Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gezi Yazısı Soruları

Test 2
Sevdiğim beni yad ettin
Gayrısına gönül kattin
Kulunu yabana attin
Seni Hakk'a salayım
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Zengin kafiye kullanılmıştır.
B) Yarım uyak kullanılmıştır.
Redif kullanılmamıştır.
D) Cinasli uyak kullanılmıştır.
E) 11'li hece ile yazılmıştır.
Bull
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Test 2 Sevdiğim beni yad ettin Gayrısına gönül kattin Kulunu yabana attin Seni Hakk'a salayım Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Zengin kafiye kullanılmıştır. B) Yarım uyak kullanılmıştır. Redif kullanılmamıştır. D) Cinasli uyak kullanılmıştır. E) 11'li hece ile yazılmıştır. Bull
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı
yoktur?
A) Çocuklarınızı başarılı yapacak olan, onlar için yaptıklanınız
değil onlara kendileri için yapmayı öğrettikleriniz olacaktır.
B) Diş ağnsı çekenler, dişlen sağlam olanları, yoksulluk çe-
kenler, parası bol olanlan çok mutlu zannederler.
C) Unutma ki dünyadaki bütün başarılı insanlar, başka insan-
ların yardımı ile değil kendi çabalan ile o konuma geldi.
D) Düşüncelennin karşısındayım ama senin, düşüncelerini sa-
vunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.
E) Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını
beklersen hiçbir zaman harekete geçemezsin.
A)
B
C
D
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? A) Çocuklarınızı başarılı yapacak olan, onlar için yaptıklanınız değil onlara kendileri için yapmayı öğrettikleriniz olacaktır. B) Diş ağnsı çekenler, dişlen sağlam olanları, yoksulluk çe- kenler, parası bol olanlan çok mutlu zannederler. C) Unutma ki dünyadaki bütün başarılı insanlar, başka insan- ların yardımı ile değil kendi çabalan ile o konuma geldi. D) Düşüncelennin karşısındayım ama senin, düşüncelerini sa- vunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim. E) Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen hiçbir zaman harekete geçemezsin. A) B C D
32. Son dönemin en önemli teknolojik gelişmesi, algoritmalara ha-
yata geçen ve tüm olasılıklar hakkında sanal bir şekilde fikir
yürüten yapay zekâ oldu. Önce akıllı telefonlara giren yapay
zeka, bu aletleri birer ofisa dönüştürürken, Covid-19 süreci ile
yaşanan uzaktan çalışma da yapay zeka için kurtancı oldu. Bir-
çok firma hem internet sitelerinin yönetimi hem de reklam ala-
nında bu gün yapay zekayı tercih ediyor.
Bu parça ile ilgili
1. Yazım yanlışı yapılmıştır.
II. Noktalama yanlışı yapılmıştır.
Ill. Aynı sözcükte birden fazla ses olayı vardır.
yargılanından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I va II
C) Yalnız III
E) I, II ve ill
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
32. Son dönemin en önemli teknolojik gelişmesi, algoritmalara ha- yata geçen ve tüm olasılıklar hakkında sanal bir şekilde fikir yürüten yapay zekâ oldu. Önce akıllı telefonlara giren yapay zeka, bu aletleri birer ofisa dönüştürürken, Covid-19 süreci ile yaşanan uzaktan çalışma da yapay zeka için kurtancı oldu. Bir- çok firma hem internet sitelerinin yönetimi hem de reklam ala- nında bu gün yapay zekayı tercih ediyor. Bu parça ile ilgili 1. Yazım yanlışı yapılmıştır. II. Noktalama yanlışı yapılmıştır. Ill. Aynı sözcükte birden fazla ses olayı vardır. yargılanından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I va II C) Yalnız III E) I, II ve ill
Higny, redney muy obn
5. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından fark-
lıdır?
kelib pelgl
A) Mantıku't - Tayr
157-17
munovul
B) Hüsrev ü Şirin allubda taruvA asid nod
C) Risaletü'n Nushiyyeli meqalet (
D) Kerem ile Aslı
ontille fisoinneis
E) Hüsn ü Aşk
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Higny, redney muy obn 5. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından fark- lıdır? kelib pelgl A) Mantıku't - Tayr 157-17 munovul B) Hüsrev ü Şirin allubda taruvA asid nod C) Risaletü'n Nushiyyeli meqalet ( D) Kerem ile Aslı ontille fisoinneis E) Hüsn ü Aşk
6.
