Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Divan Şiiri Özellikleri Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi mahlas beyti değildir?
Gencine-i esrârını açsa n'ola Vecdi
Sandûka-i tabında göreydün neleri var
Çün hükm-i kazâdur bu cefâlar bu belâlar
Yahyâ'ya düşen cân ile teslîm ü rızâdur
C) Yûsuf gibi izzetde sen Yakûb-veş mihnetde ben
Dil sâkin-i beytü'l-hazen tenhâlara saldun beni
D) Ah-ı şerer-feşân ile aşk ehli bellüdür
Dâ'im Atâyî bir âlem-i zer-nişân çeker
Cevrünle n'ola başka safâ bulsa Neşâtî
Âşık mıdur ol kim ola gam-hâr-ı mahabbet
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
1. Aşağıdakilerden hangisi mahlas beyti değildir? Gencine-i esrârını açsa n'ola Vecdi Sandûka-i tabında göreydün neleri var Çün hükm-i kazâdur bu cefâlar bu belâlar Yahyâ'ya düşen cân ile teslîm ü rızâdur C) Yûsuf gibi izzetde sen Yakûb-veş mihnetde ben Dil sâkin-i beytü'l-hazen tenhâlara saldun beni D) Ah-ı şerer-feşân ile aşk ehli bellüdür Dâ'im Atâyî bir âlem-i zer-nişân çeker Cevrünle n'ola başka safâ bulsa Neşâtî Âşık mıdur ol kim ola gam-hâr-ı mahabbet
4.
I. PIŞEKÅR - Neden deli olsunlar?
II. KAVUKLU- Bunlara bu bezli paravanayı ev diye
senmi kiraladın?
III. PİŞEKÅR- Elbette. Sen gözünü sil de öyle bak. Dudu
kuşu gibi canım eve paravan deme.
IV. KAVUKLU-Ne ise senin dediğin olsun. Şimdi benim
derdime çare bul.
V. PİŞEKÂR - Hayrola. Konuş bakalım.
Numaralanmış diyalogların hangilerinde yazım yanlışı
vardır?
A) Yalnız I
D) II ve IV
B) Yalnız II
Ölümü
C) II ve III
E) Ive V
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
4. I. PIŞEKÅR - Neden deli olsunlar? II. KAVUKLU- Bunlara bu bezli paravanayı ev diye senmi kiraladın? III. PİŞEKÅR- Elbette. Sen gözünü sil de öyle bak. Dudu kuşu gibi canım eve paravan deme. IV. KAVUKLU-Ne ise senin dediğin olsun. Şimdi benim derdime çare bul. V. PİŞEKÂR - Hayrola. Konuş bakalım. Numaralanmış diyalogların hangilerinde yazım yanlışı vardır? A) Yalnız I D) II ve IV B) Yalnız II Ölümü C) II ve III E) Ive V
sibnod nid pibliom er bly hast
toysrlin myöx sid inhsi gip spillea
ntelinyrisebnimel eywo stelle (1) Mozxoy
ish onyoss
-)Gevirebilirim
toineda ebonela
at aphid ell
14.
14. Çevirmem çarkını yalan dünyanın
SiBlo
Çilesini çeke çeke yoruldum
ebmapilgjal
757
Her gelen gün geçen günü arattı niteyit ons ublo ipil
nolo
Boşa umut eke eke yoruldum svete 8 (Vibama
nemen named, eli exist.
