Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Soruları

arı
25
n
elik
5. I. Ahmet Mithat Efendi
II. Şemsettin Sami
III. Şinasi
IV. Ahmet Vefik Paşa
Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış sanatçılar-
dan hiçbirine ait değildir?
A) Azarya
B) Jön Türk
C) Durub-i Emsal-i Osmaniye
D) Lehçetü'l-Hakayık
E) Kamus-i Türki
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
arı 25 n elik 5. I. Ahmet Mithat Efendi II. Şemsettin Sami III. Şinasi IV. Ahmet Vefik Paşa Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış sanatçılar- dan hiçbirine ait değildir? A) Azarya B) Jön Türk C) Durub-i Emsal-i Osmaniye D) Lehçetü'l-Hakayık E) Kamus-i Türki
9. Türk şiir geleneğinde önemli bir farklılaşma miladı olarak kabul
edilen İkinci Yeni dönemi, şairlerinin kendi karakteristikleri ve şi-
ir algıları ile kendinden önceki şiir geleneğinden önemli ölçüde
ayrılır. Şiiri hem görme hem de kurma biçimi ile başka bir düzle-
me taşıyan İkinci Yeni şiiri, gerek konu gerekse form açısından
bu şiirin temsilcisi kabul edi-
önemli bir dönüm noktasıdır.
lir. Bu dönem şairleri, kendilerinden önceki şairlerin şiirlerinden
beslenmiş ancak şiir anlayışı ile ilgilerini koparmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilemez?
A) Sezai Karakoç
B) Ece Ayhan
C) Edip Cansever
D) Melih Cevdet Anday
E) İsmet Özel
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
9. Türk şiir geleneğinde önemli bir farklılaşma miladı olarak kabul edilen İkinci Yeni dönemi, şairlerinin kendi karakteristikleri ve şi- ir algıları ile kendinden önceki şiir geleneğinden önemli ölçüde ayrılır. Şiiri hem görme hem de kurma biçimi ile başka bir düzle- me taşıyan İkinci Yeni şiiri, gerek konu gerekse form açısından bu şiirin temsilcisi kabul edi- önemli bir dönüm noktasıdır. lir. Bu dönem şairleri, kendilerinden önceki şairlerin şiirlerinden beslenmiş ancak şiir anlayışı ile ilgilerini koparmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge- tirilemez? A) Sezai Karakoç B) Ece Ayhan C) Edip Cansever D) Melih Cevdet Anday E) İsmet Özel
e bir bilgi yanlış vardır?
rklı Türk devletlerine ait
Öncesi Türk destanları-
ve koşuk örneklerini
", şaman, oyun, ozan
ir çalgı eşliğinde şiir-
a ozanlar; şölen, yuğ
çaları, koşuk ve sa-
erdir.
Yusuf Has Hacip'in
10.
A
----, yapıtın giriş bölümünde o dönemde Türkler arasında
konuşulan dillerden söz etmekte, bu dillerin yayıldığı alan-
ları, bu dillerle yaratılan yapıtların varlığını ve değerini an-
latmaktadır. Daha sonra Türkçe sözcüklerin açıklamaları-
ni, Arapça olarak ve örneklerle açıklamaktadır. ----, Türk-
lerin dilleri, yaşadıkları bölgeler, tarih, coğrafya, halkbilim
ve edebiyatıyla günlük yaşamlarını anlatan bir ansiklope-
di durumundadır. Eserde, İslam öncesi ürünleri olan ko-
şuk, sav, sagu ve destan örnekleri de yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
(A) Kaşgarlı Mahmut - Divânü Lügati't-Türk
B) Ali Şir Nevai - Muhakemetü'l-Lügateyn
CYusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
D) Edip Ahmet Yükneki - Atabetü'l-Hakâyık
E) Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet
UNI
1.
