
G
(0
ya
(v
Ö
(C
S
Z
Lise Türkçe
Efsane
SAGU Erdi aşın taturgan Yawlak yagıg katargan Boynin tutup kadırgan Bastı ölüm agtaru Yagı ötın öçürgen Toydın anı köçürgen İşler üzüp keçürgen Tegdi okı öldürü Turgan ulug ışlaka Tirgi urup aşlaka Tumlug kadır kışlaka Kodti erig umduru G (0 ya (v Ö (C S Z
On iki yaş ve üzeri çocukların ilgisini çekecek, onları ya-
kalayan kitapların sayısı bir hayli az. Bunun en büyük
nedenlerinden bir tanesi çocukların bu yaştan sonra ilgi
alanlarının çeşitlenmesi kadar erken büyümeleri nede-
niyle yetişkinlik çemberinin kırılmaya başladığı bu dö-
nemin çocuklarına seslenmek hâliyle çok zor bir iş ve
ilk gençlik dönemine ilişkin kalem oynatmak esaslı bir
mesele. İşin zorluğunu bahane edip bir köşeye çekilme-
nin âlemi yok elbette..
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin ge-
tirilmesi en uygundur?
A) Yazarlar çocuk edebiyatını da önemsemeli, gelece-
ğin yetişkinleri için de roman türünde kurgusal eser-
ler hazırlamalı
B) Yazarlar çocuk, genç ayrımı gütmeden tüm çocuk-
lara yönelik edebi eserler vermekten geri durmamalı
Yazarlara düşen, bu ilk gençlik dönemi okurlan iyi
gözlemleyip ihtiyaç duydukları konulara ilişkin eser-
ler üretmek olmalı
D) Yazarın okul öncesi çocuklarının diline inmesi, on-
ların hayal dünyasını anlaması ve hayal dünyası ile
eseri süslemesi
E) Yazar yarının yetişkinlerine seslenmek için çocukla-
rın hayal dünyasını şekillendirecek masallardan ya
rarlanmalıdır
Lise Türkçe
Efsane
On iki yaş ve üzeri çocukların ilgisini çekecek, onları ya- kalayan kitapların sayısı bir hayli az. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi çocukların bu yaştan sonra ilgi alanlarının çeşitlenmesi kadar erken büyümeleri nede- niyle yetişkinlik çemberinin kırılmaya başladığı bu dö- nemin çocuklarına seslenmek hâliyle çok zor bir iş ve ilk gençlik dönemine ilişkin kalem oynatmak esaslı bir mesele. İşin zorluğunu bahane edip bir köşeye çekilme- nin âlemi yok elbette.. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin ge- tirilmesi en uygundur? A) Yazarlar çocuk edebiyatını da önemsemeli, gelece- ğin yetişkinleri için de roman türünde kurgusal eser- ler hazırlamalı B) Yazarlar çocuk, genç ayrımı gütmeden tüm çocuk- lara yönelik edebi eserler vermekten geri durmamalı Yazarlara düşen, bu ilk gençlik dönemi okurlan iyi gözlemleyip ihtiyaç duydukları konulara ilişkin eser- ler üretmek olmalı D) Yazarın okul öncesi çocuklarının diline inmesi, on- ların hayal dünyasını anlaması ve hayal dünyası ile eseri süslemesi E) Yazar yarının yetişkinlerine seslenmek için çocukla- rın hayal dünyasını şekillendirecek masallardan ya rarlanmalıdır
rim
pl
41) I. Kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır.
II. hepsinde manzum bir anlatım vardır.
III. yapay destanlar hariç anonim eserlerdir.
IV. hepsi halkın ortak malıdır ve toplumu yansıtır.
V. hepsi kutsal sayılmış ve abartılarak anlatılmıştır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri destan, efsane ve
halk hikayelerinin ortak özelliklerindendir?
A)IveIII
C) I, IIIveIV
B) II, IVveV
D) II, IIIveV
Lise Türkçe
Efsane
rim pl 41) I. Kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır. II. hepsinde manzum bir anlatım vardır. III. yapay destanlar hariç anonim eserlerdir. IV. hepsi halkın ortak malıdır ve toplumu yansıtır. V. hepsi kutsal sayılmış ve abartılarak anlatılmıştır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri destan, efsane ve halk hikayelerinin ortak özelliklerindendir? A)IveIII C) I, IIIveIV B) II, IVveV D) II, IIIveV
12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanla-
rından biri değildir?
