Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri Soruları

8. Yahya Kemal Beyatlı'yla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde biçim mükemmeliğini savunan, dil
işçiliğine önem veren şair parnasizm akımın-
dan etkilenmiştir.
B) Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirini birleştir-
miş; şarkı, rubai, gazel gibi biçimlerde yeni
Fransız mazmunlarını kullanmıştır.
C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulanmış, "Ok"
şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
D) Akıncı, Mohaç Türküsü gibi şiirlerinde epik;
Kar Musikileri, Sessiz Gemi şiirlerinde lirik
özellikler gösterir.
E) Saf şiirin öncü temsilcilerinden olan şair, bazı
şiirlerinde nazmı nesre yaklaştırmıştır.
YAYINLARI
fdd
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
8. Yahya Kemal Beyatlı'yla ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Şiirlerinde biçim mükemmeliğini savunan, dil işçiliğine önem veren şair parnasizm akımın- dan etkilenmiştir. B) Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirini birleştir- miş; şarkı, rubai, gazel gibi biçimlerde yeni Fransız mazmunlarını kullanmıştır. C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulanmış, "Ok" şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. D) Akıncı, Mohaç Türküsü gibi şiirlerinde epik; Kar Musikileri, Sessiz Gemi şiirlerinde lirik özellikler gösterir. E) Saf şiirin öncü temsilcilerinden olan şair, bazı şiirlerinde nazmı nesre yaklaştırmıştır. YAYINLARI fdd
D. Kamu bîmârina canan deva-yı derd ider ihsan
Niçün kılmaz mana derman meni bîmâr sanmaz mı
Gamum pinhan dutardum men didiler yâra kıl ruşen
Disem ol bi-vefa bilmen inanur mı inanmaz mi
Degüldüm men sana mâ'il sen itdün aklumi zâ'il
Mana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mi
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiy-
le yazılmış olabilir?
A) Âşıkane gazel
C) Hikem-i gazel
B) Rindane gazel
D) Şuhan-e gazel
E) Müselsel gazel
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
D. Kamu bîmârina canan deva-yı derd ider ihsan Niçün kılmaz mana derman meni bîmâr sanmaz mı Gamum pinhan dutardum men didiler yâra kıl ruşen Disem ol bi-vefa bilmen inanur mı inanmaz mi Degüldüm men sana mâ'il sen itdün aklumi zâ'il Mana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mi Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiy- le yazılmış olabilir? A) Âşıkane gazel C) Hikem-i gazel B) Rindane gazel D) Şuhan-e gazel E) Müselsel gazel
4.
Test - 03
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'le ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) Bütün şiirlerini aruz vezniyle kaleme almış, hece vez-
nine itibar etmemiştir.
B) Şiirlerinde genellikle serbest müstezat nazım şeklini
kullanmıştır.
C) Şiirde anlam açıklığı yerine kelimeler arasındaki müzi-
kal uyumu önemsemiştir.
D) Batı edebiyatı akımlarından sembolizm ve empresyo-
nizmden etkilenmiştir.
E) Şiirde; temada, yapıda, söyleyişte, dilde millî romantik
duyuş tarzı hâkimdir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
4. Test - 03 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'le ilgili bilgi yanlışı vardır? A) Bütün şiirlerini aruz vezniyle kaleme almış, hece vez- nine itibar etmemiştir. B) Şiirlerinde genellikle serbest müstezat nazım şeklini kullanmıştır. C) Şiirde anlam açıklığı yerine kelimeler arasındaki müzi- kal uyumu önemsemiştir. D) Batı edebiyatı akımlarından sembolizm ve empresyo- nizmden etkilenmiştir. E) Şiirde; temada, yapıda, söyleyişte, dilde millî romantik duyuş tarzı hâkimdir.
HO
Örnek - 6
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip
Fazıl Kısakürek'te ortak değildir?
A) Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından olmaları
B) Şiirlerinde daha çok, hece ölçüsünü kullanmaları
C) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları
D) Aynı edebî topluluk içinde yer almış olmaları
E) Şiirde ahenk unsurlarına önem vermiş olmaları
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
HO Örnek - 6 Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek'te ortak değildir? A) Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından olmaları B) Şiirlerinde daha çok, hece ölçüsünü kullanmaları C) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları D) Aynı edebî topluluk içinde yer almış olmaları E) Şiirde ahenk unsurlarına önem vermiş olmaları
1. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özellik-
lerinden biri değildir?
