Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Halk Hikâyeleri Soruları

i:
mış.
ada
miş
Cine
Has
bile
3. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin genel özellik-
lerinden biri değildir?
A) İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında çok yaygın olan
destan geleneği, İslamiyet'in kabulünden sonra halk
hikâyeleriyle varlığını sürdürür.
B) Anonim halk edebiyatı ürünlerinin zengin bir kolu da halk
hikâyeleridir; bunlar, destan ile roman arasında, romana
daha yakın ürünlerdir.
C) Halk hikâyeleri sözlü gelenek içinde varlığını sürdürür, el
yazmaları çıkarılarak kimi zaman evlerde, kimi zaman da
kahveler gibi toplu bulunan yerlerde okuma bilen bir kimse
tarafından dinleyicilere okunmuş veya anlatılmıştır.
D) Halk hikâyeleri tamamıyla nesir olarak oluşturulmuş; yer
yer mecazlı, sanatlı bir anlatımdan yararlanılmıştır.
E) Halk hikâyelerinde çoğunlukla aşk, sevgiliye kavuşama-
ma, ona ulaşmak için verilen mücadele, kahramanlık ve
savaş temaları işlenir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
i: mış. ada miş Cine Has bile 3. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin genel özellik- lerinden biri değildir? A) İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında çok yaygın olan destan geleneği, İslamiyet'in kabulünden sonra halk hikâyeleriyle varlığını sürdürür. B) Anonim halk edebiyatı ürünlerinin zengin bir kolu da halk hikâyeleridir; bunlar, destan ile roman arasında, romana daha yakın ürünlerdir. C) Halk hikâyeleri sözlü gelenek içinde varlığını sürdürür, el yazmaları çıkarılarak kimi zaman evlerde, kimi zaman da kahveler gibi toplu bulunan yerlerde okuma bilen bir kimse tarafından dinleyicilere okunmuş veya anlatılmıştır. D) Halk hikâyeleri tamamıyla nesir olarak oluşturulmuş; yer yer mecazlı, sanatlı bir anlatımdan yararlanılmıştır. E) Halk hikâyelerinde çoğunlukla aşk, sevgiliye kavuşama- ma, ona ulaşmak için verilen mücadele, kahramanlık ve savaş temaları işlenir.
stermeye
inmiştir.
alinmiştir.
28
5. Anlatmaya bağlı metinlerden nazım - nesir karışık olarak
verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal
B) Destan
D) Manzume
C) Mesnevi
E) Halk hikâyesi
Yuka
hang
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
stermeye inmiştir. alinmiştir. 28 5. Anlatmaya bağlı metinlerden nazım - nesir karışık olarak verilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Masal B) Destan D) Manzume C) Mesnevi E) Halk hikâyesi Yuka hang A) B) C) D) E)
TAHİR İLE ZÜHRE
Tahir günün birinde yine sazını dalına takıp köşkün altına
gelmiş ve almış sazı eline, bakalım ne demiş:
Giden gelir Mardin'den
Yedi dağın ardından
Acep Zühre'm döndü mü
Yemininden ahdinden
Zühre, sevincinden ne diyeceğini bilememiş, dili Tahir'in teline
dolaşmış, almış bakalım ne demiş:
Giden gelir Mardin'den
Yedi dağın ardından
Zühre'n döner mi Tahir
Yemininden ahdinden
Zühre aşağıya bir ip uzatarak Tahir'i köşke almış. Kırk gün
boyunca âşıklar bu şekilde hasret gidermişler.
6. Yukarıdaki parçanın bağlı olduğu gelenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Destan Dönemi geleneği
B) Divan edebiyatı geleneği
C) Halk edebiyatı geleneği
D) Batı edebiyatı geleneği
E) İslami Dönem geleneği
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
TAHİR İLE ZÜHRE Tahir günün birinde yine sazını dalına takıp köşkün altına gelmiş ve almış sazı eline, bakalım ne demiş: Giden gelir Mardin'den Yedi dağın ardından Acep Zühre'm döndü mü Yemininden ahdinden Zühre, sevincinden ne diyeceğini bilememiş, dili Tahir'in teline dolaşmış, almış bakalım ne demiş: Giden gelir Mardin'den Yedi dağın ardından Zühre'n döner mi Tahir Yemininden ahdinden Zühre aşağıya bir ip uzatarak Tahir'i köşke almış. Kırk gün boyunca âşıklar bu şekilde hasret gidermişler. 6. Yukarıdaki parçanın bağlı olduğu gelenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Destan Dönemi geleneği B) Divan edebiyatı geleneği C) Halk edebiyatı geleneği D) Batı edebiyatı geleneği E) İslami Dönem geleneği
rak
7.
