Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Soruları

----, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan sonra
XIII-XV. yüzyıllar arasında gelişme kaydeden yazı
dilinin adıdır. Bazı dilciler, Anadolu dışındaki Osmanlı
şehirlerinde meydana getirilen eserleri içine almadığını
ileri sürerek bu yazı dili için "Tarihî Türkiye Türkçesi"
terimini de kullanmışlardır. Bu dönemin özellikleri,
Mantıku't-Tayr, Garipnâme gibi eserlerde görülür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Kıpçak Türkçesi
B) Eski Anadolu Türkçesi
C) Çağatay Türkçesi
D) Uygur Türkçesi
E) Karahanlı Türkçesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
----, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan sonra XIII-XV. yüzyıllar arasında gelişme kaydeden yazı dilinin adıdır. Bazı dilciler, Anadolu dışındaki Osmanlı şehirlerinde meydana getirilen eserleri içine almadığını ileri sürerek bu yazı dili için "Tarihî Türkiye Türkçesi" terimini de kullanmışlardır. Bu dönemin özellikleri, Mantıku't-Tayr, Garipnâme gibi eserlerde görülür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Kıpçak Türkçesi B) Eski Anadolu Türkçesi C) Çağatay Türkçesi D) Uygur Türkçesi E) Karahanlı Türkçesi
war-
NOT
1
12. Türklerin ilk yazılı eserleri Moğolistan'ın kuzeyinde
bulunan Göktürk Abideleri'dir. 6. yüzyıla ait olan bu
yazıtlarda yalın ve akıcı bir dil kullanmıştır. Yazıt-
lar İsveçli bir subay olan Strahlenberg tarafından
keşfedilmiştir. Yazıtlar üzerinde çalışma yapan dil
bilimcilerden Rus Türkolog Radloff yazıtları doğru
V
okumayı başaran ilk kişidir.
IV
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangile-
rinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1. ve II.
B) II. ve III.
DIV. ve V.
E) 1. ve IV.
C) II. ve V.
11.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
war- NOT 1 12. Türklerin ilk yazılı eserleri Moğolistan'ın kuzeyinde bulunan Göktürk Abideleri'dir. 6. yüzyıla ait olan bu yazıtlarda yalın ve akıcı bir dil kullanmıştır. Yazıt- lar İsveçli bir subay olan Strahlenberg tarafından keşfedilmiştir. Yazıtlar üzerinde çalışma yapan dil bilimcilerden Rus Türkolog Radloff yazıtları doğru V okumayı başaran ilk kişidir. IV Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangile- rinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1. ve II. B) II. ve III. DIV. ve V. E) 1. ve IV. C) II. ve V. 11.
18. Göktürk Yazıtları'yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kültigin Yazıtı 732'de Bilge Kağan tarafından diktiril-
miş, Yollug Tigin tarafından yazılmıştır.
B) Bilge Kağan Yazıtı 735'te oğlu Tengri Kağan tarafın-
dan diktirilmiş, Yollug Tigin tarafından yazılmıştır.
C) Bengü taşlar üzerine yazılan metinleri okuyan ilk kişi
Danimarkalı Radloff'tur.
D) Türkiye'de Göktürk Yazıtları üzerine çalışma yapan ilk
isimlerden biri Necip Asım'dır.
E) Tarihte ilk olarak Cûveynî 13. yüzyılda yazdığı Tarih-i
Cihangüşâ adlı eserinde Göktürk Yazıtları'ndan bah-
setmiştir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
18. Göktürk Yazıtları'yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kültigin Yazıtı 732'de Bilge Kağan tarafından diktiril- miş, Yollug Tigin tarafından yazılmıştır. B) Bilge Kağan Yazıtı 735'te oğlu Tengri Kağan tarafın- dan diktirilmiş, Yollug Tigin tarafından yazılmıştır. C) Bengü taşlar üzerine yazılan metinleri okuyan ilk kişi Danimarkalı Radloff'tur. D) Türkiye'de Göktürk Yazıtları üzerine çalışma yapan ilk isimlerden biri Necip Asım'dır. E) Tarihte ilk olarak Cûveynî 13. yüzyılda yazdığı Tarih-i Cihangüşâ adlı eserinde Göktürk Yazıtları'ndan bah- setmiştir.