isver
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A Birleşik yapılı fiil
B) Farklı türde eylemsiler
CF
Geçişlilik derecesi artırılmış fil ettingen s
D Durum zarfı görevinde kullanılmış ikilemeler
E) Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması
/uzmanyayinlaritv/uzmanyayinlari /uzmanyayinlari1
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
sibnod nid pibliom er bly hast toysrlin myöx sid inhsi gip spillea ntelinyrisebnimel eywo stelle (1) Mozxoy ish onyoss -)Gevirebilirim toineda ebonela at aphid ell 14. 14. Çevirmem çarkını yalan dünyanın SiBlo Çilesini çeke çeke yoruldum ebmapilgjal 757 Her gelen gün geçen günü arattı niteyit ons ublo ipil nolo Boşa umut eke eke yoruldum svete 8 (Vibama nemen named, eli exist. isver Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A Birleşik yapılı fiil B) Farklı türde eylemsiler CF Geçişlilik derecesi artırılmış fil ettingen s D Durum zarfı görevinde kullanılmış ikilemeler E) Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması /uzmanyayinlaritv/uzmanyayinlari /uzmanyayinlari1
ery,
-tığı
rlık
ara
Eler
cü-
mli
bu
as
er
na
a-
3-
r-
Ne müşkil derd olursa bulunur âlemde dermâni
Ne müşkil derd imiş aşkın ki dermân eylemek olmaz
(Fuzúlí)
II.
Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgan yağdurur
Benzer ol Tâtâra kim sihr ile bâran yağdurur
(Necatí)
Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Birinci beyit, âşıkane gazelden alınmıştır.
verilmiştir.
B) İki beyitte de söz tekrarlarına yer
İkinci beyitte zengin uyak tercih edilmiştir.
LDY Birinci beyitte tezat sanatına başvurulmuştur.
E) İkinci beyitte sevgilinin vefasızlığı dile getirilmiştir.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
ery, -tığı rlık ara Eler cü- mli bu as er na a- 3- r- Ne müşkil derd olursa bulunur âlemde dermâni Ne müşkil derd imiş aşkın ki dermân eylemek olmaz (Fuzúlí) II. Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgan yağdurur Benzer ol Tâtâra kim sihr ile bâran yağdurur (Necatí) Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birinci beyit, âşıkane gazelden alınmıştır. verilmiştir. B) İki beyitte de söz tekrarlarına yer İkinci beyitte zengin uyak tercih edilmiştir. LDY Birinci beyitte tezat sanatına başvurulmuştur. E) İkinci beyitte sevgilinin vefasızlığı dile getirilmiştir.
3. Bir gamlı hazanın seherinde
Israra ne hacet yine bülbül
Bil, kalbimizin bahçelerinde
Can verdi senin söylediğin gül
Savrulmada gül şimdi havada
Gün doğmada bir başka ziyada
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A Divan şiiri geleneğine ilişkin mazmunlardan ya-
rarlanıldığı
B) Çapraz uyağa yer verildiği
CBirden fazla kafiye çeşidi içerdiği
D) Yaşama sevinci temasının işlendiği
Redife yer verildiği
C
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
3. Bir gamlı hazanın seherinde Israra ne hacet yine bülbül Bil, kalbimizin bahçelerinde Can verdi senin söylediğin gül Savrulmada gül şimdi havada Gün doğmada bir başka ziyada Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A Divan şiiri geleneğine ilişkin mazmunlardan ya- rarlanıldığı B) Çapraz uyağa yer verildiği CBirden fazla kafiye çeşidi içerdiği D) Yaşama sevinci temasının işlendiği Redife yer verildiği C
IT YAYINLARI
9.
Ahmet Hamdi Tanpınar, dilin şu işlevine dikkat
çekmektedir: "...Şiir bir iç kale sanatıdır. Çünkü dil,
vasıta olarak değil; malzeme olarak kullanıldığı zaman
milletin iç kalesidir. Böyle alınınca bir milletin insanının,
tarihinin, kültürünün ta kendisidir." Divan şiirini, kültür
yansıtıcısı olarak görebiliriz. Edebiyatın aynı zamanda
kültürü yaşatan bir yapısı da vardır. Edebiyatı bir
"kültürel metin, bir doku" olarak görmek, edebiyatta
çeşitli kültür konularının diyaloğunu ve belli bir devrin
bakış açısını, eğlence anlayışını keşfetmek mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen
düşünceyi örneklendirmektedir?
