Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

5.
Mustafa Kutlu'nun yaşamından izler taşıyan bir hikâye
kitabıdır. Hikâyede Sosyalist Ali ile oğlunun yer - yurt edi-
nebilme maceraları anlatılmaktadır. Hikâyede "vagondan
ev" bir "masal gemisi" şeklinde karşımıza çıkar. Eser, ai-
diyet probleminin bireyler üzerindeki baskısının kitabıdır.
Dünyaya dâhil olamamış, belli bir yaşam felsefesi gelişti-
rememiş, insanlarla ilişkilerinde sabit olanı yakalayama-
mış kişilerin ve en önemlisi ise mekânsızlığın felsefesini
yapmış bir kitaptır.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki den hangi-
sidir?
A) Bu Böyledir
B) Sir
C) Mavi Kuş
D) Uzun Hikâye
E) Beyhude Ömrüm
7. C
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
5. Mustafa Kutlu'nun yaşamından izler taşıyan bir hikâye kitabıdır. Hikâyede Sosyalist Ali ile oğlunun yer - yurt edi- nebilme maceraları anlatılmaktadır. Hikâyede "vagondan ev" bir "masal gemisi" şeklinde karşımıza çıkar. Eser, ai- diyet probleminin bireyler üzerindeki baskısının kitabıdır. Dünyaya dâhil olamamış, belli bir yaşam felsefesi gelişti- rememiş, insanlarla ilişkilerinde sabit olanı yakalayama- mış kişilerin ve en önemlisi ise mekânsızlığın felsefesini yapmış bir kitaptır. Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki den hangi- sidir? A) Bu Böyledir B) Sir C) Mavi Kuş D) Uzun Hikâye E) Beyhude Ömrüm 7. C
2022/2023 GAZİ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
SORULARI (12. Sinif)
Aşağıda verilenlerden hangisi modernist
hikâye yazarlarının özelliklerinden biri
değildir?
A) Farklı zaman dilimlerini bir arada verdiler.
B) İç konuşma, geriye dönüş gibi teknikleri
kullandılar.
C) Gelenek ve ahlak konularını işlediler
D) İmge, ironi ve çağrışımı ön plana çıkardılar.
E) Bireyin yalnızlığını ve bunalımlarını
anlattılar.
2. Aşağıdakilerden hangisi millî-dinî
duyarlılıkları yansıtan eserler arasında yer
almaktadır?
A) Akrebin Dansı B) Yüksek Gerilim C) Akışı
Olmayan Sular D) Necati Tosuner Sokağı
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2022/2023 GAZİ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 SORULARI (12. Sinif) Aşağıda verilenlerden hangisi modernist hikâye yazarlarının özelliklerinden biri değildir? A) Farklı zaman dilimlerini bir arada verdiler. B) İç konuşma, geriye dönüş gibi teknikleri kullandılar. C) Gelenek ve ahlak konularını işlediler D) İmge, ironi ve çağrışımı ön plana çıkardılar. E) Bireyin yalnızlığını ve bunalımlarını anlattılar. 2. Aşağıdakilerden hangisi millî-dinî duyarlılıkları yansıtan eserler arasında yer almaktadır? A) Akrebin Dansı B) Yüksek Gerilim C) Akışı Olmayan Sular D) Necati Tosuner Sokağı
2.
Bir deniz anasıdır umut
Ta suların ortasında
Açılır
Kapanır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdekiyle aynı
türde bir yazım yanlışı vardır?
A) Pilav üstü kuru fasulye istemiştik.
B) Annem halıları arap sabunu ile yıkadı.
C) Açık oturum kalabalık bir izleyici önünde yapılır.
D) Küçükken bu dükkândan badem şekeri alırdım.
E) Bize deniz aşırı yaptığı yolculukları anlattı.
6.
TOPR
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2. Bir deniz anasıdır umut Ta suların ortasında Açılır Kapanır Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdekiyle aynı türde bir yazım yanlışı vardır? A) Pilav üstü kuru fasulye istemiştik. B) Annem halıları arap sabunu ile yıkadı. C) Açık oturum kalabalık bir izleyici önünde yapılır. D) Küçükken bu dükkândan badem şekeri alırdım. E) Bize deniz aşırı yaptığı yolculukları anlattı. 6. TOPR
fr
birey
KURUMLARI
EĞİTİM
8. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türleri içinde
yer almaz?