Fuzuli'nin eserleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bilgi yanlışlığı içermektedir?
A) Sakînâme, diğer adıyla Heft Câm şairin diğerlerine göre hacimce küçük bir mesnevisidir.
B) Şah İsmail'e ithafen yazıldığı iddia edilen Beng u Bade, alegorik ve sembolik bir yapıya sahiptir.
C) Leyla vü Mecnun; Türk, Arap ve İran edebiyatlarında ortak konu olan bir halk hikâyesinin mesnevi formudur.
taşımaktadır.
D) Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazılan Hadikatü's Süeda adlı eser, secili bir nesir örneği olup hiciv niteliği
E) Hüsnü Aşk, Sıhhat u Maraz diye de tanınan eser, tasavvufi ve alegoriktir; eser aynı zamanda Fuzuli'nin tip alanındaki bilgisini
gösterir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
6. Fuzuli'nin eserleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bilgi yanlışlığı içermektedir? A) Sakînâme, diğer adıyla Heft Câm şairin diğerlerine göre hacimce küçük bir mesnevisidir. B) Şah İsmail'e ithafen yazıldığı iddia edilen Beng u Bade, alegorik ve sembolik bir yapıya sahiptir. C) Leyla vü Mecnun; Türk, Arap ve İran edebiyatlarında ortak konu olan bir halk hikâyesinin mesnevi formudur. taşımaktadır. D) Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazılan Hadikatü's Süeda adlı eser, secili bir nesir örneği olup hiciv niteliği E) Hüsnü Aşk, Sıhhat u Maraz diye de tanınan eser, tasavvufi ve alegoriktir; eser aynı zamanda Fuzuli'nin tip alanındaki bilgisini gösterir.
3.
12
S5
is
Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan
Gamzelerinde serçe kanadı akşamlar
Bir gamli peri masalı konardı saçlarına
Saçların sıyrılırdı bütün kanunlardan
Karışır giderdi hüzünlü bakışlarına
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Niteleme sıfatının
BY Bèlgisiz sıfatın
İşaret sıfatının
Birden çok çoğul ismin
E) Asıl sayı sıfatının
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
3. 12 S5 is Nasıl gelip geçerdin o sokaklardan Gamzelerinde serçe kanadı akşamlar Bir gamli peri masalı konardı saçlarına Saçların sıyrılırdı bütün kanunlardan Karışır giderdi hüzünlü bakışlarına Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Niteleme sıfatının BY Bèlgisiz sıfatın İşaret sıfatının Birden çok çoğul ismin E) Asıl sayı sıfatının
---
Halk edebiyatında
divan edebiyatında ise
nazım biçimi hikâye türünün özelliklerini yan-
sıtan edebî ürünlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) varsağı - kaside
B) mâni - gazel
C) halk hikâyesi - mesnevi
D) destan - mesnevi
E) semai - kaside
18.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
--- Halk edebiyatında divan edebiyatında ise nazım biçimi hikâye türünün özelliklerini yan- sıtan edebî ürünlerdir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) varsağı - kaside B) mâni - gazel C) halk hikâyesi - mesnevi D) destan - mesnevi E) semai - kaside 18.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfattır?
A) Bu kadar geniş, güzel ve sıcak bir tabiatın ortasında
kendini şaşırmış gibiydi.
B) Bu yemyeşil ve ağaçlık yerde pınar yoktu.
6) Hava çok güzel olduğundan öğrenciler bahçedeydi.
D) Her taraf, yıkanmış gibi parlak ve aydınlıktı.
E) Eve gelir gelmez üst kattaki odasına uzandı.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfattır? A) Bu kadar geniş, güzel ve sıcak bir tabiatın ortasında kendini şaşırmış gibiydi. B) Bu yemyeşil ve ağaçlık yerde pınar yoktu. 6) Hava çok güzel olduğundan öğrenciler bahçedeydi. D) Her taraf, yıkanmış gibi parlak ve aydınlıktı. E) Eve gelir gelmez üst kattaki odasına uzandı.
10. (1) Lir kuşu tırmık benzeri ayaklarıyla akreplerifeze-
bilir. (II) Pek çok sesi taklit edebilmek de becerilerinin
arasındadır. (III) Bu yetenekli kuşun bir diğer özelliği/
karada yaşayan herhangi bir hayvandan daha fazla
miktarda toprak eşeleyebilmesidir. (IV) Böcek bulmak
için orman zeminini tarayan her bir kuş yılda 352 ton
çürümüş yaprak ve toprak kaldırabiliyor. (V) Böylece
toprağı havalandırarak yangın riskini azaltıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin öznesi, belirtisiz isim tamlamasıdır.