Şir form meselesi
A) Ölçü ve uyağı şiirin temeli olarak görme
B) Biçim kaygısıyla mükemmelliyetçiliğe yönelme ✓
Oğretici bir tutumdan uzak durma
Bireysel bir yaklaşımla evrensel ipsani ele alma
E) Estetik tavrı öne çıkarma
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
1. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özellik- lerinden biri değildir? Şir form meselesi A) Ölçü ve uyağı şiirin temeli olarak görme B) Biçim kaygısıyla mükemmelliyetçiliğe yönelme ✓ Oğretici bir tutumdan uzak durma Bireysel bir yaklaşımla evrensel ipsani ele alma E) Estetik tavrı öne çıkarma
Nedende?
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsel söyleyişin diğerle-
rinden daha sınırlı olduğu söylenebilir?
A) Benim yârim al yanaklı bir kızdır
Gözleri pek sevimli bir yıldızdır
B) Şarkılar maviye boyanıyorken
Bir kanunun telleridir saçları
C) Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
D) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
E) Gül yüzlü bir afet ki her busesi lale
Girdik zaferin koynuna, kandık o visale
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Nedende? 15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsel söyleyişin diğerle- rinden daha sınırlı olduğu söylenebilir? A) Benim yârim al yanaklı bir kızdır Gözleri pek sevimli bir yıldızdır B) Şarkılar maviye boyanıyorken Bir kanunun telleridir saçları C) Dokunur hatıra kendisin bilmez Asilzadelerden hiç kemlik gelmez D) Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi E) Gül yüzlü bir afet ki her busesi lale Girdik zaferin koynuna, kandık o visale
23. İlk şiir kitabı Körfez 1959'da yayımlanan sanatçı, 1960 ba-
harında bir "siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi" olarak ni-
telediği Diriliş'i çıkarmaya başladı. Ece Ayhan, onu "İkinci Ye-
ni'nin kurucu isimlerinden birisi olarak vurgulasa da kendisi,
"Benim ikinci Yeni'yle ilgim, aynı dönemde şiir yazmam ve
belki biçim bakımından bazı ortak yanlarım bulunmasından
ibaretti." şeklinde bu yakınlığa kısmen mesafe koyar ve bu
duruma şöyle bir açıklama getirir: "Başlangıçta sanat planın-
da görünüşte çok yakın bir noktadan çıktığım arkadaşlardan
şiirim uzaklaşıyor. Ses ve biçim, motifler ve imajlarda, baş-
langıçta çok yakın olduğumuz şair arkadaşlardan, o biçimi
dolduran ve o sesi fırlatan varoluşu idrak farkı yüzünden ay-
riliyorum." Gerçek bir sanat eserinin insanı değiştireceğini,
çarpıp büyüleyeceğini, metamorfoza uğratacağını öne sü-
ren sanatçıya göre, büyük bir şiiri okumadan önceki insan
ile okuduktan sonraki insan arasında bir fark vardır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen
sanatçıya aittir?
A) Hızırla Kırk Saat
C) İşaret Çocukları
Dubio cana
B) Risaleler
D) Örümcek Ağı
E) Erbain: Kırk Yılın Şiirleri
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
23. İlk şiir kitabı Körfez 1959'da yayımlanan sanatçı, 1960 ba- harında bir "siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi" olarak ni- telediği Diriliş'i çıkarmaya başladı. Ece Ayhan, onu "İkinci Ye- ni'nin kurucu isimlerinden birisi olarak vurgulasa da kendisi, "Benim ikinci Yeni'yle ilgim, aynı dönemde şiir yazmam ve belki biçim bakımından bazı ortak yanlarım bulunmasından ibaretti." şeklinde bu yakınlığa kısmen mesafe koyar ve bu duruma şöyle bir açıklama getirir: "Başlangıçta sanat planın- da görünüşte çok yakın bir noktadan çıktığım arkadaşlardan şiirim uzaklaşıyor. Ses ve biçim, motifler ve imajlarda, baş- langıçta çok yakın olduğumuz şair arkadaşlardan, o biçimi dolduran ve o sesi fırlatan varoluşu idrak farkı yüzünden ay- riliyorum." Gerçek bir sanat eserinin insanı değiştireceğini, çarpıp büyüleyeceğini, metamorfoza uğratacağını öne sü- ren sanatçıya göre, büyük bir şiiri okumadan önceki insan ile okuduktan sonraki insan arasında bir fark vardır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya aittir? A) Hızırla Kırk Saat C) İşaret Çocukları Dubio cana B) Risaleler D) Örümcek Ağı E) Erbain: Kırk Yılın Şiirleri
77. Aşağıdaki cümlelerden
hangisinde, ayraç içinde verilen
ifade boş bırakılan yere
getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur?
