Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Divan Şiiri Özellikleri Soruları

5. (1) Panikatak, ani ve düzenli olarak bir panik ya da kor-
ku hissinin etkisi altında kalınan bir kaygı bozukluğudur.
(II) Hemen herkesin belli zamanlarda endişe ve panik
hissi yaşaması normal bir durum. (III) Ancak panikatak
bozukluğundan muzdarip kişiler; kaygı, endişe, panik ve
stres gibi duyguları düzenli ve sık yaşar. (IV) Bu sebeple
kendilerini toplumdan soyutlar; araba kullanmak, evden
çıkmak istemez. (V) Panikatak, uzman eşliğinde tedavi
dilebilse de sağlıklı beslenmenin, düzenli uykunun ve
kafeinli içeceklerden uzak durmanın da hastalığın önü-
ne geçtiği bilinmektedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerde panik atak ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. dümlede ne olduğuna dair genel bir tanım yapıl-
mıştır.
B) II. cümlede
tilmiştir.
C) III. cümlede hastalığın nasıl seyrettiği ifade edilmiş-
tir.
toplumun
toplumun genelinde görülebileceği belir-
D) IV. cümlede hastalarm sosyal hayatlarının bozulduğu
söylenmiştir.
EV. cümlede tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verilmiştir.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
5. (1) Panikatak, ani ve düzenli olarak bir panik ya da kor- ku hissinin etkisi altında kalınan bir kaygı bozukluğudur. (II) Hemen herkesin belli zamanlarda endişe ve panik hissi yaşaması normal bir durum. (III) Ancak panikatak bozukluğundan muzdarip kişiler; kaygı, endişe, panik ve stres gibi duyguları düzenli ve sık yaşar. (IV) Bu sebeple kendilerini toplumdan soyutlar; araba kullanmak, evden çıkmak istemez. (V) Panikatak, uzman eşliğinde tedavi dilebilse de sağlıklı beslenmenin, düzenli uykunun ve kafeinli içeceklerden uzak durmanın da hastalığın önü- ne geçtiği bilinmektedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerde panik atak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. dümlede ne olduğuna dair genel bir tanım yapıl- mıştır. B) II. cümlede tilmiştir. C) III. cümlede hastalığın nasıl seyrettiği ifade edilmiş- tir. toplumun toplumun genelinde görülebileceği belir- D) IV. cümlede hastalarm sosyal hayatlarının bozulduğu söylenmiştir. EV. cümlede tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verilmiştir.
TERYE
Hoş geldin eyâ berîd-i cânân
Bahşet bana bir nüvîd-i cânån
Cân ola fedâ-yı iyd-i cânân
Bîsûd ola mı ümîd-i cânân
Yârin bize bir selâmı yok mu
Ey Hızr-1 futâdegân söyle
Bu sırrı edip iyân söyle
Ol sen bana tercemân söyle
Ketm etme yegân yegân söyle
Gam defterinin tamâmı yok mu
Yârabbi ne intizârdır bu
Geçmez nice rûzgârdır bu
Hep gussa vü hârhârdır bu
Duysam ki ne şîvekârdır bu
Vuslat gibi bir merâmı yok mu
Çıktım ser-i dâra hemçü Mansûr
Ävâzım ezân-1 nefha-i sûr
Gam kıldı gülümü şâh-ı mansûr
Oldum sipeh-i belâya mahsur
Ol pâdişehin peyâmı yok mu
Kâm aldı bu çerhden gedâlar
Ferdâlara kaldı âşinâlar
Durmaz mi o ahdler vefâlar
Geçmez mi bu ettiğim duâlar
Hâl-i dilin intizâmı yok mu
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
TERYE Hoş geldin eyâ berîd-i cânân Bahşet bana bir nüvîd-i cânån Cân ola fedâ-yı iyd-i cânân Bîsûd ola mı ümîd-i cânân Yârin bize bir selâmı yok mu Ey Hızr-1 futâdegân söyle Bu sırrı edip iyân söyle Ol sen bana tercemân söyle Ketm etme yegân yegân söyle Gam defterinin tamâmı yok mu Yârabbi ne intizârdır bu Geçmez nice rûzgârdır bu Hep gussa vü hârhârdır bu Duysam ki ne şîvekârdır bu Vuslat gibi bir merâmı yok mu Çıktım ser-i dâra hemçü Mansûr Ävâzım ezân-1 nefha-i sûr Gam kıldı gülümü şâh-ı mansûr Oldum sipeh-i belâya mahsur Ol pâdişehin peyâmı yok mu Kâm aldı bu çerhden gedâlar Ferdâlara kaldı âşinâlar Durmaz mi o ahdler vefâlar Geçmez mi bu ettiğim duâlar Hâl-i dilin intizâmı yok mu
4. Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan
Mâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan
Görelim âb-ı hayât aktığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'a
Geh varıp havz kenarında hırâmân olalım
Geh gelip kasr-ı cinan seyrine hayran olalım
Gâh şarkı okuyup gâh gazel-hân olalım
Gidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'a
Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alın-
dığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait
olabilir?