1. -----, hikâye bölümüdür. Asıl olay bu bölümde işlenir.
II. ---, manzum ve mensur kalıplaşmış cümlelerden oluşan
giriştir.
3
III. -----, sevgililerin kavuşmadan öldüğü hikâyelerde kahra-
manların öbür dünyadaki vuslata erdikleri bölüm.
IV. -----, âşığın hikâyesine başlamadan önce dinleyiciyi ha-
zırlamak için divani söyler.
, genellikle âşıkların hayatı trajik bir olayla sona erer.
V.
----
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Asıl konu - Döşeme - Fasil - Efsane - Sonuç ve Dua
B) Döşeme - Asıl konu - Efsane - Sonuç ve Dua - Fasil
C) Asıl konu - Döşeme - Efsane - Fasıl - Sonuç ve Dua
D) Fasıl - Döşeme - Asıl konu - Sonuç ve Dua - Efsane
E) Döşeme - Fasıl - Asıl konu - Efsane - Sonuç ve Dua
29
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
rak 7. 1. -----, hikâye bölümüdür. Asıl olay bu bölümde işlenir. II. ---, manzum ve mensur kalıplaşmış cümlelerden oluşan giriştir. 3 III. -----, sevgililerin kavuşmadan öldüğü hikâyelerde kahra- manların öbür dünyadaki vuslata erdikleri bölüm. IV. -----, âşığın hikâyesine başlamadan önce dinleyiciyi ha- zırlamak için divani söyler. , genellikle âşıkların hayatı trajik bir olayla sona erer. V. ---- Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Asıl konu - Döşeme - Fasil - Efsane - Sonuç ve Dua B) Döşeme - Asıl konu - Efsane - Sonuç ve Dua - Fasil C) Asıl konu - Döşeme - Efsane - Fasıl - Sonuç ve Dua D) Fasıl - Döşeme - Asıl konu - Sonuç ve Dua - Efsane E) Döşeme - Fasıl - Asıl konu - Efsane - Sonuç ve Dua 29
11.
ARZU İLE KAMBER
Arzu'nun bir gizdeşi vardı. Derdini, gizini ona açmak, Kamber'e
ulaştırmak istedi. Kız, Arzu'ya, "Aman Arzu" dedi, "Bunca za-
mandır arkadaşız. Gizdeşiz. Niye söylemezsin bana derdini?
Şimdiye bir umar bulurduk. Yine de buluruz, hiç üzülme. Sen
bir mektup yaz. Ben onu Kamber'e ulaştırmanın bir kolayına
bakarım."
Kimse bilmez benim yârim kim imiş,
Ele düğün bayram, bana gam imiş,
Bilemedim bu ne biçim dem imiş,
Öldüm öldüm, ölemedim, ağlarım.
Bu metnin yorumu için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Ayrılık temalı bir aşk hikâyesi anlatılmaktadır.
B) Olay örgüsü nazım ve nesirle iç içe sağlanmıştır.
C) Nazım bölümünde sanatlı, mecazlı, kapalı bir dil kullanı-
lırken nesir bölümünde yalın bir dil kullanılmıştır.
D) Nazım bölümünde koşmanın özelliklerinden yararlanıl-
mıştır.
