Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler Soruları

Yeni Nesa
2. Kim, bir yazarı enine boyuna incelemek ister ki! Yılları-
nızı adamanızı gerektiren ciddi bir incelemeden söz edi-
yoruz. Akademisyenler, bu işi ciddiyetle yapabilir. Ama
Geoff Dyer'e kalırsa akademisyenler bir yazarı inceleme
işinden uzak durmalı çünkü onlar, zavallı yazarı toza dö-
nüştürüp sonunda küllerini havaya savurmaktan öte gi-
demezler.
Bu parçadaki altı çizili sözün akademisyenlerin ince-
lemeleriyle ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eserleri içerik açısından değerlendirip edebîliğini ih-
mal ettikleri
B) Bilimsel ölçütleri, değerlendirmelerinde dayanak ola-
rak almaları
Öznel bakış açısından kurtulamayıp yanlı davrandık-
ları
Eserlerin gerçek değerini belirlemekten uzak oldukla-
ri
Okurun beğenilerini önemseyen bir bakış açısına sa-
hip oldukları
4.
3
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Yeni Nesa 2. Kim, bir yazarı enine boyuna incelemek ister ki! Yılları- nızı adamanızı gerektiren ciddi bir incelemeden söz edi- yoruz. Akademisyenler, bu işi ciddiyetle yapabilir. Ama Geoff Dyer'e kalırsa akademisyenler bir yazarı inceleme işinden uzak durmalı çünkü onlar, zavallı yazarı toza dö- nüştürüp sonunda küllerini havaya savurmaktan öte gi- demezler. Bu parçadaki altı çizili sözün akademisyenlerin ince- lemeleriyle ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Eserleri içerik açısından değerlendirip edebîliğini ih- mal ettikleri B) Bilimsel ölçütleri, değerlendirmelerinde dayanak ola- rak almaları Öznel bakış açısından kurtulamayıp yanlı davrandık- ları Eserlerin gerçek değerini belirlemekten uzak oldukla- ri Okurun beğenilerini önemseyen bir bakış açısına sa- hip oldukları 4. 3
ılında
lerine
ş tak-
lerini
a'nın
buy-
sene
bas-
de-
erini
Bu
anın
un-
una
nde
la-
eti
bl-
3.
24. Hem göçmen hem de Yahudi olarak Amerika'nın 19. yüzyılın
sonlarındaki beyaz ırkı daha üstün gören evrimci antropoloji
çevresinde çalışmalarını yürüten Franz Boas'a göre antropo-
loglar, ilkel insanların yaşamlarının ve isteklerinin ne olduğuna
dair yüzeysel bir resim ortaya koyabilmişlerdir. Birçok yeni kül-
türle temasa geçilen bu dönemde ilkel topluluklar, antropoloji
için basit bir çalışma konusu olmaktan öteye geçememiştir.
Franz Boas'ın çalışmalarında ilk kez ileri sürdüğü "kültürel gö-
relilik" denilen yeni yaklaşım da böyle bir ortamın sonucu ola-
rak ortaya çıkmıştır. Boas'a göre ilkel insanlar arasında yaşayan
modern bir insan, ilkel toplum içindeki her bir kişinin, en az bizim
olduğumuz kadar birey olduğunu ve kendi kültürü olduğunu gö-
recektir. Toplumlar evrimci yaklaşımın öne sürdüğü gibi hiç de
benzer süreçlerden geçerek ilerlememektedir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşıla-
maz?
A) 19. yüzyılda antropoloji çalışmalarının henüz derinlikli olma-
dığına
G
B) Evrimci anlayışın bütün toplumların kültürel süreçlerinin ge-
lişimini aynı gördüğüne
C) İlkel bir hayat sürseler de her topluluğun kendine has kültürü
olduğuna
D) İlkel topluluklarda bireyselliğin ön planda olduğuna
E) Evrimci antropolojiye göre ırklar arasında farklılıklar oldu-
ğuna
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
ılında lerine ş tak- lerini a'nın buy- sene bas- de- erini Bu anın un- una nde la- eti bl- 3. 24. Hem göçmen hem de Yahudi olarak Amerika'nın 19. yüzyılın sonlarındaki beyaz ırkı daha üstün gören evrimci antropoloji çevresinde çalışmalarını yürüten Franz Boas'a göre antropo- loglar, ilkel insanların yaşamlarının ve isteklerinin ne olduğuna dair yüzeysel bir resim ortaya koyabilmişlerdir. Birçok yeni kül- türle temasa geçilen bu dönemde ilkel topluluklar, antropoloji için basit bir çalışma konusu olmaktan öteye geçememiştir. Franz Boas'ın çalışmalarında ilk kez ileri sürdüğü "kültürel gö- relilik" denilen yeni yaklaşım da böyle bir ortamın sonucu ola- rak ortaya çıkmıştır. Boas'a göre ilkel insanlar arasında yaşayan modern bir insan, ilkel toplum içindeki her bir kişinin, en az bizim olduğumuz kadar birey olduğunu ve kendi kültürü olduğunu gö- recektir. Toplumlar evrimci yaklaşımın öne sürdüğü gibi hiç de benzer süreçlerden geçerek ilerlememektedir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşıla- maz? A) 19. yüzyılda antropoloji çalışmalarının henüz derinlikli olma- dığına G B) Evrimci anlayışın bütün toplumların kültürel süreçlerinin ge- lişimini aynı gördüğüne C) İlkel bir hayat sürseler de her topluluğun kendine has kültürü olduğuna D) İlkel topluluklarda bireyselliğin ön planda olduğuna E) Evrimci antropolojiye göre ırklar arasında farklılıklar oldu- ğuna
KÇE TESTİ
seltmestialdies
26. Gece vakti günün telaşından, hayhuyundan eser
kalmaz. Az çok huzura kavuşmuş oluruz. Şöyle bir
on saat kadar bizden istenen, beklenen bir şey ol-
mayacaktır. Geceler, zincirlerimizin söküldüğü sa-
atlerdir. Yiyeceğimizi seçmekle ya da onu hazırla-
makla işe başlarız. Gündüz yemekleri çoğumuz için
kurumsallaştırılmış ve standartlaştırılmıştır. Gece,
ne yiyeceğimiz konusunda daha çok seçeneğimiz
olduğu gibi onun nasıl hazırlanacağı konusunda da
daha özgürüz. Ayrıca alelacele yemek zorunda da
değiliz. "Fast food" dedikleri şey, güne egemen olan
baskıcı güçlere aittir. Gece, kendi besinimizin hazır-
layıcıları olarak zamanı ve mekânı kendimize göre
düzenleyebiliriz.
