Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi Soruları

31)(1) Türk edebiyatına roman Tanzimat'la girmiştir. (II) Türün ilk örnekleri çeviri
eserlerdir. (III) İlk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan
1859 yılında çevirdiği "Telemak"tır. (IV) ilk yerli roman ise Samipaşazade
Sezai'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. (V) Halit Ziya Uşaklıgil, roman
türünün Batılı anlamdaki ilk örneklerini vermiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
D) IV. E) V.
1.
B)II.
C)III.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
31)(1) Türk edebiyatına roman Tanzimat'la girmiştir. (II) Türün ilk örnekleri çeviri eserlerdir. (III) İlk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan 1859 yılında çevirdiği "Telemak"tır. (IV) ilk yerli roman ise Samipaşazade Sezai'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. (V) Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünün Batılı anlamdaki ilk örneklerini vermiştir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? D) IV. E) V. 1. B)II. C)III.
X
8.
Namık Kemal edebiyat düşüncelerini Tasvir-i Efkâr'da
||
yayımladığı "Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı
Mülahazatı Şamildir" adlı makalesinde açıklamıştır. Sanatçı
burada edebiyat, toplum ve siyaset arasındaki ilişkiye
değinmiştir. Ancak onunla uzun yıllar aynı ortamda yer alan
Ziya Paşa, düşüncelerinde onun kadar tutarlı değildir. O,
IV
Hürriyet'te yayımladığı Harabat makalesinde modern
VI
edebiyat savunusu yaparken Şiir ve İnşa adlı eserinin ön
VII
sözünde öncekinin tersi fikirleri savunmuştur.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilebilmesi için
numaralanmış bölümlerin hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ve IV
B) II ve V
C) III ve VI
Dil ve VII
E) VI ve VII
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
X 8. Namık Kemal edebiyat düşüncelerini Tasvir-i Efkâr'da || yayımladığı "Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir" adlı makalesinde açıklamıştır. Sanatçı burada edebiyat, toplum ve siyaset arasındaki ilişkiye değinmiştir. Ancak onunla uzun yıllar aynı ortamda yer alan Ziya Paşa, düşüncelerinde onun kadar tutarlı değildir. O, IV Hürriyet'te yayımladığı Harabat makalesinde modern VI edebiyat savunusu yaparken Şiir ve İnşa adlı eserinin ön VII sözünde öncekinin tersi fikirleri savunmuştur. Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilebilmesi için numaralanmış bölümlerin hangileri yer değiştirmelidir? A) I ve IV B) II ve V C) III ve VI Dil ve VII E) VI ve VII
9.
1.
Harabat: Ziya Paşa'nın Türk, Arap ve Fars edebiya-
tından seçme şiirlerin yer aldığı bir divan şiiri antolo-
jisidir.
II.
Eş'ar-ı Ziya: Ziya Paşa'nın kendi yazdığı şiirlerinin
bulunduğu şiir kitabıdır.
III.
Rüya: Ziya Paşa'nın makale türünde yazdığı edebî
eleştiri niteliği taşıyan ünlü eseridir.
IV. Zafername: Ziya Paşa'nın Ali Paşa'yı yermek ama-
cıyla, Paris'te yazdığı siyasi hiciv türündeki eseridir.
V. Şiir ve İnşa: Ziya Paşa'nın Londra'da Ali Paşa'yı yer-
mek için kaleme aldığı mülakat tarzı eseridir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisinin yeri değiş-
tirilirse eserlerle ilgili bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
9. 1. Harabat: Ziya Paşa'nın Türk, Arap ve Fars edebiya- tından seçme şiirlerin yer aldığı bir divan şiiri antolo- jisidir. II. Eş'ar-ı Ziya: Ziya Paşa'nın kendi yazdığı şiirlerinin bulunduğu şiir kitabıdır. III. Rüya: Ziya Paşa'nın makale türünde yazdığı edebî eleştiri niteliği taşıyan ünlü eseridir. IV. Zafername: Ziya Paşa'nın Ali Paşa'yı yermek ama- cıyla, Paris'te yazdığı siyasi hiciv türündeki eseridir. V. Şiir ve İnşa: Ziya Paşa'nın Londra'da Ali Paşa'yı yer- mek için kaleme aldığı mülakat tarzı eseridir. Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisinin yeri değiş- tirilirse eserlerle ilgili bilgi yanlışı giderilmiş olur? A) I ve II B) I ve IV C) III ve V D) III ve IV E) IV ve V
C) Karabibik-
D) Sergüzeşt
E) Zehra
B
9.
