Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Halk Hikâyeleri Soruları

12. Şiirsel bir konuyu, bir duygu veya bir düşünceyi ya da
bir eleştiriyi, birkaç paragraftan, birkaç sayfaya kadar
değişen bir hacimde kısa, çarpıcı, etkileyici ve yoğun
bir biçimde, derli toplu olarak şairane bir üslupla anla-
tan edebî türdür.
Yukarıda tanımı verilen ve Servetifünun Dönemi'n-
de de kullanılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
Como
A) Mensur şiir
B) Manzum hikâye
C) Dramatik şiir
D) Hikâye
E) Deneme
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
12. Şiirsel bir konuyu, bir duygu veya bir düşünceyi ya da bir eleştiriyi, birkaç paragraftan, birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde kısa, çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir biçimde, derli toplu olarak şairane bir üslupla anla- tan edebî türdür. Yukarıda tanımı verilen ve Servetifünun Dönemi'n- de de kullanılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Como A) Mensur şiir B) Manzum hikâye C) Dramatik şiir D) Hikâye E) Deneme
6. Aşağıdakilerden hangisi halk hikaye-
leriyle ilgili doğru bir bilgidir?
A) Yer ve zaman ayrıntılı olarak verilir.
B) Hikâyeler manzum olarak oluşmuş.
tur.
c) Halk hikayeleri, Arap, Türk ve İran-
Hint kaynaklı olarak üç gruba ayrılır.
D) Destan geleneğinden sonra oluşan
ilk halk hikayesi Ferhat ile Şirin'dir.
E) Halk hikâyelerinin dili oldukça ağır ve
süslüdür.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
6. Aşağıdakilerden hangisi halk hikaye- leriyle ilgili doğru bir bilgidir? A) Yer ve zaman ayrıntılı olarak verilir. B) Hikâyeler manzum olarak oluşmuş. tur. c) Halk hikayeleri, Arap, Türk ve İran- Hint kaynaklı olarak üç gruba ayrılır. D) Destan geleneğinden sonra oluşan ilk halk hikayesi Ferhat ile Şirin'dir. E) Halk hikâyelerinin dili oldukça ağır ve süslüdür.
TÜRK DİLİ VE EDEBİ
11. SINIF
23. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özellikle-
rinden biri değildir?
A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konuların işlenmesi
B) Aşıkların olayları saz çalarak, taklitler yaparak anlat-
ması
C) XIV. yüzyıldan itibaren destanın yerini alması
D) Nazım-nesir karışık biçimde olması
E) Milletlerin başlarından geçen önemli olayları ayrıntıla-
niyla incelemesi
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİ 11. SINIF 23. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özellikle- rinden biri değildir? A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konuların işlenmesi B) Aşıkların olayları saz çalarak, taklitler yaparak anlat- ması C) XIV. yüzyıldan itibaren destanın yerini alması D) Nazım-nesir karışık biçimde olması E) Milletlerin başlarından geçen önemli olayları ayrıntıla- niyla incelemesi
| 15. Sosyolojik muhayyile, bireylerin kişisel huzursuzlukları-
nin arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapar. İnsanın
kendi hayatının anlamını kavrayabilmesi ve kendi gele-
ceğini görebilmesi için, içinde yaşadığı tarih döneminin
ve diğer insanların bilincinde olması gerekir
. Örneğin nü-
fusu 13 milyonu bulan bir kentte 1 kişi işsizse bu onun
kişisel sorunudur. Ancak bu kentte çalışabilir nüfusun yüz-
de 10'u işsizse bu aynı zamanda sosyolojik bir sorundur.
Özellikle ekonomik kriz döneminde çok sayıda vasıflı in-
sanın işsiz kaldığına tanık oluruz. Bu dönemde insanla-
rin işsizlik sebebi bireysel olmaktan ziyade, toplumsaldır.
Bu konuda verilebilecek bir başka örnek ise, artan bo-
şanmalardır. Tıpkı işsizlik gibi, 1 kişinin boşanması sos-
yolojik bir sorun değildir. Ancak toplumların modernleş-
me sürecine paralel olarak evliliklerin anlamlı bir çoğun-
luğunu boşanma ile sonuçlanması sosyolojik bir olaydır.
Bu durum, büyük ölçüde toplumsal değişme sürecinin
bir yansımasıdır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dir?
A) Bireylerin yaşadıkları hayat, toplumsal yapıdan bağım-
siz değildir.
B) toplumsal değişim, sosyal bir yapıda zaman içinde
meydana gelen farklılaşmayı yansıtır.
C) Küçük bir gruptaki değişimler grubun kendisi için önem-
lidir ancak büyük bir grup için anlamlı değildir.
