Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

10. Omer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinin ortak
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçekçi bir yaklaşımla eser vermeleri
B) Temasinin aşk olması
c) Kahramanlari ayrıntılarıyla tanıtmalari
D) Merak ogesine yer vermelad
E) Durum öykücülen olmalan
11. Yasar ya da yasanabilir olayların yor, zaman çavre ve insan
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
10. Omer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçekçi bir yaklaşımla eser vermeleri B) Temasinin aşk olması c) Kahramanlari ayrıntılarıyla tanıtmalari D) Merak ogesine yer vermelad E) Durum öykücülen olmalan 11. Yasar ya da yasanabilir olayların yor, zaman çavre ve insan
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yoktur?
A) İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları kazalardan
sonra nasıl davranmalıdırlar?
B) Sana iltimas yapmayıp da bizim kızımıza mı yapacaklar?
C) Kütüphanemizde tarih ve kültürel araştırmalar yapılmak-
tadır.
D) Bazen insan gücü ve traktör gücü de işlerin bitmesini sağ-
layamıyordu.
Burada suyun şırıltısı ve şakalaşan kuşların sesinden
başka ses yok.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları kazalardan sonra nasıl davranmalıdırlar? B) Sana iltimas yapmayıp da bizim kızımıza mı yapacaklar? C) Kütüphanemizde tarih ve kültürel araştırmalar yapılmak- tadır. D) Bazen insan gücü ve traktör gücü de işlerin bitmesini sağ- layamıyordu. Burada suyun şırıltısı ve şakalaşan kuşların sesinden başka ses yok.
(1) Genel ağın kullanımı insan yaşamında her geçen gün
daha fazla yer alırken haberlere ulaşmakta da genel ağ en
önemli kaynaklardan biri hâline gelmiştir. (II) Genel ağ ga-
zeteciliği çok ucuz bir maliyet gerektirmesi, rahatlıkla kulla-
nılabilen bir sistem oluşu, bilgisayar ve katılımcı gazeteciliğe
olanak sağlaması nedeniyle hızla gelişmektedir. (III) Genel
ağ haberciliğinin yaygınlaşması basılı gazete ve dergilerin
tiraj kaybı yaşamalarına neden olsa bile basılı gazetelerin
şu an itibarıyla genel ağ gazetelerine göre pek çok avanta-
ji vardır. (IV) Gazetenin somut bir madde olarak tüketicinin
elinde bulunması, gazeteye dokunmak, sayfalarını çevirmek,
gazetenin kendisine özgü kokusunu hissetmek bilgisayarın
soğuk ekranı karşısında basılı gazeteye bir avantaj sağlar ve
okuyucuya ayrı bir zevk verir. (V) Ayrıca basılı gazetelerde
haberlerin tamamen uzman bir kadro tarafından oluşturulma-
si da doğru ve tarafsız haber okumak isteyen okurlar açısın-
dan çok önemlidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) I. cümlede zarf ve sıfata yönelik üstünlük zarfları kullanıl-
mıştır.
B) II. cümlenin yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiildir.
C) III. cümlede tamlayanı ile tamlananı arasına sözcükler
girmiş belirtili isim tamlaması vardır.
D) IV. cümle girişik birleşik bir cümle ile basit cümlenin oluş-
turduğu bağımsız bağlı bir cümledir.