Mesnevi
B) Trajedi
D) Manzum hikâye
Masal
C) Sohbet
10.
gibi e
nazım biç
da hikâye
tima imka
Bu parça
si getiril
A) Yusuf
C) Koçy
helle h
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
fr birey KURUMLARI EĞİTİM 8. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türleri içinde yer almaz? Mesnevi B) Trajedi D) Manzum hikâye Masal C) Sohbet 10. gibi e nazım biç da hikâye tima imka Bu parça si getiril A) Yusuf C) Koçy helle h
Sira-
SI
SI
asi
sim
ası
isim
asi
an
11. Karadeniz'de kıyıya paralel uzanan dağlar, çok şeyi belirler. L
1
Kıyılar, fazla girintili çıkıntılı kıyılar değildir. Çok küçük koylar
11
hariç, önemli girinti ve çıkıntı yoktur. Bu nedenle Sinop Limanı
IV
dışında büyük gemileri barındıracak doğal limandan yoksun-
V
dur. Güçlü dalgalar, kıyıda falezler oluşturur. "Boyuna kıyı
tipi egemendir. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın ağzında oluşan
VI
deltalar dışında, kıyı, çoğu yerde diktir. Eğim fazlalığı ve
yağış bolluğu sebebiyle heyelan olayının en fazla görüldü-
ğü bölgemizdir.
B
B) II ve V
D) Yalnız IV
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri isim
tamlamasıdır?
A) I ve VI
C) III ve IV
E) Yalnız VI
S
A
A
M
A
2. Bu işi herke
3. İki yüz elli
4. İkinci baha
5. Adaylara
6. Yüzde ye
7. Onun ço
8. Okulun
145
A
(nered
İsimden
tamlam
fat tam
Bal
Yo!
Ev
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Sira- SI SI asi sim ası isim asi an 11. Karadeniz'de kıyıya paralel uzanan dağlar, çok şeyi belirler. L 1 Kıyılar, fazla girintili çıkıntılı kıyılar değildir. Çok küçük koylar 11 hariç, önemli girinti ve çıkıntı yoktur. Bu nedenle Sinop Limanı IV dışında büyük gemileri barındıracak doğal limandan yoksun- V dur. Güçlü dalgalar, kıyıda falezler oluşturur. "Boyuna kıyı tipi egemendir. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın ağzında oluşan VI deltalar dışında, kıyı, çoğu yerde diktir. Eğim fazlalığı ve yağış bolluğu sebebiyle heyelan olayının en fazla görüldü- ğü bölgemizdir. B B) II ve V D) Yalnız IV Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri isim tamlamasıdır? A) I ve VI C) III ve IV E) Yalnız VI S A A M A 2. Bu işi herke 3. İki yüz elli 4. İkinci baha 5. Adaylara 6. Yüzde ye 7. Onun ço 8. Okulun 145 A (nered İsimden tamlam fat tam Bal Yo! Ev
dz
1
2.
2. ÜNİTE
HİKÂYE
Yapı-Teknik-Hikâye Çeşitleri
OKUMA
KAZANIM TESTİ - 5
1. Anton Çehov, Sait Faik Abasıyanık, Maupassant,
1
||
|||
Memduh Şevket Esendal, Ahmet Haşim öykü türün-
V
IV
deki eserleriyle tanınan sanatçılardır.
Bu cümledeki altı çizili sanatçılardan hangisi bilgi
yanlışına neden olmuştur?
A) I.
B) II.
D) IV.
E) V.
Soğuk bir sonbahar ve sonraları boralı bir kış başla-
dı. Akşamları gölgeler, karanlıklar, denizin uğultusu,
Fazılpaşa yokuşundan boğuk bir çığlıkla geçen
büyük rüzgârlar saltanatı kalmıştı. Karanlık çökünce
heyecanla kabak çekirdekçiyi bekliyordum. Onun
hayatını o kadar biliyordum ki gündelik adamlar
arasında cesaret ve yüceliğin bir kahramanı olan bu
sade insanın yüzünü görmek bana mutlaka lazımdı.