Mani, koşma
11
1
Numaralanı
gisi doğru
A) l'incisi,
şan na
B) Il'ncis
edebi
C) III'ün
özel
D) IV'ü
şiirl
E) V'i
lus
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
e bir bilgi yanlış vardır? rklı Türk devletlerine ait Öncesi Türk destanları- ve koşuk örneklerini ", şaman, oyun, ozan ir çalgı eşliğinde şiir- a ozanlar; şölen, yuğ çaları, koşuk ve sa- erdir. Yusuf Has Hacip'in 10. A ----, yapıtın giriş bölümünde o dönemde Türkler arasında konuşulan dillerden söz etmekte, bu dillerin yayıldığı alan- ları, bu dillerle yaratılan yapıtların varlığını ve değerini an- latmaktadır. Daha sonra Türkçe sözcüklerin açıklamaları- ni, Arapça olarak ve örneklerle açıklamaktadır. ----, Türk- lerin dilleri, yaşadıkları bölgeler, tarih, coğrafya, halkbilim ve edebiyatıyla günlük yaşamlarını anlatan bir ansiklope- di durumundadır. Eserde, İslam öncesi ürünleri olan ko- şuk, sav, sagu ve destan örnekleri de yer alır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangisinde verilenler getirilmelidir? (A) Kaşgarlı Mahmut - Divânü Lügati't-Türk B) Ali Şir Nevai - Muhakemetü'l-Lügateyn CYusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig D) Edip Ahmet Yükneki - Atabetü'l-Hakâyık E) Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet UNI 1. Mani, koşma 11 1 Numaralanı gisi doğru A) l'incisi, şan na B) Il'ncis edebi C) III'ün özel D) IV'ü şiirl E) V'i lus
10. Türk edebiyatının dönemleriyle ilgili aşağıdaki
bilgilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Islamiyet öncesi Türk edebiyatı, Sözlü Dönem
ve Yazılı Dönem olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Islamiyet'in kabulünden sonraki edebiyat, divan
ve halk edebiyatı olarak iki ayrı koldan gelişmiş-
tir.
C) Halk edebiyatı kendi içinde anonim edebiyat,
aşık edebiyatı ve dini-tasavvufi edebiyat olmak
üzere üçe ayrılır.
D) Batı etkisindeki Türk edebiyatı, Tanzimat Dö-
nemi ile başlayıp Cumhuriyet Dönemi'ne kadar
süren bir zaman dilimini kapsar.
E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1923'te
başlayıp günümüze kadar gelişen bir edebiyat-
tir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
10. Türk edebiyatının dönemleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Islamiyet öncesi Türk edebiyatı, Sözlü Dönem ve Yazılı Dönem olmak üzere ikiye ayrılır. B) Islamiyet'in kabulünden sonraki edebiyat, divan ve halk edebiyatı olarak iki ayrı koldan gelişmiş- tir. C) Halk edebiyatı kendi içinde anonim edebiyat, aşık edebiyatı ve dini-tasavvufi edebiyat olmak üzere üçe ayrılır. D) Batı etkisindeki Türk edebiyatı, Tanzimat Dö- nemi ile başlayıp Cumhuriyet Dönemi'ne kadar süren bir zaman dilimini kapsar. E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1923'te başlayıp günümüze kadar gelişen bir edebiyat- tir.
17. 16. yüzyılda Hint Okyanusu'ndaki Portekizliler ile girişilen mü
cadelede Basra'da rehin kalan donanmayı Süveys'e getirmek
için görevlendirilen, yoğun çarpışmalar ve zorlu doğa ko-
sulları sonucunda donanmayı Süveyş'e getirememiştir. Kara
yoluyla Osmanlı topraklarına dönmeye karar vermiş ve üç yıl
yedi ay süren maceralı yolculuğunda yaşadıklarını
Mir'atü'l-Memålik adlı eserinde kaleme almıştır. Bunun ya-
nında deniz astronomisi ve fiziki coğrafya ile ilgili olan Kitobü'l-
Muhit fi-limi'l-Eflak ve'l-Ebhur adlı eserinde Hint Okyanusu'nda
edindiği gözlemleri aktarmıştır.