A) Fuzuli
B) Baki
D) Şeyh Galip
C) Nedim
↓
E) Nefi
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
4. Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan Mâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan Görelim âb-ı hayât aktığın ejderhâdan Gidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'a Geh varıp havz kenarında hırâmân olalım Geh gelip kasr-ı cinan seyrine hayran olalım Gâh şarkı okuyup gâh gazel-hân olalım Gidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'a Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alın- dığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Fuzuli B) Baki D) Şeyh Galip C) Nedim ↓ E) Nefi
17. Islam toplumlarının edebiyatlarında oldukça rağbet gören bu ya-
pitlar; İslami öğretileri, pratik ahlak kurallarını, bazı toplumsal ol-
guları öğüt tarzıyla ele alan eserlerdir. Şairler ve yazarlar, ken-
di hayat tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak amacıyla bu tür-
den eserler yazmışlardır. Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu
gibi Türk edebiyatında da bu türden birçok eser kaleme alınmış-
tır.
Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pendname
B) Fütüvvetname
C) Şehrengiz
D) Gazavatname
E) lydiyye
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
17. Islam toplumlarının edebiyatlarında oldukça rağbet gören bu ya- pitlar; İslami öğretileri, pratik ahlak kurallarını, bazı toplumsal ol- guları öğüt tarzıyla ele alan eserlerdir. Şairler ve yazarlar, ken- di hayat tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak amacıyla bu tür- den eserler yazmışlardır. Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da bu türden birçok eser kaleme alınmış- tır. Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Pendname B) Fütüvvetname C) Şehrengiz D) Gazavatname E) lydiyye
SUPARA
16. 10. sınıfta okuyan bazı öğrencilerden, divan edebiyatı tür-
leri hakkında araştırma yapmaları istenmiştir. Öğrenciler,
araştırma yaptıktan sonra bu türlerle ilgili şu sonuçlara
varmışlardır:
Sena: Mevlitler, çoğunlukla manzum olup mesnevi na
zım şekliyle yazılmıştır. Hz. Muhammed'in doğum günü mü-
nasebetiyle yapılan şenlik ve törenlerde okunma ama-
cına yöneliktir.
Ela: Gerçek ve mecazi anlamıyla içki, içki çeşitleri, içki
meclisleri, bu meclislerin araç ve gereçleriyle sakiden
bahseden eserlere sakiname denir. Bu eserlerin ağırlık
merkezlerini sakinin oluşturması ve sık sık sakiye hitap edil-
mesi sebebiyle, sakiname denildiği düşünülmektedir.
Mert: Yabancı ülkelere görevli giden Osmanlı elçilik men-
suplarının gezdikleri yerleri ve buralarda gördüklerini
anlatmak amacıyla yazdıkları metinlere sefaretname de-
nir. Bu metinler; Osmanlı Devleti ile temasta bulunduğu
ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri
ortaya koyan önemli belgelerdir.
Arda: Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini anlatmak ama-
cıyla yazılan manzum örneklere şehrengiz adı verilir. Şeh-
rengizler genel olarak mesnevi şeklinde kaleme alınır.
Bu eserlerde özellikle şehirlerdeki çarşıların anlatımına
odaklanılır.
Tuğçe: Bir kişinin saç, göz, kulak, el gibi organlarına ve
dış görünüşüne bakarak onun karakter yapısı hakkında
görüşler ortaya koyan bilim dalına fütüvvet, bu görüşleri
ortaya koyan esere de fütüvvetname adı verilir.
Yapılan açıklamalara göre hangi öğrenci araştırma-
sında yanlışlık yapmıştır?
