Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ses Bilgisine Giriş Soruları

10.1) Dil öğrenimi için gittiği yurt dışında karşılaştı-
ğı kültür karşısında şok oldu. (H) Kültür o kadar
farklıydı ki sadece yeme içme değil, giyim kuşa-
ma kadar birçok şeyde farklılık vardı. (III) Bunu
aşabilmek için de kendisinde o gücü görüyordu.
(IV) Daha önce de böyle durumlarla karşılaş-
mıştı. (V) Bu durum biraz farklı gibi görünse de
bu sorunu da aşacak.
Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangi-
sinde herhangi bir ses olayı yoktur?
A) III
B) IV
C) V
D) II
E)I
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
10.1) Dil öğrenimi için gittiği yurt dışında karşılaştı- ğı kültür karşısında şok oldu. (H) Kültür o kadar farklıydı ki sadece yeme içme değil, giyim kuşa- ma kadar birçok şeyde farklılık vardı. (III) Bunu aşabilmek için de kendisinde o gücü görüyordu. (IV) Daha önce de böyle durumlarla karşılaş- mıştı. (V) Bu durum biraz farklı gibi görünse de bu sorunu da aşacak. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangi- sinde herhangi bir ses olayı yoktur? A) III B) IV C) V D) II E)I
ir;
n
YAYINLARI
mal olmay
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öge eksikliği
B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
C) Özne - yüklem uyumsuzluğu
D) Gereksiz sözcük kullanılması
E) Tamlama yanlışlığı
12. Yaş ilerliyor... Artık geçti bizden
E
Kişi ev bark edinmeli vakitken
Gün gelince biz değil miyiz ölen
Cenazemiz yerde kalmasın dostlar
DY Ünlü daralması
Ünlü düşmesi
ileri
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünsüz benzeşmesi
B)
Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz türemesi
bemse
26)
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
ir; n YAYINLARI mal olmay Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öge eksikliği B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması C) Özne - yüklem uyumsuzluğu D) Gereksiz sözcük kullanılması E) Tamlama yanlışlığı 12. Yaş ilerliyor... Artık geçti bizden E Kişi ev bark edinmeli vakitken Gün gelince biz değil miyiz ölen Cenazemiz yerde kalmasın dostlar DY Ünlü daralması Ünlü düşmesi ileri Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz türemesi bemse 26)
2
9. Hep gittiler. Yapayalnızım. Çıt yok. Odaya şimdiye ka-
dar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittik-
çe artan karanlık, iki parça eşyayı da benden uzaklaştı-
riyor ve beni daha yalnız bırakıyor.
Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) "akşam" isimdir ve özne görevindedir.
B) "yapayalnızım" isim, "yalnız" zarftır.
C) Yansıma sözcük özne görevindedir.
D Ünlü daralması vardır.
E) Aşama bildiren bir ulaç kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
2 9. Hep gittiler. Yapayalnızım. Çıt yok. Odaya şimdiye ka- dar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittik- çe artan karanlık, iki parça eşyayı da benden uzaklaştı- riyor ve beni daha yalnız bırakıyor. Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) "akşam" isimdir ve özne görevindedir. B) "yapayalnızım" isim, "yalnız" zarftır. C) Yansıma sözcük özne görevindedir. D Ünlü daralması vardır. E) Aşama bildiren bir ulaç kullanılmıştır.
8. (1) Sat Falk Abasıyanık, Türk öykücülüğünde benzersiz bir anlatı
evreni kurmayı başarmış bir bykücüdür. (1) Öykülerinde kendi ya-
şamının gerçeklerini merkeze aimaida birlikde kurgulamada gös-
terdiğ ustalica bunian birer kurmaca anlat metnine dönüştürme-
yi bilmişte. (1) Anlatım tarzinin basit ve sıradanmış gibi görünen
yapısı incelendiçe yazarın kurgulamada yoğun bir çaba sarf et-
tiği gözden kaçmaz. (V) Onun hedefi, birçok tekniği kullanmak
ya da oldukça ginti kurmaca eserler yazmak değidir. (V) Yaşa-
nan insani gerçekdikden, gündelik yaşamın içinde yadsınan in-
sanlık durumlarını yansıtmayı önceler
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) 1. cümlede ünlü düşmesi ve kaynaştırma vardır.