Bu parçaya göre gece saatleri ile ilgili olarak
Gündüz olmadığımız ve olamayacağımız kadar
özgür saatlerdir.
İstediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz
yemeği seçme ya da yapıp yeme hakkımız vardır.
XII. Uyku da içinde olmak üzere dinlenip bir gün son-
ranın yoğun temposu için hazırlanmayı sağlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
I ve II
Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
KÇE TESTİ seltmestialdies 26. Gece vakti günün telaşından, hayhuyundan eser kalmaz. Az çok huzura kavuşmuş oluruz. Şöyle bir on saat kadar bizden istenen, beklenen bir şey ol- mayacaktır. Geceler, zincirlerimizin söküldüğü sa- atlerdir. Yiyeceğimizi seçmekle ya da onu hazırla- makla işe başlarız. Gündüz yemekleri çoğumuz için kurumsallaştırılmış ve standartlaştırılmıştır. Gece, ne yiyeceğimiz konusunda daha çok seçeneğimiz olduğu gibi onun nasıl hazırlanacağı konusunda da daha özgürüz. Ayrıca alelacele yemek zorunda da değiliz. "Fast food" dedikleri şey, güne egemen olan baskıcı güçlere aittir. Gece, kendi besinimizin hazır- layıcıları olarak zamanı ve mekânı kendimize göre düzenleyebiliriz. Bu parçaya göre gece saatleri ile ilgili olarak Gündüz olmadığımız ve olamayacağımız kadar özgür saatlerdir. İstediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz yemeği seçme ya da yapıp yeme hakkımız vardır. XII. Uyku da içinde olmak üzere dinlenip bir gün son- ranın yoğun temposu için hazırlanmayı sağlar. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I ve II Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
5.
TYT/Türkçe
(1) Anadolu parsı, Orta Doğu ve Batı Asya'da yaygın
olan Iran parsının Anadolu'da yaşayan bir alt ırkıdır.
(11) Boyu 200-250 cm, ağırlığı dişilerde 35-50 kg,
erkeklerde 45-70 kg civarındadır. (III) Çok çevik olan
Anadolu parsi; etoburdur ve geyik, yaban keçisi, yaban
domuzu, küçük memeliler ve kuşlar gibi hayvanlar
besin yelpazesini oluşturmaktadır. (IV) Anadolu parsi;
Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, daha
çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamıştır. (V) Doğal
yaşam alanlarının azalması, parsları insanların yaşadığı
yerlere yönlendirmiş ve bu da genellikle vurularak ya da
zehirlenerek öldürülmelerine yol açmıştır.
Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerde
Anadolu parsı hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) I. cümlede, hangi türe ait olduğu ifade edilmiştir.
B) II. cümlede, fiziksel özellikleri hakkında bilgi
verilmiştir.
O
B
III. cümlede, hareketli olmalarının beslenme
alışkanlığına yaptığı katkı açıklanmıştır
D) IV. cümlede, karşılaştırma yoluyla ülkemizde hangi
bölgelerde yaşadığı ifade edilmiştir.
B
E) V. cümlede, neden ilgisi kurularak yaşam bölgelerine
yaklaşmalarının sonucu üzerinde durulmuştur.
6. 1. Psikometri; hastanelerde, kliniklerde, araştırma
ve rehberlik birimlerinde ve okullarda görev
yapmakta olan psikologlar için ölçüm yöntemleri
7.