A) Bir neşve ala bû-yı safâdan dil-i nâ-kâm
Her mû-yı tenüm ol dem olur hâmile-i gam
B) Tâ haşre degin kan getürür dîdelerümden
Nûş itsem eger sehvle ben câm-ı temennâ
C) Çeşmüm yaşını aglamadan kan iderüm ben
/ Laht-ı cigerüm zînet-i müjgân iderüm ben
D Düşürür kevseri ol havz-ı dil-ârâ yâda
Nice akmaya gönül su gibi Sa'dâbâda
E) İtmedüm gayra şikâyet nice bir nâz yeter
Bilinür derd-i dilüm sîne-i sad-çâkümden
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
IT YAYINLARI 9. Ahmet Hamdi Tanpınar, dilin şu işlevine dikkat çekmektedir: "...Şiir bir iç kale sanatıdır. Çünkü dil, vasıta olarak değil; malzeme olarak kullanıldığı zaman milletin iç kalesidir. Böyle alınınca bir milletin insanının, tarihinin, kültürünün ta kendisidir." Divan şiirini, kültür yansıtıcısı olarak görebiliriz. Edebiyatın aynı zamanda kültürü yaşatan bir yapısı da vardır. Edebiyatı bir "kültürel metin, bir doku" olarak görmek, edebiyatta çeşitli kültür konularının diyaloğunu ve belli bir devrin bakış açısını, eğlence anlayışını keşfetmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceyi örneklendirmektedir? A) Bir neşve ala bû-yı safâdan dil-i nâ-kâm Her mû-yı tenüm ol dem olur hâmile-i gam B) Tâ haşre degin kan getürür dîdelerümden Nûş itsem eger sehvle ben câm-ı temennâ C) Çeşmüm yaşını aglamadan kan iderüm ben / Laht-ı cigerüm zînet-i müjgân iderüm ben D Düşürür kevseri ol havz-ı dil-ârâ yâda Nice akmaya gönül su gibi Sa'dâbâda E) İtmedüm gayra şikâyet nice bir nâz yeter Bilinür derd-i dilüm sîne-i sad-çâkümden
6.
Divan nesrinde Hz. Peygamberin hayatı ve kişili-
ği hakkındaki biyografik çalışmalara - şairlerin
hayat hikâyeleri, sanatı ve edebî kişiliği hakkında
yazılan biyografik eserlere ise adı verilmiştir.
====
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) tezkire - siyer
B) münşeat - siyer
C) tarih - kisas-i enbiya
D) siyer - tezkiretü'ş-Şuara
E) mevlid - tezkire
9.
A
a
O
A
B
E
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
6. Divan nesrinde Hz. Peygamberin hayatı ve kişili- ği hakkındaki biyografik çalışmalara - şairlerin hayat hikâyeleri, sanatı ve edebî kişiliği hakkında yazılan biyografik eserlere ise adı verilmiştir. ==== Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) tezkire - siyer B) münşeat - siyer C) tarih - kisas-i enbiya D) siyer - tezkiretü'ş-Şuara E) mevlid - tezkire 9. A a O A B E
B3
11. "Ey oğul eğer şair olup şiir ayıtmağa kasdetsen cehdet
ki şiirde sözün murabba ola, yani ruşen ola, açık ola. Ve
sakın ki gamız söylemeyesin, yani örtülü söylemeyesin.
Mesela bir şiirde bir sözün ki manası şerhin sen bilesin
ayruk kişi bilmeye, anın bigi sözü söyleme. Zira şiiri halk
içün aydurlar, kendileri içün ayıtmazlar. Pes şiirin manası
açık gerektir ki ruşenliği şebebinden ötürü kim gerekse
rağbet ede."
Türk Di
Sosyal Bilimler-1
A) Âşık Paşa
B) Şeyh Galip
C) Nergisi
D) Neşati
E) Gülşehri
Aşağıdaki divan sanatçılarından hangisi bu parçada
verilen öğütlere uygun şiir yazmıştır?