G
S
R
Hemen bütün mirasyedilerin düşündüğü gibi Bihruz Bey
de babadan kalma serveti yemekle bitmez tükenmez
sanıyor, har vurup harman savuruyordu. Sonunu hiç dü-
şünmeksizin giriştiği ölçüsüz harcamaya önce paralardan
başlandı. Para suyunu çekince İstanbul tarafındaki en az
gelir getiren dükkânlar birer birer defedildi. Daha sonra
Beyoğlu'ndaki önemli mağazalara sıra geldi. Bunlar da
elden çıkarıldı. Gelir namina Galata'da bir han kalmıştı.
Nihayet o da okutuldu. Mülk olarak kala kala Süleyma-
niye'deki konakla Küçük Çamlıca'daki köşkten başka bir
şey kalmamıştı. Bu malî çöküntüye rağmen Bihruz Bey,
daldığı sefahat bataklığında arabasıyla, debdebesiyle ve
etrafını saran dalkavuklarıyla yuvarlanıp gitmeye hâlâ
devam ediyordu.
A
M
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına
ait değildir?
A) Talim-i Edebiyat
B) Çok Bilen Çok Yanılır
C) Takdir-i Elhan
DIstilahat-ı Edebiyye
E) Pejmürde
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
C) Karabibik- D) Sergüzeşt E) Zehra B 9. G S R Hemen bütün mirasyedilerin düşündüğü gibi Bihruz Bey de babadan kalma serveti yemekle bitmez tükenmez sanıyor, har vurup harman savuruyordu. Sonunu hiç dü- şünmeksizin giriştiği ölçüsüz harcamaya önce paralardan başlandı. Para suyunu çekince İstanbul tarafındaki en az gelir getiren dükkânlar birer birer defedildi. Daha sonra Beyoğlu'ndaki önemli mağazalara sıra geldi. Bunlar da elden çıkarıldı. Gelir namina Galata'da bir han kalmıştı. Nihayet o da okutuldu. Mülk olarak kala kala Süleyma- niye'deki konakla Küçük Çamlıca'daki köşkten başka bir şey kalmamıştı. Bu malî çöküntüye rağmen Bihruz Bey, daldığı sefahat bataklığında arabasıyla, debdebesiyle ve etrafını saran dalkavuklarıyla yuvarlanıp gitmeye hâlâ devam ediyordu. A M Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? A) Talim-i Edebiyat B) Çok Bilen Çok Yanılır C) Takdir-i Elhan DIstilahat-ı Edebiyye E) Pejmürde
4.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde Tanzimat Dönemi'ne
özgü bir kavram yoktur?
hiteindinal
A) Bir itiknâmedir insana senin kanûnun od 1
Bildirir haddini Sultan'a senin kanûnun
B) Kalb-i millette vücûdun ulu bir mu'cizedir
Bunu fehm eylemeyen müdrike-yi âcizedir
C) Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi
D) Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbanın olam var mı benim bunda günâhım
E) Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten eron
811
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Tanzimat Dönemi'ne özgü bir kavram yoktur? hiteindinal A) Bir itiknâmedir insana senin kanûnun od 1 Bildirir haddini Sultan'a senin kanûnun B) Kalb-i millette vücûdun ulu bir mu'cizedir Bunu fehm eylemeyen müdrike-yi âcizedir C) Dinle feryadını kim terceme-i âhındır İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi D) Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Kurbanın olam var mı benim bunda günâhım E) Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten eron 811
17.
Paragraf
Bizde roman Batı'da olduğu gibi tarihsel, top-
lumsal ve ekonomik koşulların etkisi altında
yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak
çıkmadı ortaya. Batı romanından çeviriler ve
taklitlerle başladı, yani Batılılaşmanın bir
parçası olarak. Romani ilk deneyen yazar-
larımızın edebiyat ve romanla ilgili yazılarında
Avrupa edebiyatını ve romanını ileri bir uy-
garlığın işareti, kendi edebiyatımızı geriliğin bir
işareti saydıklarını görürüz. Batı uygarlığını
yalnızca sanayi ve teknikte bir ilerleme olarak
görmüyor, eğitim ve edebiyatıyla bir bütün
olduğuna inanıyorlardı.