B) Ela
A) Sena
D) Arda
E) Tuğçe
C) Mert
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
SUPARA 16. 10. sınıfta okuyan bazı öğrencilerden, divan edebiyatı tür- leri hakkında araştırma yapmaları istenmiştir. Öğrenciler, araştırma yaptıktan sonra bu türlerle ilgili şu sonuçlara varmışlardır: Sena: Mevlitler, çoğunlukla manzum olup mesnevi na zım şekliyle yazılmıştır. Hz. Muhammed'in doğum günü mü- nasebetiyle yapılan şenlik ve törenlerde okunma ama- cına yöneliktir. Ela: Gerçek ve mecazi anlamıyla içki, içki çeşitleri, içki meclisleri, bu meclislerin araç ve gereçleriyle sakiden bahseden eserlere sakiname denir. Bu eserlerin ağırlık merkezlerini sakinin oluşturması ve sık sık sakiye hitap edil- mesi sebebiyle, sakiname denildiği düşünülmektedir. Mert: Yabancı ülkelere görevli giden Osmanlı elçilik men- suplarının gezdikleri yerleri ve buralarda gördüklerini anlatmak amacıyla yazdıkları metinlere sefaretname de- nir. Bu metinler; Osmanlı Devleti ile temasta bulunduğu ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri ortaya koyan önemli belgelerdir. Arda: Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini anlatmak ama- cıyla yazılan manzum örneklere şehrengiz adı verilir. Şeh- rengizler genel olarak mesnevi şeklinde kaleme alınır. Bu eserlerde özellikle şehirlerdeki çarşıların anlatımına odaklanılır. Tuğçe: Bir kişinin saç, göz, kulak, el gibi organlarına ve dış görünüşüne bakarak onun karakter yapısı hakkında görüşler ortaya koyan bilim dalına fütüvvet, bu görüşleri ortaya koyan esere de fütüvvetname adı verilir. Yapılan açıklamalara göre hangi öğrenci araştırma- sında yanlışlık yapmıştır? B) Ela A) Sena D) Arda E) Tuğçe C) Mert
16. Sakınduğumdan ol yârı yavuz gözden yavuz dilden
Helâk isterem ağyârı yavuz gözden yavuz dilden
(Yahyaoğlu)
Sakınıp lâ'l-i dür-bârı yavuz gözden yavuz dilden
Yazılmış hatt-ı jengâri yavuz gözden yavuz dilden
(Ahmet Paşa)
Bu beyitler arasındaki ilişki, divan edebiyatında aşa-
ğıdaki terimlerden hangisiyle karşılanmaktadır?
A) Taştir
D) Tehzil
B) Tahmis
E) Tardiyye
C) Tanzir
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
16. Sakınduğumdan ol yârı yavuz gözden yavuz dilden Helâk isterem ağyârı yavuz gözden yavuz dilden (Yahyaoğlu) Sakınıp lâ'l-i dür-bârı yavuz gözden yavuz dilden Yazılmış hatt-ı jengâri yavuz gözden yavuz dilden (Ahmet Paşa) Bu beyitler arasındaki ilişki, divan edebiyatında aşa- ğıdaki terimlerden hangisiyle karşılanmaktadır? A) Taştir D) Tehzil B) Tahmis E) Tardiyye C) Tanzir
Soru 5
1. Yalnız ikinci dizeleri birbiriyle uyaklı genellikle iki beyitlik nazım
biçimidir. Beyitler arasında anlam birliği bulunur.
II. Dört dizelik ve kendine özgü bir ölçüsü olan, Fars edebiyatından
alınan nazım biçimidir. Konusu daha çok şairin dünya görüşüne
ve felsefi düşüncelerine yöneliktir.
III. Genellikle aşk, içki, eğlence konularında yazılan dörder dizelik
bentlerden oluşan nazım biçimidir. Çoğunlukla bestelenmek için
yazıldığı için bent sayısı 3-5 arasında değişir.
IV. Bentierle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent, sayısı 5-10 ara-
sında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine "vasıta
beyti" denir; vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta
beyti kendi içinde uyaklı olur.
Aşağıdaki nazım biçimleri, numaralanmış açıklamalarla eşleşti-
rildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A)Terkibibent
Ayte
Nazım Biçimleri
D) Rubai
BrKit'a
E) Tuyuğ
e) Şarkı
71
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
Soru 5 1. Yalnız ikinci dizeleri birbiriyle uyaklı genellikle iki beyitlik nazım biçimidir. Beyitler arasında anlam birliği bulunur. II. Dört dizelik ve kendine özgü bir ölçüsü olan, Fars edebiyatından alınan nazım biçimidir. Konusu daha çok şairin dünya görüşüne ve felsefi düşüncelerine yöneliktir. III. Genellikle aşk, içki, eğlence konularında yazılan dörder dizelik bentlerden oluşan nazım biçimidir. Çoğunlukla bestelenmek için yazıldığı için bent sayısı 3-5 arasında değişir. IV. Bentierle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent, sayısı 5-10 ara- sında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine "vasıta beyti" denir; vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti kendi içinde uyaklı olur. Aşağıdaki nazım biçimleri, numaralanmış açıklamalarla eşleşti- rildiğinde hangisi dışarıda kalır? A)Terkibibent Ayte Nazım Biçimleri D) Rubai BrKit'a E) Tuyuğ e) Şarkı 71
Soru 7
Bu arsada Baki nice üstada yetişti
Âlemde bugün ana kimse yetişemez
ş ve yakarışları içeren şiirlerdir.