E) V. cümlede hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir
isim vardır.
la)
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
(1) Genel ağın kullanımı insan yaşamında her geçen gün daha fazla yer alırken haberlere ulaşmakta da genel ağ en önemli kaynaklardan biri hâline gelmiştir. (II) Genel ağ ga- zeteciliği çok ucuz bir maliyet gerektirmesi, rahatlıkla kulla- nılabilen bir sistem oluşu, bilgisayar ve katılımcı gazeteciliğe olanak sağlaması nedeniyle hızla gelişmektedir. (III) Genel ağ haberciliğinin yaygınlaşması basılı gazete ve dergilerin tiraj kaybı yaşamalarına neden olsa bile basılı gazetelerin şu an itibarıyla genel ağ gazetelerine göre pek çok avanta- ji vardır. (IV) Gazetenin somut bir madde olarak tüketicinin elinde bulunması, gazeteye dokunmak, sayfalarını çevirmek, gazetenin kendisine özgü kokusunu hissetmek bilgisayarın soğuk ekranı karşısında basılı gazeteye bir avantaj sağlar ve okuyucuya ayrı bir zevk verir. (V) Ayrıca basılı gazetelerde haberlerin tamamen uzman bir kadro tarafından oluşturulma- si da doğru ve tarafsız haber okumak isteyen okurlar açısın- dan çok önemlidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) I. cümlede zarf ve sıfata yönelik üstünlük zarfları kullanıl- mıştır. B) II. cümlenin yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiildir. C) III. cümlede tamlayanı ile tamlananı arasına sözcükler girmiş belirtili isim tamlaması vardır. D) IV. cümle girişik birleşik bir cümle ile basit cümlenin oluş- turduğu bağımsız bağlı bir cümledir. E) V. cümlede hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir isim vardır. la)
2021-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
17. "Esnaftandır. Ayakkabıcı olduğu için ona 'Huffi şeklinde
seslenmişlerdir
. Tahsil ile kazanılmış ilimlerden mahrum
ve halk arasında ümmiliği ile meşhur idi. Ama zâtında
kabiliyet ve tabiatında selâkat (güzel söz söyleme
yeteneği) olduğu için bütün söz ve ibâreleri fasih ve
sahih idi. Mürettep Divan'ı ve şiirleriyle hayli şöhreti
vardı. Şiir sanatlarından cinasa mâyildir."
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Seyahatname B) Tezkåre
C) Şehrengiz
D) Pendrame
E) Surname
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2021-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 17. "Esnaftandır. Ayakkabıcı olduğu için ona 'Huffi şeklinde seslenmişlerdir . Tahsil ile kazanılmış ilimlerden mahrum ve halk arasında ümmiliği ile meşhur idi. Ama zâtında kabiliyet ve tabiatında selâkat (güzel söz söyleme yeteneği) olduğu için bütün söz ve ibâreleri fasih ve sahih idi. Mürettep Divan'ı ve şiirleriyle hayli şöhreti vardı. Şiir sanatlarından cinasa mâyildir." Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Seyahatname B) Tezkåre C) Şehrengiz D) Pendrame E) Surname
15
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatında "yenileşme hareketi"nin öncüsü olan
Şinasi, ilk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazmış-
tır.
B) Eski ve yeni edebiyat arasında ikilem yaşayan Ziya Paşa,
Harabat isimli eseriyle antoloji türünün ilk örneğini vermiş-
tir.
C) Nesri, şiirlerine kıyasla daha güçlü olan Namık Kemal,
Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk eleştiri yazısını yaz-
mıştır.
D) Öğreticiliği kendine ilke edinen Ahmet Mithat Efendi, yan-
lış Batılılaşmayr ve züppe tipini Türk edebiyatında ilk işle-
yen sanatçıdır.
E) Tanzimat'ın en önemli dil bilginlerinden olan Samipaşaza-
de Sezai, ilk Türkçe sözlük olan Kamus-i Türkî isimli eseri
oluşturmuştur.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
15 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Türk edebiyatında "yenileşme hareketi"nin öncüsü olan Şinasi, ilk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazmış- tır. B) Eski ve yeni edebiyat arasında ikilem yaşayan Ziya Paşa, Harabat isimli eseriyle antoloji türünün ilk örneğini vermiş- tir. C) Nesri, şiirlerine kıyasla daha güçlü olan Namık Kemal, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk eleştiri yazısını yaz- mıştır. D) Öğreticiliği kendine ilke edinen Ahmet Mithat Efendi, yan- lış Batılılaşmayr ve züppe tipini Türk edebiyatında ilk işle- yen sanatçıdır. E) Tanzimat'ın en önemli dil bilginlerinden olan Samipaşaza- de Sezai, ilk Türkçe sözlük olan Kamus-i Türkî isimli eseri oluşturmuştur.