Bu parça düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse
anlamlı bir bütün oluşturur?
A) Oysa biz yalnızca edebiyat alanındaki
gelişmelere önem veriyorduk.
B) Avrupalı yazarları okuduktan sonra Leyla
ile Mecnun gibi hikayeler yazamayacak-
larını söylerler.
splitpep
C) Taklitle başlayan roman böylece eğitimle
temellendirilmeye çalışılıyordu.
DY Bu yüzden öğretici bir edebiyatı tercih
etmişlerdir..
OUDE
E) Avrupalı yazarların başarısını kabul et-
mekle birlikte Aslı ile Kerem gibi milli
ürünlerimizi reddedemezler.
(Bölüm-3)
19. Me
ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LTD.STL
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
17. Paragraf Bizde roman Batı'da olduğu gibi tarihsel, top- lumsal ve ekonomik koşulların etkisi altında yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak çıkmadı ortaya. Batı romanından çeviriler ve taklitlerle başladı, yani Batılılaşmanın bir parçası olarak. Romani ilk deneyen yazar- larımızın edebiyat ve romanla ilgili yazılarında Avrupa edebiyatını ve romanını ileri bir uy- garlığın işareti, kendi edebiyatımızı geriliğin bir işareti saydıklarını görürüz. Batı uygarlığını yalnızca sanayi ve teknikte bir ilerleme olarak görmüyor, eğitim ve edebiyatıyla bir bütün olduğuna inanıyorlardı. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse anlamlı bir bütün oluşturur? A) Oysa biz yalnızca edebiyat alanındaki gelişmelere önem veriyorduk. B) Avrupalı yazarları okuduktan sonra Leyla ile Mecnun gibi hikayeler yazamayacak- larını söylerler. splitpep C) Taklitle başlayan roman böylece eğitimle temellendirilmeye çalışılıyordu. DY Bu yüzden öğretici bir edebiyatı tercih etmişlerdir.. OUDE E) Avrupalı yazarların başarısını kabul et- mekle birlikte Aslı ile Kerem gibi milli ürünlerimizi reddedemezler. (Bölüm-3) 19. Me ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LTD.STL
3.
Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Mehmet Akif Ersoy'un bu dizesi aşağıdaki Atatürk ilkele-
rinden hangisiyle aynı doğrultudadır?
A) Ulusal egemenlik
B) Devletçilik
C) Aktleilik ve bilimsellik
D) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
E) Millî birlik ve beraberlik
12
ul:
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
3. Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un bu dizesi aşağıdaki Atatürk ilkele- rinden hangisiyle aynı doğrultudadır? A) Ulusal egemenlik B) Devletçilik C) Aktleilik ve bilimsellik D) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma E) Millî birlik ve beraberlik 12 ul:
1. Modern anlamda Türk tiyatrosu Tanzimat Dönemi'nde
başlamıştır.
II. Şinasi'nin Tercüman-t Ahval'de yayımladığı Şair
Evlenmesi yazılan ilk tiyatro eseridir.
III. Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha çok ulusalcılık
düşüncesi aşılanmaya çalışılmıştır.
IV. II. Abdülhamit Dönemi'nde tiyatro hem nitelik hem de
nicelik bakımından önemli gelişmeler gösterir.
V. Modern anlamda Türk tiyatrosunun asıl kurucusu ise
Muhsin Ertuğrul olur.
12. Türk tiyatrosunun gelişimiyle ilgili yukarıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
AV BIV C)IIDII EI
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1. Modern anlamda Türk tiyatrosu Tanzimat Dönemi'nde başlamıştır. II. Şinasi'nin Tercüman-t Ahval'de yayımladığı Şair Evlenmesi yazılan ilk tiyatro eseridir. III. Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha çok ulusalcılık düşüncesi aşılanmaya çalışılmıştır. IV. II. Abdülhamit Dönemi'nde tiyatro hem nitelik hem de nicelik bakımından önemli gelişmeler gösterir. V. Modern anlamda Türk tiyatrosunun asıl kurucusu ise Muhsin Ertuğrul olur. 12. Türk tiyatrosunun gelişimiyle ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? AV BIV C)IIDII EI
Tanzimat edebiyatıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan
(
hangisi yanlıştır?