D) Değişimler kişinin toplumsal konumunu, davranışları-
ni, toplumsal kurumların birbiriyle ilişkisini etkiler.
E) Toplumsal değişimin kültürü etkilemesi uzun bir za-
man dilimi gerektirir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
| 15. Sosyolojik muhayyile, bireylerin kişisel huzursuzlukları- nin arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapar. İnsanın kendi hayatının anlamını kavrayabilmesi ve kendi gele- ceğini görebilmesi için, içinde yaşadığı tarih döneminin ve diğer insanların bilincinde olması gerekir . Örneğin nü- fusu 13 milyonu bulan bir kentte 1 kişi işsizse bu onun kişisel sorunudur. Ancak bu kentte çalışabilir nüfusun yüz- de 10'u işsizse bu aynı zamanda sosyolojik bir sorundur. Özellikle ekonomik kriz döneminde çok sayıda vasıflı in- sanın işsiz kaldığına tanık oluruz. Bu dönemde insanla- rin işsizlik sebebi bireysel olmaktan ziyade, toplumsaldır. Bu konuda verilebilecek bir başka örnek ise, artan bo- şanmalardır. Tıpkı işsizlik gibi, 1 kişinin boşanması sos- yolojik bir sorun değildir. Ancak toplumların modernleş- me sürecine paralel olarak evliliklerin anlamlı bir çoğun- luğunu boşanma ile sonuçlanması sosyolojik bir olaydır. Bu durum, büyük ölçüde toplumsal değişme sürecinin bir yansımasıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta- dir? A) Bireylerin yaşadıkları hayat, toplumsal yapıdan bağım- siz değildir. B) toplumsal değişim, sosyal bir yapıda zaman içinde meydana gelen farklılaşmayı yansıtır. C) Küçük bir gruptaki değişimler grubun kendisi için önem- lidir ancak büyük bir grup için anlamlı değildir. D) Değişimler kişinin toplumsal konumunu, davranışları- ni, toplumsal kurumların birbiriyle ilişkisini etkiler. E) Toplumsal değişimin kültürü etkilemesi uzun bir za- man dilimi gerektirir.
4.
muş
1. (1) Halk hikâyeleri, Türk sözlü kültür geleneğiçinde oluş-
bir türdür. (II) Genellikle ozanlar (âşıklar) tarafından
halkın içinde anlatılır. (III) Türün bilinen en eski örnek-
leri, Kutadgu Bilig ve Yusuf u Züleyna'dır. (IV) Olay an-
latımına dayalı olduğundan zaman ve mekân unsurları
vardır. (V) Fakat olayların geçtiği zaman ve mekân, açık
seçik, kesin çizgilerle belli değildir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
C) III
D) IV E V
B) ||
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
4. muş 1. (1) Halk hikâyeleri, Türk sözlü kültür geleneğiçinde oluş- bir türdür. (II) Genellikle ozanlar (âşıklar) tarafından halkın içinde anlatılır. (III) Türün bilinen en eski örnek- leri, Kutadgu Bilig ve Yusuf u Züleyna'dır. (IV) Olay an- latımına dayalı olduğundan zaman ve mekân unsurları vardır. (V) Fakat olayların geçtiği zaman ve mekân, açık seçik, kesin çizgilerle belli değildir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) C) III D) IV E V B) ||
Halk Edebiyatı Geleneğinde Olay Cevresin
4
Halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Saz eşliğinde anlatılan eserlerdir.
B) Bu türde destanlarda görülen olağa-
nüstü özellikler artmış yaşanılan do-
nemin gerçeklerine uygun kişiler ve
olaylar azalmıştır.
C) Konular genellikle aşk ve kahraman-
liktir
D) Manzum ve mensur karışık bir anlatim
biçimi vardir
E) Masallarda olduğu gibi döşeme, olay
ve dilekten oluşan bölümleri vardır.
Masallarla ilgili ola
hangisi söyleneme
A) Söyleyicisi belli
B) Olayların geçti
belirsizdir
C) Kahramanlar
cadikari, kelo
vezir, yoksul
genel tipleme
nirli değildir
D) Masallarda
gun bir şekil
E) Macar. Tur
Rumeli'den
yayınlayan
2
Halk hikayelerinin konuları genellikle aşk
ve kahramanliktir
Aşağıdakilerden hangisinin konusu
ötekilerden farklıdır?
A) Ercişli Emrah
B) Arzu ile Kamber
C) Zahir ile Zühre
D) Yusuf ile Züleyha
E) Sah Ismail
5.