A) ........... Olvidoadlı şiirinde bireysel
duyarlığını imgesel bir anlatımla dile
getirmiştir. (Ahmet Muhip Dıranas)
B) Türk edebiyatında saf şiir eğilimi
..........Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı
makalesi ile başlar. (Ahmet Hamdi
Tanpınar'ın)
C) Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha
çok Batı edebiyatındaki.... akımından
etkilenmişlerdir, (sembolizm)
D)..............Takvimdeki Deniz adlı şiirini öz
şiir anlayışı ile kaleme almıştır. (Necip
Fazıl Kısakürek)
E) Beş Hececileri kuru bir
"memleketçilikle eleştiren saf şiir
anlayışıyla eserler vermiştir. (Yedi
Meşaleciler)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
77. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ayraç içinde verilen ifade boş bırakılan yere getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur? A) ........... Olvidoadlı şiirinde bireysel duyarlığını imgesel bir anlatımla dile getirmiştir. (Ahmet Muhip Dıranas) B) Türk edebiyatında saf şiir eğilimi ..........Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makalesi ile başlar. (Ahmet Hamdi Tanpınar'ın) C) Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki.... akımından etkilenmişlerdir, (sembolizm) D)..............Takvimdeki Deniz adlı şiirini öz şiir anlayışı ile kaleme almıştır. (Necip Fazıl Kısakürek) E) Beş Hececileri kuru bir "memleketçilikle eleştiren saf şiir anlayışıyla eserler vermiştir. (Yedi Meşaleciler)
TEST-53
31
ran
Başta şiir olmak üzere XX. yüzyıl fikir, kültür ve sanat hayatı-
nın önemli simalarındandır. Osmanlı kültürü ve tarihine hay-
olan şair, Türk kültürü ve uygarlığını Anadolu coğrafyası
içinde ele alır. Fransız tarihçi Albert Sorel'in "Türk tarihinin
keşfedilmemiş bir güzellik" olduğunu söylemesi onu çok et-
kilemiş ve Türk tarihini incelemeye başlamıştır. Divan şiirinin
şekil özellikleri ile Batı şiirinin anlatım özelliklerini başarı ile
birleştirerek "neoklasik" akımının temsilcisi olmuştur. Şiirde
iç ahengi her şeyden üstün tutmuştur. Onun için şiir, "musi-
kiden başka türlü bir musiki"dir. Türk aruzuna son şeklini o
verir. Ok şiirini hece vezniyle, bunun dışındaki bütün şiirlerini
aruz vezni ile yazmıştır. Türkçeyi aruz ölçüsüne başarıyla uy-
gulamıştır.
Türk edebiya-
etifünun şairi
azmıştır. (II)
arak bu tü-
alkın için-
in duygu
arını dile
sanatçı,
Konuş-
Küfe,
nde-
1.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan şairin ya-
pitlarından biridir?
A) Safahat
C) Dinle Neyden
E) Fırtına ve Kar
IndB) Varidat-ı Süleyman
DTEski Şiirin Rüzgârıyla
114
1) Şiire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında baş-
yan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler,
adolu'yu ve sıradan insan tipini şiire soktular. (II) Hecenin
- Şairi adıyla da anılan bu sanatçılar, Milli Edebiyat akı-
dan etkilenmiş ve ilk şiirlerinde aruz ölçüsünü kulla
onra hece ölçüsüne germinl
Yayıncılık
11
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
TEST-53 31 ran Başta şiir olmak üzere XX. yüzyıl fikir, kültür ve sanat hayatı- nın önemli simalarındandır. Osmanlı kültürü ve tarihine hay- olan şair, Türk kültürü ve uygarlığını Anadolu coğrafyası içinde ele alır. Fransız tarihçi Albert Sorel'in "Türk tarihinin keşfedilmemiş bir güzellik" olduğunu söylemesi onu çok et- kilemiş ve Türk tarihini incelemeye başlamıştır. Divan şiirinin şekil özellikleri ile Batı şiirinin anlatım özelliklerini başarı ile birleştirerek "neoklasik" akımının temsilcisi olmuştur. Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutmuştur. Onun için şiir, "musi- kiden başka türlü bir musiki"dir. Türk aruzuna son şeklini o verir. Ok şiirini hece vezniyle, bunun dışındaki bütün şiirlerini aruz vezni ile yazmıştır. Türkçeyi aruz ölçüsüne başarıyla uy- gulamıştır. Türk edebiya- etifünun şairi azmıştır. (II) arak bu tü- alkın için- in duygu arını dile sanatçı, Konuş- Küfe, nde- 1. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan şairin ya- pitlarından biridir? A) Safahat C) Dinle Neyden E) Fırtına ve Kar IndB) Varidat-ı Süleyman DTEski Şiirin Rüzgârıyla 114 1) Şiire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında baş- yan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş Hececiler, adolu'yu ve sıradan insan tipini şiire soktular. (II) Hecenin - Şairi adıyla da anılan bu sanatçılar, Milli Edebiyat akı- dan etkilenmiş ve ilk şiirlerinde aruz ölçüsünü kulla onra hece ölçüsüne germinl Yayıncılık 11
Soru
Kapımı çalıp durma ölüm,Açmam;
Ben ölecek adam değilim.