9. 1. SİNAN PAŞA: 15. yüzyıl divan edebiyatı süslü nesir
yazarıdır. Süslü nesrin ilk temsilcisidir. En önemli eseri
seci ve söz oyunlarıyla yüklü süslü bir münacat olan
Tazarruname'dir.
II. MERCİMEK AHMET: 15. yüzyıl sade nesir yazarıdır. II.
Murat'ın isteği üzerine Farsçadan çevirdiği "Kabusname"
sade nesir örneği bir nasihat kitabıdır.
III. ÂŞIK PAŞAZADE: 15. yüzyıl yazarıdır. Tarih yazarı
olarak ün yapmıştır. Tevarih-i Al-i Osman adlı eseri ile
ünlenmiştir.
IV. PIRÍ REIS: 16. yüzyıl yazarıdır. Donanma komutanıdır.
Sade bir dille denizcilikle ilgili kitaplar yazmıştır. Mir'atü'l
Memalik (Hint seferini anlattığı gezi ve hatıra türlerinde bir
eserdir.)
V. SEYDİ ALİ REIS: 16. yüzyıl yazarıdır. Ünlü Türk denizci-
lerindendir. Kitab-ı Bahriye'deki haritalarla da tanınır.
Yukarıda numaralanmış şekilde verilen sanatçılardan
hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I - II
B) II - III
C) I - III
D) II - IV
E) IV - V
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
9. 1. SİNAN PAŞA: 15. yüzyıl divan edebiyatı süslü nesir yazarıdır. Süslü nesrin ilk temsilcisidir. En önemli eseri seci ve söz oyunlarıyla yüklü süslü bir münacat olan Tazarruname'dir. II. MERCİMEK AHMET: 15. yüzyıl sade nesir yazarıdır. II. Murat'ın isteği üzerine Farsçadan çevirdiği "Kabusname" sade nesir örneği bir nasihat kitabıdır. III. ÂŞIK PAŞAZADE: 15. yüzyıl yazarıdır. Tarih yazarı olarak ün yapmıştır. Tevarih-i Al-i Osman adlı eseri ile ünlenmiştir. IV. PIRÍ REIS: 16. yüzyıl yazarıdır. Donanma komutanıdır. Sade bir dille denizcilikle ilgili kitaplar yazmıştır. Mir'atü'l Memalik (Hint seferini anlattığı gezi ve hatıra türlerinde bir eserdir.) V. SEYDİ ALİ REIS: 16. yüzyıl yazarıdır. Ünlü Türk denizci- lerindendir. Kitab-ı Bahriye'deki haritalarla da tanınır. Yukarıda numaralanmış şekilde verilen sanatçılardan hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? A) I - II B) II - III C) I - III D) II - IV E) IV - V
8.
VS-123T
7. **** 11. yy.da Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
Eserin adı "mutluluk veren bilgi" anlamına gelmektedir.
Türk edebiyatında aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve
**** nazım biçimi ilk kez bu eserde kullanılmıştır. Geçiş
döneminin bir başka eseri olan Divanü Lügati't-Türk
tarafından yazılmış ilk sözlüğümüzdür. Eserin
adı "Türk dilleri sözlüğü" anlamına gelmektedir. Edip
Ahmet Yükneki tarafından yazılan adlı bu ese-
rin adı "gerçeklerin eşiği" anlamına gelir. Hakaniye
Türkçesiyle yazılmıştır. Eserde bilgi, iyilik, din, ahlak
gibi kavramların övgüsü yapılmaktadır.
ob
QIA)
(.dv
nalo
NUKO
www
Geçiş Dönemi Türk
BESE
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisinde verilenler sırasıyla gerilmelidir?