B) II. cümlenin yüklemi, belirtili isim tamlamasıdır.
C) III. cümlenin öznesi, zincirleme isim tamlamasıdır.
D) IV. cümlenin nesnesi, sifat tamlamasıdır. X
E) V. cümlenin nesnesi, belirtisiz isim tamlamasıdır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
10. (1) Lir kuşu tırmık benzeri ayaklarıyla akreplerifeze- bilir. (II) Pek çok sesi taklit edebilmek de becerilerinin arasındadır. (III) Bu yetenekli kuşun bir diğer özelliği/ karada yaşayan herhangi bir hayvandan daha fazla miktarda toprak eşeleyebilmesidir. (IV) Böcek bulmak için orman zeminini tarayan her bir kuş yılda 352 ton çürümüş yaprak ve toprak kaldırabiliyor. (V) Böylece toprağı havalandırarak yangın riskini azaltıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlenin öznesi, belirtisiz isim tamlamasıdır. B) II. cümlenin yüklemi, belirtili isim tamlamasıdır. C) III. cümlenin öznesi, zincirleme isim tamlamasıdır. D) IV. cümlenin nesnesi, sifat tamlamasıdır. X E) V. cümlenin nesnesi, belirtisiz isim tamlamasıdır.
6.
Ayaklarına sürekli bağ olan bu adamdan kurtulmak bugün-
lerde onun tek düşüncesiydi.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsim-fit
B) Ek eylen
C) İsim tamlaması
D) İyelik eki almış birden fazla isim
E) İşaret zamiri
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
6. Ayaklarına sürekli bağ olan bu adamdan kurtulmak bugün- lerde onun tek düşüncesiydi. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İsim-fit B) Ek eylen C) İsim tamlaması D) İyelik eki almış birden fazla isim E) İşaret zamiri
nek
"Besmeleden sonra tevhide geçmek yerinde bir hareket
olmuş. Sonrasında münacat ve diğer bölümler... Aruzun
kısa kalıplarını kullanmışsın sıklıkla."
Bu şekilde konuşan bir araştırmacı aşağıdakilerden
hangisinden söz etmektedir?
Amesnevi
C) Halk hikayesi
E) Desfan
B) Masal
D) Roman
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
nek "Besmeleden sonra tevhide geçmek yerinde bir hareket olmuş. Sonrasında münacat ve diğer bölümler... Aruzun kısa kalıplarını kullanmışsın sıklıkla." Bu şekilde konuşan bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisinden söz etmektedir? Amesnevi C) Halk hikayesi E) Desfan B) Masal D) Roman
12. Kendine mahsus incelikleri olmayan, kolayca düzyazıya
1
III
çevrilebilen, sadece manadan ibaret olan bir söz; şiir
IV
değildir.
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük, yönelme durum eki almıştır.
B) II. sözcük, birden fazla çekim eki almıştır.
C) III. sözcük, iyelik ve yönelme eki almıştır.
D) IV. sözcük, ayrılma durum eki almıştır.
E) V. sözcük, ek eylem eki almıştır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
12. Kendine mahsus incelikleri olmayan, kolayca düzyazıya 1 III çevrilebilen, sadece manadan ibaret olan bir söz; şiir IV değildir. V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük, yönelme durum eki almıştır. B) II. sözcük, birden fazla çekim eki almıştır. C) III. sözcük, iyelik ve yönelme eki almıştır. D) IV. sözcük, ayrılma durum eki almıştır. E) V. sözcük, ek eylem eki almıştır.
7. (1) Fuzuli'nin şiirlerinde yalın ve içten bir söyleyiş vardır. (II)
Özellikle gazellerinde dili sade ve halk zevkine yakındır.
(III) Ağırlıklı olarak İstanbul Türkçesinin özelliklerini
yansıtmaktadır şiirleri. (IV) Sözün çağrışım gücüne yaslanarak
Türkçe kelimelerin birden fazla manasını bir arada kullanır.
(V) Şiirleri, çok kolay söylenmiş (sehlimümteni) izlenimi
uyandırmakla birlikte ustaca kurulmuştur; şiirlerinde, dilin
musikisini yakalamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen
bilgi vanlıstır?
A) I.
B).
C) I
v
DUV. E)V.