2021 TYT
3.
1. Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor ve reklam
verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyoları
tercih ediyor.
II. Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli mű-
zik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal sa-
yısı iki elin parmaklarını geçmiyor.
Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır.
B) II. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirtmek-
tedir.
C) II. cümledeki bilgileri farklı örnekler üzerinden değerlen-
dirmektedir.
D) II. cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi sun-
maktadır.
EII. cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı ele almak-
tadır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2021 TYT 3. 1. Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor ve reklam verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyoları tercih ediyor. II. Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli mű- zik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal sa- yısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) II. cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır. B) II. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirtmek- tedir. C) II. cümledeki bilgileri farklı örnekler üzerinden değerlen- dirmektedir. D) II. cümledeki açıklamayı çürütmek için yeni bir bilgi sun- maktadır. EII. cümlede yer alan açıklamayı karşılaştırmalı ele almak- tadır.
AYT Deneme 5
7.
Çehov tarzı öykü türü ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öyküde giriş ya da sonuç bulunmaz, okuyucu
öyküye gelişme bölümünde katılır.
B) Saşırtıcı sonlar okuyucuya, olayın bitmemiş olduğu
izlenimi vererek okuyucunun zihninde öykünün
devam etmesini sağlar.
Çevre ve mekân betimlemeleri bütün gerçekliği
ile, ayrıntıya büyük önem verilerek anlatılır.
D) Konudan daha çok, insan ön plandadır ve öykü
insanın psikolojisini yansıtmayı amaçlar.
Küçük insanlar, rütbe ve unvan karşısında ezilen-
ler, toplumun her kesiminde var olan memurlar ve
onların yaşantıları sıcak, içten, bir dille ele alınır.
19.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
AYT Deneme 5 7. Çehov tarzı öykü türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Öyküde giriş ya da sonuç bulunmaz, okuyucu öyküye gelişme bölümünde katılır. B) Saşırtıcı sonlar okuyucuya, olayın bitmemiş olduğu izlenimi vererek okuyucunun zihninde öykünün devam etmesini sağlar. Çevre ve mekân betimlemeleri bütün gerçekliği ile, ayrıntıya büyük önem verilerek anlatılır. D) Konudan daha çok, insan ön plandadır ve öykü insanın psikolojisini yansıtmayı amaçlar. Küçük insanlar, rütbe ve unvan karşısında ezilen- ler, toplumun her kesiminde var olan memurlar ve onların yaşantıları sıcak, içten, bir dille ele alınır. 19.
Seher vakti çaldım yârin kapısın
Baktım yârin kapıları sürmeli
Boş bulmadim otağının yapısın
Çikageldi bir gözleri sürmeli
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım türü bakımından güzellemedir.
B) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenmiştir.
C) 2 ve 4. dizelerde ahenk yalnızca redifle sağlanmıştır.
D) Çapraz kafiye şemasından faydalanılmıştır.
E) Lirik şiir özellikleri sergilemektedir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Seher vakti çaldım yârin kapısın Baktım yârin kapıları sürmeli Boş bulmadim otağının yapısın Çikageldi bir gözleri sürmeli Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Nazım türü bakımından güzellemedir. B) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenmiştir. C) 2 ve 4. dizelerde ahenk yalnızca redifle sağlanmıştır. D) Çapraz kafiye şemasından faydalanılmıştır. E) Lirik şiir özellikleri sergilemektedir.
4.
KISSADAN HİKÂYE
Niçin bu kısadan da kısa şeyleri yazıyorsun?
