Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tamlamalar Soruları

4. Karşıdaki komşum yabancı subayın buldok cinsi bir köpeği
II
vardı. İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda,
III
yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek... Bana
IV
buldok suratı; bütün dişleri söküldükten sonra acemi bir
V
dişçiye tam takım diş yaptırıp da çene kemikleri çökerek
çehresi tanınmayacak şekle giren eski somurtkan tipleri
hatırlatır.
Bu parçada altı çizili sıfatlar yapı bakımından
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A)
B) II
C) III
DIY
EV
Lise Türkçe
Tamlamalar
4. Karşıdaki komşum yabancı subayın buldok cinsi bir köpeği II vardı. İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, III yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek... Bana IV buldok suratı; bütün dişleri söküldükten sonra acemi bir V dişçiye tam takım diş yaptırıp da çene kemikleri çökerek çehresi tanınmayacak şekle giren eski somurtkan tipleri hatırlatır. Bu parçada altı çizili sıfatlar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A) B) II C) III DIY EV
S-25) Aşağıdakilerin hangisinde sifat tamlaması kullanılmamıştır?
A-Eski işyerine ara sıra uğruyorum, demiştin.
B-Oraya gittiğimizde mavi mi mavi bir gökyüzü vardı.
C-Sokakta onunla yan yana yürüdüğünü gördüm.
D-Salondaki eşyaları tepeden tırnağa değiştirmiş.
E-Art arda yaptığı hatalar, gözden düşmesine yol açtı
Lise Türkçe
Tamlamalar
S-25) Aşağıdakilerin hangisinde sifat tamlaması kullanılmamıştır? A-Eski işyerine ara sıra uğruyorum, demiştin. B-Oraya gittiğimizde mavi mi mavi bir gökyüzü vardı. C-Sokakta onunla yan yana yürüdüğünü gördüm. D-Salondaki eşyaları tepeden tırnağa değiştirmiş. E-Art arda yaptığı hatalar, gözden düşmesine yol açtı
10.
8
al
1 Dikenin kalbime battığı bir sonbahar gü-
nüdür. (Zincirleme isim tamlamasi)
II. Bulutlar gözlerime bakar benim durma-
dan.( Belirtili isim tamlaması)
II. Kara toprakta açık yeşil bir yıldız gibi akıp
gider. (Sifat tamlamasi)
IV. Buğulanmış cam arkasında masmavidir
yüzün (Belirtisiz isim tamlaması)
V. Hep kimsenin bilmediği türküler düşünür-
sün. (Sifat tamlamasi)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde ayraç içinde belirtilen tamlama örnek-
lenmemistir?
A)!
B) |
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
10. 8 al 1 Dikenin kalbime battığı bir sonbahar gü- nüdür. (Zincirleme isim tamlamasi) II. Bulutlar gözlerime bakar benim durma- dan.( Belirtili isim tamlaması) II. Kara toprakta açık yeşil bir yıldız gibi akıp gider. (Sifat tamlamasi) IV. Buğulanmış cam arkasında masmavidir yüzün (Belirtisiz isim tamlaması) V. Hep kimsenin bilmediği türküler düşünür- sün. (Sifat tamlamasi) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde ayraç içinde belirtilen tamlama örnek- lenmemistir? A)! B) | C) III D) IV E) V
15. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayandan önce
söylenmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
B) Bir zafer müjdesi burda her isim
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Halá bu taşlarda gülen rüyanın
D) Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çinliyor bir sonsuz devam vehmiyle
E) içinde, gülüyor bana derinden
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Lise Türkçe
Tamlamalar
15. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır? A) Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü B) Bir zafer müjdesi burda her isim Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın Halá bu taşlarda gülen rüyanın D) Güvercin bakışlı sessizlik bile Çinliyor bir sonsuz devam vehmiyle E) içinde, gülüyor bana derinden Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
5. isa Öğretmen isim tamlamaları konusu
nu bitirdikten sonra tahtaya numaralan-
dinlmış örnekleri yazmıştır:
L. Hâlâ kulaklarımda dalga seslerinin
yankısı uğuldamakta.
II. Koltuk kenarını boş bırakır, hep ona
ayınırdı.
II. Buraların havasını başka hiçbir
yerde bulamazsınız.
IV. Yüzümüze seyrek bir şekilde ışıkları
vuruyordu şehrin.