Alıştım bir kere gökyüzüne;
Bunca yıllık yoldaşımdır bulutlar.
Sıkılırım,
Kuşlar civildamasa dallarında,
Yemişlerine doymadığım ağaçların,
Yağmur mu yağıyor,
Güneş mi var,
Fark etmeliyim
Baktığım pencereden. (Cahit Sıtkı Tarancı)
Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Ölüm korkusu B) Memleket özlemi
Yaşama sevinci D) Hayvan sevgisi
2
www.onlineturkcetest.com
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
Soru Kapımı çalıp durma ölüm,Açmam; Ben ölecek adam değilim. Alıştım bir kere gökyüzüne; Bunca yıllık yoldaşımdır bulutlar. Sıkılırım, Kuşlar civildamasa dallarında, Yemişlerine doymadığım ağaçların, Yağmur mu yağıyor, Güneş mi var, Fark etmeliyim Baktığım pencereden. (Cahit Sıtkı Tarancı) Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Ölüm korkusu B) Memleket özlemi Yaşama sevinci D) Hayvan sevgisi 2 www.onlineturkcetest.com
igi
dile getiren şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde eşyayı,
hayatı ve onları çerçeveleyen mekânları, dişavurumcu bir
anlatımla canlandıran şairin tek şiir kitabı "Sofalar ve
Odalar"dır. 1936'dan sonra şiir yazmayı bırakan sanatçı
bilimsel çalışmalara ağırlık vermiştir.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vasfi Mahir Kocatürk
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Cevdet Kudret
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Ziya Osman Saba
mlardan hangisi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
igi dile getiren şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde eşyayı, hayatı ve onları çerçeveleyen mekânları, dişavurumcu bir anlatımla canlandıran şairin tek şiir kitabı "Sofalar ve Odalar"dır. 1936'dan sonra şiir yazmayı bırakan sanatçı bilimsel çalışmalara ağırlık vermiştir. 6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Vasfi Mahir Kocatürk B) Yaşar Nabi Nayır C) Cevdet Kudret D) Sabri Esat Siyavuşgil E) Ziya Osman Saba mlardan hangisi
İZLEME VE DEĞERLENDİRME SINAVI
30. Garipçilere tepki olarak ortaya çıkan "İkinci Yeni"
hareketi, şiirimizi birçok yönden değiştirmiştir. Bu
akımda, mantığın işleyişine aykırı "sürrealist" şiirler
yazarak anlamı karartan şairler, sözcüklerin çağrışım
değerinden faydalanmıştır. Çağrışımlarla şiirin içsel
zenginliğini okuyucunun yorumlarına bırakmışlardır.