C
mo
ya
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
5. TYT/Türkçe (1) Anadolu parsı, Orta Doğu ve Batı Asya'da yaygın olan Iran parsının Anadolu'da yaşayan bir alt ırkıdır. (11) Boyu 200-250 cm, ağırlığı dişilerde 35-50 kg, erkeklerde 45-70 kg civarındadır. (III) Çok çevik olan Anadolu parsi; etoburdur ve geyik, yaban keçisi, yaban domuzu, küçük memeliler ve kuşlar gibi hayvanlar besin yelpazesini oluşturmaktadır. (IV) Anadolu parsi; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamıştır. (V) Doğal yaşam alanlarının azalması, parsları insanların yaşadığı yerlere yönlendirmiş ve bu da genellikle vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açmıştır. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerde Anadolu parsı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, hangi türe ait olduğu ifade edilmiştir. B) II. cümlede, fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. O B III. cümlede, hareketli olmalarının beslenme alışkanlığına yaptığı katkı açıklanmıştır D) IV. cümlede, karşılaştırma yoluyla ülkemizde hangi bölgelerde yaşadığı ifade edilmiştir. B E) V. cümlede, neden ilgisi kurularak yaşam bölgelerine yaklaşmalarının sonucu üzerinde durulmuştur. 6. 1. Psikometri; hastanelerde, kliniklerde, araştırma ve rehberlik birimlerinde ve okullarda görev yapmakta olan psikologlar için ölçüm yöntemleri 7. C mo ya
31. Felsefe tarihinde, felsefeyi anlamsız, karanlık ve bulanık,
belirsiz ifadelerden kurtarıp berrak ve ne söylendiği anla-
şılan yapıcı bir yöntemle ortaya koymak için, metaforik
(değişmeceli) ifadeler kullanılmıştır. Özellikle felsefenin
anlaşılmasındaki zorluklar düşünülürse metafora duyulan
gereksinim daha iyi anlaşılacaktır. Bu zorluklardan biri
de, felsefenin ne olduğunu anlatmak istediğimizde karşı-
mıza çıkmaktadır. Yoksa metaforun sunduğu bu
kolaylık, yeterince birikime sahip olmadıkları için o alanı
doğru anlaması ve icra etmesi mümkün olmayanlara
yönelik değildir.
Bu parçada boş bırakılan yeri anlam bakımından
tamamlayacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A Aslında felsefeyi biraz da içeriği somutlama olarak
ele almalıyız.
B) Fakat her kapalı anlamı anlaşılır kılmak da doğru de-
dildir.
Ancak hemen şunu da belirtmek gerekir ki buradaki
anlatım kolaylığı, işimizi entelektüel bir düzeyde ko-
laylaştırmaktır.
DY Tam aksine metaforun çok yanlı ve karmaşık durum-
ları basite indirgemesi felsefi yaklaşımları olumsuz
etkileyecektir.
EX Çünkü her sorun bir çözüm önerisi getirmiyorsa me-
tafordan bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
31. Felsefe tarihinde, felsefeyi anlamsız, karanlık ve bulanık, belirsiz ifadelerden kurtarıp berrak ve ne söylendiği anla- şılan yapıcı bir yöntemle ortaya koymak için, metaforik (değişmeceli) ifadeler kullanılmıştır. Özellikle felsefenin anlaşılmasındaki zorluklar düşünülürse metafora duyulan gereksinim daha iyi anlaşılacaktır. Bu zorluklardan biri de, felsefenin ne olduğunu anlatmak istediğimizde karşı- mıza çıkmaktadır. Yoksa metaforun sunduğu bu kolaylık, yeterince birikime sahip olmadıkları için o alanı doğru anlaması ve icra etmesi mümkün olmayanlara yönelik değildir. Bu parçada boş bırakılan yeri anlam bakımından tamamlayacak ifade aşağıdakilerden hangisidir? A Aslında felsefeyi biraz da içeriği somutlama olarak ele almalıyız. B) Fakat her kapalı anlamı anlaşılır kılmak da doğru de- dildir. Ancak hemen şunu da belirtmek gerekir ki buradaki anlatım kolaylığı, işimizi entelektüel bir düzeyde ko- laylaştırmaktır. DY Tam aksine metaforun çok yanlı ve karmaşık durum- ları basite indirgemesi felsefi yaklaşımları olumsuz etkileyecektir. EX Çünkü her sorun bir çözüm önerisi getirmiyorsa me- tafordan bahsetmek mümkün olmayacaktır.
12. (1) Sınavda başarısız olunabileceği düşüncesi, ba-
şaramama korkusuna dönüşür. (II) Başarı baskısı
sınava verilen anlamla ilgilidir. (III) Başaramama
korkusu, kaygı düzeyini yükseltir. (IV) Kaygı düze-
yinin yükselmesi, beyinde stres hormonu salgısını
artırır. (V) Aşırı salgılanan stres hormonu, öğren-
me yeteneğini geriletir. (VI) Böylece kısır döngü ile
korku daha da artar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
12. (1) Sınavda başarısız olunabileceği düşüncesi, ba- şaramama korkusuna dönüşür. (II) Başarı baskısı sınava verilen anlamla ilgilidir. (III) Başaramama korkusu, kaygı düzeyini yükseltir. (IV) Kaygı düze- yinin yükselmesi, beyinde stres hormonu salgısını artırır. (V) Aşırı salgılanan stres hormonu, öğren- me yeteneğini geriletir. (VI) Böylece kısır döngü ile korku daha da artar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- si düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
30. Bilim, saf ve çıkarsız bilme arzusuyla insana, doğaya ve
evrene yönelen insanın başlangıçta duyuları aracılığıy-
la zaman içinde doğal bilme yetisini etkin kullanarak,
duyularının sağladıklarını soyutlayarak, gruplandırarak
ve birbirleriyle ilişkilendirerek oluşturduğu kapsamlı bilgi
yığınıdır. Ama sözü edilen bilgi yığını, hiçbir zaman ta-
mamlanmamıştır ve tamamlanmayacaktır. Çünkü filozof
Aristo'nun da dediği gibi insan, "doğası gereği ve doğal
olarak bilmek isteyen bir varlıktır" ve bilme arzusu bitme-
diği sürece bilgi ve bilim hep olacaktır. Üstelik üst üste
birikecek ve ilerleyecektir. Yüz yıl önceki iletişim tekno-
lojisiyle bugünün iletişim teknolojisini karşılaştırarak, yüz
yıl öncekinden daha hızlı ulaşım araçlarımızı göz önünde
bulundurarak veya daha konforlu evlerde yaşadığımızı
dikkate alarak bunu görmek mümkündür.