B) II. cumiede unsüz yumuşamasına aykınlık vardır.
C) III. cümlede ayni sözcükte birden fazla ses clayı vardır.
D) IV. cümlede birden çok sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır.
E) V. cümlede birden çok sözcükte kaynaştırma vardır.
LE
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
8. (1) Sat Falk Abasıyanık, Türk öykücülüğünde benzersiz bir anlatı evreni kurmayı başarmış bir bykücüdür. (1) Öykülerinde kendi ya- şamının gerçeklerini merkeze aimaida birlikde kurgulamada gös- terdiğ ustalica bunian birer kurmaca anlat metnine dönüştürme- yi bilmişte. (1) Anlatım tarzinin basit ve sıradanmış gibi görünen yapısı incelendiçe yazarın kurgulamada yoğun bir çaba sarf et- tiği gözden kaçmaz. (V) Onun hedefi, birçok tekniği kullanmak ya da oldukça ginti kurmaca eserler yazmak değidir. (V) Yaşa- nan insani gerçekdikden, gündelik yaşamın içinde yadsınan in- sanlık durumlarını yansıtmayı önceler Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) 1. cümlede ünlü düşmesi ve kaynaştırma vardır. B) II. cumiede unsüz yumuşamasına aykınlık vardır. C) III. cümlede ayni sözcükte birden fazla ses clayı vardır. D) IV. cümlede birden çok sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. E) V. cümlede birden çok sözcükte kaynaştırma vardır. LE
Aşağıdaki sıtı çizili sözcüklerin hangisinde birden fazla
ses olayı vardır?
A) Herkesin acısı kendine büyük gelse de hiçbirmiz kadin-
mayacağımız bir acıya sahip değiliz.
B) Bu hayama ne ve nasıl yaşarsan yaşa ama asia başkalan
isted in reniderinden vazgeçme
C) Insta koomaması için amgnz düğümer, süreci uzatarak
size üzüntüden başka bir şey vermez.
D) Kim bilir belki de hep güzel düşündüğümüz on insaniann
gerçek yüzerini göremiyoruz.
E) Unutmayın ki bazen bir problemi çözmenin en
Önemsemey birakmaktır
u, onu
48. Osmana
Farsça
E) Sifat-
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Aşağıdaki sıtı çizili sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? A) Herkesin acısı kendine büyük gelse de hiçbirmiz kadin- mayacağımız bir acıya sahip değiliz. B) Bu hayama ne ve nasıl yaşarsan yaşa ama asia başkalan isted in reniderinden vazgeçme C) Insta koomaması için amgnz düğümer, süreci uzatarak size üzüntüden başka bir şey vermez. D) Kim bilir belki de hep güzel düşündüğümüz on insaniann gerçek yüzerini göremiyoruz. E) Unutmayın ki bazen bir problemi çözmenin en Önemsemey birakmaktır u, onu 48. Osmana Farsça E) Sifat-
3
Bazı isim tamlamalarında "-den" durum eki, "-in" tamlayan
ekinin görevini üstlenir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir
örnek vardır?
A) Evdeki sandalyelerden birkaçı kırıldı diye üzülüyordu.
B) Senin bu çalışmalarını herkes gönülden alkışlıyor.
C) Baş tacı ettiğin insanlardan yardım alabildin mi?
D) Balkondan düşen saksı, benim için çok değerliydi.
E) Bilgiden yoksun insanları eğitmeyi amaç edinmişti.