1. Olağanüs
olaylar es
11. Türklerin
ayrıntılar
özellikle
Ill. Eserde
bir halk
IV. Hikayel
deki bo
kendi i
V Azeri
Dede Ko
daki nur
dogru de
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Halk Edebiyatı Geleneğinde Olay Cevresin 4 Halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Saz eşliğinde anlatılan eserlerdir. B) Bu türde destanlarda görülen olağa- nüstü özellikler artmış yaşanılan do- nemin gerçeklerine uygun kişiler ve olaylar azalmıştır. C) Konular genellikle aşk ve kahraman- liktir D) Manzum ve mensur karışık bir anlatim biçimi vardir E) Masallarda olduğu gibi döşeme, olay ve dilekten oluşan bölümleri vardır. Masallarla ilgili ola hangisi söyleneme A) Söyleyicisi belli B) Olayların geçti belirsizdir C) Kahramanlar cadikari, kelo vezir, yoksul genel tipleme nirli değildir D) Masallarda gun bir şekil E) Macar. Tur Rumeli'den yayınlayan 2 Halk hikayelerinin konuları genellikle aşk ve kahramanliktir Aşağıdakilerden hangisinin konusu ötekilerden farklıdır? A) Ercişli Emrah B) Arzu ile Kamber C) Zahir ile Zühre D) Yusuf ile Züleyha E) Sah Ismail 5. 1. Olağanüs olaylar es 11. Türklerin ayrıntılar özellikle Ill. Eserde bir halk IV. Hikayel deki bo kendi i V Azeri Dede Ko daki nur dogru de
en ansızın Azrail
- Deli Dumrul'un
az oldu. Dünya
2. Çağırıp Deli
3.
Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ay-
ni ayrı libas giydirip Asli Han'a daha eski esvap giydirip gül
bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet eyledi. Sofu "Git-
me." dedi. Kerem: "Davete icabet lazımdır." deyip gül bah-
çesine geldi. Kızlar Kerem'i karşıladılar. Kerem Aslihan'ı
görünce Hasene Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyledi. Kız-
lar dahi Kerem'e ve Hasene Hanım'a el pençe divan dur-
dular. Meğer Hasene Hanım'ın muradı Kerem'in sevdası
büyük müdür diye tecrübe idi. Zira kendisinin hayali geniş
idi. Eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekti. Baktı ki Ke-
rem gözünü Asli Han'dan ayırıp kızların hiçbirine bakmaz.
Hasene Hanım Kerem'in Hak âşığı olduğunu anladı; son-
ra “Aşık bize bir türkü söyle." dedi. Kerem dahi aldı sazı
eline, bakalım ne dedi?
Kara gözlüm ne gezersin bu yerde,
Gel bizim elleri gez kerem eyle.
Nice kullarını yazdın deftere,
bru
Beni de deftere yaz kerem eyle.
söy-
Ben senin diline kandim inandım,dedebat qua
Aşkın ateşiyle odlara yandım,
Somegt
Akil başta iken divane oldum,
Beni mecnun etme gel kerem eyle.
non calvo
Bu
parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
ne
B) Manzum ve mensur parçalar içermektedir.
C) Şiirler, hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
D) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır.
E) Toplumsal gerçekleri ele alan bir eserden alınmıştır.
nonzum - Skuilo yakh olan
-
.
Dosule bicinind
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
en ansızın Azrail - Deli Dumrul'un az oldu. Dünya 2. Çağırıp Deli 3. Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ay- ni ayrı libas giydirip Asli Han'a daha eski esvap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet eyledi. Sofu "Git- me." dedi. Kerem: "Davete icabet lazımdır." deyip gül bah- çesine geldi. Kızlar Kerem'i karşıladılar. Kerem Aslihan'ı görünce Hasene Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyledi. Kız- lar dahi Kerem'e ve Hasene Hanım'a el pençe divan dur- dular. Meğer Hasene Hanım'ın muradı Kerem'in sevdası büyük müdür diye tecrübe idi. Zira kendisinin hayali geniş idi. Eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekti. Baktı ki Ke- rem gözünü Asli Han'dan ayırıp kızların hiçbirine bakmaz. Hasene Hanım Kerem'in Hak âşığı olduğunu anladı; son- ra “Aşık bize bir türkü söyle." dedi. Kerem dahi aldı sazı eline, bakalım ne dedi? Kara gözlüm ne gezersin bu yerde, Gel bizim elleri gez kerem eyle. Nice kullarını yazdın deftere, bru Beni de deftere yaz kerem eyle. söy- Ben senin diline kandim inandım,dedebat qua Aşkın ateşiyle odlara yandım, Somegt Akil başta iken divane oldum, Beni mecnun etme gel kerem eyle. non calvo Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır. ne B) Manzum ve mensur parçalar içermektedir. C) Şiirler, hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. D) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır. E) Toplumsal gerçekleri ele alan bir eserden alınmıştır. nonzum - Skuilo yakh olan - . Dosule bicinind
10. - sekil bakımından nazım, nesir veya nazim-ne-
sir karışık olarak kaleme alındığı anlatılardır. Hz. Ali,
olaylarda sürekli sahnede kalan örnek cengâver -
gazi tipini temsil etmektedir. Müslim - gayrimüslim
mücadeleleri fikri üzerine kurulmuş bu eserlerde
Müslim ve gayrimüslim olmak üzere iki tip vardır.