10
Bu parçaya göre bilimin tamamlanmayacak olmasının
nedeni nedir?
A) İnsanların daha konforlu bir hayat istemesi
B) İnsanın öğrenme isteğinin sonsuz olması
C) İnsanların, elindekilerle yetinmeyi bilmemesi
D) Teknolojideki yeniliklerin durmaksızın devam etmesi
E) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TEMEL YETERLİLİK TESTİ 30. Bilim, saf ve çıkarsız bilme arzusuyla insana, doğaya ve evrene yönelen insanın başlangıçta duyuları aracılığıy- la zaman içinde doğal bilme yetisini etkin kullanarak, duyularının sağladıklarını soyutlayarak, gruplandırarak ve birbirleriyle ilişkilendirerek oluşturduğu kapsamlı bilgi yığınıdır. Ama sözü edilen bilgi yığını, hiçbir zaman ta- mamlanmamıştır ve tamamlanmayacaktır. Çünkü filozof Aristo'nun da dediği gibi insan, "doğası gereği ve doğal olarak bilmek isteyen bir varlıktır" ve bilme arzusu bitme- diği sürece bilgi ve bilim hep olacaktır. Üstelik üst üste birikecek ve ilerleyecektir. Yüz yıl önceki iletişim tekno- lojisiyle bugünün iletişim teknolojisini karşılaştırarak, yüz yıl öncekinden daha hızlı ulaşım araçlarımızı göz önünde bulundurarak veya daha konforlu evlerde yaşadığımızı dikkate alarak bunu görmek mümkündür. 10 Bu parçaya göre bilimin tamamlanmayacak olmasının nedeni nedir? A) İnsanların daha konforlu bir hayat istemesi B) İnsanın öğrenme isteğinin sonsuz olması C) İnsanların, elindekilerle yetinmeyi bilmemesi D) Teknolojideki yeniliklerin durmaksızın devam etmesi E) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
33 ve 34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
Türke
Kuzey Kutup Bölgesi'nde sonbaharda gözlenen deniz
buzu miktarının Avrupa'da takip eden kış mevsiminin ka-
rakterini belirleyen faktörlerden biri olduğu hipotezi tartış-
malıdır. Mesela şimdiye kadar bu mevsimde gözlenmiş en
düşük iki değer, 2007 ve 2017 yıllarıdır ve takip eden iki
kış mevsimi arasında pek bir benzerlik bulunmamaktadır.
33. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak söylenebilir?
A) Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki deniz buzu miktarının Av-
rupa'daki kış mevsimine etkisi henüz ispatlanmamış
bir savdır.
B) Güney Kutup Bölgesi'nde de deniz buzu miktarı azal-
maktadır.
C) 2007 ve 2017 yıllarında Avrupa'da kış mevsimi sert
geçmemiştir.
F
D) Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki deniz buzu miktarı yalnız
Avrupa'yı etkiler.
E) Avrupa'da kış mevsimini etkileyen etmenlerden biri
deniz buzu miktarıdır.
Haso ab
Mobijups hoy lobited and aboolib.d
34. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?
A) Mevsimlerin, farklı zamanlarda farklı şiddetlerde geçe-
bileceğine
B) Deniz buzu miktarı ile kış mevsimi arasındaki ilişkiyle
ilgili çalışmalar yapıldığına
C) Deniz buzu miktarının en düşük olduğu iki yılın 2000
yılından sonra olduğuna
D) Deniz buzu miktarının denizlerin ortalama sıcaklığına
etkisine
E) Avrupa'da 2007 ve 2017 kışlarının benzer özellik gös-
termediğine
GDK-1212102-MAVİ
F
2
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TEMEL YETERLİLİK TESTİ 33 ve 34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. Türke Kuzey Kutup Bölgesi'nde sonbaharda gözlenen deniz buzu miktarının Avrupa'da takip eden kış mevsiminin ka- rakterini belirleyen faktörlerden biri olduğu hipotezi tartış- malıdır. Mesela şimdiye kadar bu mevsimde gözlenmiş en düşük iki değer, 2007 ve 2017 yıllarıdır ve takip eden iki kış mevsimi arasında pek bir benzerlik bulunmamaktadır. 33. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki deniz buzu miktarının Av- rupa'daki kış mevsimine etkisi henüz ispatlanmamış bir savdır. B) Güney Kutup Bölgesi'nde de deniz buzu miktarı azal- maktadır. C) 2007 ve 2017 yıllarında Avrupa'da kış mevsimi sert geçmemiştir. F D) Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki deniz buzu miktarı yalnız Avrupa'yı etkiler. E) Avrupa'da kış mevsimini etkileyen etmenlerden biri deniz buzu miktarıdır. Haso ab Mobijups hoy lobited and aboolib.d 34. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir? A) Mevsimlerin, farklı zamanlarda farklı şiddetlerde geçe- bileceğine B) Deniz buzu miktarı ile kış mevsimi arasındaki ilişkiyle ilgili çalışmalar yapıldığına C) Deniz buzu miktarının en düşük olduğu iki yılın 2000 yılından sonra olduğuna D) Deniz buzu miktarının denizlerin ortalama sıcaklığına etkisine E) Avrupa'da 2007 ve 2017 kışlarının benzer özellik gös- termediğine GDK-1212102-MAVİ F 2
ce
2
B KİTAPÇIĞI
35. ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
Tufts Üniversitesi ve Massachusetts Hastanesinden bilim
vab insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre beynimi-
zi sağlığa zararlı yüksek kalorili besinler yerine sağlıklı ve
düşük kalorili gıdaları tercih etmesi yönünde eğitebiliriz.