19.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?
A) Piri Reis
B) Lamii Çelebi
C) Evliya Çelebi
D) Seydi Ali Reis
E) Kâtip Çelebi
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
17. 16. yüzyılda Hint Okyanusu'ndaki Portekizliler ile girişilen mü cadelede Basra'da rehin kalan donanmayı Süveys'e getirmek için görevlendirilen, yoğun çarpışmalar ve zorlu doğa ko- sulları sonucunda donanmayı Süveyş'e getirememiştir. Kara yoluyla Osmanlı topraklarına dönmeye karar vermiş ve üç yıl yedi ay süren maceralı yolculuğunda yaşadıklarını Mir'atü'l-Memålik adlı eserinde kaleme almıştır. Bunun ya- nında deniz astronomisi ve fiziki coğrafya ile ilgili olan Kitobü'l- Muhit fi-limi'l-Eflak ve'l-Ebhur adlı eserinde Hint Okyanusu'nda edindiği gözlemleri aktarmıştır. 19. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti- rilmelidir? A) Piri Reis B) Lamii Çelebi C) Evliya Çelebi D) Seydi Ali Reis E) Kâtip Çelebi
AYT
Edebiyat
7.
TANZİMAT EDEBİYATININ OLUŞU
Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat Dönemi'nde ger-
çekleşen "ilk"lerden değildir?
A) Sözlük yazılması
B) Noktalama işaretlerinin kullanımı
C) Edebî romanın yayımlanması
D) Modern eleştiri yazılması
E) Modern bir oyunun sahnelenmesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
AYT Edebiyat 7. TANZİMAT EDEBİYATININ OLUŞU Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat Dönemi'nde ger- çekleşen "ilk"lerden değildir? A) Sözlük yazılması B) Noktalama işaretlerinin kullanımı C) Edebî romanın yayımlanması D) Modern eleştiri yazılması E) Modern bir oyunun sahnelenmesi
12. Tanzimat'ın ilk yıllarından itibaren dilde sadeleşme alanında
önemli gelişmeler yaşanır. Tanzimat aydınlarının birçoğu,
görüşlerini gazeteler aracılığıyla halka duyurmak için sade dile
yönelir. Bu anlayış edebî eserlere de yansır. Sade dil anlayışını
benimseyen sanatçılar, eski edebiyatın halktan kopuk bir
dilinin olduğunu, halkın ve aydınların iki ayrı dili konuştuğunu
ve bunun da birçok aksamaya neden olduğunu ileri sürer.
Bu aksamaları ortadan kaldırmak için birtakım önerilerde
bulunurlar. Bunlardan en önemlisi, halkın anlayabileceği bir
dilin kullanılmasıdır. -- gibi yazarlar bu düşünceyi savunur,
bu anlayışla eserler vermeye çalışırlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Şinasi
C) Ahmet Mithat Efendi
B Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
12. Tanzimat'ın ilk yıllarından itibaren dilde sadeleşme alanında önemli gelişmeler yaşanır. Tanzimat aydınlarının birçoğu, görüşlerini gazeteler aracılığıyla halka duyurmak için sade dile yönelir. Bu anlayış edebî eserlere de yansır. Sade dil anlayışını benimseyen sanatçılar, eski edebiyatın halktan kopuk bir dilinin olduğunu, halkın ve aydınların iki ayrı dili konuştuğunu ve bunun da birçok aksamaya neden olduğunu ileri sürer. Bu aksamaları ortadan kaldırmak için birtakım önerilerde bulunurlar. Bunlardan en önemlisi, halkın anlayabileceği bir dilin kullanılmasıdır. -- gibi yazarlar bu düşünceyi savunur, bu anlayışla eserler vermeye çalışırlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Şinasi C) Ahmet Mithat Efendi B Ziya Paşa D) Namık Kemal E) Abdülhak Hamit Tarhan
ENDENE
DK
FABE
Test 09
UION
I.