Fakat bir gün, iki gün, hatta haftalar geçiyor, kabak
çekirdekçi geçmiyordu. Küçük yeğenim de pek
meraklıydı.
Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Bir hikâyeden alıntılanmış olabilir
B) Zaman, mekân ve kişi unsurlarına yer verilmiştir.
C) Gözlemci bakış açısı ile yazılmıştır.
D) Küçük insan tipi dediğimiz bir tiple ilgilidir hikâye.
E) Söz sanatlarına yer verilerek metnin çağrışım
gücü arttırılmıştır.
Raunt
LD19093020
3. Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi.
Kızardı. Sonra birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği
satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu, yüksek
kıyma kütüğünün üstüne koydu. Kaldırdı, ağır satırı
öyle bir indirdi ki... O anda kopan kolunu tuttu.
Gördüğü şeyin ürperticiliğinden gözleri dışarı fırlayan
Hacı Kasap'ın önüne: - Al bakalım, şu diyetini ver-
diğin şeyi! diye hızla fırlattı. Sonra giysisinin kolsuz
kalan yenini sıkı bir düğüm yaptı. Dükkândan çıktı.
Onun bir zamanlar geldiği yer gibi, şimdi gittiği yeri
de kentte kimse öğrenemedi.
49
Yukarıdaki metin aşağıdaki edebî türlerden han-
gisinden alıntılanmış olabilir?
A) Masal
B) Roman
D) Manzum Hikâye
2
ab
C) Hikâye
E) Destan
4. Durum (kesit) öyküsüyle ilgili aşağıdaki yargı-
sonlardan hangisi söylenemez?
A) Merak ögesinin ikinci plânda kaldığı, belirli bir in-
sanlık durumunun yansıtıldığı öykülerdir.
B) Olay yerine kişisel ve sosyal düşünceler, duygu
ve hayaller ön plana çıkarılır.
C) Rus yazar Anton Çehov bu öyküyü geliştirdiği için
"Çehov tarzı öykü" olarak da adlandırılır.
D) Türk edebiyatında bu öykü türünün en önem-
li isimleri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik
Abasıyanık'tır.
O
E Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun ola-
rak yazılır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
dz 1 2. 2. ÜNİTE HİKÂYE Yapı-Teknik-Hikâye Çeşitleri OKUMA KAZANIM TESTİ - 5 1. Anton Çehov, Sait Faik Abasıyanık, Maupassant, 1 || ||| Memduh Şevket Esendal, Ahmet Haşim öykü türün- V IV deki eserleriyle tanınan sanatçılardır. Bu cümledeki altı çizili sanatçılardan hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? A) I. B) II. D) IV. E) V. Soğuk bir sonbahar ve sonraları boralı bir kış başla- dı. Akşamları gölgeler, karanlıklar, denizin uğultusu, Fazılpaşa yokuşundan boğuk bir çığlıkla geçen büyük rüzgârlar saltanatı kalmıştı. Karanlık çökünce heyecanla kabak çekirdekçiyi bekliyordum. Onun hayatını o kadar biliyordum ki gündelik adamlar arasında cesaret ve yüceliğin bir kahramanı olan bu sade insanın yüzünü görmek bana mutlaka lazımdı. Fakat bir gün, iki gün, hatta haftalar geçiyor, kabak çekirdekçi geçmiyordu. Küçük yeğenim de pek meraklıydı. Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir hikâyeden alıntılanmış olabilir B) Zaman, mekân ve kişi unsurlarına yer verilmiştir. C) Gözlemci bakış açısı ile yazılmıştır. D) Küçük insan tipi dediğimiz bir tiple ilgilidir hikâye. E) Söz sanatlarına yer verilerek metnin çağrışım gücü arttırılmıştır. Raunt LD19093020 3. Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi. Kızardı. Sonra birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu, yüksek kıyma kütüğünün üstüne koydu. Kaldırdı, ağır satırı öyle bir indirdi ki... O anda kopan kolunu tuttu. Gördüğü şeyin ürperticiliğinden gözleri dışarı fırlayan Hacı Kasap'ın önüne: - Al bakalım, şu diyetini ver- diğin şeyi! diye hızla fırlattı. Sonra giysisinin kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yaptı. Dükkândan çıktı. Onun bir zamanlar geldiği yer gibi, şimdi gittiği yeri de kentte kimse öğrenemedi. 49 Yukarıdaki metin aşağıdaki edebî türlerden han- gisinden alıntılanmış olabilir? A) Masal B) Roman D) Manzum Hikâye 2 ab C) Hikâye E) Destan 4. Durum (kesit) öyküsüyle ilgili aşağıdaki yargı- sonlardan hangisi söylenemez? A) Merak ögesinin ikinci plânda kaldığı, belirli bir in- sanlık durumunun yansıtıldığı öykülerdir. B) Olay yerine kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkarılır. C) Rus yazar Anton Çehov bu öyküyü geliştirdiği için "Çehov tarzı öykü" olarak da adlandırılır. D) Türk edebiyatında bu öykü türünün en önem- li isimleri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık'tır. O E Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun ola- rak yazılır.