B'de "den" eki eklendiği sözcüğe belirtec görevi yüklemiş;
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
3 Bazı isim tamlamalarında "-den" durum eki, "-in" tamlayan ekinin görevini üstlenir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? A) Evdeki sandalyelerden birkaçı kırıldı diye üzülüyordu. B) Senin bu çalışmalarını herkes gönülden alkışlıyor. C) Baş tacı ettiğin insanlardan yardım alabildin mi? D) Balkondan düşen saksı, benim için çok değerliydi. E) Bilgiden yoksun insanları eğitmeyi amaç edinmişti. B'de "den" eki eklendiği sözcüğe belirtec görevi yüklemiş;
8.
Divan şiirinde anlam, en az söz kadar üzerinde durulan
e önem verilen unsurlardan biridir. Bir şair için daha
önce söylenmemiş anlamları yahut hayalleri dile
getirmek, önemli bir prestij malzemesidir. Bilhassa bu
durum, sebkihindi anlayışı temsilcilerinde görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen
anlayışla örtüşür?
A) Behey bi-mürüvvet behey bi-vefâ
Benim gibi âşık bulunmaz sana
B) Zevklendik tamburu biraz söylettik
Mutribin inmedi zalim ser-i zanusundan
C) Gül-gûne-i hûn-ı eşke hem-reng
Kânun-ı mahabbete hem-âheng
D) Görmeyelden yârün ol gül yüzin ol sünbül saçın
Gözüme görünmez olmışdur benüm ağ u kara
E) O servün gül yüzi ayrulığından bu benüm benzüm
Kışın şol sararup solmış olan yaprağa dönmüşdür
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
8. Divan şiirinde anlam, en az söz kadar üzerinde durulan e önem verilen unsurlardan biridir. Bir şair için daha önce söylenmemiş anlamları yahut hayalleri dile getirmek, önemli bir prestij malzemesidir. Bilhassa bu durum, sebkihindi anlayışı temsilcilerinde görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen anlayışla örtüşür? A) Behey bi-mürüvvet behey bi-vefâ Benim gibi âşık bulunmaz sana B) Zevklendik tamburu biraz söylettik Mutribin inmedi zalim ser-i zanusundan C) Gül-gûne-i hûn-ı eşke hem-reng Kânun-ı mahabbete hem-âheng D) Görmeyelden yârün ol gül yüzin ol sünbül saçın Gözüme görünmez olmışdur benüm ağ u kara E) O servün gül yüzi ayrulığından bu benüm benzüm Kışın şol sararup solmış olan yaprağa dönmüşdür
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylemde
ünlü daralması vardır?
A) Bu işte onun da parmağı olduğunu şimdi duyuyoruz.
(B) Bana hayal hayattır, derken neyi kastediyordu aca-
ba?
Sana gönlümün en güzel yerinde bir köşk hazırlıyo-
rum sevgili.
Seneye Avrupa şehirlerine seyahat etmek istiyor-
muş.
Ne zaman onu düşünsem ağlamaklı oluyorum is-
temsiz.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylemde ünlü daralması vardır? A) Bu işte onun da parmağı olduğunu şimdi duyuyoruz. (B) Bana hayal hayattır, derken neyi kastediyordu aca- ba? Sana gönlümün en güzel yerinde bir köşk hazırlıyo- rum sevgili. Seneye Avrupa şehirlerine seyahat etmek istiyor- muş. Ne zaman onu düşünsem ağlamaklı oluyorum is- temsiz.
12. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses
olayı yoktur?