Mezardan Sesler
nipovedir.ev
II. Edebiyat ve Hukuk
III. Anjambuman
IV. Ahmet Cemil
mbelsp
nhaliglid
V. Triyole
about wayslamls
shasary
Yukarıda numaralanmış unsurlardan hangisi karşılarında
verilenlerden herhangi biriyle eşleştirilemez? hensy
Hüseyin Cahit Yalçın
Nazım biçimi
Kesik cümle
Mai ve Siyah
missT
A) 1.lar B) II. c) III. minaD) IV. heleE) V.
ilmenő ev iney sb sbrinsis sydligimellogne
unoil ab ninhelsnöy işijob nun
enApimihav tehets
8. "Düşkünleşmiş" veya "on günlük-eşek yavrusu" anlamına
gelen Fransızca kelime. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da
Straise in
natüralistlere karşı ortaya çıkan sembolizm akımına öncülük
eden sanatçılara, edebiyatı soysuzlaştırdıkları ima edilerek
verilen isimdir. Yenilikçi ve kural tanımayan, dilleri ağır
Servetifünun sanatçılarını eleştirmek için Ahmet Mithat a
1. B
11. Aşa
var
A)
B)
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
ENDENE DK FABE Test 09 UION I. Mezardan Sesler nipovedir.ev II. Edebiyat ve Hukuk III. Anjambuman IV. Ahmet Cemil mbelsp nhaliglid V. Triyole about wayslamls shasary Yukarıda numaralanmış unsurlardan hangisi karşılarında verilenlerden herhangi biriyle eşleştirilemez? hensy Hüseyin Cahit Yalçın Nazım biçimi Kesik cümle Mai ve Siyah missT A) 1.lar B) II. c) III. minaD) IV. heleE) V. ilmenő ev iney sb sbrinsis sydligimellogne unoil ab ninhelsnöy işijob nun enApimihav tehets 8. "Düşkünleşmiş" veya "on günlük-eşek yavrusu" anlamına gelen Fransızca kelime. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da Straise in natüralistlere karşı ortaya çıkan sembolizm akımına öncülük eden sanatçılara, edebiyatı soysuzlaştırdıkları ima edilerek verilen isimdir. Yenilikçi ve kural tanımayan, dilleri ağır Servetifünun sanatçılarını eleştirmek için Ahmet Mithat a 1. B 11. Aşa var A) B)
B) Aşık Veysel
Âşık Şeref Taşlıova
Murat Çobanoğlu
E) Bayburtlu Zihnî
2.1. Nazım birimi dörtlük, vezin hecedir.
II. En çok yarım uyak kullanılmıştır.
VIII. Doğal güzellikler, aşk ve toplumsal yaşama ilişkin olay-
lar sıklıkla işlenir.
IV. Kullanılan nazım biçimleri koşma, semai, tuyuğ, rubai;
nazım türleri ise güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt-
tır.
V. Sade içten bir anlatım vardır, şiirler bağlama adı veri-
len saz eşliğinde söylenir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde halk edebiyatı ile il-
gili bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
IV
E) V
Ora Anadolu'da se
5
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
B) Aşık Veysel Âşık Şeref Taşlıova Murat Çobanoğlu E) Bayburtlu Zihnî 2.1. Nazım birimi dörtlük, vezin hecedir. II. En çok yarım uyak kullanılmıştır. VIII. Doğal güzellikler, aşk ve toplumsal yaşama ilişkin olay- lar sıklıkla işlenir. IV. Kullanılan nazım biçimleri koşma, semai, tuyuğ, rubai; nazım türleri ise güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt- tır. V. Sade içten bir anlatım vardır, şiirler bağlama adı veri- len saz eşliğinde söylenir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde halk edebiyatı ile il- gili bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III IV E) V Ora Anadolu'da se 5
18.Ja (1) Birlikte yollarına hızla devam ettiler ama patika gittikçe
daha tehlikeli bir hâle geldi. (II) Kar derinleşti ve yolculardan
biri tökezledi. (Bir çığlık atarak yanındakinin elini kavradı.
