Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Halk Hikâyeleri Soruları

4.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dede Korkut
Hikâyeleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşan eser,
anlatmaya bağlı metinlerdendir.
B) Kitabın yazarı olan Dede Korkut, bilge bir kişi olarak
kabul edilmektedir.
C) Hikâyelerde çoğunlukla Oğuzların iç ve dış
düşmanlarla mücadeleleri konu edilmiştir.
D) Hikâyelerdeki olaylar Doğu Anadolu ve Azerbaycan
dolaylarında geçmektedir.
E) Hikâyeler, XV. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
5.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
4. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşan eser, anlatmaya bağlı metinlerdendir. B) Kitabın yazarı olan Dede Korkut, bilge bir kişi olarak kabul edilmektedir. C) Hikâyelerde çoğunlukla Oğuzların iç ve dış düşmanlarla mücadeleleri konu edilmiştir. D) Hikâyelerdeki olaylar Doğu Anadolu ve Azerbaycan dolaylarında geçmektedir. E) Hikâyeler, XV. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. 5.
3. Aşağıdakilerden hangisinde halk hikâyeleri ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) 16. yüzyıldan itibaren destan geleneğinin yerini
almaya başlamıştır.
B) Destanlara göre olağanüstü ögelere daha az yer
verilmiştir.
C) Halk edebiyatında hikâye türünün işlevini üstlen-
miştir.
D) Dörtlük sayısı sınırsız, uzun manzum eserlerdir.
E) Bir olay örgüsü etrafındaki kişi, yer zaman gibi
unsurlardan oluşur.
T Edebiyat Soru Bankası
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
3. Aşağıdakilerden hangisinde halk hikâyeleri ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) 16. yüzyıldan itibaren destan geleneğinin yerini almaya başlamıştır. B) Destanlara göre olağanüstü ögelere daha az yer verilmiştir. C) Halk edebiyatında hikâye türünün işlevini üstlen- miştir. D) Dörtlük sayısı sınırsız, uzun manzum eserlerdir. E) Bir olay örgüsü etrafındaki kişi, yer zaman gibi unsurlardan oluşur. T Edebiyat Soru Bankası
12. Deli Dumrul kırk yiğit ile yiyip içip otururken Azrail çı-
kageldi. Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dum-
rul'un görür gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz
oldu. Dünya âlem Deli Dumrul'un gözüne karanlık
oldu.
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi'nden alınan
bu parçadan yola çıkılarak Dede Korkut Hikâye-
leri'nde;
1. Müslüman Oğuzların yaşamı
II. Doğaüstü kimi varlıklarla yapılan mücadeleler
III. Müslüman olmayan civar komşularla (Ermeni,
Gürcü, Rum), yapılan savaşlar
IV. Oğuzların türeyişi
konularından hangilerin işlendiği söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
D, III ve IV
Dyt
C) I ve IV
Evill ve IV
14.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
12. Deli Dumrul kırk yiğit ile yiyip içip otururken Azrail çı- kageldi. Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dum- rul'un görür gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya âlem Deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi'nden alınan bu parçadan yola çıkılarak Dede Korkut Hikâye- leri'nde; 1. Müslüman Oğuzların yaşamı II. Doğaüstü kimi varlıklarla yapılan mücadeleler III. Müslüman olmayan civar komşularla (Ermeni, Gürcü, Rum), yapılan savaşlar IV. Oğuzların türeyişi konularından hangilerin işlendiği söylenebilir? A) I ve II B) I ve III D, III ve IV Dyt C) I ve IV Evill ve IV 14.