DA) Kutadgu Billig mesnevi / Kaşgarlı Mahmut /
Atabet'ül-Hakayık
nB) Divan-i Hikmet / mesnevi / Hoca Ahmet Yesevi /
Divan-ı Hikmet
C) Divan-ı Hikmet / söylev / Hoca Ahmet Yesevi /
Atabet'ül-Hakayık
kutadgu Bilig / kaside / Kaşgarlı Mahmut/ Atabet'ül-
Makayık
E) Kutadgu Bilig / kaside / Ali Şir Nevâî / Atabet'ül-
Hakayık
Atabetü'l-Hakayık ile ilgili aşağıda yer alan bilgiler
den hangisi yanlıştır?
AV "Muthal
YAYIN DENİZ
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
8. VS-123T 7. **** 11. yy.da Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Eserin adı "mutluluk veren bilgi" anlamına gelmektedir. Türk edebiyatında aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve **** nazım biçimi ilk kez bu eserde kullanılmıştır. Geçiş döneminin bir başka eseri olan Divanü Lügati't-Türk tarafından yazılmış ilk sözlüğümüzdür. Eserin adı "Türk dilleri sözlüğü" anlamına gelmektedir. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan adlı bu ese- rin adı "gerçeklerin eşiği" anlamına gelir. Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. Eserde bilgi, iyilik, din, ahlak gibi kavramların övgüsü yapılmaktadır. ob QIA) (.dv nalo NUKO www Geçiş Dönemi Türk BESE Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla gerilmelidir? DA) Kutadgu Billig mesnevi / Kaşgarlı Mahmut / Atabet'ül-Hakayık nB) Divan-i Hikmet / mesnevi / Hoca Ahmet Yesevi / Divan-ı Hikmet C) Divan-ı Hikmet / söylev / Hoca Ahmet Yesevi / Atabet'ül-Hakayık kutadgu Bilig / kaside / Kaşgarlı Mahmut/ Atabet'ül- Makayık E) Kutadgu Bilig / kaside / Ali Şir Nevâî / Atabet'ül- Hakayık Atabetü'l-Hakayık ile ilgili aşağıda yer alan bilgiler den hangisi yanlıştır? AV "Muthal YAYIN DENİZ
7.
1. Cenap Şahabettin, sone nazım biçimini edebi-
yatımızda ilk kullanan şairdir. 7
II. Safveti Ziya, edebiyata "Kadın Ruhu" adlı hika-
ye ile başlamıştır.
III. Hüseyin Cahit Yalçın, "Hayal İçinde" ve "Nadi-
de" adlı iki roman yazmıştır.
IV. Tevfik Fikret, şiirlerini parnasizm etkisinde, ro-
manlarını realizm etkisinde yazmıştır.
V. Ahmet Şuayp'ın tarih alanında yazdığı eseri
"Hayat ve Kitaplar" adlı edebiyat tarihi eseridir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
AYT.
B) II,
C) III.
D)IV.
E) V.
229
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
7. 1. Cenap Şahabettin, sone nazım biçimini edebi- yatımızda ilk kullanan şairdir. 7 II. Safveti Ziya, edebiyata "Kadın Ruhu" adlı hika- ye ile başlamıştır. III. Hüseyin Cahit Yalçın, "Hayal İçinde" ve "Nadi- de" adlı iki roman yazmıştır. IV. Tevfik Fikret, şiirlerini parnasizm etkisinde, ro- manlarını realizm etkisinde yazmıştır. V. Ahmet Şuayp'ın tarih alanında yazdığı eseri "Hayat ve Kitaplar" adlı edebiyat tarihi eseridir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi- sinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? AYT. B) II, C) III. D)IV. E) V. 229
9. Dörtlükler halinde söylenir.
Destan Dönemi Türklerine ait ürünlerdir.
"Şölen, kurban törenlerinde ortaya
çıkmıştır.
. Linik özellikler gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi şekil ve dil özellikleri
bakımından bu cümlelerde özellikleri verilen
ürüne örnek olabilir?