Aydın kesime ve elit tabakaya hitap edip halk şiirini
düşman bilen İkinci Yeniciler, siyaset dışı kalmaya
özen göstermişlerdir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, "İkinci
Yeni" şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde politik unsurlara yer vermemeleri
B Toplumun geniş kitlelerinden uzak kalmaları
C) Eserlerinde kapalı bir söylem kullanmaları
Şiirimizde birtakım değişiklikler yapmaları
E) Okuyucudan anlamsal beklenti içinde olmaları
TÜR
GÜ
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
İZLEME VE DEĞERLENDİRME SINAVI 30. Garipçilere tepki olarak ortaya çıkan "İkinci Yeni" hareketi, şiirimizi birçok yönden değiştirmiştir. Bu akımda, mantığın işleyişine aykırı "sürrealist" şiirler yazarak anlamı karartan şairler, sözcüklerin çağrışım değerinden faydalanmıştır. Çağrışımlarla şiirin içsel zenginliğini okuyucunun yorumlarına bırakmışlardır. Aydın kesime ve elit tabakaya hitap edip halk şiirini düşman bilen İkinci Yeniciler, siyaset dışı kalmaya özen göstermişlerdir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, "İkinci Yeni" şairlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Eserlerinde politik unsurlara yer vermemeleri B Toplumun geniş kitlelerinden uzak kalmaları C) Eserlerinde kapalı bir söylem kullanmaları Şiirimizde birtakım değişiklikler yapmaları E) Okuyucudan anlamsal beklenti içinde olmaları TÜR GÜ
sağla-
leme
üşün-
uşma
ahra-
fark
si iç
mü-
nek
an
di.
ki-
nu
7-
-,
Ĵ
24. Gazeteci:
1
A
-
A
Şiirlerinizi nasıl kaleme aldığınızdan biraz söz eder
misiniz?
Şair:
Dış dünyanın görüntülerini somut, nesnel gerçek-
likleriyle değil de bu görüntülerin sezgilerinden, iz-
lenimlerinden yansıyan nitelikleri aktarıyorum. Ama
asıl Ahmet Haşim'in "Şiirde anlam aramak eti için
bülbülü kesmeye benzer." sözü pusulam oldu yıl-
larca. Bu nedenle mecazlar ve kapalı anlatım dize-
lerimin vazgeçilmezi.
Bu diyalogdan hareketle şairin bağlı olduğu edebî
akımın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Parnasizm
B) Romantizm
C) Sembolizm
lev mined D) Empresyonizm
ob lad
E) Sürrealizm
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
sağla- leme üşün- uşma ahra- fark si iç mü- nek an di. ki- nu 7- -, Ĵ 24. Gazeteci: 1 A - A Şiirlerinizi nasıl kaleme aldığınızdan biraz söz eder misiniz? Şair: Dış dünyanın görüntülerini somut, nesnel gerçek- likleriyle değil de bu görüntülerin sezgilerinden, iz- lenimlerinden yansıyan nitelikleri aktarıyorum. Ama asıl Ahmet Haşim'in "Şiirde anlam aramak eti için bülbülü kesmeye benzer." sözü pusulam oldu yıl- larca. Bu nedenle mecazlar ve kapalı anlatım dize- lerimin vazgeçilmezi. Bu diyalogdan hareketle şairin bağlı olduğu edebî akımın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Parnasizm B) Romantizm C) Sembolizm lev mined D) Empresyonizm ob lad E) Sürrealizm
arı hak-
-v verir.
yer al-
inin
iği
ak
ine
eye
dir
e
de
re
in
la-
ağı-
ür-
CAP
17.
Türk Dili ve Edebiyatı
Sevgilim, şairleri başka insan sanırsın
Benzi uçuk, saçı gür, boyu fidan sanırsın
Eğer takdim edersem onları bir bir sana
Gözlerinle gördüğün şeyi yalan sanırsın
Büyük Hamit sevimli, kibar bir ihtiyardır
İlk görüşte elini öper, baban sanırsın
Yalnız zaman geçince bıyık büker, göz süzer
Onu İzzet Melih'ten daha civan sanırsın
Üstat Yahya Kemal'i görürsün iri yarı
Çobanla boy ölçüşen bir kahraman sanırsın
Fakat birden incelir lakırdıya başlarsa
Akıyor nüktelerden bir çağlayan sanırsın
Ulusal şairimiz Mehmet Emin'i görsen
Beyoğlu'nda geziyor yeni Turan sanırsın
Görsen Mehmet Akif'i kır düşmüş sakalıyla
Boşuna öğüt veren bir babacan sanırsın
Ne zaman karşılaşsan yolda Mithat Cemal'le
Daha şimdi çıkmıştır lokantadan sanırsın
Necip Fazıl diş biler adını anmayana
Hülasa, hangisini anlatsam şairlerin
Hepsini birbirinden daha yaman sanırsın
Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'in
şairler hakkındaki görüşlerini dile getirdiği Şairler
Arasında adlı bu şiirde adı geçen şairlere ait eser-
lerden biri değildir?