7 (1) Battal Gazi Destanı, 8 ve 10. yüzyıllar arasında Emevilerin
Anadolu'yu islamlaştırma çabaları etrafında oluşmuş ve olayın
yazıya geçiriliş tarihi net olmamakla beraber 11 ve 13. yy. lar ara-
sında gösterilmektedir. (II) Destanda Türkler arasında Battal Ga-
zi adıyla benimsenerek Türkleştirilmiş bir Arap savaşçısının is
lamiyet'i yaymak için verdiği mücadeleler anlatılır. (III) Asil des-
tan, 8. yüzyılda Emevilerin Hristiyanlarla yaptığı savaşlarda bü
yük kahramanlıklar gösteren Afrasiyab adlı bir kişiyle ilgilidir. (IV)
Arapça kahraman anlamına gelen battal, İslami bir kavram olan
gazi ile birleşerek "Battal Gazi" şeklinde destan kahramanının
unvanı olmuştur. (V) 12 ve 13. yüzyıllardan başlanarak nazım ve
nesir birçok Battal Gazi menkıbesi yazılmış ve bunlar hikayeci
âşıkların repertuarında yer alarak anlatılagelmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bil-
gi yanlışlığı söz konusudur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10. Türklen
gördü
ler. D
durdu
dimi
deni
Erge
aşa
A)
B)
C)
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
7 (1) Battal Gazi Destanı, 8 ve 10. yüzyıllar arasında Emevilerin Anadolu'yu islamlaştırma çabaları etrafında oluşmuş ve olayın yazıya geçiriliş tarihi net olmamakla beraber 11 ve 13. yy. lar ara- sında gösterilmektedir. (II) Destanda Türkler arasında Battal Ga- zi adıyla benimsenerek Türkleştirilmiş bir Arap savaşçısının is lamiyet'i yaymak için verdiği mücadeleler anlatılır. (III) Asil des- tan, 8. yüzyılda Emevilerin Hristiyanlarla yaptığı savaşlarda bü yük kahramanlıklar gösteren Afrasiyab adlı bir kişiyle ilgilidir. (IV) Arapça kahraman anlamına gelen battal, İslami bir kavram olan gazi ile birleşerek "Battal Gazi" şeklinde destan kahramanının unvanı olmuştur. (V) 12 ve 13. yüzyıllardan başlanarak nazım ve nesir birçok Battal Gazi menkıbesi yazılmış ve bunlar hikayeci âşıkların repertuarında yer alarak anlatılagelmiştir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bil- gi yanlışlığı söz konusudur? A) I B) II C) III D) IV E) V 10. Türklen gördü ler. D durdu dimi deni Erge aşa A) B) C)
ZU.Duha Koca oğlu Deli Dumrul, bir kuru çayın üstüne
köprü diker, geçenden de geçmeyenden de akçe alır.
Bunun sebebini de erliğinin, yiğitliğinin yayılması ola-
rak açıklar. Köprü yakınında birinin ölmesi üzerine Deli
Dumrul, bu yiğidin canını alan Azrail'in gelip kendisiyle
savaşmasını ister. Bu başkaldırı üzerine Allah, Azrail'i
Deli Dumrul'un canını alması için yollar. Deli Dumrul,
Azrail'i bir türlü yakalayamaz ve Allah'ın birliğine iman
eder. Bir can getirmesi şartıyla canının bağışlanacağı
söylenir. Annesi de babası da can vermeyi kabul et-
mez. Artık öleceğine inanan Deli Dumrul, karısıyla he-
lalleşmeye gider. Karısının kendisine canını vermeyi
kabul etmesi üzerine Allah'a "Ya ikimizin de canını al
ya ikimizi de yaşat." der. Allah ikisine de yüzer yıl ömür
verir. Annesi ve babasının da canını alır.
Bu parçada özeti verilen hikâyenin alındığı yapıtla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazıya geçireni belli değildir.
B) Azeri Türkçesiyle oluşturulmuştur.
C) Türklerin yaşam tarzlarıyla ilgi bilgiler bulunmaktadır.
D) Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde
iç içedir.
E) Mesnevi nazım biçimiyle yazılan eser Oğuz Türkçe-
sinin Anadolu'daki ilk ürünüdür.