A) Bilmek istersen seni
Căn Icre ara cần
Geç canından bul ans
Sen seni bil sen seni
B) Kaplu kaplu bagalar
Kanatlanmış uçmağa
Kertenkele derilmiş
Diler Kırım geçmeğe
C) Çaldığı sazdır
Ettiği nazdır
Ne kadar sevsen
Gene de azdır
D) Bu esrara väkif olan árifier
Nefsini cümleden mukaddem bilir
Terk edüp heva vü hevesten geçer
Al-i dehri zevk u şevki gam bilir
E) Kiş yay bile tokişti
Kingir közün bakışdı
Tutuskah yakıştı
Utgali-mat ugragir
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
9. Dörtlükler halinde söylenir. Destan Dönemi Türklerine ait ürünlerdir. "Şölen, kurban törenlerinde ortaya çıkmıştır. . Linik özellikler gösterir. Aşağıdakilerden hangisi şekil ve dil özellikleri bakımından bu cümlelerde özellikleri verilen ürüne örnek olabilir? A) Bilmek istersen seni Căn Icre ara cần Geç canından bul ans Sen seni bil sen seni B) Kaplu kaplu bagalar Kanatlanmış uçmağa Kertenkele derilmiş Diler Kırım geçmeğe C) Çaldığı sazdır Ettiği nazdır Ne kadar sevsen Gene de azdır D) Bu esrara väkif olan árifier Nefsini cümleden mukaddem bilir Terk edüp heva vü hevesten geçer Al-i dehri zevk u şevki gam bilir E) Kiş yay bile tokişti Kingir közün bakışdı Tutuskah yakıştı Utgali-mat ugragir
7.
I. 15. yüzyılda mesnevi biçiminde yazılmış bir yergidir.
11 Mu
Il Mutlak gerçeğe ulaşmayı kuşlardan yararlanarak anlatan
alegorik bir mesnevidir.
III. 17. yüzyılda mesnevi biçiminde yazılan öğüt veren di-
daktik bir eserdir.
IV. 18. yüzyılda Sebk-i Hindî tarzının yansımalarıyla yazılan
bir aşk mesnevisidir.
Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki eserlerden hangisiyle
ilişkilendirilemez?
A) İskendernâme
C) Hüsnü Aşk
B) Hayriyye ✓
D) Harnâme
E) Mantıku't-Tayr
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
7. I. 15. yüzyılda mesnevi biçiminde yazılmış bir yergidir. 11 Mu Il Mutlak gerçeğe ulaşmayı kuşlardan yararlanarak anlatan alegorik bir mesnevidir. III. 17. yüzyılda mesnevi biçiminde yazılan öğüt veren di- daktik bir eserdir. IV. 18. yüzyılda Sebk-i Hindî tarzının yansımalarıyla yazılan bir aşk mesnevisidir. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki eserlerden hangisiyle ilişkilendirilemez? A) İskendernâme C) Hüsnü Aşk B) Hayriyye ✓ D) Harnâme E) Mantıku't-Tayr
1. Batı etkisinde Türk edebiyatının başlamasında kül-
türel farklılaşma etkili olmuştur.
II. Dil ve sanat anlayışı farklı olan Türk boylarının ede-
biyatları ortaktır.
III. "Göçebe kültürü'nden izler taşıyan İslam öncesi Türk
edebiyatı sözlü gelenekte oluşturulmuştur.
IV. İslam sonrası dönemde divan edebiyatının başlama-
sında din anlayışının yanında Arap ve Fars kültürleri
de etkili olmuştur.
V. Din değişikliği Türklerin edebiyatına yansımıştır.
Yukarıdaki numarlanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışlığı vardır?