sle Araştırmacılardan Susan Roberts "Yaşama patates kızart-
ması severek veya tam tahıllı makarnadan nefret ederek
-you başlamıyoruz. Bu şartlanma zamanla gerçekleşiyor." di-
yor.
Ag
ried nebnimer
vsb of
35. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
A) Beslenme alışkanlığıyla ilgili özellikler, küçüklükte aile
tarafından kazandırılır.
B) Kişiler, iradelerini ortaya koyarak zararlı beslenme alış-
kanlıklarını değiştirebilir.
C) Okullarda zararlı yiyeceklerin satışı yetkililerce yasak-
lanmalıdır.
D) Patates kızartması, tüm çocuklar tarafından sevilen bir
yiyecektir.
E) Beslenme alışkanlığı, insanın doğuştan getirdiği bir
özelliktir.
uğuble nigh
uno samtú
snia
36. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden
sine yararlanılmıştır?
A) Betimleme
B) Tanımlama
C) Açıklama
D) Sayısal veriler
E) Farklı duyularla ilgili ayrıntılar
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
ce 2 B KİTAPÇIĞI 35. ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. Tufts Üniversitesi ve Massachusetts Hastanesinden bilim vab insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre beynimi- zi sağlığa zararlı yüksek kalorili besinler yerine sağlıklı ve düşük kalorili gıdaları tercih etmesi yönünde eğitebiliriz. sle Araştırmacılardan Susan Roberts "Yaşama patates kızart- ması severek veya tam tahıllı makarnadan nefret ederek -you başlamıyoruz. Bu şartlanma zamanla gerçekleşiyor." di- yor. Ag ried nebnimer vsb of 35. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? A) Beslenme alışkanlığıyla ilgili özellikler, küçüklükte aile tarafından kazandırılır. B) Kişiler, iradelerini ortaya koyarak zararlı beslenme alış- kanlıklarını değiştirebilir. C) Okullarda zararlı yiyeceklerin satışı yetkililerce yasak- lanmalıdır. D) Patates kızartması, tüm çocuklar tarafından sevilen bir yiyecektir. E) Beslenme alışkanlığı, insanın doğuştan getirdiği bir özelliktir. uğuble nigh uno samtú snia 36. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden sine yararlanılmıştır? A) Betimleme B) Tanımlama C) Açıklama D) Sayısal veriler E) Farklı duyularla ilgili ayrıntılar Diğer sayfaya geçiniz
☺☺☺e
Türkçe
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
37. Sepsis hastalığı, vücudun bir enfeksiyona karşı verdi-
ği tepki nedeniyle kendi dokularını ve organlarını yok
etmeye çalışması olarak açıklanıyor. Kana bakterilerin
veya bakterilerin salgıladığı zehirli maddelerin karışması
sonucu sepsis oluşur. Sepsise neden olan bakteri, vücu-
da çeşitli yollardan girip yayılabilir. Erken teşhis ve tedavi
edilmediği takdirde kısa sürede bütün vücuda yayılarak
hastaların şoka girmesine, çoklu organ yetmezliğine ve
ölüme neden olur. Sepsise yakalanan hastaların yarısı ila
üçte biri yaşamlarını kaybediyor.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Bir hastalığın tanımı yapılmıştır.
B) Hastalığın oluşma nedeni açıklanmıştır.
C) Hastalıkta erken teşhis ve tedavinin öneminden bah-Ü
-elyder sedilmiştir.
D) Hastalığın tedavi yöntemlerinden söz edilmiştir.
E) Hastalığın organlara verdiği zarar anlatılmıştır.
38. Hayvanlar arasında enikonu bir haberleşme olduğu
USTKT
DER
39.