Yukarıdaki beyit, kasidenin aşağıda verilen bölümlerinin hangi-
sinden alınmış olabilir?
A) Tegazzül
Methiye
Nazım Biçimleri
E) Nesib veya teşbib
B) Fahriye
D) Girizgâh
73
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
Soru 7 Bu arsada Baki nice üstada yetişti Âlemde bugün ana kimse yetişemez ş ve yakarışları içeren şiirlerdir. Yukarıdaki beyit, kasidenin aşağıda verilen bölümlerinin hangi- sinden alınmış olabilir? A) Tegazzül Methiye Nazım Biçimleri E) Nesib veya teşbib B) Fahriye D) Girizgâh 73
Soru 8
Dilberün işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr it tahammül kıl ana
Yâra irişmek işi az az olur C
Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel
B) Murabba
C) Tuyuğ
D) Kit'a
Soru 9
Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
E) Mâni
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
Soru 8 Dilberün işi itâb u nâz olur Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur Ey gönül sabr it tahammül kıl ana Yâra irişmek işi az az olur C Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gazel B) Murabba C) Tuyuğ D) Kit'a Soru 9 Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke E) Mâni
Soru 85
Divan edebiyatında hem beyit hem de dörtlük şiir birimi kullanıl-
miştir. =====, beyitle oluşturulan şiir biçimlerinden biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilemez?
A) Gazel
D) Kaside
B) Müstezat
E) Şarkı
C) Mesnevi
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
Soru 85 Divan edebiyatında hem beyit hem de dörtlük şiir birimi kullanıl- miştir. =====, beyitle oluşturulan şiir biçimlerinden biridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti- rilemez? A) Gazel D) Kaside B) Müstezat E) Şarkı C) Mesnevi
23. Sen oldun çevrine ey dil şiken mahzun ben mahzun
Felek gülsün sevinsin şimdi sen mahzun ben mahzun
Ölürsem görmeden millete ümit ettiğim feyzi yazılsın
Rengi kalbimde vatan mahzun ben mahzun
En az 2 en çok 12 beyitten oluşan.
Yukarıdaki nazı biçimi aşağıdakilerden hangisi ile isimlen-
dirilir?
A) Gazel
C) Kaside
B) Kit'a
D) Mesnevi
E) Terkibi bent
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
23. Sen oldun çevrine ey dil şiken mahzun ben mahzun Felek gülsün sevinsin şimdi sen mahzun ben mahzun Ölürsem görmeden millete ümit ettiğim feyzi yazılsın Rengi kalbimde vatan mahzun ben mahzun En az 2 en çok 12 beyitten oluşan. Yukarıdaki nazı biçimi aşağıdakilerden hangisi ile isimlen- dirilir? A) Gazel C) Kaside B) Kit'a D) Mesnevi E) Terkibi bent
MOYA
21. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dörtlüğün nazım türü
için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Nazım birimi bakımından koşmaya benzediği
B) Türün kurucusunun Nedim olduğu kabul edilmekte
C) Hece ölçüsü ile yazıldığı
D) Üçüncü dizesine miyan denildiği
E) Bestelenmek için yazıldığı
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
MOYA 21. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dörtlüğün nazım türü için söylendiğinde doğru olmaz? A) Nazım birimi bakımından koşmaya benzediği B) Türün kurucusunun Nedim olduğu kabul edilmekte C) Hece ölçüsü ile yazıldığı D) Üçüncü dizesine miyan denildiği E) Bestelenmek için yazıldığı
19. Alnında halka halkadır aşüfte kakülü
Göğsünde yasma girnatanın en güzel gülü
Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir
Ispanya varlığıyla bu akşam bu güldedir
Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi
Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye ve redifin kullanıldığı
B) Telmih sanatına yer verildiği
C) Konu olarak lirik şiir ile benzeştiği
D) Kaside türüne örnek olduğu
E) Teşbih sanatına başvurulduğu
MOYA
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
19. Alnında halka halkadır aşüfte kakülü Göğsünde yasma girnatanın en güzel gülü Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir Ispanya varlığıyla bu akşam bu güldedir Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kafiye ve redifin kullanıldığı B) Telmih sanatına yer verildiği C) Konu olarak lirik şiir ile benzeştiği D) Kaside türüne örnek olduğu E) Teşbih sanatına başvurulduğu MOYA
10.