Joop prieb ib
10. Bu merkezinde bir olay ve olayı ele alan serim, dü-
-sarğüm, çözüm bölümleri vardır. Hikâyenin sonunda
nns olaylar bir sonuca ulaştığından okuyucunun hayal
ou gücüne ihtiyaç duyulmaz. Bu hikâyelerin kurucusu
Maupassant'tır.
neb Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
hikâye türüne örnek değildir?
A) Ayaşlı ve Kiracıları
B) Gurbet Hikâyeleri
C) Bomba
D) Pembe İncili Kaftan
E) Memleket Hikâyeleri
11. SINIF-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Joop prieb ib 10. Bu merkezinde bir olay ve olayı ele alan serim, dü- -sarğüm, çözüm bölümleri vardır. Hikâyenin sonunda nns olaylar bir sonuca ulaştığından okuyucunun hayal ou gücüne ihtiyaç duyulmaz. Bu hikâyelerin kurucusu Maupassant'tır. neb Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen hikâye türüne örnek değildir? A) Ayaşlı ve Kiracıları B) Gurbet Hikâyeleri C) Bomba D) Pembe İncili Kaftan E) Memleket Hikâyeleri 11. SINIF-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
8. Ayşe'min yeşil sandığı
Daha elinin değdiği
Hiç aklımdan çıkmıyor
Kapılıp sele gittiği
Aman Ayşe'm mor menekşem
Dağlar başı duman Ayşe'm
biglbisbi.co
İndim Ürgüp çöllerine
Geleceğim güman Ayşe'm
Yukarıdaki dörtlükler için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Nazım biçimi türküdür. +
B) Hece ölçüsünün 8'li kalıbıyla yazılmıştır._
.+
C) Anonimdir.
D) Uyak kullanılmıştır. ?
E) Türkülerin konu alanı oldukça dardır.?
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
8. Ayşe'min yeşil sandığı Daha elinin değdiği Hiç aklımdan çıkmıyor Kapılıp sele gittiği Aman Ayşe'm mor menekşem Dağlar başı duman Ayşe'm biglbisbi.co İndim Ürgüp çöllerine Geleceğim güman Ayşe'm Yukarıdaki dörtlükler için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Nazım biçimi türküdür. + B) Hece ölçüsünün 8'li kalıbıyla yazılmıştır._ .+ C) Anonimdir. D) Uyak kullanılmıştır. ? E) Türkülerin konu alanı oldukça dardır.?
Ankara Yayıncılık
5.