A) Bozkurt Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Göç Destanı
D) Şu Destanı
E) Satuk Buğra Han Destanı
shistes gilibere (A
instead agnuT 13 qIA (8
UT
insleed nogl (O
inst20 900 (0
insized plysnDT (S
Lise Türkçe
Efsane
12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanla- rından biri değildir? A) Bozkurt Destanı B) Ergenekon Destanı C) Göç Destanı D) Şu Destanı E) Satuk Buğra Han Destanı shistes gilibere (A instead agnuT 13 qIA (8 UT insleed nogl (O inst20 900 (0 insized plysnDT (S
8
i
L
G
$
S
A
ar
M
A
L
4
8.
Düşman geldi tabur tabur dizildi ||
Alnımıza kara yazı yazıldı ||
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu 11
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Bu dizelerin ait olduğu edebî dönem için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsü kullanılır.
B) Dörtlük ve yarım kafiye esaslıdır.
C) Süslü, sanatlı bir şekilde yazılır.
D) Yarım kafiyeye başvurulur.
E) Temelinde sözlü gelenek vardır.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Efsane
8 i L G $ S A ar M A L 4 8. Düşman geldi tabur tabur dizildi || Alnımıza kara yazı yazıldı || Tüfek icat oldu mertlik bozuldu 11 Eğri kılıç kında paslanmalıdır Bu dizelerin ait olduğu edebî dönem için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsü kullanılır. B) Dörtlük ve yarım kafiye esaslıdır. C) Süslü, sanatlı bir şekilde yazılır. D) Yarım kafiyeye başvurulur. E) Temelinde sözlü gelenek vardır. Diğer Sayfaya Geçiniz.
8) 1. Biz içeri girdiğimizde her yer dolmuştu.
II. Kapıdaki yığılmalar git gide artıyordu.
III. Programın bir an önce başlamasını istiyordu.
IV. Başlama saati geçeli yarım saat olmuştu, ne varki program hâlâ
başlamamıştı.
V. Bazıları her şey normalmiş gibi çevrelerindekilerle konuşmayı
sürdürüyorlardı.
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazım yanlışı olan
sözcük vardır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V.
9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Salim bey bizi karşısında görünce çok sevindi.
B) Özge'nin babası bu kuruluşun Güvenlik Amiri imiş.
C) Bu sözcüklerin anlamını, herhangi bir Türkçe Sözlükte bulabilirsin.
D) İstanbul Caddesi'nde hâlâ bir seyyar fotoğrafçı var.
E) Matematik Kitabını bulamayınca, okula gitmek istemedi.
10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Ege'deki bazı adalara günübirlik geziler düzenleniyordu.
B) Ülkemize yeni gelen bu meyvenin anavatanı Amerika'dır.
C) Alman konsolosu bakanlığa çağrıldı ve kendisinden açıklama
istendi.
D) Türkiye'de Radyo, Televizyon istasyonları devlet eliyle
kuruluyordu.
E) Çay bahçesinde kaymakam ve savcı bey oturuyorlardı.
11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A) Biz bu sonsuz yollarda eriyoruz maalesef.
B) Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?
C) Bir derebeyi gibi kurulmuş, eski hanlar.
D) Ne hudut kaldı bugün ne askerlik ne savaş.
E) Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa
12)Gençlikte günler kısa, yıllar uzun () yaşlılıkta günler uzun ()
yıllar kısadır ()
Bu cümlede boş parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
getirilmelidir?
B) (;) (:) (.)
A) (,) (,) (.)
D) (;) () ()
C) (,) (;) (.)
E) (,) (.) (.)
Lise Türkçe
Efsane
8) 1. Biz içeri girdiğimizde her yer dolmuştu. II. Kapıdaki yığılmalar git gide artıyordu. III. Programın bir an önce başlamasını istiyordu. IV. Başlama saati geçeli yarım saat olmuştu, ne varki program hâlâ başlamamıştı. V. Bazıları her şey normalmiş gibi çevrelerindekilerle konuşmayı sürdürüyorlardı. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde yazım yanlışı olan sözcük vardır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Salim bey bizi karşısında görünce çok sevindi. B) Özge'nin babası bu kuruluşun Güvenlik Amiri imiş. C) Bu sözcüklerin anlamını, herhangi bir Türkçe Sözlükte bulabilirsin. D) İstanbul Caddesi'nde hâlâ bir seyyar fotoğrafçı var. E) Matematik Kitabını bulamayınca, okula gitmek istemedi. 10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Ege'deki bazı adalara günübirlik geziler düzenleniyordu. B) Ülkemize yeni gelen bu meyvenin anavatanı Amerika'dır. C) Alman konsolosu bakanlığa çağrıldı ve kendisinden açıklama istendi. D) Türkiye'de Radyo, Televizyon istasyonları devlet eliyle kuruluyordu. E) Çay bahçesinde kaymakam ve savcı bey oturuyorlardı. 11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Biz bu sonsuz yollarda eriyoruz maalesef. B) Hani ey gözyaşım, akmayacaktın? C) Bir derebeyi gibi kurulmuş, eski hanlar. D) Ne hudut kaldı bugün ne askerlik ne savaş. E) Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa 12)Gençlikte günler kısa, yıllar uzun () yaşlılıkta günler uzun () yıllar kısadır () Bu cümlede boş parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? B) (;) (:) (.) A) (,) (,) (.) D) (;) () () C) (,) (;) (.) E) (,) (.) (.)