1
Diyemem derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz
11
Er isen erliğin meydana getir
Kadir Mevla'm noksanımı sen yetir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim yük götürür dermanım mı var
Bu şiir parçalarında,
I. İşledikleri tema
II. Nazım birimi
III. Ölçü
IV. Kafiye düzeni
özelliklerden hangileriyle ilgili benzerlik söz konusudur?
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve IV
B) Yalnız IV
E) II ve III
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
10. 1 Diyemem derdimi dertsiz insana Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez Derdim bana derman imiş bilmedim Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz 11 Er isen erliğin meydana getir Kadir Mevla'm noksanımı sen yetir Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Bu şiir parçalarında, I. İşledikleri tema II. Nazım birimi III. Ölçü IV. Kafiye düzeni özelliklerden hangileriyle ilgili benzerlik söz konusudur? C) I ve II A) Yalnız I D) I ve IV B) Yalnız IV E) II ve III
(24
14. İşidüp nâgeh vefâtun cümle insan ağladı
Hey ne insan cümle mahlukât yeksân ağladı
Taşlara başın dögüp deryâ-yi ummân ağladı
Nâle kildi ra'd u yandı berk u baran ağladı
Acidi bu hâl içün kâfir müselmân ağladı
Göge boyandı felek gökde şafak kan ağladı
İstima' oldikda cümle 'ayn-ı a'yân ağladı
Arşa çıkdı bu haber eyvân-ı keyvan ağladı
Çarha girdi nâleler giryan u sûzân ağladı
Ah sultân Mustafâ eyvah sultân Mustafâ
İçerik özellikleri dikkate alındığında bu beyitlerin aşa-
ğıdaki türlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Tevhit
B) Methiye
C) Münacat
D) Mersiye
E) Naat
1
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
(24 14. İşidüp nâgeh vefâtun cümle insan ağladı Hey ne insan cümle mahlukât yeksân ağladı Taşlara başın dögüp deryâ-yi ummân ağladı Nâle kildi ra'd u yandı berk u baran ağladı Acidi bu hâl içün kâfir müselmân ağladı Göge boyandı felek gökde şafak kan ağladı İstima' oldikda cümle 'ayn-ı a'yân ağladı Arşa çıkdı bu haber eyvân-ı keyvan ağladı Çarha girdi nâleler giryan u sûzân ağladı Ah sultân Mustafâ eyvah sultân Mustafâ İçerik özellikleri dikkate alındığında bu beyitlerin aşa- ğıdaki türlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Tevhit B) Methiye C) Münacat D) Mersiye E) Naat 1
17. Allah'a sığın şahs-i halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
(Ziya Paşa)
1. irsal-i mesel: Anlatıma güç kazandırmak amacıyla
sözde, yazıda ya da şiirde atasözü, özdeyiş ya da çok bi-
linen, yaygın bir sözü kullanma.
II. Telmih: Geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye işaret et-
meye, onu anımsatmaya denir.
III. Tecahülüarif: Bir anlam inceliği yaratmak ya da nük-
te yapmak için şairin, çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor gö-
rünerek söz söylemesine denir.
Ziya Paşa'dan alınan bu beyitlerde numaralanmış söz
sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C)Yalnız III
Yukar
(A) R
20. Sırtın
gibi c
mış y
gü, ça
Altı şe
demis
yı, bir
ruyor
müş
leceğ
lütfen
ti...
Yuka
A) Sa
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
17. Allah'a sığın şahs-i halimin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir (Ziya Paşa) 1. irsal-i mesel: Anlatıma güç kazandırmak amacıyla sözde, yazıda ya da şiirde atasözü, özdeyiş ya da çok bi- linen, yaygın bir sözü kullanma. II. Telmih: Geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye işaret et- meye, onu anımsatmaya denir. III. Tecahülüarif: Bir anlam inceliği yaratmak ya da nük- te yapmak için şairin, çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor gö- rünerek söz söylemesine denir. Ziya Paşa'dan alınan bu beyitlerde numaralanmış söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C)Yalnız III Yukar (A) R 20. Sırtın gibi c mış y gü, ça Altı şe demis yı, bir ruyor müş leceğ lütfen ti... Yuka A) Sa