E) Halk edebiyatının sözlü geleneğinin niteliklerini taşıyan
bir metindir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
11. ARZU İLE KAMBER Arzu'nun bir gizdeşi vardı. Derdini, gizini ona açmak, Kamber'e ulaştırmak istedi. Kız, Arzu'ya, "Aman Arzu" dedi, "Bunca za- mandır arkadaşız. Gizdeşiz. Niye söylemezsin bana derdini? Şimdiye bir umar bulurduk. Yine de buluruz, hiç üzülme. Sen bir mektup yaz. Ben onu Kamber'e ulaştırmanın bir kolayına bakarım." Kimse bilmez benim yârim kim imiş, Ele düğün bayram, bana gam imiş, Bilemedim bu ne biçim dem imiş, Öldüm öldüm, ölemedim, ağlarım. Bu metnin yorumu için aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Ayrılık temalı bir aşk hikâyesi anlatılmaktadır. B) Olay örgüsü nazım ve nesirle iç içe sağlanmıştır. C) Nazım bölümünde sanatlı, mecazlı, kapalı bir dil kullanı- lırken nesir bölümünde yalın bir dil kullanılmıştır. D) Nazım bölümünde koşmanın özelliklerinden yararlanıl- mıştır. E) Halk edebiyatının sözlü geleneğinin niteliklerini taşıyan bir metindir.
8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Köroğlu hikâyesi ve kolları kahramanlık halk hikâyesi
grubuna girer.
B) Hz. Ali cenkleri, Battalgazi; dini ve hamâsî hikâye örnek-
leridir.
C) Kesik Baş, Güvercin Hikâyesi; sosyal ve ahlaki
hikâyelerdir.
D) Kerem ile Asli, Emrah ile Selvihan; ilahî aşk konusunu
işleyen halk hikâyeleridir.
E) Tahir ile Zühre, Âşık Garip; aşk konusunu işleyen halk
hikâyeleridir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Köroğlu hikâyesi ve kolları kahramanlık halk hikâyesi grubuna girer. B) Hz. Ali cenkleri, Battalgazi; dini ve hamâsî hikâye örnek- leridir. C) Kesik Baş, Güvercin Hikâyesi; sosyal ve ahlaki hikâyelerdir. D) Kerem ile Asli, Emrah ile Selvihan; ilahî aşk konusunu işleyen halk hikâyeleridir. E) Tahir ile Zühre, Âşık Garip; aşk konusunu işleyen halk hikâyeleridir.
9. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliği ola-
maz?
A) Nazım - nesir karışık olması
B) Bir âşık tarafından anlatılması
C) Genellikle aşk konusunu işlemesi
D) Yalın halk diliyle oluşması
E) Olağanüstülük üzerine kurulması
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
9. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliği ola- maz? A) Nazım - nesir karışık olması B) Bir âşık tarafından anlatılması C) Genellikle aşk konusunu işlemesi D) Yalın halk diliyle oluşması E) Olağanüstülük üzerine kurulması
mun
alar
im
SARIM BENIM HOCAM BENİM BAŞARIM BENIM HOCAM BENIM BASAF
8.
Politik taşlamalarıyla tanınan ancak
saz çalamayan âşığın en bilinen şiir
"Mihriban" dır.
(H) Yaşar Kemal'in "Bozkırın Tezenesi
adını verdiği âşık, yaşayan insan
hazinesi kabul edilmiştir.
(1) Tüm ömrünü rüyasında gördüğü,
hayali sevgilisi "Gülperi” yi arayarak
geçiren âşık, hem hece hem de aruz
ölçüsünü kullanarak şiirler yazmıştır.
(IV) Genç Osman Destanı" ile ünlenen
âşık, divan edebiyatından etkilenme-
miş aruz ölçüsünü kullanmamıştır.
(VYXIX. yüzyılın koçaklama ve güzel-
leme nazım türleriyle öne çıkan en
önemli âşıklarındandır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda
numaralandırılmış cümlelerde söz
edilen âşıklardan biri değildir?
Karacaoğlan
B Abdurrahim Karakoç
CYSümmani
DY Neşet Ertaş
E Kayıkçı Kul Mustafa
/benimhocam
3.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
mun alar im SARIM BENIM HOCAM BENİM BAŞARIM BENIM HOCAM BENIM BASAF 8. Politik taşlamalarıyla tanınan ancak saz çalamayan âşığın en bilinen şiir "Mihriban" dır. (H) Yaşar Kemal'in "Bozkırın Tezenesi adını verdiği âşık, yaşayan insan hazinesi kabul edilmiştir. (1) Tüm ömrünü rüyasında gördüğü, hayali sevgilisi "Gülperi” yi arayarak geçiren âşık, hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanarak şiirler yazmıştır. (IV) Genç Osman Destanı" ile ünlenen âşık, divan edebiyatından etkilenme- miş aruz ölçüsünü kullanmamıştır. (VYXIX. yüzyılın koçaklama ve güzel- leme nazım türleriyle öne çıkan en önemli âşıklarındandır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralandırılmış cümlelerde söz edilen âşıklardan biri değildir? Karacaoğlan B Abdurrahim Karakoç CYSümmani DY Neşet Ertaş E Kayıkçı Kul Mustafa /benimhocam 3.