ALTINTEST
YAYINLARI
Anlatım Teknikleri ve Par
1. Bütün meslekler insan ruhunu kemirir durur. Bir
tanesi hariç: "Şairlik." Böyle demişti Charles Ba-
udelaire. Artık bu durum da değişti. Şimdiler-
de şairlik dahil bütün meslekler ruhumuzu kemi-
rip duruyor, inceden inceden. Makyajla kapatıyo-
ruz kemirilen yerlerin üstünü, ruhumuzdaki gedik-
leri, benliğimizdeki oyukları. Meşguliyetle, sos-
yallikle, unvanla, kariyerle, şan şöhretle kapa-
tiyoruz. Ama alttan alta bir çoğumuz aynı dert-
ten muzdaribiz: Tamamlayamadığımız bir eksik-
lik duygusunu, azalmayan bir bezginliği sırtımızda
un çuvalı gibi taşıyoruz. Monoton bir değirmentaşı
günlerin akışı. Dönüyor kendi ritmiyle. Bizi o çar-
kın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz. Sıradışı bir
sevda.Ama gel gör ki ne Ferhat'ız dağları delecek,
ne Simurg kuşlarıyız mavilikte kanat.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Her mesleğin kendine has zorlukları vardır.
B) Tarif edemediğimiz eksikliklerimizi artık şiirlerle
bile gideremiyoruz.
Şairlik dahil bütün meslekler insanı olumsuz et-
kiler.
D) Eskiden olduğu kadar eksiklerimiz yok artık.
Her mesleğin uğraşı alanı farklı yetenek ister.
2. Iki ahbap adam vardı, yolculuğa çıkmışlardı. Gi-
derlerken önlerine, ayı çıktı birdenbire. İki arkadaş
çok korktu, saklanacak bir yer yoktu. Biri ağaca tır-
3. Ins
dön
mu
için
fin
git
ti.
şim
m
M
la
d
h
F
+
Lise Türkçe
Efsane
ALTINTEST YAYINLARI Anlatım Teknikleri ve Par 1. Bütün meslekler insan ruhunu kemirir durur. Bir tanesi hariç: "Şairlik." Böyle demişti Charles Ba- udelaire. Artık bu durum da değişti. Şimdiler- de şairlik dahil bütün meslekler ruhumuzu kemi- rip duruyor, inceden inceden. Makyajla kapatıyo- ruz kemirilen yerlerin üstünü, ruhumuzdaki gedik- leri, benliğimizdeki oyukları. Meşguliyetle, sos- yallikle, unvanla, kariyerle, şan şöhretle kapa- tiyoruz. Ama alttan alta bir çoğumuz aynı dert- ten muzdaribiz: Tamamlayamadığımız bir eksik- lik duygusunu, azalmayan bir bezginliği sırtımızda un çuvalı gibi taşıyoruz. Monoton bir değirmentaşı günlerin akışı. Dönüyor kendi ritmiyle. Bizi o çar- kın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz. Sıradışı bir sevda.Ama gel gör ki ne Ferhat'ız dağları delecek, ne Simurg kuşlarıyız mavilikte kanat. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) Her mesleğin kendine has zorlukları vardır. B) Tarif edemediğimiz eksikliklerimizi artık şiirlerle bile gideremiyoruz. Şairlik dahil bütün meslekler insanı olumsuz et- kiler. D) Eskiden olduğu kadar eksiklerimiz yok artık. Her mesleğin uğraşı alanı farklı yetenek ister. 2. Iki ahbap adam vardı, yolculuğa çıkmışlardı. Gi- derlerken önlerine, ayı çıktı birdenbire. İki arkadaş çok korktu, saklanacak bir yer yoktu. Biri ağaca tır- 3. Ins dön mu için fin git ti. şim m M la d h F +
9. (1) İnsanların geniş coğrafyalara dağılması ve yerleşme-
si göçlerle gerçekleşmiştir. (II) Yeryüzünde yeni yerle-
şim alanlarının kurulması bu şekilde olmuştur.