A) I
B) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
1. Batı etkisinde Türk edebiyatının başlamasında kül- türel farklılaşma etkili olmuştur. II. Dil ve sanat anlayışı farklı olan Türk boylarının ede- biyatları ortaktır. III. "Göçebe kültürü'nden izler taşıyan İslam öncesi Türk edebiyatı sözlü gelenekte oluşturulmuştur. IV. İslam sonrası dönemde divan edebiyatının başlama- sında din anlayışının yanında Arap ve Fars kültürleri de etkili olmuştur. V. Din değişikliği Türklerin edebiyatına yansımıştır. Yukarıdaki numarlanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) I B) II D) IV E) V
Hele l
Cöke
Bu d
Özgü
A) E
C) S
Bi
Hi
I MY
C
2.
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültü-
rel, dinî, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılık-
ları etkili olmuştur.
B) Edebiyat tarihi, milletlerin duygu ve düşünce ha-
yatını tanımada önemli rol oynar.
C) Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar
dört farklı medeniyetin etkisi altında gelişmiş ve
şekillenmiştir.
D) Edebî eser ait olduğu toplumu yansıttığı gibi ya-
zıldığı dönemin tarihî izlerini de yansıtan birer
belge niteliğindedir.
E) Biyografi, bibliyografya, filoloji, sosyoloji, psikoloji
edebiyat tarihinin faydalandığı bilim dallarından
bazılarıdır.
BİLGİ EĞITIM SETİ
6.
*
S
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Hele l Cöke Bu d Özgü A) E C) S Bi Hi I MY C 2. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültü- rel, dinî, coğrafi değişim ile lehçe ve şive ayrılık- ları etkili olmuştur. B) Edebiyat tarihi, milletlerin duygu ve düşünce ha- yatını tanımada önemli rol oynar. C) Türk edebiyatı başlangıcından günümüze kadar dört farklı medeniyetin etkisi altında gelişmiş ve şekillenmiştir. D) Edebî eser ait olduğu toplumu yansıttığı gibi ya- zıldığı dönemin tarihî izlerini de yansıtan birer belge niteliğindedir. E) Biyografi, bibliyografya, filoloji, sosyoloji, psikoloji edebiyat tarihinin faydalandığı bilim dallarından bazılarıdır. BİLGİ EĞITIM SETİ 6. * S
18.
hangisi Millî Edebiyat'ın belirleyici
biri değildir?
Aşağıdakilerden
özelliklerinden
A) Anadolu'ya yönelme
B) Millî Mücadele'ye destek olma
C) Dili, yabancı sözcüklerden arındırma
D) Halk edebiyatından beslenme
E) Toplumcu gerçekçi anlayışı benimseme
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
18. hangisi Millî Edebiyat'ın belirleyici biri değildir? Aşağıdakilerden özelliklerinden A) Anadolu'ya yönelme B) Millî Mücadele'ye destek olma C) Dili, yabancı sözcüklerden arındırma D) Halk edebiyatından beslenme E) Toplumcu gerçekçi anlayışı benimseme
kurt
ani
as
ani
1. Sığınağı, varlığı, devleti temsil eder.
II. Kahramanların etrafındaki gücü temsil eder.
III. Millî bütünlüğü, devletin ideallerini ve halkın
huzurunu temsil eder.
IV. Hayat ve savaş gücünü temsil eder.
Aşağıdaki Türk destanlarına ait motiflerden
hangisinin açıklamasına, yukarıda yer verilme-
mistir?
A) Kırklar
D) Rüya
B) Bozkurt
C) Ağaç
E) Yada taşı
4
Gi
pa
in
"İn
Üş
n
6
S
1
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
kurt ani as ani 1. Sığınağı, varlığı, devleti temsil eder. II. Kahramanların etrafındaki gücü temsil eder. III. Millî bütünlüğü, devletin ideallerini ve halkın huzurunu temsil eder. IV. Hayat ve savaş gücünü temsil eder. Aşağıdaki Türk destanlarına ait motiflerden hangisinin açıklamasına, yukarıda yer verilme- mistir? A) Kırklar D) Rüya B) Bozkurt C) Ağaç E) Yada taşı 4 Gi pa in "İn Üş n 6 S 1
10.
• Tarihi bilim olmaktan çok araç olarak gören bir anla-
yıştır.