Buna göre, öğretmenin yazdığı
numaralandırılmış örnekler aşağıda-
kilerden hangisi ile eşleştirilemez?
A) Zincirleme isim tamlaması
B) Belirtisiz isim tamlaması
C) Tarlayanı zamirden oluşan belirtili
isim tamlamasi
D) Tarlayanla tamlananı yer değiştir-
miş belirtili isim tamlaması
E) Hem tamlayani hem de tamlanani
zamir olan belirtili isim tamlaması
Lise Türkçe
Tamlamalar
5. isa Öğretmen isim tamlamaları konusu nu bitirdikten sonra tahtaya numaralan- dinlmış örnekleri yazmıştır: L. Hâlâ kulaklarımda dalga seslerinin yankısı uğuldamakta. II. Koltuk kenarını boş bırakır, hep ona ayınırdı. II. Buraların havasını başka hiçbir yerde bulamazsınız. IV. Yüzümüze seyrek bir şekilde ışıkları vuruyordu şehrin. Buna göre, öğretmenin yazdığı numaralandırılmış örnekler aşağıda- kilerden hangisi ile eşleştirilemez? A) Zincirleme isim tamlaması B) Belirtisiz isim tamlaması C) Tarlayanı zamirden oluşan belirtili isim tamlamasi D) Tarlayanla tamlananı yer değiştir- miş belirtili isim tamlaması E) Hem tamlayani hem de tamlanani zamir olan belirtili isim tamlaması
B
BE
1. Bu testte, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kagidinizin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
7
(0
i konularda
10
TURI DILI UE
EDEBIYATI
10.
DENEME SINAVI SINIF
• XVII yüzyılın en güçlü şairlerindendir.
li bir ogrenim gören sair, peşitli devlet kademele-
rinde bulunmuş, müderrislik yapmıştır.
. Daha çok, gazel ve şarkılarıyla tanınan sanatçı:
aşk, sevgili ve eğlence konularını işlemiştir.
Onun şiirlerinde zevk, neşe ve coşkunluk vardır,
üzüntüye, kedere, acıya yer yoktur.
Bazı özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nedim
B) Şeyh Galip
C) Nefi
D) Enderunlu Fazıl
E) Bâki
4.
(1) lahiler, mutasavvıf şairler tarafından dini
Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturu.
lan, kendine özgü bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. (1) Bu
yönüyle divan edebiyatındaki tevhitlere ve münacatara
benzer. (1) llahiler, hem hece ölçüsüyle hem de aruz
ölçüsüyle oluşturulur. (IV) Farklı sanatçılar tarafından
ilahiler yazılmış olsa da ilahi türünün en önemli ismi Yunus
Emre'dir. (V) İlahi yerine Mevleviler hikmet, Bektaşiler
nefes, Yeseviler ayin adlarını kullanmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A I
B) 11
D) IV
E) V
C) III
5.
O
2.
Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Siham-ı Kaza - Nefi
B) Garipname - Âşık Paşa
C) Kanuni Mersiyesi - Båki
D) Hayrabất - Nâbî
E) Vesiletü'n-Necât - Fuzuli
(1) Öykü; her dönemde hayatın akışı, anlamı ve ritmi
üzerine söz alır. (II) Bulunduğu coğrafyanın dili, ger-
çekliği ve koşulları içerisinde değişmez duyguları,
çağın verileriyle yeniden üretir. (III) Çünkü amacı dene
yimi aktarmak ve hayatı, gerçekliği sorgulamaktır. (IV)
Öykü, insanlığın çalkantılarla akıp giden varoluşsal
macerasındaki kırılma anlarını kayda geçirmek ister.
(V) Bu anlamda öykü, tarihsel süreç içerisinde sürekli
kendini yeniler ve çağının dilini konuşur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de sifat tamlaması yoktur?
A)!
B) 11 C) III D) IV E) V
3.
Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayandan
önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
6.
Dedemden yadigâr olan bu evi
Kışın fırtınası, yazın alevi
Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış
B) Bir zafer müjdesi burda her isim
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın
D) Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çinliyor bir sonsuz devam vehmiyle
E) İçinde, gülüyor bana derinden
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Fikrim bir hülyaya bazı dalar da
Düşünür derim ki: bu odalarda
Kim bilir kaç kişi oturmuş, yatmış
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) İsim tamlaması B) İsim-fiil
C) Sifat tamlaması D) Sifat-fiil
E) Zarf-fiil
10. SINIF KDS-5 (B SERİSİ)
Diğer Sayfaya Geçini
2.