A) Makale, fikra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı
türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiya-
tımıza girmiştir.
B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı na-
zım şekilleri de kullanılmıştır.
C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin roman-
cılarındandır.
D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dö-
nemde kullanılmaya başlanmıştır.
E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümân-ı Ah-
vâl ve Tasvîr-i Efkâr'dır.
(2006-ÖSS)
3
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Tanzimat edebiyatıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan ( hangisi yanlıştır? A) Makale, fikra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiya- tımıza girmiştir. B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı na- zım şekilleri de kullanılmıştır. C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin roman- cılarındandır. D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dö- nemde kullanılmaya başlanmıştır. E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümân-ı Ah- vâl ve Tasvîr-i Efkâr'dır. (2006-ÖSS) 3
K
ar,
41. Ben "edebî" sayılabilecek hiçbir eser yazmadım. Çünkü
benim eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda
edebiyattan anlamayanlar, toplumumuzun büyük
çoğunluğunu teşkil ediyordu. Benim emelim de fazlaca
eser vererek çoğunluğa hitap etmek, onları aydınlatıp
dertlerine tercüman olmaya çalışmaktı. Zaten edebiyat
yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti. Bence o
dönemde "edebî" eser vermek, karnını doyuramamış bir
kimseye meyve ikram etmek kadar garip bir hareketti.
Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı, bu
parçadaki yazarla örtüşür?
A) Sami Paşazâde Sezai
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
K ar, 41. Ben "edebî" sayılabilecek hiçbir eser yazmadım. Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda edebiyattan anlamayanlar, toplumumuzun büyük çoğunluğunu teşkil ediyordu. Benim emelim de fazlaca eser vererek çoğunluğa hitap etmek, onları aydınlatıp dertlerine tercüman olmaya çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti. Bence o dönemde "edebî" eser vermek, karnını doyuramamış bir kimseye meyve ikram etmek kadar garip bir hareketti. Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı, bu parçadaki yazarla örtüşür? A) Sami Paşazâde Sezai B) Ahmet Mithat Efendi C) Mehmet Rauf D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şahabettin
2. 1. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.
II. Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez
Bârân yerine dûr ü güher yağsa semadan
III. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
NGON
Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir.
S
Yukarıdaki beyitlerin, içerik ve üslup özellik-
leri dikkate alındığında, hangi şaire ait olduğu
söylenebilir?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Muallim Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan
113
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
D) Tevfik Fikret E) Cenap Şahabettin 2. 1. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. II. Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez Bârân yerine dûr ü güher yağsa semadan III. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma NGON Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir. S Yukarıdaki beyitlerin, içerik ve üslup özellik- leri dikkate alındığında, hangi şaire ait olduğu söylenebilir? A) Ziya Paşa B) Namık Kemal C) Mehmet Akif Ersoy D) Muallim Naci E) Abdülhak Hamit Tarhan 113
n
6.
3. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatçılarından hangisinin
şiir türünde bir eseri yoktur?
A) Muallim Naci
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ziya Paşa
D) Şinasi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
Mektepte san'at-ı
toplanmış birkaç am
Hamdullah Suphi, Er
bulunuyorlardı. Birb
gali metheder ve ek
Bu parçada hazırl
luluk aşağıdakiler
A) Milli Edebiyat
C) Tanzimat edeb
E
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
n 6. 3. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatçılarından hangisinin şiir türünde bir eseri yoktur? A) Muallim Naci B) Ahmet Mithat Efendi C) Ziya Paşa D) Şinasi E) Recaizade Mahmut Ekrem Mektepte san'at-ı toplanmış birkaç am Hamdullah Suphi, Er bulunuyorlardı. Birb gali metheder ve ek Bu parçada hazırl luluk aşağıdakiler A) Milli Edebiyat C) Tanzimat edeb E
13. Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten.