(III) Amerika'nın keşfi sonrası buraya yapılan göçlerle bu
kıtada yeni yerleşim alanları kurulmuştur. (IV) Yapılan
göçler, yerleşim yerlerinin büyümesinde ve küçülmesin-
de etkili olur. (V) Göç alan yerler büyürken göç veren
yerler küçülür.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisin-
de zamir kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Efsane
9. (1) İnsanların geniş coğrafyalara dağılması ve yerleşme- si göçlerle gerçekleşmiştir. (II) Yeryüzünde yeni yerle- şim alanlarının kurulması bu şekilde olmuştur. (III) Amerika'nın keşfi sonrası buraya yapılan göçlerle bu kıtada yeni yerleşim alanları kurulmuştur. (IV) Yapılan göçler, yerleşim yerlerinin büyümesinde ve küçülmesin- de etkili olur. (V) Göç alan yerler büyürken göç veren yerler küçülür. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisin- de zamir kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
(3115
(1) Kaz Dağı, Antik Çağ'da Ida Dağı, efsaneleriyle ünlü bir
dağdır. (II) Rum nüfus 1924 yılındaki mübadeleyle
Yunanistan'a göçmüş, gidenlerin yerine Yunanistan'dan
gelen Türkler yerleşmiştir. (III) Bölgede, ofmanlık alanın
büyüklüğü, yerleşim alanlarını sıklaştırmıştır. (IV) Yeşilyurt
köyü, bu yörede yer alan, doksan haneli ve taş evlerden
oluşan eşsiz bir köydür; yüzyıllardır taş işçiliğinin en güzel
örnekleri burada verilmiştir. (V) Mitolojide, ilk güzellik
yarışmasının Yeşilyurt'ta yapıldığı söylenir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede Kaz Dağları'nın öne çıkan bir özelliği
verilmiştir.
B) II. cümlede tarihsel bilgiler, nesnel biçimde ifade
edilmiştir.
C) III. cümlede yerleşim alanlarıyla ilgili bir durum,
gerekçesiyle ortaya konmuştur. X
D) IV. cümlede Yeşilyurt köyünün neden bu kadar ilgi
çektiği açıklanmıştır.
E) V. cümlede ispatı olanaksız bir efsaneden söz
edilmiştir.
x
Lise Türkçe
Efsane
(3115 (1) Kaz Dağı, Antik Çağ'da Ida Dağı, efsaneleriyle ünlü bir dağdır. (II) Rum nüfus 1924 yılındaki mübadeleyle Yunanistan'a göçmüş, gidenlerin yerine Yunanistan'dan gelen Türkler yerleşmiştir. (III) Bölgede, ofmanlık alanın büyüklüğü, yerleşim alanlarını sıklaştırmıştır. (IV) Yeşilyurt köyü, bu yörede yer alan, doksan haneli ve taş evlerden oluşan eşsiz bir köydür; yüzyıllardır taş işçiliğinin en güzel örnekleri burada verilmiştir. (V) Mitolojide, ilk güzellik yarışmasının Yeşilyurt'ta yapıldığı söylenir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede Kaz Dağları'nın öne çıkan bir özelliği verilmiştir. B) II. cümlede tarihsel bilgiler, nesnel biçimde ifade edilmiştir. C) III. cümlede yerleşim alanlarıyla ilgili bir durum, gerekçesiyle ortaya konmuştur. X D) IV. cümlede Yeşilyurt köyünün neden bu kadar ilgi çektiği açıklanmıştır. E) V. cümlede ispatı olanaksız bir efsaneden söz edilmiştir. x
Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar,
Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa di-
ğerlerinden farklı bir anlam taşır?
A) duygularını dizginleyemeyen sanatçılara benzer.
B) karşısına çıkan engelleri aşmayı bilir.
C) hedeflerine gözünü dikmiş insanları andırır.
D) düze inince miskinleşir, hırslarından vazgeçer.
E) her türlü riski göze alan insanlar gibidir.
Lise Türkçe
Efsane
Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar, Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa di- ğerlerinden farklı bir anlam taşır? A) duygularını dizginleyemeyen sanatçılara benzer. B) karşısına çıkan engelleri aşmayı bilir. C) hedeflerine gözünü dikmiş insanları andırır. D) düze inince miskinleşir, hırslarından vazgeçer. E) her türlü riski göze alan insanlar gibidir.