Lise Türkçe
Tamlamalar
B BE 1. Bu testte, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kagidinizin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 7 (0 i konularda 10 TURI DILI UE EDEBIYATI 10. DENEME SINAVI SINIF • XVII yüzyılın en güçlü şairlerindendir. li bir ogrenim gören sair, peşitli devlet kademele- rinde bulunmuş, müderrislik yapmıştır. . Daha çok, gazel ve şarkılarıyla tanınan sanatçı: aşk, sevgili ve eğlence konularını işlemiştir. Onun şiirlerinde zevk, neşe ve coşkunluk vardır, üzüntüye, kedere, acıya yer yoktur. Bazı özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nedim B) Şeyh Galip C) Nefi D) Enderunlu Fazıl E) Bâki 4. (1) lahiler, mutasavvıf şairler tarafından dini Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturu. lan, kendine özgü bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. (1) Bu yönüyle divan edebiyatındaki tevhitlere ve münacatara benzer. (1) llahiler, hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle oluşturulur. (IV) Farklı sanatçılar tarafından ilahiler yazılmış olsa da ilahi türünün en önemli ismi Yunus Emre'dir. (V) İlahi yerine Mevleviler hikmet, Bektaşiler nefes, Yeseviler ayin adlarını kullanmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A I B) 11 D) IV E) V C) III 5. O 2. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Siham-ı Kaza - Nefi B) Garipname - Âşık Paşa C) Kanuni Mersiyesi - Båki D) Hayrabất - Nâbî E) Vesiletü'n-Necât - Fuzuli (1) Öykü; her dönemde hayatın akışı, anlamı ve ritmi üzerine söz alır. (II) Bulunduğu coğrafyanın dili, ger- çekliği ve koşulları içerisinde değişmez duyguları, çağın verileriyle yeniden üretir. (III) Çünkü amacı dene yimi aktarmak ve hayatı, gerçekliği sorgulamaktır. (IV) Öykü, insanlığın çalkantılarla akıp giden varoluşsal macerasındaki kırılma anlarını kayda geçirmek ister. (V) Bu anlamda öykü, tarihsel süreç içerisinde sürekli kendini yeniler ve çağının dilini konuşur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de sifat tamlaması yoktur? A)! B) 11 C) III D) IV E) V 3. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır? A) Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü 6. Dedemden yadigâr olan bu evi Kışın fırtınası, yazın alevi Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış B) Bir zafer müjdesi burda her isim Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın D) Güvercin bakışlı sessizlik bile Çinliyor bir sonsuz devam vehmiyle E) İçinde, gülüyor bana derinden Yüzlerce çeşmenin serinliğinden Fikrim bir hülyaya bazı dalar da Düşünür derim ki: bu odalarda Kim bilir kaç kişi oturmuş, yatmış Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) İsim tamlaması B) İsim-fiil C) Sifat tamlaması D) Sifat-fiil E) Zarf-fiil 10. SINIF KDS-5 (B SERİSİ) Diğer Sayfaya Geçini 2.
nala-
ark-
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim
tamlaması kullanılmıştır?
A) Sahnenin tozunu ilk yuttuğunda çocuk denecek
yaşlardaydı.
B) Oyunculuk dışında oyun yazarlığı, yönetmenlik,
çevirmenlik gibi uğraşlarla da ilgilendi.
C) Sanatçı, tiyatro dünyamızın en renkli kişiliklerin-
den biri oldu.
D) O, eserlerinde dili, tüm özellikleriyle iyi bilen ve
kullanan biridir.
10. Ana dili öğretimini Türkçenin
mak gerekir. Yıldız yerine "sta
yabancı sözcükleri kullanır;
mediğimiz Arapça sözcükler
dağarcığı karmaşık bir hâl a
açık ve aydınlık bir anlam k=
dan duruluk kazanmamış
meyeceğinden, bir buluş
CAP
ti.