(Ikisi birlikte dipsiz bir uçuruma yuvarlanıp kayboldular.
(M) On bin yıl da geçse hiç kimsenin onların yazgısından haberi
olmayacak.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf görevli bir söz
kullanılmamıştır
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
18.Ja (1) Birlikte yollarına hızla devam ettiler ama patika gittikçe daha tehlikeli bir hâle geldi. (II) Kar derinleşti ve yolculardan biri tökezledi. (Bir çığlık atarak yanındakinin elini kavradı. (Ikisi birlikte dipsiz bir uçuruma yuvarlanıp kayboldular. (M) On bin yıl da geçse hiç kimsenin onların yazgısından haberi olmayacak. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf görevli bir söz kullanılmamıştır A) I B) II C) III D) IV E) V
Ì
L
S
51
L
A
E) Divanü Lügati't-Türk
11 Bir ömrü şiire adamış bir sanatkâr olan Yahya Kemal'in,
şiire ilgi duyması küçük yaşlardan itibaren başlar. Yahya
Kemal, henüz çocuk olduğu bir yaşta Redife adlı bir kadı-
na âşık oluşuyla birlikte şiire yöneldiğini söyler. İlk şiirini
âşık olduğu bu kadın için yazdığını belirtir. Bunun dışında
şairin şiir zevki kazanmasında çocukluk yıllarında oku
duğu eserlerin de büyük payı vardır. Bu yıllarda Muallim
Naci, Recaizâde-Mahmut Ekrem'in kitaplarmı okuyan şair,
daha sonra Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret'in eserlerini
de tanıma fırsau bulur. Yahya Kemal bu dönemde başta
Muallim Naci olmak üzere, pek çok şairin gazeline nazireler
yazar.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı gecen
sanatçılardan herhangi birine ait değildir?
A) Rübab-ı Şikeste=
B) Zemzeme
C) Kendi Gök Kubbemiz
Tamat
E) Göl Saatleri
Diğer Sayfaya Geçir
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Ì L S 51 L A E) Divanü Lügati't-Türk 11 Bir ömrü şiire adamış bir sanatkâr olan Yahya Kemal'in, şiire ilgi duyması küçük yaşlardan itibaren başlar. Yahya Kemal, henüz çocuk olduğu bir yaşta Redife adlı bir kadı- na âşık oluşuyla birlikte şiire yöneldiğini söyler. İlk şiirini âşık olduğu bu kadın için yazdığını belirtir. Bunun dışında şairin şiir zevki kazanmasında çocukluk yıllarında oku duğu eserlerin de büyük payı vardır. Bu yıllarda Muallim Naci, Recaizâde-Mahmut Ekrem'in kitaplarmı okuyan şair, daha sonra Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret'in eserlerini de tanıma fırsau bulur. Yahya Kemal bu dönemde başta Muallim Naci olmak üzere, pek çok şairin gazeline nazireler yazar. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı gecen sanatçılardan herhangi birine ait değildir? A) Rübab-ı Şikeste= B) Zemzeme C) Kendi Gök Kubbemiz Tamat E) Göl Saatleri Diğer Sayfaya Geçir
Türkistanlı şair
siirlerden oluş
tik bir eserdir.
hangisidir?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl-
mıştır?
A) Atabetü'l-Hakayık, aruz ölçüsüyle yazılmış ve 6645
beyit ile 173 dörtlükten oluşan bir mesnevidir.
B) Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkler arasında İslamı yaymak
için söylediği şiirler "Divan-ı Hikmet'te toplanmıştır.
Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilen ve Araplara Türkçe
öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan
Divanü Lügati't-Türk, 7500 sözcükten oluşan bir eserdir.