22. 1. Her
nini
naz
II. Aşk
lar
III. Yur
13
57
IV. Tü
ha
V. Tu
H
Num
ilgili
A) I
23.
m
(1
y
b
C
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
ZU.Duha Koca oğlu Deli Dumrul, bir kuru çayın üstüne köprü diker, geçenden de geçmeyenden de akçe alır. Bunun sebebini de erliğinin, yiğitliğinin yayılması ola- rak açıklar. Köprü yakınında birinin ölmesi üzerine Deli Dumrul, bu yiğidin canını alan Azrail'in gelip kendisiyle savaşmasını ister. Bu başkaldırı üzerine Allah, Azrail'i Deli Dumrul'un canını alması için yollar. Deli Dumrul, Azrail'i bir türlü yakalayamaz ve Allah'ın birliğine iman eder. Bir can getirmesi şartıyla canının bağışlanacağı söylenir. Annesi de babası da can vermeyi kabul et- mez. Artık öleceğine inanan Deli Dumrul, karısıyla he- lalleşmeye gider. Karısının kendisine canını vermeyi kabul etmesi üzerine Allah'a "Ya ikimizin de canını al ya ikimizi de yaşat." der. Allah ikisine de yüzer yıl ömür verir. Annesi ve babasının da canını alır. Bu parçada özeti verilen hikâyenin alındığı yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yazıya geçireni belli değildir. B) Azeri Türkçesiyle oluşturulmuştur. C) Türklerin yaşam tarzlarıyla ilgi bilgiler bulunmaktadır. D) Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. E) Mesnevi nazım biçimiyle yazılan eser Oğuz Türkçe- sinin Anadolu'daki ilk ürünüdür. 22. 1. Her nini naz II. Aşk lar III. Yur 13 57 IV. Tü ha V. Tu H Num ilgili A) I 23. m (1 y b C
yanan, sözlü
nlar ile cadt,
geçen olağa-
ay örgüsüne
bulunduğu
nazım biçi-
e durumları,
gin, felaket,
arihî dönüm
n manzume
çlere sahip
derin izler
r bu anlatı-
yer, zaman
pluklu eser-
aralanmış
Masal
n özellik-
mesi
a anlatıl-
mesi
eleri'nin
SI
ver tut-
mey-
9. Hanım hey! Meğer Hånım Oğuz'da Duha Koca-oğlu
Deli Dumrul derlerdi bir er vardı. Bir kuru çayın üzerine
bir köprü yaptırmıştı, geçenden otuz üç akça alırdı,
geçmeyenden döğe döğe kırk akça alırdı.
Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki benden deli, ben-
den güçlü bir er var mıdır ki çıka benimle savaşa derdi.
Benim erliğim, bahadırlığım, cilasunluğum, yiğitliğim
Rûm'a Şam'a gide, ün sala derdi.
Bir gün köprüsünün yamacında ağlaşan bir topluluk
görür, onlara niye ağladıklarını sorar, onlar da bir yiği-
din öldüğünü, ona ağladıklarını söylerler. Deli Dumrul
yiğidi öldürenin Azrail olduğunu öğrenince Allah'a
seslenerek ona Azrail'i kendisine göstermesini, yiğidin
canını onun elinden alacağını söyler. Bu sözler Ulu
Tanrı'nın hoşuna gitmez. Azrail'i Deli Dumrul'un canını
alması için görevlendirir. Kısa bir mücadeleden sonra
Deli Dumrul yenilince Azrail'e şöyle seslenir:
Bre ne heybetli kocasın!
Kapıcılar seni görmedi
Çavuşlar seni duymadı,
Benim görür gözlerim görmez oldu
Tutar benim ellerim tutmaz oldu,
Titredi ayağım elimden düştü
Ağzımın içi buz gibi oldu
Kemiklerim tuz gibi oldu.
Bre sakalcığı akça koca!
Gözceğizi cônge koca!
Bre ne heybetli kocasın söyle bana
Böyle deyince Azrail'in öfkesi tuttu.
Bre deli kavat
Gözlerimin cönge olduğunu ne beğenmezsin?
Gözü gökçek kızların, gelinlerin canını çok almışım,
Sakalımın ağardığını ne beğenmezsin ?
Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım,
Sakalımın ağardığının nedeni budur.
Bu parçaya göre Dede Korkut Hikâyelerinin dil ve
anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Dede Korkut Hikayelerinde gözlemci ve ilahi bakış
açısı kullanılmıştır.
B) Eserin manzum bölümlerinde ahenk özelliklerinden
yararlanılmıştır.
C) Süslü bir Türkçeyle söylenmiştir.
D) Manzum ve mensur karışık bir yapıdadır.