123
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
7. (1) Fuzuli'nin şiirlerinde yalın ve içten bir söyleyiş vardır. (II) Özellikle gazellerinde dili sade ve halk zevkine yakındır. (III) Ağırlıklı olarak İstanbul Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır şiirleri. (IV) Sözün çağrışım gücüne yaslanarak Türkçe kelimelerin birden fazla manasını bir arada kullanır. (V) Şiirleri, çok kolay söylenmiş (sehlimümteni) izlenimi uyandırmakla birlikte ustaca kurulmuştur; şiirlerinde, dilin musikisini yakalamıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi vanlıstır? A) I. B). C) I v DUV. E)V. 123
8. Divan şiirinde, genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur,
nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır, şiir, nazım biçi-
mine göre adlandırılır. Tanzimat şiirinde ise, divan şiiri na-
zım biçimleri kullanılmasına (1) rağmen klasik yapıda bazı
değişiklikler yapılır. Beyit sayılarının değiştirilmesi (II), bazı
bölümlerin bulunmaması (III), bazen mahlasların kullanıl-
maması, şairlerin aruz ölçüsü yerine heceyi kullanmaları
(M), ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında
konu adının da eklenmesi (V) gibi.
1
Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
YAY
1-E 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A
23
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
8. Divan şiirinde, genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur, nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır, şiir, nazım biçi- mine göre adlandırılır. Tanzimat şiirinde ise, divan şiiri na- zım biçimleri kullanılmasına (1) rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır. Beyit sayılarının değiştirilmesi (II), bazı bölümlerin bulunmaması (III), bazen mahlasların kullanıl- maması, şairlerin aruz ölçüsü yerine heceyi kullanmaları (M), ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi (V) gibi. 1 Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. YAY 1-E 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A 23
3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınları youtube kanalın
1. Kahveci Nuri, şekeri dışarıda çayını getirir getirmez sağ
, elindeki tespihi sol eline devirip bardağı kavradı Muhtar:
"Bu şehirlinin işleride çok yaman canım!" diye söylendi.
"Öteberi fiyatları yükseldikçe bir akıl düşünüyor muhakkak:
will stats
OUL..
Bak, şimdi de çay bardaklarını küçülttü." Nuri: "Bülbül yuvası
derler buna ağam!" dedi. "Tiryakiler, küçük bardaktan içer;
usul böyledir!"
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin birden fazla
örneği yoktur?
A) Yazım yanlışı
B) Fiil cümlesi
CÜnsüz düşmesi
D) Zarf fiil
E) Adlaşmış sifat
STRABOBV50%A
W(3
SASY N
Wev
(G
sinisY (A
3
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınları youtube kanalın 1. Kahveci Nuri, şekeri dışarıda çayını getirir getirmez sağ , elindeki tespihi sol eline devirip bardağı kavradı Muhtar: "Bu şehirlinin işleride çok yaman canım!" diye söylendi. "Öteberi fiyatları yükseldikçe bir akıl düşünüyor muhakkak: will stats OUL.. Bak, şimdi de çay bardaklarını küçülttü." Nuri: "Bülbül yuvası derler buna ağam!" dedi. "Tiryakiler, küçük bardaktan içer; usul böyledir!" Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur? A) Yazım yanlışı B) Fiil cümlesi CÜnsüz düşmesi D) Zarf fiil E) Adlaşmış sifat STRABOBV50%A W(3 SASY N Wev (G sinisY (A 3
^
3. E-ticaret; elektronik ortamda bilgisayar, cep telefonu
I
gibi mobil cihazların kullanımı yoluyla yapılan bir ticaret
||
türüdür. Büyük firmalar, e-ticareti destekleyen yatırımlar
yapmaktadır. Böylece her geçen gün sanal ortamda
Thilabel.com
Fobubunt
alışveriş yapan kişilerin sayısı artmaktadır.
IV
V
milo (A
Bu parçada numaralanmış sözcükler yapı bakımından
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
EVOR (O
A) 1 B) II
C) III
(D) IVE) V
oniglio (3
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
^ 3. E-ticaret; elektronik ortamda bilgisayar, cep telefonu I gibi mobil cihazların kullanımı yoluyla yapılan bir ticaret || türüdür. Büyük firmalar, e-ticareti destekleyen yatırımlar yapmaktadır. Böylece her geçen gün sanal ortamda Thilabel.com Fobubunt alışveriş yapan kişilerin sayısı artmaktadır. IV V milo (A Bu parçada numaralanmış sözcükler yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? EVOR (O A) 1 B) II C) III (D) IVE) V oniglio (3