D) Geçiş Dönemi eserlerinde dinî-didaktik bir tutum izlen-
miş, eserlerde İslamiyet öncesi edebî gelenekle İslam
etkisindeki edebî anlayış birlikte görülmüştür.
Sisin
gidi mü?
di mu?
fi mu?
E) Geçiş Dönemi eserleri Karahanlı Türkçesiyle yazılmış
ve Anadolu dışında oluşturulmuştur.
tilur.
esi Türk ed
kilerden h
alınmıştır.
illanılmış
e oluştur
zihniye
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Türkistanlı şair siirlerden oluş tik bir eserdir. hangisidir? 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl- mıştır? A) Atabetü'l-Hakayık, aruz ölçüsüyle yazılmış ve 6645 beyit ile 173 dörtlükten oluşan bir mesnevidir. B) Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkler arasında İslamı yaymak için söylediği şiirler "Divan-ı Hikmet'te toplanmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilen ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanü Lügati't-Türk, 7500 sözcükten oluşan bir eserdir. D) Geçiş Dönemi eserlerinde dinî-didaktik bir tutum izlen- miş, eserlerde İslamiyet öncesi edebî gelenekle İslam etkisindeki edebî anlayış birlikte görülmüştür. Sisin gidi mü? di mu? fi mu? E) Geçiş Dönemi eserleri Karahanlı Türkçesiyle yazılmış ve Anadolu dışında oluşturulmuştur. tilur. esi Türk ed kilerden h alınmıştır. illanılmış e oluştur zihniye
10) (1) 20. yüzyılın başlarında Nikola Tesla "Dünya Kablosuz
Sistemi" adını verdiği kablosuz elektrik ağı projesini ta-
nıtmıştı. (II) Tesla, elektrik iletiminin geniş ölçekte kablo-
suz yapılabileceğini düşünüyordu. (III) Projesi ilgi çekse
de yeteri kadar destek göremeyince maalesef rafa kal-
dırıldı. (IV) Bugüne kadar Tesla'nın hedeflediği ölçekte
böyle bir sistem geliştirilememişti. (V) Ancak Yeni Zelan-
dalı bir teknoloji firması uzun mesafede elektrik transferi-
ni kablosuz mümkün kılan bir sistem geliştirdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde si-
fat tamlaması yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
1:
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
10) (1) 20. yüzyılın başlarında Nikola Tesla "Dünya Kablosuz Sistemi" adını verdiği kablosuz elektrik ağı projesini ta- nıtmıştı. (II) Tesla, elektrik iletiminin geniş ölçekte kablo- suz yapılabileceğini düşünüyordu. (III) Projesi ilgi çekse de yeteri kadar destek göremeyince maalesef rafa kal- dırıldı. (IV) Bugüne kadar Tesla'nın hedeflediği ölçekte böyle bir sistem geliştirilememişti. (V) Ancak Yeni Zelan- dalı bir teknoloji firması uzun mesafede elektrik transferi- ni kablosuz mümkün kılan bir sistem geliştirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde si- fat tamlaması yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V 1:
3.
1.
II.
19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki
olarak doğan realizmde
gözleme çok fazla önem verilmiştir.
sanatçı, eserle okuru baş başa bırakmak için
kendini gizler.
III. yaşamın gerçekleri dile getirilir.
IV.
roman ve hikâye ön plana çıkmıştır.
V. fiziksel ve sosyal çevre önemli değildir çünkü
değişkendir.
Bu tabloda boş bırakılan yer, numaralanmış cümlele-
rin hangisiyle devam ettirilemez?
A) I
Ø |||
D) IV
É) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
3. 1. II. 19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan realizmde gözleme çok fazla önem verilmiştir. sanatçı, eserle okuru baş başa bırakmak için kendini gizler. III. yaşamın gerçekleri dile getirilir. IV. roman ve hikâye ön plana çıkmıştır. V. fiziksel ve sosyal çevre önemli değildir çünkü değişkendir. Bu tabloda boş bırakılan yer, numaralanmış cümlele- rin hangisiyle devam ettirilemez? A) I Ø ||| D) IV É) V
erine sole
agu ile atast
du.
zim birimi bey
alk edebiyatin
nlük yaşam, a
nin arkasından
enirdi.
kları toplumun
rüşlerini değ
2012/LYS
edebiyatınd
stir.