A
ve
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
B3 11. "Ey oğul eğer şair olup şiir ayıtmağa kasdetsen cehdet ki şiirde sözün murabba ola, yani ruşen ola, açık ola. Ve sakın ki gamız söylemeyesin, yani örtülü söylemeyesin. Mesela bir şiirde bir sözün ki manası şerhin sen bilesin ayruk kişi bilmeye, anın bigi sözü söyleme. Zira şiiri halk içün aydurlar, kendileri içün ayıtmazlar. Pes şiirin manası açık gerektir ki ruşenliği şebebinden ötürü kim gerekse rağbet ede." Türk Di Sosyal Bilimler-1 A) Âşık Paşa B) Şeyh Galip C) Nergisi D) Neşati E) Gülşehri Aşağıdaki divan sanatçılarından hangisi bu parçada verilen öğütlere uygun şiir yazmıştır? A ve
12. Divan şiirinde sanatçılar, hastalıkları genellikle sevgili
ve âşık arasındaki münasebetler çerçevesinde ele alıp
işlemişlerdir.
2
O
Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi bu duruma
örnek olarak gösterilemez?
A) Dil-tabibisin didüm derdüme dermân eylegil
Didi öldürmek gerek tâ gide senden bu maraz
B) Gözüm yaşı ile cigerüm kanı uyuşdı
Vardı yolına düşdi yatur kanlar içinde
C) Hicrânun odindan cigerüm toptolu kandur
Lâle bigi yüregüm anunçun hafakândur
DY Sohbetün
Sohbetün mübtelâya sıhhat olur
Bir selâmun alan selâmet olur
Bakkal içürdi bana sarb sirke kâse kâse
Döndi hem iki gözüm kan ile toli tâse
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
12. Divan şiirinde sanatçılar, hastalıkları genellikle sevgili ve âşık arasındaki münasebetler çerçevesinde ele alıp işlemişlerdir. 2 O Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) Dil-tabibisin didüm derdüme dermân eylegil Didi öldürmek gerek tâ gide senden bu maraz B) Gözüm yaşı ile cigerüm kanı uyuşdı Vardı yolına düşdi yatur kanlar içinde C) Hicrânun odindan cigerüm toptolu kandur Lâle bigi yüregüm anunçun hafakândur DY Sohbetün Sohbetün mübtelâya sıhhat olur Bir selâmun alan selâmet olur Bakkal içürdi bana sarb sirke kâse kâse Döndi hem iki gözüm kan ile toli tâse
2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise karşısına D,
yanlış ise Y yazınız.
a. Divan edebiyatı, Fars edebiyatından etkilenmemiştir. ()
b. Gazelde daha çok felsefi konular işlenir. ()
c. Divan şiirinde söz ve anlam sanatlarına sıkça
başvurulmuştur. ()
d.Divan şiirinde genellikle tam ve zengin kafiye
kullanılmıştır. ()
e.Divan Edebiyatı; Klasik Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre
Edebiyatı, Saray Edebiyatı gibi adlarla anılmıştır. ()
f. Divan şiirinde genellikle somut konular işlenmiştir. ()
g. Divan şiiri kuralcı bir edebiyat değildir.()
g. Divan şiirinde birçok aruz kalıbı vardır. ()
h.Divan şiirinde kelime seçimi önemli değildir. ()
1. Mahlas, takma ad demektir. ()
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız. a. Divan edebiyatı, Fars edebiyatından etkilenmemiştir. () b. Gazelde daha çok felsefi konular işlenir. () c. Divan şiirinde söz ve anlam sanatlarına sıkça başvurulmuştur. () d.Divan şiirinde genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. () e.Divan Edebiyatı; Klasik Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı gibi adlarla anılmıştır. () f. Divan şiirinde genellikle somut konular işlenmiştir. () g. Divan şiiri kuralcı bir edebiyat değildir.() g. Divan şiirinde birçok aruz kalıbı vardır. () h.Divan şiirinde kelime seçimi önemli değildir. () 1. Mahlas, takma ad demektir. ()
7. Aşağıdaki beyitte gül imgesinin nasıl kullanıldığını
açıklayınız.
Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler
(Ruhsâr: yanak. Sanavber: çam fıstığı ağacı, çam fıstığı
kozalağı)
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
7. Aşağıdaki beyitte gül imgesinin nasıl kullanıldığını açıklayınız. Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsârı görsünler Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler (Ruhsâr: yanak. Sanavber: çam fıstığı ağacı, çam fıstığı kozalağı)
oyun"
evrim
efonu
nlara
fik ve
a za-
ebep
Kulla-
1
şıla-
nlar,
ceyi-
nlar,
de
ara
4
8. a. Civan da canına böyle kıyar mı.
a
91
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı a
Al giy alli balam şalların hani
b. İstedim kendimi bu göle atam 9
Elimi uzatıp yavruyu tutam
Bir hayâl eyledim sarılıp yatama
Vefâsız gönlümü üzmeye durdu
Verilen dörtlüklerle ilgili
1. Ait olduğu şiirin son dörtlüğü olma
DEk hâlinde redife yer verme
III. 11'li hece ölçüsü ile yazılma
V.Taşlama türünde yazılmış ola
özelliklerinden hangisinin ortak olduğu söylenebilir?
B) Yalnız
Konf
A) Yalnız
X
D) II e III
C) I e III
EXII
EXIl ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
10.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
oyun" evrim efonu nlara fik ve a za- ebep Kulla- 1 şıla- nlar, ceyi- nlar, de ara 4 8. a. Civan da canına böyle kıyar mı. a 91 Hasta başın taş yastığa koyar mı Ergen kıza beyaz bezler uyar mı a Al giy alli balam şalların hani b. İstedim kendimi bu göle atam 9 Elimi uzatıp yavruyu tutam Bir hayâl eyledim sarılıp yatama Vefâsız gönlümü üzmeye durdu Verilen dörtlüklerle ilgili 1. Ait olduğu şiirin son dörtlüğü olma DEk hâlinde redife yer verme III. 11'li hece ölçüsü ile yazılma V.Taşlama türünde yazılmış ola özelliklerinden hangisinin ortak olduğu söylenebilir? B) Yalnız Konf A) Yalnız X D) II e III C) I e III EXII EXIl ve IV Diğer sayfaya geçiniz. 10.
Divan şiirinin en çok tercih edilen nazım biçimi gazelin
başlıca konusu aşk olmakla birlikte farklı konularda da
yazılabilir, Aşkın verdiği mutluluk ya da acıyı dile getiren
gazellere âşıkâne gazel, dünya zevklerinden söz edenlere
rindâne gazel, didaktik niteliktekilere hikemî gazel, tasav-
vuf düşüncesinin ağır bastığı gazellere hakîmâne gazel,
sevgilinin güzelliğinden söz eden gazellere şûhâne gazel
Headı verilir.
7.
Bu parçada geçen aşağıdaki terimlerden hangisi yan-
nlış açıklanmıştır?
A) âşıkâne gazel
C) hikemî gazel
mpya
E) şûhâne gazel
B) rindâne gazel
akîmâne gazel
ogrellere/
10. C
d
Ş
V
b
E
ndind
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
Divan şiirinin en çok tercih edilen nazım biçimi gazelin başlıca konusu aşk olmakla birlikte farklı konularda da yazılabilir, Aşkın verdiği mutluluk ya da acıyı dile getiren gazellere âşıkâne gazel, dünya zevklerinden söz edenlere rindâne gazel, didaktik niteliktekilere hikemî gazel, tasav- vuf düşüncesinin ağır bastığı gazellere hakîmâne gazel, sevgilinin güzelliğinden söz eden gazellere şûhâne gazel Headı verilir. 7. Bu parçada geçen aşağıdaki terimlerden hangisi yan- nlış açıklanmıştır? A) âşıkâne gazel C) hikemî gazel mpya E) şûhâne gazel B) rindâne gazel akîmâne gazel ogrellere/ 10. C d Ş V b E ndind
Balık baştan kokar, bunu bilmemek
Seyrani gâfilin ahmaklığından
1. Bu dizelerde görülen söz sanatının benzeri
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kurbânın olam geçti boğaz seyri zamânı