Boccacio
II Maupassant
III. Çehov bil
VV.T
NV. Tolstoy
mis
A) Yalnız I
Numaralanmış sanatçılardan hangileri hikâye tü-
rüyle ilgili olarak ilk örneklerle eşleştirilemez?-
B) Yalnız II
B-C
D) Yalnız IV
Oral
CYalnız III
E) I ve IV
önünde bir ayağım içeride bir
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Ankara Yayıncılık 5. Boccacio II Maupassant III. Çehov bil VV.T NV. Tolstoy mis A) Yalnız I Numaralanmış sanatçılardan hangileri hikâye tü- rüyle ilgili olarak ilk örneklerle eşleştirilemez?- B) Yalnız II B-C D) Yalnız IV Oral CYalnız III E) I ve IV önünde bir ayağım içeride bir
10. Oğuz zamanında Uşun Koca derler bir kişi var idi.
Ömründe iki oğlu var idi. Büyük oğlunun adı Eğrek
idi. Cesur, deli, güzel, yiğit idi. Bayındır Han'ın
sohbetine ne zaman istese gelirdi. Beylerbeyi olan
Kazan'ın divanında buna hiç kapı baca yoktu.
Beyleri çiğneyip Kazan'ın önünde otururdu.
Dede Korkut Hikâyeleri'nden alınmış bu parçadan
hareketle söz konusu ürünler hakkında
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A Destan kişilerine benzeyen kahramanları vardır.
LB) Sözlü ürünler olarak dilden dile dolaşmışlardır.
L) Sifatlardan ve fiillerden yararlanılmıştır.
DY Duru, yalın bir halk Türkçesi kullanılmıştır.
E Konu, Oğuz Türkmenlerinin yaşamıdır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
10. Oğuz zamanında Uşun Koca derler bir kişi var idi. Ömründe iki oğlu var idi. Büyük oğlunun adı Eğrek idi. Cesur, deli, güzel, yiğit idi. Bayındır Han'ın sohbetine ne zaman istese gelirdi. Beylerbeyi olan Kazan'ın divanında buna hiç kapı baca yoktu. Beyleri çiğneyip Kazan'ın önünde otururdu. Dede Korkut Hikâyeleri'nden alınmış bu parçadan hareketle söz konusu ürünler hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A Destan kişilerine benzeyen kahramanları vardır. LB) Sözlü ürünler olarak dilden dile dolaşmışlardır. L) Sifatlardan ve fiillerden yararlanılmıştır. DY Duru, yalın bir halk Türkçesi kullanılmıştır. E Konu, Oğuz Türkmenlerinin yaşamıdır. Diğer sayfaya geçiniz.
hikayede asıl olan "olay" dir. Okuyucunun hikâyeyi
yorumlamasına olanak tanınmaz. Çünkü olay, hikâyede
mantıklı bir gelişim sağlar. Aynı zamanda kişilerin portrele-
rine ayrıntılı bir şekilde, özenle yer verilir.
9530
Parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken hikâye
türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Çehov tarzı
C) Romantik
E) Realist
B) Modern
D) Maupassant tarzı
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
hikayede asıl olan "olay" dir. Okuyucunun hikâyeyi yorumlamasına olanak tanınmaz. Çünkü olay, hikâyede mantıklı bir gelişim sağlar. Aynı zamanda kişilerin portrele- rine ayrıntılı bir şekilde, özenle yer verilir. 9530 Parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken hikâye türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Çehov tarzı C) Romantik E) Realist B) Modern D) Maupassant tarzı
Yanıt Yay
6. Uçtu genç şahanım uçtu
Kaçarak deryayı geçti
Gönlüm bir güzele düştü
Sarf edecek malım da yok
Koyverin kuşu turnaya
Yârin durağın bulmaya
Soyundum derviş olmaya
Hırka ile şalım da yok
C
Yukarıdaki dörtlüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Dörtlüklerin kafiye düzeni aaab, cccb şeklindedir.
B) Semai nazım şekliyle yazılmıştı
CDizeler düzenli durakla oluşturulmuştur.
Her iki dörtlüğün son dizelerinde sözcük hâlinde redif
vardır.
E) İkinci dörtlükte tasavvuf şiirine özgü kavramlara yer
verilmiştir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Yanıt Yay 6. Uçtu genç şahanım uçtu Kaçarak deryayı geçti Gönlüm bir güzele düştü Sarf edecek malım da yok Koyverin kuşu turnaya Yârin durağın bulmaya Soyundum derviş olmaya Hırka ile şalım da yok C Yukarıdaki dörtlüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Dörtlüklerin kafiye düzeni aaab, cccb şeklindedir. B) Semai nazım şekliyle yazılmıştı CDizeler düzenli durakla oluşturulmuştur. Her iki dörtlüğün son dizelerinde sözcük hâlinde redif vardır. E) İkinci dörtlükte tasavvuf şiirine özgü kavramlara yer verilmiştir.