E) Hikâyelerde güzel ve hikmetli sözler söylenmiş,
betimlemeler yapılmıştır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
yanan, sözlü nlar ile cadt, geçen olağa- ay örgüsüne bulunduğu nazım biçi- e durumları, gin, felaket, arihî dönüm n manzume çlere sahip derin izler r bu anlatı- yer, zaman pluklu eser- aralanmış Masal n özellik- mesi a anlatıl- mesi eleri'nin SI ver tut- mey- 9. Hanım hey! Meğer Hånım Oğuz'da Duha Koca-oğlu Deli Dumrul derlerdi bir er vardı. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı, geçenden otuz üç akça alırdı, geçmeyenden döğe döğe kırk akça alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki benden deli, ben- den güçlü bir er var mıdır ki çıka benimle savaşa derdi. Benim erliğim, bahadırlığım, cilasunluğum, yiğitliğim Rûm'a Şam'a gide, ün sala derdi. Bir gün köprüsünün yamacında ağlaşan bir topluluk görür, onlara niye ağladıklarını sorar, onlar da bir yiği- din öldüğünü, ona ağladıklarını söylerler. Deli Dumrul yiğidi öldürenin Azrail olduğunu öğrenince Allah'a seslenerek ona Azrail'i kendisine göstermesini, yiğidin canını onun elinden alacağını söyler. Bu sözler Ulu Tanrı'nın hoşuna gitmez. Azrail'i Deli Dumrul'un canını alması için görevlendirir. Kısa bir mücadeleden sonra Deli Dumrul yenilince Azrail'e şöyle seslenir: Bre ne heybetli kocasın! Kapıcılar seni görmedi Çavuşlar seni duymadı, Benim görür gözlerim görmez oldu Tutar benim ellerim tutmaz oldu, Titredi ayağım elimden düştü Ağzımın içi buz gibi oldu Kemiklerim tuz gibi oldu. Bre sakalcığı akça koca! Gözceğizi cônge koca! Bre ne heybetli kocasın söyle bana Böyle deyince Azrail'in öfkesi tuttu. Bre deli kavat Gözlerimin cönge olduğunu ne beğenmezsin? Gözü gökçek kızların, gelinlerin canını çok almışım, Sakalımın ağardığını ne beğenmezsin ? Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım, Sakalımın ağardığının nedeni budur. Bu parçaya göre Dede Korkut Hikâyelerinin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dede Korkut Hikayelerinde gözlemci ve ilahi bakış açısı kullanılmıştır. B) Eserin manzum bölümlerinde ahenk özelliklerinden yararlanılmıştır. C) Süslü bir Türkçeyle söylenmiştir. D) Manzum ve mensur karışık bir yapıdadır. E) Hikâyelerde güzel ve hikmetli sözler söylenmiş, betimlemeler yapılmıştır.
Orta Oyunu
8. Oyuncuların, seyircilerle çevrilmiş bir alanda, doğaçlama oyna-
dıkları bir oyundur. Yanlış anlamalar ve yöresel konuşmaların
taklitleri, güldürü ögesinin temelini oluşturur. Konuşma tarzları,
günlük yaşamdaki rolleri ve belli davranış kalıplarıyla öne çıkan
Çelebi, Denyo, Arnavut, Acem, gibi tipler de bu tiyatroda gül-
mece ögesinin oluşumunda önemli etkiye sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen tiyatro tü-
rü ile ilgili değildir?
A) Palanga
B) Yeni dünya
D) Muhavere
E) Hayalbaz
Zenne
sind
zlet
liyin
ra
y
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Orta Oyunu 8. Oyuncuların, seyircilerle çevrilmiş bir alanda, doğaçlama oyna- dıkları bir oyundur. Yanlış anlamalar ve yöresel konuşmaların taklitleri, güldürü ögesinin temelini oluşturur. Konuşma tarzları, günlük yaşamdaki rolleri ve belli davranış kalıplarıyla öne çıkan Çelebi, Denyo, Arnavut, Acem, gibi tipler de bu tiyatroda gül- mece ögesinin oluşumunda önemli etkiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen tiyatro tü- rü ile ilgili değildir? A) Palanga B) Yeni dünya D) Muhavere E) Hayalbaz Zenne sind zlet liyin ra y
4D Serisi Ⓡ
20. Hasene Hanım anladı ki Kerem'in sözleri bütün As-
li üzerinedir, asla kızlara değildir. Hemen Aslı'yı sakla-
dilar. Kerem o vakit mahzun oldu, ağladı. Hasene Ha-
nim: "Bak Kerem ben senden hazzettim amma bir âlâ
türkü söylemelisin." dedi. Kerem aldı sazı eline baka-
lim Hasene Hanım'a ne dedi?