- Hikâye yazamadığım için!
madım.
hücreye
madığını
atamaz-
atuklan-
Niçin hikâye yazamıyorsun?
Şiiri çok sevdiğim için!
Peki bunları niçin yazıyorsun?
idir?
Uzun zamandır şiir yazamadığım için!
esi
kâye
Niçin sonunu sözüm ona kıssadan hisselerle
bağlıyorsun?
Beceriksizliğim okuyanlara ders olsun diye!
Peki bu açıklamaları niye yapıyorsun?
- Fazlalık'ı paylaşmak için... Belki azalırlar diye.
Haydar Ergülen'e ait bu küçürek hikâyeyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
çürek
sonuç yayınları
E) V
A) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak
birkaç sözcük veya cümle ile aktarılır.
B) Genellikle, ana bilgi sunulur ve ayrıntı, okuyu-
cuya bırakılır.
C) Karakterlerin yapısından ziyade tepkisi önem-
lidir. Durumlar ve durumların dramatik boyutu
bu tepkiye sıkı sıkıya bağlıdır.
D) Karakter gibi tema da yoğun ve sınırlı bir şe-
kilde aktarılır. Seçilen sözcükler, olay örgüsü-
nün ipuçlarını barındırırlar.
E) Þyküler anlatımı bakımından olay hikâyesine
benzer.
in ne
verir-
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
4. KISSADAN HİKÂYE Niçin bu kısadan da kısa şeyleri yazıyorsun? - Hikâye yazamadığım için! madım. hücreye madığını atamaz- atuklan- Niçin hikâye yazamıyorsun? Şiiri çok sevdiğim için! Peki bunları niçin yazıyorsun? idir? Uzun zamandır şiir yazamadığım için! esi kâye Niçin sonunu sözüm ona kıssadan hisselerle bağlıyorsun? Beceriksizliğim okuyanlara ders olsun diye! Peki bu açıklamaları niye yapıyorsun? - Fazlalık'ı paylaşmak için... Belki azalırlar diye. Haydar Ergülen'e ait bu küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? çürek sonuç yayınları E) V A) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak birkaç sözcük veya cümle ile aktarılır. B) Genellikle, ana bilgi sunulur ve ayrıntı, okuyu- cuya bırakılır. C) Karakterlerin yapısından ziyade tepkisi önem- lidir. Durumlar ve durumların dramatik boyutu bu tepkiye sıkı sıkıya bağlıdır. D) Karakter gibi tema da yoğun ve sınırlı bir şe- kilde aktarılır. Seçilen sözcükler, olay örgüsü- nün ipuçlarını barındırırlar. E) Þyküler anlatımı bakımından olay hikâyesine benzer. in ne verir-
5. Zühre anlıyor ki Hoca gelmiş her şeyi söylemiş. Velhasıl
gidemiyor. Tahir de gözlüyordu ki Zühre gele. Grup grup
öğrenciler geliyordu, lakin Zühre içlerinde yok. Zühre'yi
göremeyince içi doluyor. Yalnız Zühre'nin Melek Suna diye
bir arkadaşı vardı. Bu, annesinin Zühre'nin saçından tutup
içeri ittiğini görüyor. Zühre orada bir name yazıp aşağıya
Melek Suna'ya attı. Melek Suna nameyi alıyor. Diyor ki
Zühre:
Zühre yazdı gözyaşıyla nameyi
Hak kaldırsın ara yerde uğruyu
Kıyamette ya o beni ben onu
Söylen Han Tahir'e helâl eylesin
Yani "Bizim işimiz kıyamete kaldı, görüşmemize imkân
yok." diyor. Kız aldi nameyi, cebine koyuyor. Öbür arka-
daşlarına bildirmiyor. Tahir de mektebin kapısı önünde
gözlüyordu ki Zühre gele. Melek Suna'yı görüyor. Orada
efkârlanıp içi coşuyor. Atiyor eli kulağa bakalım:
Toplanıp toplanıp gelen yavrular
Neden benim Zühre yârim gelmedi
Zalim Hoca gidip Şah'a söyledi
Deli gönlüm gamın alan gelmedi
O arada Melek Suna, Zühre'nin mektubunu veriyor.