Somut veya hayali varlıklar sürekli sahnededir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?
A) Mesneviler
B) Cenknameler
C) Dede Korkut Hikâyeleri
D) Destanlar
E) Modern hikâyeler
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
10. - sekil bakımından nazım, nesir veya nazim-ne- sir karışık olarak kaleme alındığı anlatılardır. Hz. Ali, olaylarda sürekli sahnede kalan örnek cengâver - gazi tipini temsil etmektedir. Müslim - gayrimüslim mücadeleleri fikri üzerine kurulmuş bu eserlerde Müslim ve gayrimüslim olmak üzere iki tip vardır. Somut veya hayali varlıklar sürekli sahnededir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? A) Mesneviler B) Cenknameler C) Dede Korkut Hikâyeleri D) Destanlar E) Modern hikâyeler
16. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin ortak özelliklerinden
değildir?
A) Halkın ortak duygularını yansıtırlar.
B) Anlatma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır.
C) Kahramanlarinin gerçekte yaşamış kişilerle benzer özellikleri
olabilir.
D) Aşıklar, hikaye anlatırken kendi yorumlarını, hayal güçlerini de
katarlar hikayeye.
E) Aşk konulu olanlar şiir, diğerleri düzyazı şeklindedir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
16. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin ortak özelliklerinden değildir? A) Halkın ortak duygularını yansıtırlar. B) Anlatma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır. C) Kahramanlarinin gerçekte yaşamış kişilerle benzer özellikleri olabilir. D) Aşıklar, hikaye anlatırken kendi yorumlarını, hayal güçlerini de katarlar hikayeye. E) Aşk konulu olanlar şiir, diğerleri düzyazı şeklindedir.
Anadolu'nun İslamlaştınlması mücadelesinin yapid
7.
şekillenen
yıllarda Cafer adli kahramanın etrafında
olayların anlatıldığı bu destanda, olayların
sonra Cafer adlı bir yiğit tarafından
Hz. Muhammed zamanına dayandığı görülmektedir
Hz. Muhammed bir gün ashabıyla oturup sohbet
ederken konu Rum (Anadolu) ülkesine geldiğinde bir
vahiy gelir ve Hz. Muhammed bu vilayetin iki yüz ył
Müslümanlaştırılacağını müjdeleyip ashaptan
Abdülvahhab'a, Cafer'e vermek üzere bir emanet
birakır. Bundan sonra aradan yıllar geçer ve beklenen
yigit dünya gelir. Abdülvahhab onu bulup hem emanes
verir hem de onunla beraber savaşlara girip
Malatya'dan başlayarak Anadolu'yu
Müslümanlaştırmaya çalışır. Bu amaç doğrultusunda
Cafer, birçok savaş yapıp önemli zaferler elde eder
Bu parçada söz edilen destan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Danişment Gazi Destanı
B) Battal Gazi Destanı
C) Oğuz kağan Destanı
D) Manas Destani
E) San Saltuk Destani
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Anadolu'nun İslamlaştınlması mücadelesinin yapid 7. şekillenen yıllarda Cafer adli kahramanın etrafında olayların anlatıldığı bu destanda, olayların sonra Cafer adlı bir yiğit tarafından Hz. Muhammed zamanına dayandığı görülmektedir Hz. Muhammed bir gün ashabıyla oturup sohbet ederken konu Rum (Anadolu) ülkesine geldiğinde bir vahiy gelir ve Hz. Muhammed bu vilayetin iki yüz ył Müslümanlaştırılacağını müjdeleyip ashaptan Abdülvahhab'a, Cafer'e vermek üzere bir emanet birakır. Bundan sonra aradan yıllar geçer ve beklenen yigit dünya gelir. Abdülvahhab onu bulup hem emanes verir hem de onunla beraber savaşlara girip Malatya'dan başlayarak Anadolu'yu Müslümanlaştırmaya çalışır. Bu amaç doğrultusunda Cafer, birçok savaş yapıp önemli zaferler elde eder Bu parçada söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir? A) Danişment Gazi Destanı B) Battal Gazi Destanı C) Oğuz kağan Destanı D) Manas Destani E) San Saltuk Destani