Mi
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
☺☺☺e Türkçe TEMEL YETERLİLİK TESTİ 37. Sepsis hastalığı, vücudun bir enfeksiyona karşı verdi- ği tepki nedeniyle kendi dokularını ve organlarını yok etmeye çalışması olarak açıklanıyor. Kana bakterilerin veya bakterilerin salgıladığı zehirli maddelerin karışması sonucu sepsis oluşur. Sepsise neden olan bakteri, vücu- da çeşitli yollardan girip yayılabilir. Erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde kısa sürede bütün vücuda yayılarak hastaların şoka girmesine, çoklu organ yetmezliğine ve ölüme neden olur. Sepsise yakalanan hastaların yarısı ila üçte biri yaşamlarını kaybediyor. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Bir hastalığın tanımı yapılmıştır. B) Hastalığın oluşma nedeni açıklanmıştır. C) Hastalıkta erken teşhis ve tedavinin öneminden bah-Ü -elyder sedilmiştir. D) Hastalığın tedavi yöntemlerinden söz edilmiştir. E) Hastalığın organlara verdiği zarar anlatılmıştır. 38. Hayvanlar arasında enikonu bir haberleşme olduğu USTKT DER 39. Mi
arı,
bir
tts
la-
ik-
eki
ni-
da-
elli-
evi-
bir
bla-
za-
AKAINLKR-
7
29. Bir zamanlar kendini objektif bilgi edinmeye adamış bir
kuzu vardı. Objektif bilgi aşkıyla yanıp tutuşan bu kuzu,
kurtlar hakkında söylenen sözlerin doğruluğunu araştır-
maya karar verdi. Acaba kurtlar için söylenen kötü şeyler
doğru muydu? Filozof kurda "Kurtlar nedir, ne değildir;
bana yazarsanız mutlu olurum." diye yazdı. Filozof kurt;
cevabında kurtların şekillerini, renklerini, sosyal alışkan-
lıklarını vb. yazdı ama beslenme alışkanlıklarını yazmadı.
Çünkü bu, kurtların özellikle ne olduğunu tanımlamada
esas bir özellik olarak görünmüyordu. Mektubu alan
kuzu, o kadar sevindi ki yeni arkadaşını ziyaret etmeye
karar verdi. Kurtların kuzu etine düşkün olduklarını ziya-
retinin sonunda öğrenebildi.
Bu parçada kuzunun eleştirilen davranışı aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Objektif bilginin kendisini mutlak doğruya götüreceği-
ne inanması
B) Çevresindeki herkesle dostluk kurmaya çalışması
C) Birlikte yaşadığı varlıklara ön yargılı davranması
D) Olayları değerlendirirken diğer canlılardan etkilenmesi
E) Varlıklara ve olaylara fazla katı yaklaşması
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
arı, bir tts la- ik- eki ni- da- elli- evi- bir bla- za- AKAINLKR- 7 29. Bir zamanlar kendini objektif bilgi edinmeye adamış bir kuzu vardı. Objektif bilgi aşkıyla yanıp tutuşan bu kuzu, kurtlar hakkında söylenen sözlerin doğruluğunu araştır- maya karar verdi. Acaba kurtlar için söylenen kötü şeyler doğru muydu? Filozof kurda "Kurtlar nedir, ne değildir; bana yazarsanız mutlu olurum." diye yazdı. Filozof kurt; cevabında kurtların şekillerini, renklerini, sosyal alışkan- lıklarını vb. yazdı ama beslenme alışkanlıklarını yazmadı. Çünkü bu, kurtların özellikle ne olduğunu tanımlamada esas bir özellik olarak görünmüyordu. Mektubu alan kuzu, o kadar sevindi ki yeni arkadaşını ziyaret etmeye karar verdi. Kurtların kuzu etine düşkün olduklarını ziya- retinin sonunda öğrenebildi. Bu parçada kuzunun eleştirilen davranışı aşağıdakile- rin hangisinde doğru verilmiştir? A) Objektif bilginin kendisini mutlak doğruya götüreceği- ne inanması B) Çevresindeki herkesle dostluk kurmaya çalışması C) Birlikte yaşadığı varlıklara ön yargılı davranması D) Olayları değerlendirirken diğer canlılardan etkilenmesi E) Varlıklara ve olaylara fazla katı yaklaşması Diğer sayfaya geçiniz
)
er
yi
la
e-
IHLKR
N
4
D) Ornekleme yapılmıştır.
E) Karşılaştırma yapılmıştır.
15. (1) Üç boyutlu yazıcıların en büyük problemlerinden biri,
parça üretiminde kullanılan destek yapıları. (II) Üç boyutlu
yazıcı teknolojisinin doğası gereği, üretim yapılan düz-
leme paralel yapıların kullanılması gerekiyor. (III) Eğer
kullanılmazsa malzeme, bırakıldığı konumda kalmayıp
aşağı doğru akıyor ve istenilen şekil elde edilemiyor. (IV)
Üç boyutlu yazıcıları daha çok makine mühendisliği alan
olmak üzere elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendis
liğinde kullanıyoruz. (V) Endüstri mühendisliği alanınd:
da üç boyutlu yazıcı kullanımı her geçen gün artıyor. (V
Bu cihazların yakın bir zaman diliminde tüm mühendisli
dallarında ihtiyaç hâline geleceğini öngörüyoruz.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragra
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
C) IV
A) II
B) III
D) V
Diğer sayfaya geçir
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
) er yi la e- IHLKR N 4 D) Ornekleme yapılmıştır. E) Karşılaştırma yapılmıştır. 15. (1) Üç boyutlu yazıcıların en büyük problemlerinden biri, parça üretiminde kullanılan destek yapıları. (II) Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin doğası gereği, üretim yapılan düz- leme paralel yapıların kullanılması gerekiyor. (III) Eğer kullanılmazsa malzeme, bırakıldığı konumda kalmayıp aşağı doğru akıyor ve istenilen şekil elde edilemiyor. (IV) Üç boyutlu yazıcıları daha çok makine mühendisliği alan olmak üzere elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendis liğinde kullanıyoruz. (V) Endüstri mühendisliği alanınd: da üç boyutlu yazıcı kullanımı her geçen gün artıyor. (V Bu cihazların yakın bir zaman diliminde tüm mühendisli dallarında ihtiyaç hâline geleceğini öngörüyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragra numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? C) IV A) II B) III D) V Diğer sayfaya geçir
Türkç
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
22. Yüksek görevdeki kimseler, üç bakımdan kuldurlar: Devlet
başının ya da devletin kulu, ünün kulu, gördükleri işin
kulu. Bu yüzden ne kişiliklerinde ne davranışlarında ne de
zamanlarında özgürdürler. İnsanın, özgürlüğü pahasına
bir güçlülük ardında koşması ya da başkalarından güçlü
olmaya çalışırken kendi üzerindeki gücünü yitirmesi
yadırganacak bir durumdur. Bir göreve yükselmek çetin bir
iştir, insan çabaladıkça yeni güçlüklere sürüklenir; zaman
zaman küçülür, onursuzluk yoluyla onur kazanır. Yüksek
rütbelerin tabanı kaygan olur, buralardaki insanın sonu ya
yuvarlanmak ya da en azından gözden düşmektir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yüksek makamlar insanı her yönden kısıtlar.