2-
Bu dizelerde kaç tane
A) 2 B) 3 C
E) Elli yıl öncesine kadar Türkiye'de edebiyat ödülü
yoktu.
oleh
11. Asağıdaki dizelerd
Lise Türkçe
Tamlamalar
nala- ark- 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? A) Sahnenin tozunu ilk yuttuğunda çocuk denecek yaşlardaydı. B) Oyunculuk dışında oyun yazarlığı, yönetmenlik, çevirmenlik gibi uğraşlarla da ilgilendi. C) Sanatçı, tiyatro dünyamızın en renkli kişiliklerin- den biri oldu. D) O, eserlerinde dili, tüm özellikleriyle iyi bilen ve kullanan biridir. 10. Ana dili öğretimini Türkçenin mak gerekir. Yıldız yerine "sta yabancı sözcükleri kullanır; mediğimiz Arapça sözcükler dağarcığı karmaşık bir hâl a açık ve aydınlık bir anlam k= dan duruluk kazanmamış meyeceğinden, bir buluş CAP ti. 2- Bu dizelerde kaç tane A) 2 B) 3 C E) Elli yıl öncesine kadar Türkiye'de edebiyat ödülü yoktu. oleh 11. Asağıdaki dizelerd
Insan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için, 4. Yandaki parçada yer alan isimlerden 10 tanesini
"ilim kendin bilmektir." demiştir. Doğduğu, büyüdüğü çevreyi tanıyan; yazınız.
ait olduğu toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş
anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen insan,
özgürlüğün eşiğine adım atmış demektir. Hem maddi hem manevi
yaşantımızın gerçeklerini, okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme
I
özgürlüğüne sahip olmalıyız. Descartes "Düşünüyorum, o hâlde
varim." diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisi ile
gerçekleşebileceğini söylemiştir.
Lise Türkçe
Tamlamalar
Insan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için, 4. Yandaki parçada yer alan isimlerden 10 tanesini "ilim kendin bilmektir." demiştir. Doğduğu, büyüdüğü çevreyi tanıyan; yazınız. ait olduğu toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen insan, özgürlüğün eşiğine adım atmış demektir. Hem maddi hem manevi yaşantımızın gerçeklerini, okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme I özgürlüğüne sahip olmalıyız. Descartes "Düşünüyorum, o hâlde varim." diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisi ile gerçekleşebileceğini söylemiştir.
DENEME SINAVI - 4
13. (1) Baba kelimesi her insanın hafızasında farklı
anıları canlandırır. (II) Çoğu zaman çocukluk
Sullarına dair olanlar, en kalıcı olanlardır. (III)
Ky ve erkek çocuğun büyümesinde babanın
rolü de anne kadar önemlidir. (IV) Kız çocuğu,
babasının duygusal dünyasını açığa çıkarır.
(V) Şir tavırlarıyla ve edasıyla babasını çö-
zer.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır?
A) 1. cümlede isin tamlaması kullanılmıştır.
BY II. cümlede deredelendirme zarfı vardır.
BY 11
.
Vill
. cümlede isim-filkullanılmıştır
.
CON
IV. cümlede durum zarfına yer verilmiştir.
E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
DENEME SINAVI - 4 13. (1) Baba kelimesi her insanın hafızasında farklı anıları canlandırır. (II) Çoğu zaman çocukluk Sullarına dair olanlar, en kalıcı olanlardır. (III) Ky ve erkek çocuğun büyümesinde babanın rolü de anne kadar önemlidir. (IV) Kız çocuğu, babasının duygusal dünyasını açığa çıkarır. (V) Şir tavırlarıyla ve edasıyla babasını çö- zer. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış- tır? A) 1. cümlede isin tamlaması kullanılmıştır. BY II. cümlede deredelendirme zarfı vardır. BY 11 . Vill . cümlede isim-filkullanılmıştır . CON IV. cümlede durum zarfına yer verilmiştir. E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.
11. Türkçede isim tamlamalarında kaynaştırma sesleri "n" ve "s”dir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kul-
lanım vardır?
At Olayın gerçek nedenini kimse bilmiyordu.
B) Köyün içme suyu bu kuyudan sağlanıyormuş.
C) Evden çıkarken nelere ihtiyacımız olduğunu bile sormadı.
D) Sarayın giriş kapısında iki aslan heykeli göze çarpıyordu.
E) Onun onayını almadan bu işi yapmamız doğru olmaz.