A) Bitirdiğimiz her şeye yeniden başladık
Dudaklarımızda birbirimizden misralar
(ünlü düşmesi)
B) Aykırı bir yolcuyum dünya geniş
Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki
(ünlü daralması)
C) İçimde yükselen şiiri
Kaldırımlara döküp harcasam
(ünsüz düşmesi)
D) Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Uykumun arasında çağırdığım
(kaynaştırma)
E) Saklı bir sevdadır bulduk sığındık
Bu büyülü bir aşk çünkü yasak
(ünsüz yumuşaması)
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
12. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? A) Bitirdiğimiz her şeye yeniden başladık Dudaklarımızda birbirimizden misralar (ünlü düşmesi) B) Aykırı bir yolcuyum dünya geniş Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki (ünlü daralması) C) İçimde yükselen şiiri Kaldırımlara döküp harcasam (ünsüz düşmesi) D) Hiç kimse misin bilmem ki nesin Uykumun arasında çağırdığım (kaynaştırma) E) Saklı bir sevdadır bulduk sığındık Bu büyülü bir aşk çünkü yasak (ünsüz yumuşaması)
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz türemesi'ne
uğramış bir sözcük yoktur?
A) Herkes bir şeyler söyledi, çekip gitti.
B) Mazeretlerini söyleyince affedileceğini umuyordu.
C) Eskiyen çatının kiremitlerini değiştirdiler.
D) Babasının öğütlerini aklından çıkarmıyordu.
E) Hissettiklerini bir türlü yazıya geçiremiyordu.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz türemesi'ne uğramış bir sözcük yoktur? A) Herkes bir şeyler söyledi, çekip gitti. B) Mazeretlerini söyleyince affedileceğini umuyordu. C) Eskiyen çatının kiremitlerini değiştirdiler. D) Babasının öğütlerini aklından çıkarmıyordu. E) Hissettiklerini bir türlü yazıya geçiremiyordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine
örnek yoktur?
A) Bir sözcüğün olumsuzunun, zıddı olmadığını bilmelisiniz.
B) Meselenin hâlli için kasabanın ileri gelenleri toplandı.
C) Bir sırrını paylaşırsan artık onun esiri olursun.
D) Bu issiz kasaba, bir zamanlar turistler için cazibe
merkeziydi.
E) Şair, yalnızlık hissini en samimi kelimelerle satırlara dökmüş.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek yoktur? A) Bir sözcüğün olumsuzunun, zıddı olmadığını bilmelisiniz. B) Meselenin hâlli için kasabanın ileri gelenleri toplandı. C) Bir sırrını paylaşırsan artık onun esiri olursun. D) Bu issiz kasaba, bir zamanlar turistler için cazibe merkeziydi. E) Şair, yalnızlık hissini en samimi kelimelerle satırlara dökmüş.
(I)Coşkulandım da içimden (II)göğe uçmak geliyor.
(III)Mutluluğu yok (IV)eden gönlü karartan (V)derdi sıkmak geliyor.
16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde diğerlerinden
farklı bir ses olayı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
(I)Coşkulandım da içimden (II)göğe uçmak geliyor. (III)Mutluluğu yok (IV)eden gönlü karartan (V)derdi sıkmak geliyor. 16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
19. (1)Kayıktaki adam (II)yavaşça kürekleri denize indirdi. İnce bir sisin (III)ardında bir ada
ortaya (IV)çıktı. (V)Sağa sola yorgun bakıyordu.
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz değişimi (yumuşama) vardır?
A) 1 B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
19. (1)Kayıktaki adam (II)yavaşça kürekleri denize indirdi. İnce bir sisin (III)ardında bir ada ortaya (IV)çıktı. (V)Sağa sola yorgun bakıyordu. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz değişimi (yumuşama) vardır? A) 1 B) II. C) III. D) IV. E) V.
vi
k
7.
Ama aşk, bir cenin gibi bedenin karanlıklarında acıyla dö-
nüp durmaktan kurtulduğu, nefes ve dudak aracılığıyla
kendini zikir ve itiraf edebildiği zaman gerçek aşktı.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisine ör-
nek yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
BÜnlü düşmesi
Ünsüz düşmesi
D) Kaynaştırma unsüzü
E) Ünsüz değişimi
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
vi k 7. Ama aşk, bir cenin gibi bedenin karanlıklarında acıyla dö- nüp durmaktan kurtulduğu, nefes ve dudak aracılığıyla kendini zikir ve itiraf edebildiği zaman gerçek aşktı. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisine ör- nek yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi BÜnlü düşmesi Ünsüz düşmesi D) Kaynaştırma unsüzü E) Ünsüz değişimi
2. Ruh hâlimiz, kişilik yapımızdan ve içinde bulunduğumuz
sosyal çevreden etkileniyor. Aynı zamanda biyolojik yapı-
mızdaki değişiklikler de psikolojimiz üzerinde değişimlere
yol açabiliyor. Beyin kimyamız ve hormonlarımızdaki deği-
um şime neden olan dış faktörlerin başında
mevsimsel ge-
ever
çişler geliyor.