Han Aslım bahçe içinde
Gezer zavallı zavallı
Karşımda ela gözünü
Süzer zavallı zavallı
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
A) Mesnevi
C) Efsane
E) Halk hikâyesi
B) Destan
D) Hikâye
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
4D Serisi Ⓡ 20. Hasene Hanım anladı ki Kerem'in sözleri bütün As- li üzerinedir, asla kızlara değildir. Hemen Aslı'yı sakla- dilar. Kerem o vakit mahzun oldu, ağladı. Hasene Ha- nim: "Bak Kerem ben senden hazzettim amma bir âlâ türkü söylemelisin." dedi. Kerem aldı sazı eline baka- lim Hasene Hanım'a ne dedi? Han Aslım bahçe içinde Gezer zavallı zavallı Karşımda ela gözünü Süzer zavallı zavallı Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? A) Mesnevi C) Efsane E) Halk hikâyesi B) Destan D) Hikâye
17. Halk hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
ReA) Genellikle aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular
işlenir.
B) Aşıklar olayları saz çalarak, taklitler yaparak anlatır.
C) Kişiler ve olaylar destana göre, gerçeğe daha ya-
kındır.
D) İslam öncesi dönemde sözlü kültür içinde ortaya
çıkmıştır.
E) Nazım-nesir karışık şekilde olan anonim ürünlerdir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
17. Halk hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ReA) Genellikle aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir. B) Aşıklar olayları saz çalarak, taklitler yaparak anlatır. C) Kişiler ve olaylar destana göre, gerçeğe daha ya- kındır. D) İslam öncesi dönemde sözlü kültür içinde ortaya çıkmıştır. E) Nazım-nesir karışık şekilde olan anonim ürünlerdir.
The Hande esener uretmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
CALEşrefoğlu Rumi
C) Hacı Bektaş Veli
B) Kaygusuz Abdal
D) Mevlana
E) Hacı Bayram Veli
12. Aşağıdaki sanatçı-tür eşleştirmelerinden hangisi yan-
liştır?
A
A) Dadaloğlu - ilahi
B) Pir Sultan Abdal - nefes
eKaygusuz Abdal - şathiye
D) Karacaoğlan - güzelleme
E) Yunus Emre - mesnevi
E
Marlona mesneti
13. Sultan II. Murat devrinde yaşamış; uzun müddet Anado-
lu'da, Rumeli'de dolaşmıştır. Piri, Abdal Musa'ya mürit
lik ve halifelik yapmış; Hicaz'a ve Mısır'a gitmiştir. Gev-
hername ve Kitab-ı Miglate yapıtlarından bazarıdır.
->
Kayfun
Bu parçada sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangi-
Bu parçada boş bırakılan yerle
lerin hangisinde verilenler ge
A) Yunus Emre - Hacı Bektaş-
B) Ahmet Yesevi - Pir Sultan Al
Yusuf Has Hacip - Yunus E
D) Ahmet Yesevi - Kaygusuz A
E) Yunus Emre - Pir Sultan Ab
17. Dini-tasavvufi gelenek içinde
bir sanatçıdır. Farklı kaynakl
Marifetname adlı eseri, güne
ren ilk eserlerdendir. Bu es
astronomi alanlarında önem
yabileceği yalınlıkta ansikic
Abd
Bu parçada söz edilen sa
gisidir?