A) Sebil ve Güvercinler
B) Kendi Gök Kubbemiz
C) Safahat
D) Çile
E) Makber
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
arı hak- -v verir. yer al- inin iği ak ine eye dir e de re in la- ağı- ür- CAP 17. Türk Dili ve Edebiyatı Sevgilim, şairleri başka insan sanırsın Benzi uçuk, saçı gür, boyu fidan sanırsın Eğer takdim edersem onları bir bir sana Gözlerinle gördüğün şeyi yalan sanırsın Büyük Hamit sevimli, kibar bir ihtiyardır İlk görüşte elini öper, baban sanırsın Yalnız zaman geçince bıyık büker, göz süzer Onu İzzet Melih'ten daha civan sanırsın Üstat Yahya Kemal'i görürsün iri yarı Çobanla boy ölçüşen bir kahraman sanırsın Fakat birden incelir lakırdıya başlarsa Akıyor nüktelerden bir çağlayan sanırsın Ulusal şairimiz Mehmet Emin'i görsen Beyoğlu'nda geziyor yeni Turan sanırsın Görsen Mehmet Akif'i kır düşmüş sakalıyla Boşuna öğüt veren bir babacan sanırsın Ne zaman karşılaşsan yolda Mithat Cemal'le Daha şimdi çıkmıştır lokantadan sanırsın Necip Fazıl diş biler adını anmayana Hülasa, hangisini anlatsam şairlerin Hepsini birbirinden daha yaman sanırsın Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'in şairler hakkındaki görüşlerini dile getirdiği Şairler Arasında adlı bu şiirde adı geçen şairlere ait eser- lerden biri değildir? A) Sebil ve Güvercinler B) Kendi Gök Kubbemiz C) Safahat D) Çile E) Makber
A
R
G
1
Y
A
Y
1-iyo Deneme - 2
ANDERE
20. Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler
için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla
kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Öz-
gün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun
ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar su-
nacak bir yapıya sahiptir. Dilde sadeleşme düşüncesi,
kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öge olarak gös-
terir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle
dilin yücelişi paralellik gösterir. Sanatçılar, şiirde her
türlü ideolojik sapmanın dışında kalmışlar ve musikiyi
ve musikinin çağrıştırdığı estetik duyarlılığı amaç edi-
nirler.
I
Tellevens
Aşağıdakilerden hangisi parçada sanat görüşü
hakkında bilgi verilen "bu şairler'den biri değildir?
AAhmet Hamdi Tanpınar
qilA
160
BY Cahit Sıtkı Tarancı
migid alla 18
blebigega ob
noveenso giba (A
Le Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Ahmet Muhip Dıranas
enignet IbmsHjemmA (3
toyes Ismet syricy (0
Xins ilsV nerto (3
A
22.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
A R G 1 Y A Y 1-iyo Deneme - 2 ANDERE 20. Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Öz- gün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar su- nacak bir yapıya sahiptir. Dilde sadeleşme düşüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öge olarak gös- terir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir. Sanatçılar, şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalmışlar ve musikiyi ve musikinin çağrıştırdığı estetik duyarlılığı amaç edi- nirler. I Tellevens Aşağıdakilerden hangisi parçada sanat görüşü hakkında bilgi verilen "bu şairler'den biri değildir? AAhmet Hamdi Tanpınar qilA 160 BY Cahit Sıtkı Tarancı migid alla 18 blebigega ob noveenso giba (A Le Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Kutsi Tecer E) Ahmet Muhip Dıranas enignet IbmsHjemmA (3 toyes Ismet syricy (0 Xins ilsV nerto (3 A 22.
a - Fin
- Sümer
k üze
UTE
1.
Melikin önünde, okumuş bunu
Tabgaç Kara Buğra, bu hanlar hanı
Bunun için gör ki ağırlar onun
Yusuf Has Hacip der, söyler bunu
Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış
ul olabilir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C) Atabetü'l-Hakayık
D) Divanü Lügati't-Türk
E) Risaletü'n-Nushiyye
18
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Saf Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri
a - Fin - Sümer k üze UTE 1. Melikin önünde, okumuş bunu Tabgaç Kara Buğra, bu hanlar hanı Bunun için gör ki ağırlar onun Yusuf Has Hacip der, söyler bunu Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış ul olabilir? A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Hikmet C) Atabetü'l-Hakayık D) Divanü Lügati't-Türk E) Risaletü'n-Nushiyye 18