B) İnsan, büyük görevler için her türlü fedakârlığı göze
almalıdır.
C) İnsanların elde etmek için kendilerinden tavizler ver- T
dikleri büyük makamlar kalıcı değildir.
D) İnsanlar, yüksek mevkilere geldiklerinde geçmişlerini T
unutup şımarmamalıdır.
E) İnsanların belli amaçları elde etmek için kişiliklerinden D
vazgeçmeleri yadırganacak bir durumdur.
LXLSC:
HR
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Türkç TEMEL YETERLİLİK TESTİ 22. Yüksek görevdeki kimseler, üç bakımdan kuldurlar: Devlet başının ya da devletin kulu, ünün kulu, gördükleri işin kulu. Bu yüzden ne kişiliklerinde ne davranışlarında ne de zamanlarında özgürdürler. İnsanın, özgürlüğü pahasına bir güçlülük ardında koşması ya da başkalarından güçlü olmaya çalışırken kendi üzerindeki gücünü yitirmesi yadırganacak bir durumdur. Bir göreve yükselmek çetin bir iştir, insan çabaladıkça yeni güçlüklere sürüklenir; zaman zaman küçülür, onursuzluk yoluyla onur kazanır. Yüksek rütbelerin tabanı kaygan olur, buralardaki insanın sonu ya yuvarlanmak ya da en azından gözden düşmektir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüksek makamlar insanı her yönden kısıtlar. B) İnsan, büyük görevler için her türlü fedakârlığı göze almalıdır. C) İnsanların elde etmek için kendilerinden tavizler ver- T dikleri büyük makamlar kalıcı değildir. D) İnsanlar, yüksek mevkilere geldiklerinde geçmişlerini T unutup şımarmamalıdır. E) İnsanların belli amaçları elde etmek için kişiliklerinden D vazgeçmeleri yadırganacak bir durumdur. LXLSC: HR
23. I. Madenî bir paraya dokunduktan sonra elimizden aldı-
ğımız kokuda demir atomları yer almaz. Kokunun kay-
nağı, cildimizin metalle etkileşiminden ortaya çıkan
ürünler ya da metalin üzerindeki kimyasal birikintiler-
dir.
II. Metal objeler tutan katılımcılarla yapılan deneylerde
demir iyonları ile cildimizdeki ter ve yağların hızlı re-
aksiyonu sonucunda aldehit ve keton türü bileşiklerin
oluştuğu gözlenmiş. Deney, kokunun kaynağının pa-
radaki demir atomları değil insan vücudunun ürettiği
kimyasallar olduğunu gösteriyor.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Farklı olgularla ilgili benzer durumlar ortaya konmuş-
tur.
B) Aynı konuyla ilgili farklı yaklaşımlara yer verilmiştir.
C) Bir konuyla ilgili birbirini destekleyen ifadelere yer ve-
rilmiştir.
D) Aynı konu, farklı dil ve anlatım özellikleriyle ele alınmış-
tır.
E) Konuyla ilgili düşünceler tamamlanmamış, okurun yo-
rumuna bırakılmıştır.
ÚDK-1212102-MAVİ
AKXINLKRI
y
y
6
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
23. I. Madenî bir paraya dokunduktan sonra elimizden aldı- ğımız kokuda demir atomları yer almaz. Kokunun kay- nağı, cildimizin metalle etkileşiminden ortaya çıkan ürünler ya da metalin üzerindeki kimyasal birikintiler- dir. II. Metal objeler tutan katılımcılarla yapılan deneylerde demir iyonları ile cildimizdeki ter ve yağların hızlı re- aksiyonu sonucunda aldehit ve keton türü bileşiklerin oluştuğu gözlenmiş. Deney, kokunun kaynağının pa- radaki demir atomları değil insan vücudunun ürettiği kimyasallar olduğunu gösteriyor. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Farklı olgularla ilgili benzer durumlar ortaya konmuş- tur. B) Aynı konuyla ilgili farklı yaklaşımlara yer verilmiştir. C) Bir konuyla ilgili birbirini destekleyen ifadelere yer ve- rilmiştir. D) Aynı konu, farklı dil ve anlatım özellikleriyle ele alınmış- tır. E) Konuyla ilgili düşünceler tamamlanmamış, okurun yo- rumuna bırakılmıştır. ÚDK-1212102-MAVİ AKXINLKRI y y 6
lar
dir.
kurmak
Zarets
etkileyen,
anmak
z iletişim
namaz.