A) Bayburtly Zimni
Ezurumlu İbrahim Hall
E) Egri
18. İlâhiler, Allah'ı övmek, Al
lerdir. Müridin bağlı oldu
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
The Hande esener uretmiştir. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? CALEşrefoğlu Rumi C) Hacı Bektaş Veli B) Kaygusuz Abdal D) Mevlana E) Hacı Bayram Veli 12. Aşağıdaki sanatçı-tür eşleştirmelerinden hangisi yan- liştır? A A) Dadaloğlu - ilahi B) Pir Sultan Abdal - nefes eKaygusuz Abdal - şathiye D) Karacaoğlan - güzelleme E) Yunus Emre - mesnevi E Marlona mesneti 13. Sultan II. Murat devrinde yaşamış; uzun müddet Anado- lu'da, Rumeli'de dolaşmıştır. Piri, Abdal Musa'ya mürit lik ve halifelik yapmış; Hicaz'a ve Mısır'a gitmiştir. Gev- hername ve Kitab-ı Miglate yapıtlarından bazarıdır. -> Kayfun Bu parçada sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangi- Bu parçada boş bırakılan yerle lerin hangisinde verilenler ge A) Yunus Emre - Hacı Bektaş- B) Ahmet Yesevi - Pir Sultan Al Yusuf Has Hacip - Yunus E D) Ahmet Yesevi - Kaygusuz A E) Yunus Emre - Pir Sultan Ab 17. Dini-tasavvufi gelenek içinde bir sanatçıdır. Farklı kaynakl Marifetname adlı eseri, güne ren ilk eserlerdendir. Bu es astronomi alanlarında önem yabileceği yalınlıkta ansikic Abd Bu parçada söz edilen sa gisidir? A) Bayburtly Zimni Ezurumlu İbrahim Hall E) Egri 18. İlâhiler, Allah'ı övmek, Al lerdir. Müridin bağlı oldu
Deneme 07
XIL
11. Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Masallardaki gibi kalıplaşmış bölümleri vardı
B) Anlatmaya ve olaya dayalı bir türdür.
Âşık veya meddah gibi özel anlatıcıları vardır.
D) Halk hikâyeleri sadece nesir tarzında oluşmuş eserlerdir.
E) Hikâye metinleri kurmacadır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Deneme 07 XIL 11. Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Masallardaki gibi kalıplaşmış bölümleri vardı B) Anlatmaya ve olaya dayalı bir türdür. Âşık veya meddah gibi özel anlatıcıları vardır. D) Halk hikâyeleri sadece nesir tarzında oluşmuş eserlerdir. E) Hikâye metinleri kurmacadır.
aştırmacı ve mutasavvıf bir kişiliğe sahip olan sanatçının eserlerinin sayısı on beşi bulmaktadır. Bunların içinde en tanınmışları,
İlâhî-nâme adıyla da bilinen Divân'ı ve Marifetnâme isimli kitabıdır.
Erzurumlu ibrahim hattı
K
Marifetnâme'nin sonunda Kıyafetnâme başlığı altında yazılan manzum bölümde ise insan vücudunun, insan uzuvlarının şekilleri ve
manaları belirtilmiş, yapılan tariflerde yüzyılların tecrübelerinden istifade edilmiştir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
aştırmacı ve mutasavvıf bir kişiliğe sahip olan sanatçının eserlerinin sayısı on beşi bulmaktadır. Bunların içinde en tanınmışları, İlâhî-nâme adıyla da bilinen Divân'ı ve Marifetnâme isimli kitabıdır. Erzurumlu ibrahim hattı K Marifetnâme'nin sonunda Kıyafetnâme başlığı altında yazılan manzum bölümde ise insan vücudunun, insan uzuvlarının şekilleri ve manaları belirtilmiş, yapılan tariflerde yüzyılların tecrübelerinden istifade edilmiştir.
ELER-
arasına
urumun-
andıran
değil-
akikati
Cendini
ken-
ası, iç
r ola-
arıyla
izca
Cün-
me,
Sını
le-
CAK
8. Bilginin üç türü vardır: Yaratıcı bilgi, uygu
lamalı bilgi ve kuramsal bilgi. Yaratıcı bil
gide, ortaya konan eserler gözle görüle
bilir. Yani bilgi, somut bir nesne üzerinde
uygulanılarak görünür kılınır. Uygulamalı
bilgide ortaya konan ürünü gözle görmek
mümkün değildir ama bu bilgilerle bir şey
gerçekleştirilmiştir. Yani bilgi, ortaya bir
ürün çıkarır ancak bu ürün görme duyu
suyla algılanmaz. Kuramsal bilgide ise ne
bir şey gerçekleştirilir ne de yeni bir şey
oluşturulur. Var olanların incelenip bir bil-
gi birikimine ulaşılması kuramsal bilginin
kapsamındadır.