Aşağıda yer alan metni okuyarak soruları cevaplayınız.
GAMSIZIN ÖLÜMÜ
O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telaş ve canlılık vardı. Talebe bayramı günüydü. İlk ve
orta mektepler, kafile kafile marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor, şehrin uzak mesirelerine dağılıyorlardı.
En ihtiyar talebesi altı yaşında olan bu ana mektebinin o kadar uzaklara götürülmesine imkân yoktu.
Onlar, bayramlarını -kendi minimini ve paytak adımlarıyla- yirmi dakika çeken bir dere kenarında yapacaklardı.
Hazırlık, dehşetti. Bahçe, renk renk elbiselerle canlı bir çiçek tarlasına dönmüştü. Erkek çocuklar, yeni
potinlerini siliyorlar, kızlar birbirlerinin saçlarını düzeltiyorlar, çözülmüş kuşaklarını bağlıyorlar, düğmelerini
ilikliyorlardı. Altı yaşında bir kız, taş merdivenin basamağına oturmuş, dört yaşında bir öksüz, arkadaşının sökük
gömleğini dikmeye çalışıyordu.
Nihayet hazırlık bitti, kafile yola düzüldü. Bir elleriyle, taburda arkadaşlarının ellerini tutuyorlar, ötekiyle
renkli paketler, minimini sepetler içinde yiyecekleri, oyuncaklarını taşıyorlardı.
Sokaklarda fazla gürültü, intizamsızlık olmasın diye öğretmenler, çocuklara marş söyletmeğe başlamışlardı.
Büyükler, göğüslerinin bütün kuvveti, kalplerinin bütün sevinciyle bağırıyorlar, küçükler, yürümekte olduğu gibi,
şarkı söylemekte de geri kalıyorlar, eğlenceli bir karışıklık oluyordu.
Tabur, sokaklardan geçerken pencereler açılıyor, kadın başları sarkıyor, dükkânlardan satıcılar çıkıyordu.
Bu ana mektebinin bütün gezintilerde olduğu gibi, alay başını yine "Gamsız" çekiyordu.
Gamsız, sarı tüylü ihtiyar bir mahalle köpeğiydi. İnsan gibi anlayışlı, fakat insandan daha vefakâr bir
mahlûktu.
Galiba serseri ve kalender meşrebi için ona mahallede "Gamsız" demişlerdi. Fakat hakikatte o, köpeklerin
en gamlısı idi, birkaç sene evvel büyük bir mateme uğramıştı. Dört yavrusunun birden zehirlendiğini, gözünün
önünde kıvrana kıvrana öldüğünü görmüştü. Onları götüren süprüntü arabasının arkasından uzak mahallelere
gitmiş, bir hafta geri dönmemişti.