Tahir hemen mektubu okuyor. Okuyunca şuurunu kay-
bediyor, kendini yerden yere atıyor. Orada Şahap adında
fakir bir çocuk vardı...
Bu parçadan hareketle halk hikâyeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sade bir dille oluşturulduğu
B) Olağan olay ve kişilere yer verildiği
C) Nazım nesir karışık
olusturulduğu
D) Olay, yer, zaman ve kişi ögeleri barındırdığı
EP Kalıplaşmış sözlerle başlayıp bittiği
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
5. Zühre anlıyor ki Hoca gelmiş her şeyi söylemiş. Velhasıl gidemiyor. Tahir de gözlüyordu ki Zühre gele. Grup grup öğrenciler geliyordu, lakin Zühre içlerinde yok. Zühre'yi göremeyince içi doluyor. Yalnız Zühre'nin Melek Suna diye bir arkadaşı vardı. Bu, annesinin Zühre'nin saçından tutup içeri ittiğini görüyor. Zühre orada bir name yazıp aşağıya Melek Suna'ya attı. Melek Suna nameyi alıyor. Diyor ki Zühre: Zühre yazdı gözyaşıyla nameyi Hak kaldırsın ara yerde uğruyu Kıyamette ya o beni ben onu Söylen Han Tahir'e helâl eylesin Yani "Bizim işimiz kıyamete kaldı, görüşmemize imkân yok." diyor. Kız aldi nameyi, cebine koyuyor. Öbür arka- daşlarına bildirmiyor. Tahir de mektebin kapısı önünde gözlüyordu ki Zühre gele. Melek Suna'yı görüyor. Orada efkârlanıp içi coşuyor. Atiyor eli kulağa bakalım: Toplanıp toplanıp gelen yavrular Neden benim Zühre yârim gelmedi Zalim Hoca gidip Şah'a söyledi Deli gönlüm gamın alan gelmedi O arada Melek Suna, Zühre'nin mektubunu veriyor. Tahir hemen mektubu okuyor. Okuyunca şuurunu kay- bediyor, kendini yerden yere atıyor. Orada Şahap adında fakir bir çocuk vardı... Bu parçadan hareketle halk hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sade bir dille oluşturulduğu B) Olağan olay ve kişilere yer verildiği C) Nazım nesir karışık olusturulduğu D) Olay, yer, zaman ve kişi ögeleri barındırdığı EP Kalıplaşmış sözlerle başlayıp bittiği
Prf Yayınları
tip
ez?
:)
10. Hikâyede, Hatice Hanım karakteriyle Bati hayranlığı
bunu şekil üzerinde uygulamaya çalışan bir kadın t
lemesinden hareketle dile getirilir. Hatice Hanım'ın Bali
hayranlığı yüksek ökçeli ayakkabı merakıyla ifade edilir
Bu merak Hatice Hanım'ın rahatsızlanmasına da sebep
olur ve yüksek ökçeli ayakkabıyı bırakmasını sağlar. Fa.
kat evdeki değişimden zamanla etkilenen Hatice Hanım,
gözünün görmediğinden vicdanım rahat düşüncesi
ile eski hayatına tekrar geri döner. Hikâyenin sosyal
içerikli diğer bir konusu da evlilikteki bir çarpıklığın dile
getirilişidir
. Devrin getirdiği sosyal yapılanma, kadınların
genç yaşta ilerlemiş yaştaki erkeklerle evlendirilmesine
zemin hazırlıyordu. Hatice Hanım da on üç yaşında
iken altmış altı yaşında zengin bir ihtiyarla evlenmiştir.