Bu parçaya göre;
1. ağaç yetiştirme,
II. devlet yönetme,
III. flüt çalma,
IV. gemi inşa etme,
V. yıldızları gözlemleme
eylemleri, ilgili oldukları bilgi türüne
göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I
B) C) III
D) IV
E) V
DO
9.
Kant,
nasıl
si ge
eder
nel il
Man
sal
lar
nes
apri
yas
nüy
çek
am
lim
bu
BL
gis
ar
A
B
C
D
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
ELER- arasına urumun- andıran değil- akikati Cendini ken- ası, iç r ola- arıyla izca Cün- me, Sını le- CAK 8. Bilginin üç türü vardır: Yaratıcı bilgi, uygu lamalı bilgi ve kuramsal bilgi. Yaratıcı bil gide, ortaya konan eserler gözle görüle bilir. Yani bilgi, somut bir nesne üzerinde uygulanılarak görünür kılınır. Uygulamalı bilgide ortaya konan ürünü gözle görmek mümkün değildir ama bu bilgilerle bir şey gerçekleştirilmiştir. Yani bilgi, ortaya bir ürün çıkarır ancak bu ürün görme duyu suyla algılanmaz. Kuramsal bilgide ise ne bir şey gerçekleştirilir ne de yeni bir şey oluşturulur. Var olanların incelenip bir bil- gi birikimine ulaşılması kuramsal bilginin kapsamındadır. Bu parçaya göre; 1. ağaç yetiştirme, II. devlet yönetme, III. flüt çalma, IV. gemi inşa etme, V. yıldızları gözlemleme eylemleri, ilgili oldukları bilgi türüne göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) I B) C) III D) IV E) V DO 9. Kant, nasıl si ge eder nel il Man sal lar nes apri yas nüy çek am lim bu BL gis ar A B C D
5.
13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır.
Kahvehanelerde, düğünlerde ve köy odalarında söyler
miştir.
Hikayelerde kahramanların en büyük yardımcıları Hz. Hızır
ve atlarıdır.
Numaralanmış yargılardan hangisi halk hikâyeleri ile ilgili
değildir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
ZOY
E) Yalnız III
Yalnız II
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
5. 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Kahvehanelerde, düğünlerde ve köy odalarında söyler miştir. Hikayelerde kahramanların en büyük yardımcıları Hz. Hızır ve atlarıdır. Numaralanmış yargılardan hangisi halk hikâyeleri ile ilgili değildir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II ZOY E) Yalnız III Yalnız II
verilmişti.
Örnek. 15
1. Olayların düzyazı, diyalogların ve duyguların bölümlerin şiir
ntaire
şeklinde aktarıldığı bu tür; "fasil, döşeme, asıl konu, duvak
kapama, efsane" bölümlerinden oluşur.
¡
ork. "
2. II. Evrendeki varlıkların ve olayların oluş şekillerini, bir nedene
bağlayarak ve eskiden beri gerçek olduğuna inanılarak söy-
lenegelen halk edebiyatı ürünleridir.
greti il
Olağanüstü kahramanların (devler, cinler vs.) ve olağanüs-
tü olay ve yerlerin (Kaf Dağı, Çin-i Maçin) zaman belirtilme-
den (miş'li geçmiş = evvel zaman) anlatıldığı "anonim" ede-
biyat türüdür. ->Masal
IV. Ses - kelime benzerliğiyle oluşturulan yarı anlamlı yarı an-
lamsız, hoş söyleyişli sözlerdir. Bilmece
V. Kırsal yörelerde, köylerde görülen, konularını daha çok yö-
resel yaşamdan alan seyirlik oyunlarının oluşturduğu bir ti-
yatro geleneğidir. Köy seyirlik
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, yukarıdaki açıklamalardan
hiçbiriyle eşleştirilemez?