Sert oldu havâ çıkma koyundan kuzucağım
B) Eğer olsa derler kelin merhemi
Sürer kendinin başına ol emi
EDEBİ SANATLAR TEST 1
Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değil
Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül
Ac
Ademi bakdukca alur hüsnle âh ol perî
Her gören hayrânı olur bir gözi mestânedür
E) Açıldı lâleler güller güzeller çıktı seyrâna
Açılsak biz de bir kaç gonca-leblerle gül-istâna
el cek ilâcımdan tabîb
"Mutluluk için"
6. Bir içecek markası
sözdeki altı çizili söz
sanatı aşağıdakilerd
A Cinas
B) Kinaye
Tevriye
D) Mecazımürsel
E) Tesbih
Kinaye, bir sözü
şekilde kullanı
anlamdır. Dili
7. Buna göre
duruma örn
A) Emanet e
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
Balık baştan kokar, bunu bilmemek Seyrani gâfilin ahmaklığından 1. Bu dizelerde görülen söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kurbânın olam geçti boğaz seyri zamânı Sert oldu havâ çıkma koyundan kuzucağım B) Eğer olsa derler kelin merhemi Sürer kendinin başına ol emi EDEBİ SANATLAR TEST 1 Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değil Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül Ac Ademi bakdukca alur hüsnle âh ol perî Her gören hayrânı olur bir gözi mestânedür E) Açıldı lâleler güller güzeller çıktı seyrâna Açılsak biz de bir kaç gonca-leblerle gül-istâna el cek ilâcımdan tabîb "Mutluluk için" 6. Bir içecek markası sözdeki altı çizili söz sanatı aşağıdakilerd A Cinas B) Kinaye Tevriye D) Mecazımürsel E) Tesbih Kinaye, bir sözü şekilde kullanı anlamdır. Dili 7. Buna göre duruma örn A) Emanet e
13. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin "methiye"
bölümünden alınmış olabilir?
A) Semt-i yârdan bilmedi kim esdi mi bâd-ı sabâ
Yohsa gice zulmetünde şu'leden mi min izam
B) Hem Süleymândur hem İskender ol 'ârif kim o dem
Bir periyle 'âlern-i âb itmeği mu'tâd ider
C) Tâze cân buldı cihân irdi nebâtâta hayât
Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr
bielbiabigous ay mabland and
D) Yine ferrâş-i sabâ sahn-ı ribât-ı çemene
Geldi bir kafile kondurdı yüki cümle bahâr
Jevgnar
E) Lâlelerle bezene niteki deşt ü sahrâ
Nitekim güller ile zeyn olan dest ü destâr
Gaunod moline
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
13. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin "methiye" bölümünden alınmış olabilir? A) Semt-i yârdan bilmedi kim esdi mi bâd-ı sabâ Yohsa gice zulmetünde şu'leden mi min izam B) Hem Süleymândur hem İskender ol 'ârif kim o dem Bir periyle 'âlern-i âb itmeği mu'tâd ider C) Tâze cân buldı cihân irdi nebâtâta hayât Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr bielbiabigous ay mabland and D) Yine ferrâş-i sabâ sahn-ı ribât-ı çemene Geldi bir kafile kondurdı yüki cümle bahâr Jevgnar E) Lâlelerle bezene niteki deşt ü sahrâ Nitekim güller ile zeyn olan dest ü destâr Gaunod moline
10. Diriga yâr benden yüz çevirdi
Figân kim cân bedenden yüz çevirdi
Bu beyitte yer alan altı çizili sözcükle aşağıdaki
edebî sanatlardan hangisi yapılmıştır?
A) Teşbihibeliğ
D) Ginas
B) istiare
E) Tekrir
C) Tevriye
Lise Türkçe
Divan Şiiri Özellikleri
10. Diriga yâr benden yüz çevirdi Figân kim cân bedenden yüz çevirdi Bu beyitte yer alan altı çizili sözcükle aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yapılmıştır? A) Teşbihibeliğ D) Ginas B) istiare E) Tekrir C) Tevriye