Reşat Nuri Güntekin
1. Gamsızın Ölümü adlı hikâyenin türünü belirleyiniz.
2. Gamsızın Ölümü adlı hikâyenin bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir?
3. Gamsızın Ölümü adlı hikâyenin bakış açısını belirleyiniz.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Aşağıda yer alan metni okuyarak soruları cevaplayınız. GAMSIZIN ÖLÜMÜ O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telaş ve canlılık vardı. Talebe bayramı günüydü. İlk ve orta mektepler, kafile kafile marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor, şehrin uzak mesirelerine dağılıyorlardı. En ihtiyar talebesi altı yaşında olan bu ana mektebinin o kadar uzaklara götürülmesine imkân yoktu. Onlar, bayramlarını -kendi minimini ve paytak adımlarıyla- yirmi dakika çeken bir dere kenarında yapacaklardı. Hazırlık, dehşetti. Bahçe, renk renk elbiselerle canlı bir çiçek tarlasına dönmüştü. Erkek çocuklar, yeni potinlerini siliyorlar, kızlar birbirlerinin saçlarını düzeltiyorlar, çözülmüş kuşaklarını bağlıyorlar, düğmelerini ilikliyorlardı. Altı yaşında bir kız, taş merdivenin basamağına oturmuş, dört yaşında bir öksüz, arkadaşının sökük gömleğini dikmeye çalışıyordu. Nihayet hazırlık bitti, kafile yola düzüldü. Bir elleriyle, taburda arkadaşlarının ellerini tutuyorlar, ötekiyle renkli paketler, minimini sepetler içinde yiyecekleri, oyuncaklarını taşıyorlardı. Sokaklarda fazla gürültü, intizamsızlık olmasın diye öğretmenler, çocuklara marş söyletmeğe başlamışlardı. Büyükler, göğüslerinin bütün kuvveti, kalplerinin bütün sevinciyle bağırıyorlar, küçükler, yürümekte olduğu gibi, şarkı söylemekte de geri kalıyorlar, eğlenceli bir karışıklık oluyordu. Tabur, sokaklardan geçerken pencereler açılıyor, kadın başları sarkıyor, dükkânlardan satıcılar çıkıyordu. Bu ana mektebinin bütün gezintilerde olduğu gibi, alay başını yine "Gamsız" çekiyordu. Gamsız, sarı tüylü ihtiyar bir mahalle köpeğiydi. İnsan gibi anlayışlı, fakat insandan daha vefakâr bir mahlûktu. Galiba serseri ve kalender meşrebi için ona mahallede "Gamsız" demişlerdi. Fakat hakikatte o, köpeklerin en gamlısı idi, birkaç sene evvel büyük bir mateme uğramıştı. Dört yavrusunun birden zehirlendiğini, gözünün önünde kıvrana kıvrana öldüğünü görmüştü. Onları götüren süprüntü arabasının arkasından uzak mahallelere gitmiş, bir hafta geri dönmemişti. Reşat Nuri Güntekin 1. Gamsızın Ölümü adlı hikâyenin türünü belirleyiniz. 2. Gamsızın Ölümü adlı hikâyenin bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir? 3. Gamsızın Ölümü adlı hikâyenin bakış açısını belirleyiniz.
1. Hikâye türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Ömer Seyfettin, olay hikâyeleriyle tanınan bir yazar-
dır.
C) Hikâyelerin dili romana göre daha süslüdür.
D) Hikâyelerde ayrıntıya yer verilmez.
E) Olay hikâyeleri; serim, düğüm ve çözüm bölümle-
rinden oluşur.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
1. Hikâye türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere ikiye ayrılır. B) Ömer Seyfettin, olay hikâyeleriyle tanınan bir yazar- dır. C) Hikâyelerin dili romana göre daha süslüdür. D) Hikâyelerde ayrıntıya yer verilmez. E) Olay hikâyeleri; serim, düğüm ve çözüm bölümle- rinden oluşur.
F. Hikaye kahramanı yürüyordur ve yanına bir genç yaklaşır. Genç, hikâyeciye hikâyelerini nasıl yazdığını sorar. Hikâyeci, bu gencin
kendisiyle alay edip etmediğini, samimi olup olmadığını merak ediyordur. Bunun kararını tam olarak veremediği için temkinli cevaplar
vermek ister. Çocuğun sorduğu sorulardan hâlâ emin değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünür. Tam o anda karşıda gözleri görme-
yen bir vatandaşın davranışlarını gözlemlemeye başlarlar.
"- Gözlerindeki karanlık, dışarının tahassüslerinden, kafasında bir aydınlık yaratmış olabilir. Belki de Şişli'den yürüyor, Harbiye'deki
seslerle Taksim bahçesinin önündeki sesler arasında bizim farkına varmadığımız neler olabilir? Havada da bir değişiklik var mıdır?
Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi zifiri karanlık farkları bulunabilir mi? Ama bana öyle geliyor ki daha çok seslerden, bizim için
bilinmeyen ama onun için hiç şaşmayan, değişmeyen, değişmez mahiyetini muhafaza eden gürültülerden... Biz sokağın hendesesinin
de farkında değiliz. Ama o, münhanileri, müstatilleri, sokağın haritasını, teferruatını kafasına çizmiş olabilir. Belki semtlerin kokuları da
vardır. Dükkânlar da ayrı ayrı kokabilir. Onun tabanının bildiği çukurlar da, tümsekler de bulunabilir. Körlük ne kadar modası geçmiş
bir edebiyata benziyor. Kılı kırk yaran bir edebiyata..."
Yukarıda özeti ve bir bölümü verilen Eftalikus'un Kahvesi adli hikâyeden alınan bu parçayı aşağıdaki ölçütlere göre incele-
yiniz.
Hikâye Türü
Anlatıcı
Bakış açısı
Kişiler
Zaman
Mekân
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
F. Hikaye kahramanı yürüyordur ve yanına bir genç yaklaşır. Genç, hikâyeciye hikâyelerini nasıl yazdığını sorar. Hikâyeci, bu gencin kendisiyle alay edip etmediğini, samimi olup olmadığını merak ediyordur. Bunun kararını tam olarak veremediği için temkinli cevaplar vermek ister. Çocuğun sorduğu sorulardan hâlâ emin değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünür. Tam o anda karşıda gözleri görme- yen bir vatandaşın davranışlarını gözlemlemeye başlarlar. "- Gözlerindeki karanlık, dışarının tahassüslerinden, kafasında bir aydınlık yaratmış olabilir. Belki de Şişli'den yürüyor, Harbiye'deki seslerle Taksim bahçesinin önündeki sesler arasında bizim farkına varmadığımız neler olabilir? Havada da bir değişiklik var mıdır? Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi zifiri karanlık farkları bulunabilir mi? Ama bana öyle geliyor ki daha çok seslerden, bizim için bilinmeyen ama onun için hiç şaşmayan, değişmeyen, değişmez mahiyetini muhafaza eden gürültülerden... Biz sokağın hendesesinin de farkında değiliz. Ama o, münhanileri, müstatilleri, sokağın haritasını, teferruatını kafasına çizmiş olabilir. Belki semtlerin kokuları da vardır. Dükkânlar da ayrı ayrı kokabilir. Onun tabanının bildiği çukurlar da, tümsekler de bulunabilir. Körlük ne kadar modası geçmiş bir edebiyata benziyor. Kılı kırk yaran bir edebiyata..." Yukarıda özeti ve bir bölümü verilen Eftalikus'un Kahvesi adli hikâyeden alınan bu parçayı aşağıdaki ölçütlere göre incele- yiniz. Hikâye Türü Anlatıcı Bakış açısı Kişiler Zaman Mekân
Cumhuriyet'in ilanından sonra Millî Edebiyat Döne-
mi'nin başarılı sanatçılarının etkisi bir müddet daha de-
vam etmiş, hikâyelerde "gözlemci gerçekçi" bir anlayış
gözlenmiştir. Bu dönemde Memduh Şevket, Sait Faik'in
durum hikâyelerinin yanında Sabahattin Ali, Sadri Er-
tem ve Kenan Hulusi Koray gibi isimler de çeşitli hikâ-
yeler kaleme almıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen
sanatçılardan birine ait değildir?
A
A Bir Serencam
BIpekli Mendil
C) Ses
D) Silindir Şapka Giyen Köylü
E) Bahar Hikâyeleri
Esendal
Abasıyan
Sallhattin Al
Sudri Ertem
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Cumhuriyet'in ilanından sonra Millî Edebiyat Döne- mi'nin başarılı sanatçılarının etkisi bir müddet daha de- vam etmiş, hikâyelerde "gözlemci gerçekçi" bir anlayış gözlenmiştir. Bu dönemde Memduh Şevket, Sait Faik'in durum hikâyelerinin yanında Sabahattin Ali, Sadri Er- tem ve Kenan Hulusi Koray gibi isimler de çeşitli hikâ- yeler kaleme almıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir? A A Bir Serencam BIpekli Mendil C) Ses D) Silindir Şapka Giyen Köylü E) Bahar Hikâyeleri Esendal Abasıyan Sallhattin Al Sudri Ertem