Cevap C
3.
( ) 1. Orhun Abideleri MÖ 8. yüzyılda dikilmiştir.
(1) II. Orhun Yazıtları; Türk tarihi, dili, sanatı, föresi,
folkloru hakkında bilgi vermektedir.
() III. Orhun Yazıtları'nda mektup ve gezi yazısı
türlerinin örneklerine rastlanır.
Yukarıdaki yargılardan doğru olanlara "D", yanlış
olanlarına "Y" yazıldığında doğru sıralama aşağı-
dakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
E)
-10
Y
D
D
Y
D
bareb
||
<< < 0 0
<< < =
Y
D
M
i
K
R
O
CI
E
6.
YAYINLAF
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
erine sole agu ile atast du. zim birimi bey alk edebiyatin nlük yaşam, a nin arkasından enirdi. kları toplumun rüşlerini değ 2012/LYS edebiyatınd stir. Cevap C 3. ( ) 1. Orhun Abideleri MÖ 8. yüzyılda dikilmiştir. (1) II. Orhun Yazıtları; Türk tarihi, dili, sanatı, föresi, folkloru hakkında bilgi vermektedir. () III. Orhun Yazıtları'nda mektup ve gezi yazısı türlerinin örneklerine rastlanır. Yukarıdaki yargılardan doğru olanlara "D", yanlış olanlarına "Y" yazıldığında doğru sıralama aşağı- dakilerden hangisi olur? A) B) C) D) E) -10 Y D D Y D bareb || << < 0 0 << < = Y D M i K R O CI E 6. YAYINLAF
nu-
ün
12. Ziya Gökalp şiiri ile ilgili olarak aşağıda söylenenler
den hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Şiirinde klasik Türk şiirine ait gazel, kita ve mesnevi
halk şiirine ait koşma ve destan; Batı şiirine ait sone
nazım şekillerini ve kendine has bazı şekilleri de de
nemiştir.
B) Tamamı heceyle yazılmış şiirlerinde şiirin değil, şu-
urun ön planda olmasının güncel anlamda önemine
inanmıştır.
C) Başlıca amacı, Türklükleri, milli kimlikleri, tarihleri
kültürleri, dilleri, edebiyatları unutturulan Türklere bu
değerlerini hatırlatmaktır.
D) Sadece ölçü, kafiye, mısra gibi şiirin bazı teknik im-
kânlarından faydalanarak halka düşüncelerini aşıla
mak ve telkin etmek istemiştir.
E) Şiirleri lirizmden yoksun eğitici, öğretici, yönlendirici
özellikte siyasi, tarihi ve toplumsal konulu manzum
metinlerdir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
nu- ün 12. Ziya Gökalp şiiri ile ilgili olarak aşağıda söylenenler den hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Şiirinde klasik Türk şiirine ait gazel, kita ve mesnevi halk şiirine ait koşma ve destan; Batı şiirine ait sone nazım şekillerini ve kendine has bazı şekilleri de de nemiştir. B) Tamamı heceyle yazılmış şiirlerinde şiirin değil, şu- urun ön planda olmasının güncel anlamda önemine inanmıştır. C) Başlıca amacı, Türklükleri, milli kimlikleri, tarihleri kültürleri, dilleri, edebiyatları unutturulan Türklere bu değerlerini hatırlatmaktır. D) Sadece ölçü, kafiye, mısra gibi şiirin bazı teknik im- kânlarından faydalanarak halka düşüncelerini aşıla mak ve telkin etmek istemiştir. E) Şiirleri lirizmden yoksun eğitici, öğretici, yönlendirici özellikte siyasi, tarihi ve toplumsal konulu manzum metinlerdir.