Hatice Hanım'ın bu izdivacın sonunda erkeklerden nefret
etmeye başladığı görülür. Eşinin ölümünden sonra da
bir daha evlenmemesi bu tepkinin sonucudur.
3.
n-
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adivar
C) Takup Kadri Karaosmanoğlu
120
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Prf Yayınları tip ez? :) 10. Hikâyede, Hatice Hanım karakteriyle Bati hayranlığı bunu şekil üzerinde uygulamaya çalışan bir kadın t lemesinden hareketle dile getirilir. Hatice Hanım'ın Bali hayranlığı yüksek ökçeli ayakkabı merakıyla ifade edilir Bu merak Hatice Hanım'ın rahatsızlanmasına da sebep olur ve yüksek ökçeli ayakkabıyı bırakmasını sağlar. Fa. kat evdeki değişimden zamanla etkilenen Hatice Hanım, gözünün görmediğinden vicdanım rahat düşüncesi ile eski hayatına tekrar geri döner. Hikâyenin sosyal içerikli diğer bir konusu da evlilikteki bir çarpıklığın dile getirilişidir . Devrin getirdiği sosyal yapılanma, kadınların genç yaşta ilerlemiş yaştaki erkeklerle evlendirilmesine zemin hazırlıyordu. Hatice Hanım da on üç yaşında iken altmış altı yaşında zengin bir ihtiyarla evlenmiştir. Hatice Hanım'ın bu izdivacın sonunda erkeklerden nefret etmeye başladığı görülür. Eşinin ölümünden sonra da bir daha evlenmemesi bu tepkinin sonucudur. 3. n- Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp B) Ömer Seyfettin C) Reşat Nuri Güntekin D) Halide Edip Adivar C) Takup Kadri Karaosmanoğlu 120
16.
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutusan odlara kılmaz çâre su
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su
Zevk-i tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çêk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu beyitlerin şai
ne ait değildir?
A) Hadîkatü's-Süedå
C) Sıhhat u Maraz
E) Rind ü Zâhid
B) Enisü'l-Kalb
D) Divan-ı Kebir
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
16. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlü dutusan odlara kılmaz çâre su Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su Zevk-i tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çêk çâk Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su Aşağıdaki eserlerden hangisi bu beyitlerin şai ne ait değildir? A) Hadîkatü's-Süedå C) Sıhhat u Maraz E) Rind ü Zâhid B) Enisü'l-Kalb D) Divan-ı Kebir
m
n
9. Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza Batı'dan çeviri yoluyla giren
bir düzyazı türüdür. Yaşanmış veya yaşanabilecek olayları
anlatır. Olay, kişi, yer ve zaman ayrıntılarıyla ele alınır.
ri
Bu parçada sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öykü
C) Roman
UĞUR
B) Makale
E) Fabl
D) Masal
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
m n 9. Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza Batı'dan çeviri yoluyla giren bir düzyazı türüdür. Yaşanmış veya yaşanabilecek olayları anlatır. Olay, kişi, yer ve zaman ayrıntılarıyla ele alınır. ri Bu parçada sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Öykü C) Roman UĞUR B) Makale E) Fabl D) Masal
21
AYT. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1
.