3-Dede Korkut Hikayelerinin iki (2)... Szelliğini.. yazı.712.
Mondol dortlugh...
adlats....
biçimin...
buyak düzenin.....
c) nazm
d.). bang: edebiyat sahasına ait
olduğum.. ydz. 12.
A.....
beyazlanır
4. Ay Nağar Ayazlanır...
6th Nagar
Mahmur goald
.Uyanmaya...mnozlanı...
sevdiğim
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
3-Dede Korkut Hikayelerinin iki (2)... Szelliğini.. yazı.712. Mondol dortlugh... adlats.... biçimin... buyak düzenin..... c) nazm d.). bang: edebiyat sahasına ait olduğum.. ydz. 12. A..... beyazlanır 4. Ay Nağar Ayazlanır... 6th Nagar Mahmur goald .Uyanmaya...mnozlanı... sevdiğim
10. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Halk hikâyeleri, nazım-nesir karışık hâlde bulunur.
B) Manzum hikâyeler, divan edebiyatının ürünleridir.
C) Romanlar konularına göre, psikolojik, tarihi vb. isim-
ler alır.
D) Masallar evrensel bir nitelik taşır.
E Halkın arasında sözlü gelenekten doğan destan-
lara doğal destan, bir sanatçının kaleme aldıklarına
yapma destan denir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
10. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Halk hikâyeleri, nazım-nesir karışık hâlde bulunur. B) Manzum hikâyeler, divan edebiyatının ürünleridir. C) Romanlar konularına göre, psikolojik, tarihi vb. isim- ler alır. D) Masallar evrensel bir nitelik taşır. E Halkın arasında sözlü gelenekten doğan destan- lara doğal destan, bir sanatçının kaleme aldıklarına yapma destan denir.
ent
2. 1. Halk hikâyelerinin anlatımında genellikle ilahi bakış açısı
kullanılmıştır.
II. Halk hikâyeleri oluştukları çağın sosyal, kültürel özelliklerini
ve düşünce yapısını yansıtır.
III. Halk hikâyeleri sözlü olup ortaya çıktığı zamandan sonra
yazıya geçirilmiştir.
IV. Nazım - nesir karışık olan hikâyelerde manzum bölümler
aruz ölçüsüyle yazılır.
V. Âşıklar tarafından saz eşliğinde söylendiğinden müzikle
iç içedir.
Halk hikâyeleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
ent 2. 1. Halk hikâyelerinin anlatımında genellikle ilahi bakış açısı kullanılmıştır. II. Halk hikâyeleri oluştukları çağın sosyal, kültürel özelliklerini ve düşünce yapısını yansıtır. III. Halk hikâyeleri sözlü olup ortaya çıktığı zamandan sonra yazıya geçirilmiştir. IV. Nazım - nesir karışık olan hikâyelerde manzum bölümler aruz ölçüsüyle yazılır. V. Âşıklar tarafından saz eşliğinde söylendiğinden müzikle iç içedir. Halk hikâyeleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
19.yüzyıl Türk halk şiirinin önde gelen isimlerindendir.
Yaşadığı konar-göçer hayat, iskân konusunda Osmanlı
Devleti ile düştüğü ayrılıklar şiirlerinin ana temasını
oluşturur. Bu sebepledir ki lirik şiirlerinde bile doğal
hayata dair unsurlar ve kavga yüklü betimlemeler
görülmektedir. (www.yksedebiyat.org)
16. Parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Karacaoğlan B) Gevheri C) Dadaloğlu
D) Köroğlu E) Kayıkçı Kul Mustafa
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
19.yüzyıl Türk halk şiirinin önde gelen isimlerindendir. Yaşadığı konar-göçer hayat, iskân konusunda Osmanlı Devleti ile düştüğü ayrılıklar şiirlerinin ana temasını oluşturur. Bu sebepledir ki lirik şiirlerinde bile doğal hayata dair unsurlar ve kavga yüklü betimlemeler görülmektedir. (www.yksedebiyat.org) 16. Parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karacaoğlan B) Gevheri C) Dadaloğlu D) Köroğlu E) Kayıkçı Kul Mustafa