• Temel düşünce insanları milli duygular etrafında
buluşturmaktır.
* Kahramanlar ve kahramanlıklar ön plana çıkarılır.
Özelikleri verilen tarih yazım çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğretici (Pragmatik) Tarih
B) Araştırmacı (Bilimsel) Tarih
CHikâyeci (Rivayetçi) Tarih
D) Sosyal Tarih
E) Kronik Tarih
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
10. • Tarihi bilim olmaktan çok araç olarak gören bir anla- yıştır. • Temel düşünce insanları milli duygular etrafında buluşturmaktır. * Kahramanlar ve kahramanlıklar ön plana çıkarılır. Özelikleri verilen tarih yazım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretici (Pragmatik) Tarih B) Araştırmacı (Bilimsel) Tarih CHikâyeci (Rivayetçi) Tarih D) Sosyal Tarih E) Kronik Tarih
3. Henüz çok gençken edebiyat alanında gösterdiği
başarılar, ona, Mekteb-i Mülkiye yani Siyasal Bilgiler
Okulu'nda hocalığı kazandırır. Talim-i Edebiyat adlı
kitabı buradaki derslerin ürünüdür ve bu kitapla ünü
daha da artar; edebiyat çevrelerinde "üstad" olarak
tanınmaya başlar.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin han-
gisidir?
A) Muallim Naci
C) Hamit Tarhan
B) R. Mahmut Ekrem
D) A. Vefik Paşa
E) Nabizade Nazım
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
3. Henüz çok gençken edebiyat alanında gösterdiği başarılar, ona, Mekteb-i Mülkiye yani Siyasal Bilgiler Okulu'nda hocalığı kazandırır. Talim-i Edebiyat adlı kitabı buradaki derslerin ürünüdür ve bu kitapla ünü daha da artar; edebiyat çevrelerinde "üstad" olarak tanınmaya başlar. Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin han- gisidir? A) Muallim Naci C) Hamit Tarhan B) R. Mahmut Ekrem D) A. Vefik Paşa E) Nabizade Nazım
16.
HVA
D) Fütürizm
1. Klasisizm
II. Natüralizm
III. Sembolizm
IV. Romantizm
V. Parnasizm
A) I ve II
Yukarıda verilen akımlardan hangileri düzyazıda etki-
li olmayıp özellikle şiir türünde etkili olmuştur?
E) Sembolizm
D) II ve V
B) Yalnız III
E) III ve IV
C) III ve V
se va
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
16. HVA D) Fütürizm 1. Klasisizm II. Natüralizm III. Sembolizm IV. Romantizm V. Parnasizm A) I ve II Yukarıda verilen akımlardan hangileri düzyazıda etki- li olmayıp özellikle şiir türünde etkili olmuştur? E) Sembolizm D) II ve V B) Yalnız III E) III ve IV C) III ve V se va
Cumhuriyet Dönemi'nde kimi yazarlar,
1. Bilinç akışı ve geriye dönüş tekniklerini kullanmışlar-
dır.
II. Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlan-
mışlardır.
III. -Birey kavramından yola çıkarak toplumu açıklayan
ve yönlendiren eserler vermişlerdir.
aşağıdakilerden hangisi belirtilen anlayışla yazılmış
eserlere örnek olamaz?
A) Uzun Hikâye+
B) Sözde Kızlar
C) Osmancık
D) Sarı Yazma
E) Fahim Bey ve Biz
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Cumhuriyet Dönemi'nde kimi yazarlar, 1. Bilinç akışı ve geriye dönüş tekniklerini kullanmışlar- dır. II. Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlan- mışlardır. III. -Birey kavramından yola çıkarak toplumu açıklayan ve yönlendiren eserler vermişlerdir. aşağıdakilerden hangisi belirtilen anlayışla yazılmış eserlere örnek olamaz? A) Uzun Hikâye+ B) Sözde Kızlar C) Osmancık D) Sarı Yazma E) Fahim Bey ve Biz