A) Efsane
D) Halk hikâyeleri
Çözüm
B) Masal
C) Bilmece
E) Köy seyirlik oyunu
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
verilmişti. Örnek. 15 1. Olayların düzyazı, diyalogların ve duyguların bölümlerin şiir ntaire şeklinde aktarıldığı bu tür; "fasil, döşeme, asıl konu, duvak kapama, efsane" bölümlerinden oluşur. ¡ ork. " 2. II. Evrendeki varlıkların ve olayların oluş şekillerini, bir nedene bağlayarak ve eskiden beri gerçek olduğuna inanılarak söy- lenegelen halk edebiyatı ürünleridir. greti il Olağanüstü kahramanların (devler, cinler vs.) ve olağanüs- tü olay ve yerlerin (Kaf Dağı, Çin-i Maçin) zaman belirtilme- den (miş'li geçmiş = evvel zaman) anlatıldığı "anonim" ede- biyat türüdür. ->Masal IV. Ses - kelime benzerliğiyle oluşturulan yarı anlamlı yarı an- lamsız, hoş söyleyişli sözlerdir. Bilmece V. Kırsal yörelerde, köylerde görülen, konularını daha çok yö- resel yaşamdan alan seyirlik oyunlarının oluşturduğu bir ti- yatro geleneğidir. Köy seyirlik Aşağıdaki kavramlardan hangisi, yukarıdaki açıklamalardan hiçbiriyle eşleştirilemez? A) Efsane D) Halk hikâyeleri Çözüm B) Masal C) Bilmece E) Köy seyirlik oyunu
9.
Salah Birsel bütün hayatını yaza yaza yaşayan adamdı;
beş kitaplık Salah Bey Tarihi günlükleri, yanılmıyorsam
on bir kitaptan oluşan 1001 Gece Denemeleri,
incelemeleri ve şiir kitapları... Hasılı başlı başına bir
kütüphane. Fransız Resminde İzlenimcilik ve Goethe
konulu incelemeleri de erbabınca aranan dikkate değer
kitaplardır. Şiirin İlkeleri isimli kitabında şiir anlayışını
enine boyuna açıklayan Salah Birsel, teorik meselelerle
uğraşan bütün şairler gibi farkına varmadan şiirini
kısırlaştırmış ve hızla nesre kayarak şiirde kazandıklarını
denemelerinde cömertçe kullanmış bir şairdir. Elbette
şair olarak da belli bir yeri vardır ama Ahmet Hamdi
Tanpınar'ın şairliği, romancılığına ve denemeciliğine
nispetle neyse onunki de öyle.
Bu parçada Salah Birsel'le ilgili verilenlerden yola
çıkılırsa sanatçı için;
1,"
Kalite,
II. Üretkenlik
III. Çalışkanlık
niteliklerinden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
C) Yalnız III
I, II ve III
11.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
9. Salah Birsel bütün hayatını yaza yaza yaşayan adamdı; beş kitaplık Salah Bey Tarihi günlükleri, yanılmıyorsam on bir kitaptan oluşan 1001 Gece Denemeleri, incelemeleri ve şiir kitapları... Hasılı başlı başına bir kütüphane. Fransız Resminde İzlenimcilik ve Goethe konulu incelemeleri de erbabınca aranan dikkate değer kitaplardır. Şiirin İlkeleri isimli kitabında şiir anlayışını enine boyuna açıklayan Salah Birsel, teorik meselelerle uğraşan bütün şairler gibi farkına varmadan şiirini kısırlaştırmış ve hızla nesre kayarak şiirde kazandıklarını denemelerinde cömertçe kullanmış bir şairdir. Elbette şair olarak da belli bir yeri vardır ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şairliği, romancılığına ve denemeciliğine nispetle neyse onunki de öyle. Bu parçada Salah Birsel'le ilgili verilenlerden yola çıkılırsa sanatçı için; 1," Kalite, II. Üretkenlik III. Çalışkanlık niteliklerinden hangisi söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II C) Yalnız III I, II ve III 11.