B
Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir
Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten
Bu dizelerden yola çıkılarak Tanzimat şiiri hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
/A)
A) Dilde sadeleşme çalışmaları yapılmışsa da ba-
şarıya ulaşılamamıştır.
Biçim bakımından yenilikler görülmektedir.
✓C) "Vatan, adalet" gibi kavramlara yer verilmiştir.
VD) Ölçü ve uyak bulunmaktadır.
(E) "Toplum için sanat" anlayışı hâkimdir.
YAYIN DENİZİ
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
13. Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten. B Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten Bu dizelerden yola çıkılarak Tanzimat şiiri hak- kında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? /A) A) Dilde sadeleşme çalışmaları yapılmışsa da ba- şarıya ulaşılamamıştır. Biçim bakımından yenilikler görülmektedir. ✓C) "Vatan, adalet" gibi kavramlara yer verilmiştir. VD) Ölçü ve uyak bulunmaktadır. (E) "Toplum için sanat" anlayışı hâkimdir. YAYIN DENİZİ
SALL
VESV
Eser
Yazarı veya Çevireni
I. Don Kişot
Cervantes
II. Aşk-ı Memnu
Halid Ziya Uşaklıgil
A
III. Telemak
Yusuf Kâmil Paşa
4
IV. Karabibik
Nâbizâde Nâzım
V. İntibah
Recaîzâde Mahmud Ekrem
3. Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde
yazar(çeviren)-eser eşleştirmesinde yanlışlık
yapılmıştır?
AJI B) II C) III D) IV E) V
4. Karakter konalis,
komedisi, insan karakterlerinin gülünç
ve aksak yönlerini konu alır. Tole... komedisi,
mun gülünc ve aksak yönlerini konu alır.
V.C
7. M
ror
A)
"İ
Ö
K
b
8
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
SALL VESV Eser Yazarı veya Çevireni I. Don Kişot Cervantes II. Aşk-ı Memnu Halid Ziya Uşaklıgil A III. Telemak Yusuf Kâmil Paşa 4 IV. Karabibik Nâbizâde Nâzım V. İntibah Recaîzâde Mahmud Ekrem 3. Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde yazar(çeviren)-eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır? AJI B) II C) III D) IV E) V 4. Karakter konalis, komedisi, insan karakterlerinin gülünç ve aksak yönlerini konu alır. Tole... komedisi, mun gülünc ve aksak yönlerini konu alır. V.C 7. M ror A) "İ Ö K b 8
4.
"Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı yapıt için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Toplumun önemli sorunlarından olan görücü usûlü ev-
lilik konusu işlenmiştir.
B) Romantizm akımının etkisiyle yazılmıştır.
C) Türk edebiyatında ilk yerli romandır.
D) Sami Paşazâde Sezai'nin roman türünde tek yapıtıdır.
E) Roman tekniği açısından başarılı değildir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
4. "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" adlı yapıt için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Toplumun önemli sorunlarından olan görücü usûlü ev- lilik konusu işlenmiştir. B) Romantizm akımının etkisiyle yazılmıştır. C) Türk edebiyatında ilk yerli romandır. D) Sami Paşazâde Sezai'nin roman türünde tek yapıtıdır. E) Roman tekniği açısından başarılı değildir.
8. Dünya edebiyatında roman türünün modern anlamda ilk
örneği - Don Kişot adlı eseridir. Türk edebiyatında Ba-
- tarafından
tılı anlamda yazılmış ilk roman örneği ise
1111
adlı eserdir.
1111
yazılan
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Cervantes'in - Namık Kemal - İntibah
B) Dante'nin - Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C) Boccacio'nun - Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba
Sevdası
D) Cervantes'in - Halit Ziya - Mai ve Siyah
E) Boccacio'nun - Nabizâde Nazım - Karabibik
1
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
8. Dünya edebiyatında roman türünün modern anlamda ilk örneği - Don Kişot adlı eseridir. Türk edebiyatında Ba- - tarafından tılı anlamda yazılmış ilk roman örneği ise 1111 adlı eserdir. 1111 yazılan Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Cervantes'in - Namık Kemal - İntibah B) Dante'nin - Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat C) Boccacio'nun - Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası D) Cervantes'in - Halit Ziya - Mai ve Siyah E) Boccacio'nun - Nabizâde Nazım - Karabibik 1