EDEB
9.
1. Olağanüstü olay ve kahramanlara rastlanır. L
II. Olayların geçtiği yerin adı verilerek anlatılanlara inan-
dırıcılık kazandırılır.
III. Anlatılanlar, toplumun geneli tarafından gerçek kabul
edilir.
IV. İnanç, düşünce yapısı, çevre, hayat şartları gibi yerellik-
ler yansıtılır.
V. Kahramanlıklar üzerine kurulmuş, epik anlatımın öne
çıktığı bir türdür.
L
BER
Numaralanmış açıklamalardan hangisi efsanenin özel-
liklerinden biri değildir?
B) II
C) III
2²
D) IV
FE) V
Yutads- en
Lise Türkçe
Efsane
EDEB 9. 1. Olağanüstü olay ve kahramanlara rastlanır. L II. Olayların geçtiği yerin adı verilerek anlatılanlara inan- dırıcılık kazandırılır. III. Anlatılanlar, toplumun geneli tarafından gerçek kabul edilir. IV. İnanç, düşünce yapısı, çevre, hayat şartları gibi yerellik- ler yansıtılır. V. Kahramanlıklar üzerine kurulmuş, epik anlatımın öne çıktığı bir türdür. L BER Numaralanmış açıklamalardan hangisi efsanenin özel- liklerinden biri değildir? B) II C) III 2² D) IV FE) V Yutads- en
18. I. Şair:
- Benim için şiir, sözle musiki arasında ama sözden
ziyade musikiye yakındır. Ahenk benim için olmazsa
olmazdır. Bu yüzden eserlerimde ahengi sağlayacak
redif ve kafiye düzenine önem veririm.
II. Şair:
- Şiirin ne musikiyle ne resimle ne de mimariyle uzaktan
yakından ilgisi olamaz; şiir, başlı başına bir iştir ve şair,
şiirle müstakil olarak ilgilenmelidir. Şiirde tabiat herkesin
kullandığı dille anlatılmalı, mecaz ve istiarelerin
yapaylığından kurtulmalıdır. Eski şiire ait her şeyden,
özellikle de şairanelikten uzak durulmalıdır.
I. Şair:
- Şiiri soylu bir sanattır, şiirde düşsel ve bireysel yön ağır
basar. Şiir, içsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan
tecrübesini dile getirir. Şiir sıradan olamayacak kadar
değerlidir. Bu yüzden sanat, halk için yapılamaz. İnsan
ruhunu sarıp sarmalayan şiir ona değer verenlerin elinde
yükselecektir, şairaneliği önemsemeyenlerin elinde değil.
Bu diyalogda konuşan I. ve II. şairlerin bağlı olduğu
edebî anlayışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
doğru verilmiştir?
A Hisarcılar - Toplumcu Gerçekçiler
B) Beş Hececiler - II. Yeniciler
Saf şiir - Garipçiler
Maviciler - 1. Yeni
E) Saf şiir-II. Yeniciler
Lise Türkçe
Efsane
18. I. Şair: - Benim için şiir, sözle musiki arasında ama sözden ziyade musikiye yakındır. Ahenk benim için olmazsa olmazdır. Bu yüzden eserlerimde ahengi sağlayacak redif ve kafiye düzenine önem veririm. II. Şair: - Şiirin ne musikiyle ne resimle ne de mimariyle uzaktan yakından ilgisi olamaz; şiir, başlı başına bir iştir ve şair, şiirle müstakil olarak ilgilenmelidir. Şiirde tabiat herkesin kullandığı dille anlatılmalı, mecaz ve istiarelerin yapaylığından kurtulmalıdır. Eski şiire ait her şeyden, özellikle de şairanelikten uzak durulmalıdır. I. Şair: - Şiiri soylu bir sanattır, şiirde düşsel ve bireysel yön ağır basar. Şiir, içsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirir. Şiir sıradan olamayacak kadar değerlidir. Bu yüzden sanat, halk için yapılamaz. İnsan ruhunu sarıp sarmalayan şiir ona değer verenlerin elinde yükselecektir, şairaneliği önemsemeyenlerin elinde değil. Bu diyalogda konuşan I. ve II. şairlerin bağlı olduğu edebî anlayışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? A Hisarcılar - Toplumcu Gerçekçiler B) Beş Hececiler - II. Yeniciler Saf şiir - Garipçiler Maviciler - 1. Yeni E) Saf şiir-II. Yeniciler