lov sb mediet sineb ninhelseslenen hey
ud isisplsb
obsingb
obabiber
(UI) nelxanvex nebemispis
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur?
nsb A) Ünlü düşmesi alle loy abusisid sexy Brisb do
sniB) Ünsüz benzeşmesi leplabimanual haliyey lanov teri
C) Ünsüz yumuşaması (V) tilidsablu esin tid samlin
Ünlü daralmasıemas Česlu silue gre sb respleb
E) Ulama
bebrisignan niholelmus gimnslaemun beyisq ua
id lipli sivimisey ninixe "sb-,eb-" syev minioslged "sb
Steigsligny ilgilney
11 (8
1 (A
VE
vita h
D) IV emE) V
sinigs0 systys210019
(0
S
A
3
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
2. Ruh hâlimiz, kişilik yapımızdan ve içinde bulunduğumuz sosyal çevreden etkileniyor. Aynı zamanda biyolojik yapı- mızdaki değişiklikler de psikolojimiz üzerinde değişimlere yol açabiliyor. Beyin kimyamız ve hormonlarımızdaki deği- um şime neden olan dış faktörlerin başında mevsimsel ge- ever çişler geliyor. lov sb mediet sineb ninhelseslenen hey ud isisplsb obsingb obabiber (UI) nelxanvex nebemispis Bu parçada aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur? nsb A) Ünlü düşmesi alle loy abusisid sexy Brisb do sniB) Ünsüz benzeşmesi leplabimanual haliyey lanov teri C) Ünsüz yumuşaması (V) tilidsablu esin tid samlin Ünlü daralmasıemas Česlu silue gre sb respleb E) Ulama bebrisignan niholelmus gimnslaemun beyisq ua id lipli sivimisey ninixe "sb-,eb-" syev minioslged "sb Steigsligny ilgilney 11 (8 1 (A VE vita h D) IV emE) V sinigs0 systys210019 (0 S A 3
Yazım Kuralları
47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var-
dır?
A) Kendisi orta oyununa çıkınca seyrine en sık gelenlerden
biri eşiydi.
B) Bu sene yurt dışına gidebilmek için, yıllık iznini
kullanmayı düşünüyor.
C) Sağlık Bakanlığı, ülkemizde organ nakline olan ilgiyi
arttırmak amacıyla etkinlikler düzenliyor.
D) Okulumuzu yarışmalarda başarıyla temsil eden
öğrenciler alkışlarla podyuma çağırıldı.
E) Kaybettiği anahtarını bulabilmek için yatağın altı dahil
her yere baktı.
Kitapevleri, 1930'lu yılların Ankara'sının
bilinen bu-
Lise Türkçe
Ses Bilgisine Giriş
Yazım Kuralları 47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var- dır? A) Kendisi orta oyununa çıkınca seyrine en sık gelenlerden biri eşiydi. B) Bu sene yurt dışına gidebilmek için, yıllık iznini kullanmayı düşünüyor. C) Sağlık Bakanlığı, ülkemizde organ nakline olan ilgiyi arttırmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. D) Okulumuzu yarışmalarda başarıyla temsil eden öğrenciler alkışlarla podyuma çağırıldı. E) Kaybettiği anahtarını bulabilmek için yatağın altı dahil her yere baktı. Kitapevleri, 1930'lu yılların Ankara'sının bilinen bu-