Itürden
e gelişir
en etkin
etişim
bırakır.
lemdir.
Sır.
r.
28 Başucu kitabı niteliğinde dönüp dönüp baştan okuduğum
bir kitap yok çünkü şimdiye kadar hicbir kitabı ikinci defa
okumadım. Yabancı'yı, Suç ve Ceza'yı ya da ne bileyim
Tutunamayanları bir de şimdiki aklımla okuyayım diyorum
mesela ama bir türlü o işe girişemiyorum, olmuyor. O
nedenle bir filmden ya da kitaptan eksiksiz şekilde alıntı
yapanlara, yapabilenlere hep gıpta ediyorum.
EXISLANSPICE
FORSITET
Bu parçanın yazarını başkalarına gıpta etmek zorunda
bırakan asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başucu kitabı niteliğindeki kitaplara ulaşamaması
RENGENDING
BY Kitaplarla filmler arasındaki bağlantıyı kuramaması
C) Okuduklarını tekrar okuyamadığı için unutması
P
D) Batı klasiklerini henüz çok gençken okuması
Town
PRO
E) Türk ve dünya edebiyatlarını karşılaştıramaması
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
lar dir. kurmak Zarets etkileyen, anmak z iletişim namaz. Itürden e gelişir en etkin etişim bırakır. lemdir. Sır. r. 28 Başucu kitabı niteliğinde dönüp dönüp baştan okuduğum bir kitap yok çünkü şimdiye kadar hicbir kitabı ikinci defa okumadım. Yabancı'yı, Suç ve Ceza'yı ya da ne bileyim Tutunamayanları bir de şimdiki aklımla okuyayım diyorum mesela ama bir türlü o işe girişemiyorum, olmuyor. O nedenle bir filmden ya da kitaptan eksiksiz şekilde alıntı yapanlara, yapabilenlere hep gıpta ediyorum. EXISLANSPICE FORSITET Bu parçanın yazarını başkalarına gıpta etmek zorunda bırakan asıl neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Başucu kitabı niteliğindeki kitaplara ulaşamaması RENGENDING BY Kitaplarla filmler arasındaki bağlantıyı kuramaması C) Okuduklarını tekrar okuyamadığı için unutması P D) Batı klasiklerini henüz çok gençken okuması Town PRO E) Türk ve dünya edebiyatlarını karşılaştıramaması
10. (1) Korku, sadece çocukların değil her yaştan insanın
yaşadığı temel duygulardan biridir. (II) Anlamlandırıla-
mayan, sonucunu öngöremediğimiz bu ruhsal anlar hiç
şüphesiz her insanın hayatının çeşitli aşamalarında de-
ğişerek varlığını sürdürmektedir. (III) Çocuklardaki korku
ise bir yetişkininkinden bambaşka ve daha fantastiktir.
(IV) Özellikle küçük yaştaki çocukların hayal dünyasın-
da beliren bu korku ögesi, her anne babanın uğraşarak
bir sonuca bağlamak zorunda olduğu bir sorundur. (1)
Bütün bunlara rağmen çocuklar korku türündeki filmleri
izlemeyi ve korku edebiyatına ait kitapları okumayı sever-
ler.
"Korku"dan söz edilen bu parçada numaralanmış
cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) I. cümlede, tüm canlılara özgü olan olağan bir duygu
olduğu belirtilmiştir.
B) II. cümlede, kişinin yaşamını nasıl etkilediği açıklan-
mıştır.
C) III. cümlede, çocuklarda yetişkinlere göre daha şid-
detli hissedildiği söylenmiştir.
D) IV. cümlede, tüm ebeveynlerin çözmesi gereken bir
problem olarak değerlendirilmiştir.
E) V. cümlede, çocukların korku içerikli edebiyat yapıtla-
rini daha çok tercih ettiği saptamasında bulunulmuş-
tur.
z
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
10. (1) Korku, sadece çocukların değil her yaştan insanın yaşadığı temel duygulardan biridir. (II) Anlamlandırıla- mayan, sonucunu öngöremediğimiz bu ruhsal anlar hiç şüphesiz her insanın hayatının çeşitli aşamalarında de- ğişerek varlığını sürdürmektedir. (III) Çocuklardaki korku ise bir yetişkininkinden bambaşka ve daha fantastiktir. (IV) Özellikle küçük yaştaki çocukların hayal dünyasın- da beliren bu korku ögesi, her anne babanın uğraşarak bir sonuca bağlamak zorunda olduğu bir sorundur. (1) Bütün bunlara rağmen çocuklar korku türündeki filmleri izlemeyi ve korku edebiyatına ait kitapları okumayı sever- ler. "Korku"dan söz edilen bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A) I. cümlede, tüm canlılara özgü olan olağan bir duygu olduğu belirtilmiştir. B) II. cümlede, kişinin yaşamını nasıl etkilediği açıklan- mıştır. C) III. cümlede, çocuklarda yetişkinlere göre daha şid- detli hissedildiği söylenmiştir. D) IV. cümlede, tüm ebeveynlerin çözmesi gereken bir problem olarak değerlendirilmiştir. E) V. cümlede, çocukların korku içerikli edebiyat yapıtla- rini daha çok tercih ettiği saptamasında bulunulmuş- tur. z