4. Dede Korkut Hikâyeleriyle ilgili,
I. 12. yy.da oluşmuş, 15. yy.da kaleme alınmıştır.
II. Destandan halk hikâyesine geçiş dönemi ürünüdür.
III. Dede Korkut hikâyelerdeki meçhul bir ozandır.
un lattic
IV. Nazım- nesir iç içedit.
V. Konuları: İslami Dönemdeki aşk, yiğitlik, kahramanlık,
boylar arasındaki savaşlardır.
yargılarından hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili
olarak yanlıştır?
A) I
B) II
slüman
NI
D) IV
EV
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
4. Dede Korkut Hikâyeleriyle ilgili, I. 12. yy.da oluşmuş, 15. yy.da kaleme alınmıştır. II. Destandan halk hikâyesine geçiş dönemi ürünüdür. III. Dede Korkut hikâyelerdeki meçhul bir ozandır. un lattic IV. Nazım- nesir iç içedit. V. Konuları: İslami Dönemdeki aşk, yiğitlik, kahramanlık, boylar arasındaki savaşlardır. yargılarından hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili olarak yanlıştır? A) I B) II slüman NI D) IV EV
Tam bu sırada Zühre, hamamdan gelmişti, ona Tahir'in du-
rumunu haber verdiler. Zühre hemen sabra mecali kalmayıp
kafesi açıp Tahir'e göründü. Tahir, Zühre'yi görünce aklı ba-
şından gitti, ne söylediğini bilmeden üçüncü haneye başladı:
Âşık oldum bu rûye
Can verdim bu rûye
Karşımda bir ay doğdu
Benzer Zührem Huri'ye
Bu parçayla ilgili,
I. Bir halk hikâyesinden alınmış olabilir.
II. Anlatıcı, kahramanlardan biridir.
III. Manzum-mensur bir anlatım vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Tam bu sırada Zühre, hamamdan gelmişti, ona Tahir'in du- rumunu haber verdiler. Zühre hemen sabra mecali kalmayıp kafesi açıp Tahir'e göründü. Tahir, Zühre'yi görünce aklı ba- şından gitti, ne söylediğini bilmeden üçüncü haneye başladı: Âşık oldum bu rûye Can verdim bu rûye Karşımda bir ay doğdu Benzer Zührem Huri'ye Bu parçayla ilgili, I. Bir halk hikâyesinden alınmış olabilir. II. Anlatıcı, kahramanlardan biridir. III. Manzum-mensur bir anlatım vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
16. Türk hikâyeciliğinin oluşmasına kaynaklık eden ilk
örnekler arasında ----,
ve - sayılabilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A halk hikâyeleri
B) tezkireler
C) destanlar
D) masallar
Exmesneviler
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
16. Türk hikâyeciliğinin oluşmasına kaynaklık eden ilk örnekler arasında ----, ve - sayılabilir. Bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A halk hikâyeleri B) tezkireler C) destanlar D) masallar Exmesneviler
İSLAMİYET ÖNCES
1. Dünyanın birçok eski toplumunda olduğu
gibi bu dönemde şiir, müzik ve büyü iç içedir.
Böylesi toplumlarda değişik törenlere rastla-
nır. Bu törenlerin başlıcaları, ------ denilen av
törenleri, -------- denilen yas törenleri ve --
denilen kurban törenleridir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sığır-yuğ - şölen
BSığır-şölen - yuğ
şölen - yuğ - sığır
Yuğ-şölen - sığır
Şölen - sığır - yuğ
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
İSLAMİYET ÖNCES 1. Dünyanın birçok eski toplumunda olduğu gibi bu dönemde şiir, müzik ve büyü iç içedir. Böylesi toplumlarda değişik törenlere rastla- nır. Bu törenlerin başlıcaları, ------ denilen av törenleri, -------- denilen yas törenleri ve -- denilen kurban törenleridir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sığır-yuğ - şölen BSığır-şölen - yuğ şölen - yuğ - sığır Yuğ-şölen - sığır Şölen - sığır - yuğ