Lise Türkçe
Tamlamalar
11. Türkçede isim tamlamalarında kaynaştırma sesleri "n" ve "s”dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kul- lanım vardır? At Olayın gerçek nedenini kimse bilmiyordu. B) Köyün içme suyu bu kuyudan sağlanıyormuş. C) Evden çıkarken nelere ihtiyacımız olduğunu bile sormadı. D) Sarayın giriş kapısında iki aslan heykeli göze çarpıyordu. E) Onun onayını almadan bu işi yapmamız doğru olmaz.
A
13
10. (1) Sürücüsüz araba fikri, günümüzde popülaritesini git-
tikçe artırmaktadır. (11) Bu arabaların yavaş yavaş oto-
mobil sektöründe önemli değerler kazandığı bir gerçek.
(111) Otonom seviyesi yüksek otomobillerde sürücülere
artık neredeyse hiç gerek duyulmuyor. (IV) Elon Musk'ın
CEO'su olduğu bir firma da bu konuda öncü markalar-
dan biri hâline geldi. (V) Elon Musk'tan çok daha önce
sürücüsüz araba fikrini ortaya atan ilk yapım, 1990 yılın-
da beyaz perdede çıkan ve Arnold Schwarzenegger'in
başrolünde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmi
oldu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
"tamlayani düşmüş isim tamlaması" vardır?
E) V
D) IV
C) III
B)
AN
Lise Türkçe
Tamlamalar
A 13 10. (1) Sürücüsüz araba fikri, günümüzde popülaritesini git- tikçe artırmaktadır. (11) Bu arabaların yavaş yavaş oto- mobil sektöründe önemli değerler kazandığı bir gerçek. (111) Otonom seviyesi yüksek otomobillerde sürücülere artık neredeyse hiç gerek duyulmuyor. (IV) Elon Musk'ın CEO'su olduğu bir firma da bu konuda öncü markalar- dan biri hâline geldi. (V) Elon Musk'tan çok daha önce sürücüsüz araba fikrini ortaya atan ilk yapım, 1990 yılın- da beyaz perdede çıkan ve Arnold Schwarzenegger'in başrolünde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmi oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "tamlayani düşmüş isim tamlaması" vardır? E) V D) IV C) III B) AN
den sonra konur.
Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi
belirtmek için konur.
E) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
14. Haber başlıkları şöyle diyor ( "Dünyanın en eski tropikal
yağmur ormani Daintree () Aborjin yerlilerine iade edildi (-)"
Avustralya'da bulunan bu yaşlı ormanın kökleri 180 milyon
yıl öncesine () insan kavrayışının çok ötesindeki bir zamana
() uzanıyor () Yeryüzünün en eski kültürlerinden Doğu Kuku
Yalanji kabilesi () nesillerdir burada yaşıyor ve onları sarma-
layan yeşil dünyayı kutsal sayıyor () Bu yönüyle hükümetle
vardıkları anlaşma tarihi önemde()
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada parantezle () be-
lirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretle-
rinden biri değildir?
Ay üç nokta
ipo
B) Nokta C) Virgül
D) İki nokta E) Kısa çizgi
Lise Türkçe
Tamlamalar
den sonra konur. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. E) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. 14. Haber başlıkları şöyle diyor ( "Dünyanın en eski tropikal yağmur ormani Daintree () Aborjin yerlilerine iade edildi (-)" Avustralya'da bulunan bu yaşlı ormanın kökleri 180 milyon yıl öncesine () insan kavrayışının çok ötesindeki bir zamana () uzanıyor () Yeryüzünün en eski kültürlerinden Doğu Kuku Yalanji kabilesi () nesillerdir burada yaşıyor ve onları sarma- layan yeşil dünyayı kutsal sayıyor () Bu yönüyle hükümetle vardıkları anlaşma tarihi önemde() Aşağıdakilerden hangisi bu parçada parantezle () be- lirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretle- rinden biri değildir? Ay üç nokta ipo B) Nokta C) Virgül D) İki nokta E) Kısa çizgi
ul, kökü ve gövdesi farklı türdedir.
B) Il sözcük, çoğul eki ve iyelik eki almıştır.
C) III. sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır
D) IV. sözcük, isimden isim yapım eki almış bir isimdirt
E) V. sözcük, haber kipi almış bir birleşik fildir.
12
10. (1) Sürücüsüz araba fikri, gunümüzde popülaritesini git-
tikçe artırmaktadır. (11) Bu arabaların yavaş yavaş oto-
mobil sektöründe önemli değerler kazandığı bir gerçek.