----
1906 yılında Güney Azerbaycan'ın Tebriz şeh-
rinde dünyaya geldi. Çocukluğu, ünlü şiirine konu
olan Haydar Baba Dağı eteğindeki aynı adlı köyde
geçti. İlk ve orta tahsilini Tebriz'de bitirdi, yüksek
tahsil için Tahran'a gitti. Burada tip tahsili gördü. İlk
şiir kitabı 1931 yılında basıldı. Önceleri Farsça ya-
zan şair, baba yurdunu ziyaret etmenin duyguları ve
annesinin ikazıyla Türkçe yazmaya başladı. Annesi
ona şöyle serzenişte bulunmuştu: "Oğlum, diyorlar
ki sen büyük şair olmuşsun lakin ben senin söyle-
diğin şiirleri anlamıyorum. Peki, niçin benim dilimle
söylemiyorsun? Biraz da benim dilimle söyle ki ben
de anlayayım!" Onun Türkçe şiirlerinin ilk şaheseri
Heyder Baba'ya Selam başlıklı şiiridir. Bu şiir, bütün
Azerbaycan'la beraber Türkiye'de de büyük yankı
uyandırdı, birçok şair ona nazire yazdı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Bahtiyar Vahapzade B) Şehriyar
C) Sâib-i Tebrîzî
D) Recep Küpçü
E) Hüseyin Cavid
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
21 AYT. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1 . ---- 1906 yılında Güney Azerbaycan'ın Tebriz şeh- rinde dünyaya geldi. Çocukluğu, ünlü şiirine konu olan Haydar Baba Dağı eteğindeki aynı adlı köyde geçti. İlk ve orta tahsilini Tebriz'de bitirdi, yüksek tahsil için Tahran'a gitti. Burada tip tahsili gördü. İlk şiir kitabı 1931 yılında basıldı. Önceleri Farsça ya- zan şair, baba yurdunu ziyaret etmenin duyguları ve annesinin ikazıyla Türkçe yazmaya başladı. Annesi ona şöyle serzenişte bulunmuştu: "Oğlum, diyorlar ki sen büyük şair olmuşsun lakin ben senin söyle- diğin şiirleri anlamıyorum. Peki, niçin benim dilimle söylemiyorsun? Biraz da benim dilimle söyle ki ben de anlayayım!" Onun Türkçe şiirlerinin ilk şaheseri Heyder Baba'ya Selam başlıklı şiiridir. Bu şiir, bütün Azerbaycan'la beraber Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı, birçok şair ona nazire yazdı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Bahtiyar Vahapzade B) Şehriyar C) Sâib-i Tebrîzî D) Recep Küpçü E) Hüseyin Cavid
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu psikolojik
bir romandır.
B) Yahya Kemal şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
C) Yakup Kadri, ani türünde eserler yazmıştır.
D) Sait Faik ve Necip Fazıl modern öykücülüğün iki
önemli ismidir.
E) Orhan Kemal eserlerindeki konuları halkın
yaşayışından seçmiştir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu psikolojik bir romandır. B) Yahya Kemal şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. C) Yakup Kadri, ani türünde eserler yazmıştır. D) Sait Faik ve Necip Fazıl modern öykücülüğün iki önemli ismidir. E) Orhan Kemal eserlerindeki konuları halkın yaşayışından seçmiştir.
Türkçe
1:
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Avrupa'nın batısında ve ABD'de kömürün kullanımı
ve daha verimli yakılması ile ilgili teknolojiler her
geçen gün yenilenmektedir.
B) Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Ulus-
lararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası
adıyla kurulmuştur.
C) Topraklarının çoğu Hint yarımadası üzerinde yer
alan Hindistan, yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci,
nüfus bakımından ise ikinci büyük ülkesidir.
D) Japonya doğu ve güneyden Büyük Okyanus, kuzey-
den Ohotsk Denizi, batıdan Japon Denizi ile çevrili-
dir.
E) Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika'nın kuzey eyalet-
leri olan Wyoming, Montana ve Idoha arasında bu-
lunmaktadır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Türkçe 1: 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Avrupa'nın batısında ve ABD'de kömürün kullanımı ve daha verimli yakılması ile ilgili teknolojiler her geçen gün yenilenmektedir. B) Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Ulus- lararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuştur. C) Topraklarının çoğu Hint yarımadası üzerinde yer alan Hindistan, yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ülkesidir. D) Japonya doğu ve güneyden Büyük Okyanus, kuzey- den Ohotsk Denizi, batıdan Japon Denizi ile çevrili- dir. E) Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika'nın kuzey eyalet- leri olan Wyoming, Montana ve Idoha arasında bu- lunmaktadır.