(III) Otonom seviyesi yüksek otomobillerde sürücülere
artık neredeyse hiç gerek duyulmuyor. (IV) Elon Musk'ın
CEO'su olduğu bir firma da bu konuda öncü markalar-
dan biri hâline geldi. (V) Elon Musk'tan çok daha önce
sürücüsüz araba fikrini ortaya atan ilk yapım, 1990 yılın-
da beyaz perdede çıkan ve Arnold Schwarzenegger'in
başrolünde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmi
oldu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
"tamlayanı düşmüş isim tamlaması" vardır?
A)
B) 11 C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
ul, kökü ve gövdesi farklı türdedir. B) Il sözcük, çoğul eki ve iyelik eki almıştır. C) III. sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır D) IV. sözcük, isimden isim yapım eki almış bir isimdirt E) V. sözcük, haber kipi almış bir birleşik fildir. 12 10. (1) Sürücüsüz araba fikri, gunümüzde popülaritesini git- tikçe artırmaktadır. (11) Bu arabaların yavaş yavaş oto- mobil sektöründe önemli değerler kazandığı bir gerçek. (III) Otonom seviyesi yüksek otomobillerde sürücülere artık neredeyse hiç gerek duyulmuyor. (IV) Elon Musk'ın CEO'su olduğu bir firma da bu konuda öncü markalar- dan biri hâline geldi. (V) Elon Musk'tan çok daha önce sürücüsüz araba fikrini ortaya atan ilk yapım, 1990 yılın- da beyaz perdede çıkan ve Arnold Schwarzenegger'in başrolünde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmi oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "tamlayanı düşmüş isim tamlaması" vardır? A) B) 11 C) III D) IV E) V
örnek - 16
ip
Uzun süreli bu ayrılık ikimizi de derinden etkilemişti.
Bu yılki indirimli satışlardan yararlanmak için çok
uğraştı.
1. Değerli yazarımızla tanışıp imza almak isteyenler
kuyruk oluşturdu.
IV. Bu acıklı olay tüm ailenin hayatını derinden etkile-
mişti.
V. Disiplinli bir yaşam tercih ettiğini hepimiz biliyorduk.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde kuralli bileşik
sifat vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Tamlamalar
örnek - 16 ip Uzun süreli bu ayrılık ikimizi de derinden etkilemişti. Bu yılki indirimli satışlardan yararlanmak için çok uğraştı. 1. Değerli yazarımızla tanışıp imza almak isteyenler kuyruk oluşturdu. IV. Bu acıklı olay tüm ailenin hayatını derinden etkile- mişti. V. Disiplinli bir yaşam tercih ettiğini hepimiz biliyorduk. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kuralli bileşik sifat vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
65
D)
E)
10. (1) Sürücüsüz araba fikri, günümüzde popülaritesini git-
tikçe artırmaktadır. (II) Bu arabaların yavaş yavaş oto-
mobil sektöründe önemli değerler kazandığı bir gerçek.
(III) Otonom seviyesi yüksek otomobillerde sürücülere
artık neredeyse hiç gerek duyulmuyor.(IV) Elon Musk'ın
CEO'su olduğu bir firma da bu konuda öncü markalar-
dan biri hâline geldi. (V) Elon Musk'tan çok daha önce
sürücüsüz araba fikrini ortaya atan ilk yapım, 1990 yılın-
da beyaz perdede çıkan ve Arnold Schwarzenegger'in
başrolünde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmi
oldu.
13
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
"tamlayani düşmüş isim tamlamasi" vardır?
Lise Türkçe
Tamlamalar
65 D) E) 10. (1) Sürücüsüz araba fikri, günümüzde popülaritesini git- tikçe artırmaktadır. (II) Bu arabaların yavaş yavaş oto- mobil sektöründe önemli değerler kazandığı bir gerçek. (III) Otonom seviyesi yüksek otomobillerde sürücülere artık neredeyse hiç gerek duyulmuyor.(IV) Elon Musk'ın CEO'su olduğu bir firma da bu konuda öncü markalar- dan biri hâline geldi. (V) Elon Musk'tan çok daha önce sürücüsüz araba fikrini ortaya atan ilk yapım, 1990 yılın- da beyaz perdede çıkan ve Arnold Schwarzenegger'in başrolünde oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmi oldu. 13 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "tamlayani düşmüş isim tamlamasi" vardır?